ekpaideytikoi
Ενημερωτικό σημείωμα για τους δόκιμους εκπαιδευτικούς από τον Πρόεδρος του Συλλόγου Νίκαιας - Πειραιά Γ.Δημητρακόπουλο

Μια πολύ χρήσιμη ενημέρωση με 7 ερωταπαντήσεις που «φωτίζουν» την υπηρεσιακή κατάσταση που διέπει τους συναδέλφους που διανύουν τη δοκιμαστική υπηρεσία, κάνει ο εκπαιδευτικός κ. Γιώργος Δημητρακόπουλος, Πρόεδρος του Συλλόγου Νίκαιας - Πειραιά    (Εκλεγμένος με την Ενωτική Ριζοσπαστική Κίνηση) 

Στόχος είναι, λέει ο εκπαιδευτικός, «να ξεδιαλύνουμε σε ποιους αφορά το δικαίωμα της μονιμότητας και, τέλος, να απαντήσουμε στο ερώτημα αν σε εργαζόμενους που παίρνουν μέρος σε νόμιμη απεργία είναι δυνατόν να επιβληθούν πειθαρχικές ποινές ή διοικητικά μέτρα»

Αναλυτικά η ενημέρωση

Συνάδελφισσα, συνάδελφε

Κατόπιν ερωτημάτων συναδέλφων, στην παρούσα συγκυρία, που οι διορισθέντες των ετών 2020 και 2021 (ακολουθούν και οι διορισθέντες των ετών 2022, 2023) χρησιμοποιούνται από την κυβέρνηση σαν πολιορκητικός κριός για να περάσει η ατομική αξιολόγηση - χειραγώγηση των εκπαιδευτικών, θα επιχειρήσουμε με το παρόν ενημερωτικό σημείωμα να «φωτίσουμε» την υπηρεσιακή κατάσταση που διέπει τους συναδέλφους που διανύουν τη δοκιμαστική υπηρεσία, καθώς να ξεδιαλύνουμε σε ποιους αφορά το δικαίωμα της μονιμότητας και, τέλος, να απαντήσουμε στο ερώτημα αν σε εργαζόμενους που παίρνουν μέρος σε νόμιμη απεργία είναι δυνατόν να επιβληθούν πειθαρχικές ποινές ή διοικητικά μέτρα.

1η ερώτηση: Ο «δόκιμος» υπάλληλος αποτελεί ξεχωριστή κατηγορία των Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων;

Απάντηση: ΟΧΙ. Σύμφωνα με το Σύνταγμα και τη νομοθεσία το σώμα των Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων μπορεί να διακριθεί στις ακόλουθες κατηγορίες: α) Τακτικοί Υπάλληλοι, β) Υπάλληλοι Ειδικού Επιστημονικού και Τεχνικού ή Βοηθητικού Προσωπικού, γ) Μετακλητοί Υπάλληλοι και δ) Υπάλληλοι ΙΔΟΧ ή αλλιώς Έκτακτοι Υπάλληλοι.

2η ερώτηση: Σε ποια κατηγορία ανήκει ο «δόκιμος» υπάλληλος; 

Απάντηση: Στην κατηγορία των Τακτικών Υπαλλήλων. Ο υπάλληλος από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού στο ΦΕΚ και μέχρι την ημέρα αφυπηρέτησής του ανήκει στην κατηγορία των Τακτικών Δημοσίων Υπαλλήλων. Για την ισχυροποίηση του ανωτέρω αναφέρουμε εδώ πως στο σκεπτικό απόφασης του ΣτΕ (1355/1971) ορίζεται πως «…και οι υπό δοκιμασίαν τελούντες υπάλληλοι, διοριζόμενοι εις τακτικάς θέσεις, είναι από του διορισμού των τακτικοί υπάλληλοι…».

3η ερώτηση: Η μονιμότητα για ποιες κατηγορίες των Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων ισχύει; 

Απάντηση: Σύμφωνα με το άρθρο 103, παρ. 4 του Συντάγματος «οι δημόσιοι υπάλληλοι που κατέχουν οργανικές θέσεις είναι μόνιμοι…». Είναι προφανές, λοιπόν, πως το Σύνταγμα επιφυλάσσει, έναντι των λοιπών κατηγοριών των Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων, υπερέχουσα θέση στους Τακτικούς Υπαλλήλους, οι οποίοι διορίζονται σε οργανικές θέσεις και η σχέση των οποίων με το Νομικό Πρόσωπο του Κράτους διέπεται αποκλειστικά από κανόνες Διοικητικού Δικαίου.

