5 προσλήψεις εκπαιδευτικών στο Δήμο Παιονίας
Εύρεση εργασίας 

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗΣ» της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παιονίας, που εδρεύει στον Ευρωπό- Ν. Κιλκίς και συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα, αριθμό ατόμων:

  • 1 Νηπιαγωγών ΠΕ
  • 1 Διδάσκοντες Ζωγραφικής ΔΕ
  • 1 Διδάσκοντες Μοντέρνου Χορού ΔΕ
  • 1 Διδάσκοντες Μουσικής ΔΕ (Μουσική Προπαιδεία)
  • 1 Διδάσκοντες Πληροφορικής ΠΕ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης (Δ/νση : Ευρωπός, Τηλ.: 23433 50614,50633,50616) κατά τις ώρες από 08:00 έως 14:00, από Δευτέρα έως Παρασκευή, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στις τοπικές εφημερίδες (ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης : 05/10/2017), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση : Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παιονίας, Τ.Κ. 61007, Ευρωπός -Ν. Κιλκίς, υπόψη κ. Πεταλά Παρασκευής (τηλ. επικοινωνίας :2343350614). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.


Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ

 

best of network

σχετικά άρθρα