Λατινικά
Οδηγός αξιολόγησης Λατινικών - Το νέο πρόγραμμα σπουδών βλέπει την εκμάθηση της γλώσσας αυτής και ως έναν τρόπο "σφυρηλάτησης ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής πολιτισμικής ταυτότητας από τους μαθητές και τις μαθήτριες του Γενικού Λυκείου"

Εναν χρήσιμο συνοπτικό οδηγό για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών στα Λατινικά με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών που θα εφαρμοστεί τα επόμενα έτη, αλλά και οδηγίες για τον τρόπο εξέτασης των Λατινικών στις Πανελλαδικές με το ισχύον πρόγραμμα ετοίμασε το alfavita.gr

Προτού τον παρουσιάσουμε, να πούμε ότι το νέο πρόγραμμα σπουδών των Λατινικών, που αντικατέστησαν την Κοινωνιολογία παρά τις ισχυρές αντιδράσεις, βλέπει την εκμάθηση της γλώσσας αυτής και ως έναν τρόπο "σφυρηλάτησης ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής πολιτισμικής ταυτότητας από τους μαθητές και τις μαθήτριες του Γενικού Λυκείου":

"Τα τελευταία χρόνια η σύνθεση της ελληνικής τάξης μεταβάλλεται συνεχώς, εμπλουτιζόμενη με μαθητές και μαθήτριες από διαφορετικά γλωσσικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα. Ο διεθνικός χαρακτήρας του μαθήματος διευκολύνει την ενεργό συμμετοχή τους αλλά και υπογραμμίζει γενικότερα τον σεβασμό της πολιτισμικής ετερότητας στο ευρύτερο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Στα κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά δεδομένα της σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης πραγματικότητας, με τις απεριόριστες δυνατότητες επικοινωνίας, απρόσκοπτης μετακίνησης και ανταλλαγής πολιτισμικών ιδεών, η ανάγκη καλλιέργειας της ευρωπαϊκής ταυτότητας των μαθητών/-τριών και η συνειδητοποίηση από πλευράς τους πως η χώρα μας, ως αναπόσπαστο κομμάτι του ευρωπαϊκού πολιτισμού, συμμετέχει πλήρως και ισότιμα στο σύγχρονο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες του σύγχρονου σχολείου. Κατά συνέπεια, η εκμάθηση της λατινικής γλώσσας και η μελέτη της λατινικής λογοτεχνίας και του ρωμαϊκού πολιτισμού θα συμβάλουν στη σφυρηλάτηση ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής πολιτισμικής ταυτότητας από τους μαθητές και τις μαθήτριες του Γενικού Λυκείου", αναφέρεται συγκεκριμένα.

Νεο Πρόγραμμα Σπουδών στα Λατινικά: Πώς θα γίνεται η αξιολόγηση

Η αξιολόγηση  δε στοχεύει μόνο στην ανίχνευση των πιθανών ελλείψεων των μαθητών/-τριών, αλλά κυρίως αποσκοπεί να λειτουργεί ως ευκαιρία, ώστε να προσδιορίζεται το αρχικό επίπεδο των μαθητών/- τριών και η πρόοδός τους, και να προσαρμόζονται ανάλογα το περιεχόμενο και η μέθοδος της διδασκαλίας. Κεντρική σημασία προσλαμβάνει, με άλλα λόγια, η έννοια της διαγνωστικής και της διαμορφωτικής αξιολόγησης, ενώ, φυσικά, η τελική αξιολόγηση παραμένει απαραίτητη για τη διαμόρφωση συνολικής εκτίμησης για τον βαθμό εμπέδωσης της γνώσης από τους/τις μαθητές/-τριες.

