«Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Παν. Αιγαίου

Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2004 - 2005, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», και το οποίο απονέμει: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο πεδίο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ». 

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιστημόνων στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, στο πλαίσιο των Επιστημών της Αγωγής.

Οι στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι: 

 

  1. Η κατάρτιση και η προετοιμασία επαγγελματιών, ικανών να στελεχώσουν εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανισμούς, υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που εξ αντικειμένου έχουν τη δυνατότητα να προωθούν άμεσα και έμμεσα τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της ορθολογικής διαχείρισης του περιβάλλοντος.  
  2. Η προαγωγή της έρευνας στο πεδίο των επιστημών της αγωγής στους άξονες του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης και η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην εκπαίδευση,  τον εργασιακό χώρο, την οικονομία και την κοινωνία. 
  3. Η διάχυση της γνώσης για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη στους φορείς που συμμετέχουν στη διαμόρφωση, λήψη, εφαρμογή και έλεγχο των αποφάσεων για την προστασία του φυσικού, ανθρωπογενούς και πολιτισμικού περιβάλλοντος. 
  4. Η ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος και η διάδοση φιλοπεριβαλλοντικών αντιλήψεων και πρακτικών στο εκπαιδευτικό σύστημα, σε κοινωνικές ομάδες, σε κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτισμικούς και πολιτικούς θεσμούς, καθώς και στους φορείς που ασχολούνται με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων. 
  5. Η προώθηση των συνεργασιών με άλλα Πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, ΜΚΟ, κοινωνικές οργανώσεις, και άλλους φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, για την προώθηση των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης και τον από κοινού σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων και δράσεων για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη. 
  6. Η δημιουργία δικτύου ερευνητών, εκπαιδευτικών και επιστημόνων του πεδίου αυτού. 
  7. Η λειτουργία εργαστηρίων στα οποία θα ερευνώνται ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη.

Χρονική διάρκεια φοίτησης

Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται στα τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, με το Γ΄ εξάμηνο να αφιερώνεται στην εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν ανελλιπώς όλες τις δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτείται: η πλήρης φοίτηση επί τρία (3) εξάμηνα σπουδών, η επιτυχής εξέταση σε δέκα (10) συνολικά μαθήματα (εννέα (9) υποχρεωτικά και ένα (1) υποχρεωτικό επιλογής), η επιτυχής εξέταση της ∆ιπλωματικής Εργασίας και η συγκέντρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/  μέχρι τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019 και ώρα 16:00, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf 

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ

best of network

σχετικά άρθρα

Ανακατατάξεις και αλλαγές στο οργανόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας
Ανακατατάξεις και αλλαγές στο οργανόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας
Για το σχεδιασμό νέου οργανογράμματος στο υπουργείο Παιδείας εργάζεται πυρετωδώς το νέο επιτελείο σύμφωνα με πληροφορίες του alfavita.gr
Ανακατατάξεις και αλλαγές στο οργανόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας
ΕΣΑμεΑ: Η Αναπηρία στο προσκήνιο, κάλεσμα να πάρουν θέση όλα τα κόμματα της Βουλής!
ΕΣΑμεΑ: Η Αναπηρία στο προσκήνιο, κάλεσμα να πάρουν θέση όλα τα κόμματα της Βουλής!

Να πάρουν θέση και να μην υπεκφύγουν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, καθώς και...

ΕΣΑμεΑ: Η Αναπηρία στο προσκήνιο, κάλεσμα να πάρουν θέση όλα τα κόμματα της Βουλής!