4η ερώτηση: Για εκπαιδευτικό που δεν έχει καταλάβει «οργανική» θέση (βρίσκεται στη Διάθεση) ή έχει κριθεί «οργανικά» υπεράριθμος δεν ισχύει η μονιμότητα; 

Απάντηση: Ασφαλώς και ισχύει! Οι οργανικές θέσεις, στις οποίες αναφέρεται το Σύνταγμα, είναι οι νομοθετημένες θέσεις που καταλαμβάνονται με τον διορισμό του υπαλλήλου ή τη μετάταξη (οι υπηρεσιακές θέσεις καταλαμβάνονται με την τοποθέτηση ή τη μετάθεση). Παραθέτουμε σχετική αναφορά από Πανεπιστημιακό Σύγγραμμα: «οι οργανικές θέσεις νοούνται αφηρημένες, ορίζονται συνολικά για κάθε κλάδο και είναι καταρχήν ανεξάρτητες από τις υπηρεσιακές θέσεις που ανήκουν σε κάθε συγκεκριμένη υπηρεσιακή μονάδα» (Βασικοί Θεσμοί Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου των Σπηλιωτόπουλου – Χρυσανθάκη, σελ. 11, εκδόσεις Σάκκουλα, 1999).

5η ερώτηση: Η μονιμότητα, ως δικαίωμα, ισχύει και για τους «δόκιμους» υπαλλήλους; 

Απάντηση: ΑΣΦΑΛΩΣ, ΝΑΙ! Σύμφωνα με όσα αναφέρουμε παραπάνω, οι δόκιμοι υπάλληλοι είναι από το διορισμό τους Τακτικοί Υπάλληλοι και ως εκ τούτου απολαμβάνουν του δικαιώματος (γιατί περί αυτού πρόκειται) της μονιμότητας. Παραθέτουμε εδώ αποσπάσματα από το σκεπτικό αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας που καταδεικνύουν τα ανωτέρω:

ΣτΕ, 1355/1971: «…και οι υπό δοκιμασίαν τελούντες υπάλληλοι, διοριζόμενοι εις τακτικάς θέσεις, είναι από του διορισμού των τακτικοί υπάλληλοι και απολαύουν της υπό της συνταγματικής ταύτης διατάξεως παρεχομένης προστασίας της μονιμότητας».

ΣτΕ, 695/1980: «…οι υπό δοκιμασίαν υπάλληλοι, διοριζόμενοι εις οργανικάς θέσεις απολαύουν της υπό του άρθρου 103, παρ. 4 του Συντάγματος παρεχομένης προστασίας, μη δυνάμενοι ως

εκ τούτου να απολυθούν, τόσον κατά την διάρκεια της δοκιμαστικής αυτών υπηρεσίας όσον και μετά το πέρας αυτής κατά την τελικήν περί αυτών κρίσιν, ειμή κατόπιν ειδικής αποφάσεως κατά νόμον οργανωμένου Συμβουλίου, αποτελουμένου κατά τα δύο τρίτα τουλάχιστον από μονίμους υπαλλήλους…».

Περαιτέρω, ακόμη και στο πληροφοριακό σύστημα του ΥΠΑΙΘΑ, το myschool, ο εκπαιδευτικός που διανύει δοκιμαστική υπηρεσία χαρακτηρίζεται - στο πεδίο «σχέση εργασίας» - ως «μόνιμος».

6η ερώτηση: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της απεργίας και της επιβολής πειθαρχικών ποινών (ή διοικητικών μέτρων) στους συμμετέχοντες σε αυτήν; 

Απάντηση: Ασφαλώς και ΟΧΙ! Η άποψη αυτή περιγράφεται αναλυτικά στη Γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου της ΔΟΕ που στάλθηκε από την Ομοσπονδία μας. Επιπρόσθετα και ενισχυτικά της ανωτέρω άποψης παραθέτουμε εδώ αποσπάσματα από Πανεπιστημιακά Συγγράμματα:

«Η συμμετοχή σε απεργία αποτελεί άσκηση συνταγματικού δικαιώματος και δεν είναι δυνατόν να προκύψουν άλλες δυσμενείς συνέπειες πλην της μη καταβολής του μισθού. Δεν είναι επίσης δυνατόν να επιβληθεί σε βάρος εργαζόμενου πειθαρχική ποινή ή να επηρεαστεί η υπηρεσιακή του εξέλιξη. Τέτοιες εργοδοτικές ενέργειες είναι ασφαλώς παράνομες, συνοδεύονται από ακυρότητα και αποτελούν παρακώλυση άσκησης συνδικαλιστικής δραστηριότητας, η οποία τιμωρείται ποινικά» (βλέπε σύγγραμμα ΄Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο’, του Κώστα Παπαδημητρίου, Ομότιμου Καθηγητή Νομικής Σχολής Αθηνών, σελ. 267-268, εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2022).

Ομοίως, «…Η νόμιμη απεργία είναι νόμιμη σε όλη την έκταση και στο συλλογικό επίπεδο και στην προβολή της στις ατομικές εργασιακές σχέσεις (σελ. 267). …Ο χρόνος απεργίας δεν είναι ‘νεκρός χρόνος’ για τις εργασιακές σχέσεις. Διαφορετικά οι απεργοί θα είχαν μια επιπλέον συνέπεια, επαχθή σε βαθμό που θα πρόσβαλε τη συνδικαλιστική ελευθερία και το δικαίωμα της απεργίας…» (βλέπε σύγγραμμα ΄Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο’, του Αλέξανδρου Καρακατσάνη, Καθηγητή του ΕΚΠΑ, σελ. 274, εκδόσεις Σάκκουλα, 1992).