1. Διαγνωστική αξιολόγηση

Η διαγνωστική αξιολόγηση πραγματοποιείται με την έναρξη του διδακτικού έτους και παρέχει εικόνα για το επίπεδο των πρότερων γνώσεων των μαθητών/-τριών στο αντικείμενο και τις δυνατότητες της σχολικής τάξης, ώστε ο διδάσκων/η διδάσκουσα να προγραμματίσει τη διδασκαλία του/της και να καλύψει ενδεχόμενα κενά, που, αν παραμείνουν, είναι πιθανόν να δυσχεράνουν την πρόσληψη νέας γνώσης. Προφανώς, η σημασία της διαγνωστικής αξιολόγησης είναι μεγάλη στην έναρξη της Γ’ Λυκείου, αφού οι μαθητές/-τριες θα έχουν ήδη διδαχθεί το αντικείμενο για ένα σχολικό έτος. Στην έναρξη της Β’ Λυκείου, επειδή οι μαθητές/-τριες δεν έχουν διδαχθεί λατινικά, η διαγνωστική αξιολόγηση έχει ενδεικτικά συμβουλευτικό χαρακτήρα και αφορά κυρίως τον βαθμό εξοικείωσης των μαθητών/-τριών με στοιχεία της δομής της αρχαίας ελληνικής που η γνώση τους θα διευκόλυνε την προσέγγιση της λατινικής. Επίσης, στην έναρξη της Β’ Λυκείου η διαγνωστική αξιολόγηση μπορεί να αφορά διαπιστώσεις για την εξοικείωση των μαθητών/-τριών με πτυχές του αρχαίου κόσμου, που θα διευκολύνει την επιχειρούμενη στη Β’ Λυκείου προσέγγιση του ρωμαϊκού κόσμου.

2. Διαμορφωτική αξιολόγηση

Στο πλαίσιο της διαμορφωτικής αξιολόγησης ο/η εκπαιδευτικός λαμβάνει υπόψη του τα πορίσματα της αξιολογικής διαδικασίας και αφιερώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα ένα επαναληπτικό μάθημα για εμπέδωση της διδαγμένης ύλης, παρουσιάζοντας επιπλέον παραδείγματα και επιλύοντας απορίες, καθοδηγούμενος/-η από τα λάθη και τις αδυναμίες των μαθητών/-τριών που διαπιστώνει. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται προφορικά στην ολομέλεια της τάξης ή/και γραπτά στο πλαίσιο ατομικών ή/και ομαδικών εργασιών και δραστηριοτήτων. Οι ερωτήσεις/παρατηρήσεις δύναται να είναι ανοικτού ή κλειστού τύπου και παρουσιάζουν διαβαθμισμένη δυσκολία. Επίσης, ο/η εκπαιδευτικός προχωρά σε ανατροφοδότηση προς τους/τις μαθητές/-τριες με τη μορφή γραπτών ή προφορικών σχολίων για τις εργασίες και αξιοποιεί τις ενδεχόμενες αστοχίες των μαθητών/- τριών για την ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας και τον αναπροσανατολισμό της διδασκαλίας, αποτρέποντας την αποθάρρυνση των μαθητών/-τριών εξαιτίας ενδεχόμενων λαθών, αλλά, αντίθετα, καθιστώντας τα λάθη ευκαιρίες για δημιουργική και γόνιμη συζήτηση. Λυσιτελής θεωρείται και η ανά τακτά διαστήματα αυτοαξιολόγηση των μαθητών/-τριών, κατά την οποία αξιολογούν οι ίδιοι/-ες την επίδοσή τους με την ολοκλήρωση διδακτικών ενοτήτων

3. Τελική αξιολόγηση

Η τελική αξιολόγηση αφορά τη διαμόρφωση συνολικής εκτίμησης για τον βαθμό επίτευξης των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Η αξιολόγηση προτείνεται να αφορά:

  • απόδοση λατινικού κειμένου στη νέα ελληνική

  • κατανόηση λατινικού κειμένου

  • συσχέτιση λέξεων της λατινικής με λέξεις που χρησιμοποιούνται στη νέα ελληνική

  • κατανόηση στερεότυπης λατινικής φράσης που επιβιώνει στη σύγχρονη επικοινωνία

  • την εξοικείωση των μαθητών/-τριών με τη ρωμαϊκή γραμματολογία

  • την εξοικείωση με τον ρωμαϊκό κόσμο

  • την εξοικείωση με τη μορφολογία της λατινικής

  • την εξοικείωση με τη δομή της λατινικής.

Να σημειώσουμε ότι το νέο  Πρόγραμμα Σπουδών - πλην των Λατινικών Γ’ Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών - θα εφαρμοστεί πιλοτικά - σε συνδυασμό με τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών - σε όλα τα Πρότυπα και Πειραματικά Γενικά Λύκεια της χώρας κατά τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023. Από το σχολικό έτος 2024-2025 θα εφαρμοστεί στην Β’ τάξη όλων των Γενικών Λυκείων της χώρας και από το σχολικό έτος 2025-2026 θα εφαρμοστεί στην Γ’ τάξη όλων των Γενικών Λυκείων της χώρας.

Τρόπος εξέτασης και βαθμολόγησης Λατινικά Β' και Γ' Λυκείου

Ακολούθως παρουσιάζουμε τον τρόπο αξιολόγησης των Λατινικών σε Β' και Γ' Λυκείου με βάση το ισχύον ΠΣ.

