Σχολεία: Νόμιμη η παροχή στοιχείων των γονέων στους συλλόγους γονέων
Τι προβλέπει η εγκύκλιος Ζαχαράκη αναφορικά με τη νομιμότητα παροχής στοιχείων των γονέων από τη διοίκηση των σχολείων στους συλλόγους γονέων

Το υπουργείο Παιδείας, κατόπιν ερωτημάτων που αφορούν τη νομιμότητα παροχής από τη διοίκηση των σχολείων στοιχείων/προσωπικών δεδομένων (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας) των γονέων των μαθητών/τριών στους συλλόγους γονέων, προκειμένου οι τελευταίοι να επικοινωνούν με τους γονείς και να τους καλούν στις γενικές συνελεύσεις τους, ενημερώνει για τα εξής: 

Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 1566/1985 (Α΄167), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.2621/1998 (Α΄136): «Οι γονείς των μαθητών κάθε δημόσιου σχολείου συγκροτούν ένα σύλλογο γονέων, που φέρει την επωνυμία του σχολείου και συμμετέχουν αυτοδικαίως σε αυτόν». Ακόμη, σύμφωνα με την παρ. 6 του ίδιου άρθρου, οι σχετικές με τη συγκρότηση οργανώσεων διατάξεις εφαρμόζονται και για τους συλλόγους γονέων των μαθητών/τριών των ιδιωτικών σχολικών μονάδων.

Επίσης, η παρ. 2 του άρθρου 1 της με αρ. πρωτ. Δ4/662/23-12-1998 (Β΄77) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδόθηκε βάσει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 12 του άρθρου 53 του ν. 1566/1985, ορίζει ότι : «η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Γονέων αποτελείται από τους γονείς των μαθητών κάθε δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου, οι οποίοι μετέχουν αυτοδικαίως σε αυτή, υπό την έννοια ότι

α) το καταστατικό δεν μπορεί να αποκλείσει γονέα να γίνει οποτεδήποτε μέλος του συλλόγου, μετά την εκπλήρωση τυχόν υποχρεώσεών του

β) στις γενικές συνελεύσεις δεν καλούνται μόνον τα εγγεγραμμένα μέλη αλλά όλοι οι γονείς, οι οποίοι ακόμη και κατά την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, μετά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, μπορεί να γίνουν μέλη του Συλλόγου και να υποβάλουν υποψηφιότητα ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Εκπρόσωποι του Συλλόγου στην Ένωση γονέων και σε κάθε άλλο όργανο που προβλέπει ο νόμος.»

Η χορήγηση από τη διοίκηση του σχολείου στον σύλλογο γονέων των στοιχείων των γονέων των μαθητών/τριών, προκειμένου να κληθούν να συμμετάσχουν στις γενικές συνελεύσεις του συλλόγου, αποτελεί επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την περίπτ. 2 του άρθρου 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. - Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, ΕΕ L119 της 4-5-2016). Αντιστοίχως, επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνιστά κατά την ίδια διάταξη και η χρήση των στοιχείων αυτών από τον σύλλογο γονέων.

Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι σύννομη εάν και μόνο ισχύει τουλάχιστον μία από τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ.. Μία από τις προϋποθέσεις αυτές συντρέχει όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας (περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ.)

Επομένως, εφόσον α) τα αιτούμενα στοιχεία δεν εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες δεδομένων της παρ. 1 του άρθρου 9 του Γ.Κ.Π.Δ., δεν αποτελούν, δηλαδή «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα), β) ο σύλλογος γονέων έχει έννομη υποχρέωση, σύμφωνα με την περίπτ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. Δ4/662/23-12-1998 υπουργικής απόφασης να καλεί όλους τους γονείς στις γενικές συνελεύσεις του συλλόγου, για την πρόσκληση, δε, είναι αναγκαία η χορήγηση των στοιχείων των γονέων από τη διοίκηση του σχολείου, η οποία άλλωστε υποχρεούται να παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο πρόσβαση στα διοικητικά έγγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄45), τα στοιχεία των γονέων που απαιτούνται για την πρόσκλησή τους μπορούν να χορηγούνται σύννομα από τη διοίκηση του σχολείου στον σύλλογο γονέων, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση των γονέων ως υποκειμένων των δεδομένων, αλλά κατόπιν σχετικής απλής ενημέρωσής τους για τη διαβίβαση των δεδομένων τους, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 13 και την περ.ε΄ της παρ.1 του άρθρου 14 του Γ.Κ.Π.Δ..

Περαιτέρω, σύμφωνα με τη βασική αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, κατά την οποία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι κατάλληλα, συναφή και να περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία (περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του Γ.Κ.Π.Δ.), στους συλλόγους γονέων θα χορηγούνται μόνο τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την πρόσκληση των μελών τους, κατόπιν προηγούμενης γραπτής αίτησης των συλλόγων, ήτοι τα εξής : όνομα, επώνυμο και ένα στοιχείο επικοινωνίας – κατά προτίμηση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των γονέων.

Σημειώνεται ότι, για ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας εγκυκλίου, οι διευθύνσεις των σχολικών μονάδων μπορούν να απευθύνονται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση: [email protected]

Δείτε εδώ το έγγραφο

Όλες οι σημαντικές ειδήσεις σήμερα

Διορισμοί Εκπαιδευτικών: Ο ΟΟΣΑ προτείνει την άρση της μονιμότητας, το ΥΠΑΙΘ μεθοδεύει

Κεραμέως: Υπο συζήτηση οι προαγωγικές εξετάσεις στα Λύκεια

Τέλος τα δωρεάν σχολικά βιβλία; Από την υπουργό της φωτοτυπίας στην υπουργό της κάμερας!

Πότε ανοίγουν Γυμνάσια, Δημοτικά, Νηπιαγωγεία - Η πιθανή ημερομηνία

ΑΣΕΠ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΕΩΣ C2 με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ σε Reading - Listening (Ούτε προφορικά - ούτε έκθεση!) - ΓΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ του Παν.Αιγαίου ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ!

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ για ΑΣΕΠ σε 10 ημέρες εξ αποστάσεως με ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 97% ΕΠΙΤΥΧΙΑ

σχετικά άρθρα

Στους οι φοιτητές και στην Ξάνθη
Στους οι φοιτητές και στην Ξάνθη
Οι φοιτητές διαδήλωσαν στην Ξάνθη, διεκδικώντας το ασφαλές άνοιγμα των σχολών τους και ενάντια στην παρουσία της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας
Στους οι φοιτητές και στην Ξάνθη
Κεραμέως: Κεντρική προτεραιότητα η εξωστρέφεια των Πανεπιστημίων
Κεραμέως: Κεντρική προτεραιότητα η εξωστρέφεια των Πανεπιστημίων
Στη διαδικτυακή παρουσία του νέου Αγγλόφωνου Προπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ συμμετείχε η Νίκη Κεραμέως
Κεραμέως: Κεντρική προτεραιότητα η εξωστρέφεια των Πανεπιστημίων