7η ερώτηση: Η απεργία - αποχή αναγνωρίζεται από την ελληνική έννομη τάξη; 

Απάντηση: Ασφαλώς, ΝΑΙ! Η άποψη αυτή περιγράφεται αναλυτικά στη Γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου της ΔΟΕ που στάλθηκε από την Ομοσπονδία μας. Περαιτέρω, σημειώνουμε πως η απεργία - αποχή αποτελεί μορφή της ‘λευκής απεργίας’, «η νομιμότητα της οποίας γίνεται δεκτή από την ελληνική νομολογία… και κατά την άποψη αυτή, το μόνο ζήτημα που τίθεται είναι η ενδεχόμενη μείωση της αμοιβής των εργαζομένων…» (βλέπε σύγγραμμα ΄Συλλογικό Εργατικό

Δίκαιο’, του Κώστα Παπαδημητρίου, Ομότιμου Καθηγητή Νομικής Σχολής Αθηνών, σελ. 229, εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2022).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει (αναλογική) παρακράτηση αποδοχών εξαιτίας της συμμετοχής των εργαζομένων σε απεργία - αποχή, σε απόφαση δε του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (1238/1995) ορίζεται ότι περικοπή αποδοχών δεν μπορεί να λάβει χώρα σε περίπτωση λευκής απεργίας.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Όσα αναφέρονται παραπάνω για τις συνταγματικές διατάξεις, καθώς για τη νομοθεσία και τη νομολογία, αποτελούν την ασπίδα μας σε ό,τι αφορά τις απειλές που εκτοξεύονται σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών. Η ισχύς, όμως, των συνδικάτων, η πραγματική «δύναμη πυρός» είναι η ενότητα και η συλλογικότητα στις διεκδικήσεις μας. Θυμίζουμε πως τις ίδιες απειλές (για πειθαρχικά παραπτώματα, διοικητικές κυρώσεις) εκτόξευε και η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ (2019-2023) για το ζήτημα του συλλογικού προγραμματισμού των σχολικών μονάδων και την ανάρτηση των ενιαίων κειμένων. Τότε (Φθινόπωρο του 2021) που με εγκύκλιο χαρακτήριζε την ανάρτηση «μη σύννομη και ως εκ τούτου μη γενόμενη», τότε που ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας εγκαλούσε ονομαστικά τις σχολικές μονάδες και τους Διευθυντές αυτών να «διορθώσουν», τότε που ο ίδιος έκανε τηλεφωνήματα σε Διευθυντές Σχολικών Μονάδων. Σήμερα, όμως, για τρίτη συνεχόμενη σχολική χρονιά, η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών μονάδων της χώρας έχει δώσει την απάντησή της με την ανάρτηση αυτών των κειμένων και οι απειλές - εκφοβισμοί έμειναν «κενό γράμμα».

Με αυτή την παρακαταθήκη δίνουμε και σήμερα τη μάχη ενάντια στην τιμωρητική ατομική αξιολόγηση! Όλοι μαζί υπογράφουμε τη συμμετοχή μας στην απεργία - αποχή! Όλοι μαζί θα νικήσουμε!

 

19/11/2023

 

Η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση έχει διεύθυνση https://www.gdimitrakopoulos.gr

και ονοματεπώνυμο: Γιώργος Δημητρακόπουλος

εκλεγμένος με την Ενωτική Ριζοσπαστική Κίνηση 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 22/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

Πανελλήνιες 2023
Πανελλαδικές 2024: Προτεινόμενα θέματα και απαντήσεις στη Χημεία
Πανελλήνιες - πανελλαδικές 2024: Προτεινόμενα θέματα και απαντήσεις στη Χημεία από τον Όμιλο Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ
Πανελλαδικές 2024: Προτεινόμενα θέματα και απαντήσεις στη Χημεία
ekpaideusi-eksetaseis-panelladikes.jpg
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας: Οδηγός «τελευταίας στιγμής» για τις εξετάσεις του ερχόμενου Σαββατοκύριακου

Εναν χρήσιμο οδηγό «της τελευταίας στιγμής» για τις Εξετάσεις της Α' περιόδου 2024 για το 

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας: Οδηγός «τελευταίας στιγμής» για τις εξετάσεις του ερχόμενου Σαββατοκύριακου
panelladikes_1.jpg
Πανελλήνιες 2024: Μύθος και πραγματικότητα για το βαθμό ευκολίας ή δυσκολίας των θεμάτων
Αν τα θέματα των Πανελληνίων εξετάσεων είναι ευκολότερα ή είναι δυσκολότερα θα πετύχουν περισσότεροι ή λιγότεροι υποψήφιοι στα ΑΕΙ;
Πανελλήνιες 2024: Μύθος και πραγματικότητα για το βαθμό ευκολίας ή δυσκολίας των θεμάτων