Β' Λυκείου: 

Για την εξέταση στο μάθημα των Λατινικών της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Β’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου δίνεται στους/στις μαθητές/- τριες διδαγμένο κείμενο δέκα έως δώδεκα (10-12) στίχων και ζητείται από αυτούς/ές:

α) να το μεταφράσουν στη Νέα Ελληνική (20 μονάδες)

β) να απαντήσουν στις εξής παρατηρήσεις (σύνολο 80 μονάδες):

- μία (1) παρατήρηση από την Εισαγωγή του σχολικού βιβλίου ανοικτού ή κλειστού τύπου (10 μονάδες)

- μία (1) παρατήρηση ετυμολογική: Συσχέτιση λέξεων της Λατινικής με λέξεις που χρησιμοποιούνται στη Νέα Ελληνική (10 μονάδες)

- μία (1) παρατήρηση που θα αξιοποιεί τη χρήση στερεότυπης λατινικής φράσης στο κατάλληλο κειμενικό περιβάλλον της Νέας Ελληνικής (10 μονάδες)

- δύο (2) παρατηρήσεις Γραμματικής (30 μονάδες)

- μία (1) παρατήρηση Συντακτικού (20 μονάδες).

Καθεμία από τις παρατηρήσεις Γραμματικής και Συντακτικού μπορεί να αναλύεται σε δύο (2) ισοδύναμα υποερωτήματα.

Από την Τράπεζα Θεμάτων λαμβάνονται με κλήρωση το κείμενο και, μαζί με αυτό, το οριζόμενο προς μετάφραση τμήμα του, καθώς και οι κάτωθι παρατηρήσεις:

- μία (1) παρατήρηση ετυμολογική: Συσχέτιση λέξεων της Λατινικής με λέξεις που χρησιμοποιούνται στη Νέα Ελληνική

- μία (1) παρατήρηση Συντακτικού, η οποία μπορεί να αναλύεται σε δύο (2) ισοδύναμα υποερωτήματα.

Οι υπόλοιπες παρατηρήσεις ορίζονται από τους /τις διδάσκοντες/-ουσες το μάθημα.

Γ' Λυκείου

Για την εξέταση στο μάθημα των Λατινικών της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου δίνεται στους/στις μαθητές/-τριες διδαγμένο κείμενο δεκατεσσάρων έως δεκαέξι (14-16) στίχων από ένα ή περισσότερα κείμενα και ζητείται από αυτούς/ές:

α) να μεταφράσουν από αυτό στη Νέα Ελληνική δέκα έως δώδεκα (10-12) στίχους (20 μονάδες)
β) να απαντήσουν στις εξής παρατηρήσεις (σύνολο 80 μονάδες):


– μία (1) παρατήρηση ανοικτού ή κλειστού τύπου από την Εισαγωγή του σχολικού βιβλίου των Μ. Πασχάλη, Γ.
Σαββαντίδη, Λατινικά τ. Α΄ (10 μονάδες)

– μία (1) παρατήρηση ετυμολογική: Συσχέτιση λέξεων της Λατινικής με λέξεις που χρησιμοποιούνται στη Νέα Ελληνική (10 μονάδες)

-δύο (2) παρατηρήσεις Γραμματικής (30 μονάδες)

 -δύο (2) παρατηρήσεις Συντακτικού (30 μονάδες).
Καθεμία από τις παρατηρήσεις Γραμματικής και Συντακτικού μπορεί να αναλύεται σε δύο (2) υποερωτήματα.

Δειτε επίσης:

Η εξεταστέα και η διδακτέα ύλη των Λατινικών Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Παν.Αιγαίου - GoLearn: 12 Ιουνίου ξεκινούν τα μοριοδοτούμενα σεμινάρια εκπαιδευτικών

Παν.Πατρών: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ στα ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής μέσω alfavita.gr

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής - Μόνο 12€ το μήνα

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Πάπιες στον δρόμο
Η τελευταία πράξη καλοσύνης ενός πατέρα – Βοηθούσε πάπιες να περάσουν τον δρόμο και βρήκε τραγικό θάνατο
«Βγήκε από το αυτοκίνητο και έδιωχνε τις πάπιες και όλοι χειροκροτούσαν επειδή ήταν πολύ καλός»
Η τελευταία πράξη καλοσύνης ενός πατέρα – Βοηθούσε πάπιες να περάσουν τον δρόμο και βρήκε τραγικό θάνατο