Οδηγός για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς: Οι τοποθετήσεις, οι αποσπάσεις, τα δικαιολογητικά, η μισθοδοσία και οι ποινές

Τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς ενημερώνουν για τις τοποθετήσεις τους ο διατελέσας αιρετός ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης Δημήτρης Δερμιτζάκης, ο Ειδικός Γραμματέας Συλλόγου Εκπαιδευτικών «Δ. Θεοτοκόπουλος» Βαγγέλης Παπουτσάκης, ο Οργανωτικός Γραμματέας Συλλόγου Εκπαιδευτικών «Δ. Θεοτοκόπουλος» Αχιλλέας Τσάμης και ο πρόεδρος Συλλόγου Εκπαιδευτικών «Δ. Θεοτοκόπουλος» και διατελέσας αιρετός ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου Γιώργος Μακράκης.

«Επειδή βρισκόμαστε στη φάση των αιτήσεων-δηλώσεων για τις μόνιμες προσλήψεις ευχόμαστε σε όλες/όλους τις/τους συναδέλφισσες/συναδέλφους καλή δήλωση και διορισμό. Εξάλλου ο αγώνας για μόνιμους διορισμούς σε όλες τις ανάγκες της Εκπαίδευσης συνεχίζεται» αναφέρουν.

Η ενημέρωση αφορά στα κριτήρια των τοποθετήσεων, τις αποσπάσεις, τις μεταθέσεις, τη μισθοδοσία, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και τις ποινές σε περίπτωση μη ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, κατά το πρώτο έτος, βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ.

Ως προς τη διαδικασία τοποθέτησης, πρώτα τοποθετούνται οι λειτουργικά υπεράριθμοι, στη συνέχεια τοποθετούνται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί μαζί με όσους βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ και τελευταίοι τοποθετούνται οι εκπαιδευτικοί που πήραν απόσπαση ή ζητούν απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ.

Τα κριτήρια τοποθέτησης

«Σε περίπτωση που οι ίδιες θέσεις ζητούνται από περισσοτέρους υποψηφίους προτιμώνται κατά σειρά όσοι έχουν τις περισσότερες μονάδες τοποθέτησης από οικογενειακούς λόγους, συνυπηρέτηση και εντοπιότητα, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών». (ΠΔ144/1997).

Κατά το δεύτερο έτος υπηρέτησης της οργανικής, οι νεοδιόριστοι τοποθετούνται οριστικά σύμφωνο με τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης (μόρια σχολείων, έτη υπηρεσίας, οικογενειακή κατάσταση κλπ).

Η τοποθέτηση και τα κριτήρια τοποθέτησης, όπως περιγράφονται παραπάνω, ακολουθήθηκε στην προσωρινή και οριστική τοποθέτηση των νεοδιόριστων της ειδικής αγωγής.

Προσωρινή τοποθέτηση νεοδιόριστων

Οι νεοδιοριζόμενοι υπηρετούν επί δύο (2) έτη ως δόκιμοι. Στο τέλος του δεύτερου έτους οι νεοδιοριζόμενοι κρίνονται προκειμένου να μονιμοποιηθούν. Ο νεοδιόριστος εκπαιδευτικός κατακτά το δικαίωμα αίτησης απόσπασης ή μετάθεσης μετά την παρέλευση 2 σχολικών ετών στον τόπο διορισμού.

Η προσωρινή τοποθέτηση (την 1η χρονιά) των νεοδιόριστων γίνεται με την παρακάτω σειρά: Τοποθετούνται, κατά προτεραιότητα και συγκρινόμενοι µόνο μεταξύ τους, όσοι με βάση τη νομοθεσία ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες (αναπηρία τέκνων και ιδίων). Ακολουθούν έπειτα οι πολύτεκνοι. Στη συνέχεια έχουν σειρά οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί λαμβάνοντας υπόψη τα εξής κριτήρια: οικογενειακοί λόγοι, συνυπηρέτηση, εντοπιότητα.

Σε περίπτωση ισοβαθµίας κατά τις προσωρινές τοποθετήσεις προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που συντρέχουν κατά κριτήριο, αν αυτά συντρέχουν και µε την εξής σειρά: α) στη συνυπηρέτηση, β) στην εντοπιότητα, γ) στους οικογενειακούς λόγους, δ) στη συνολική υπηρεσία και ε) στις δυσµενείς συνθήκες λειτουργίας των σχολείων που υπηρέτησαν (μόρια σχολείων).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση ισοβαθµίας και στα επιµέρους κριτήρια λαµβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του διορισµού τους στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η οριστική τοποθέτηση - Τα κριτήρια

Η οριστική τοποθέτηση (την 2η χρονιά) των νεοδιόριστων γίνεται με τα παρακάτω κριτήρια:

Συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία

● Οικογενειακοί λόγοι: Έγγαµος ή ευρισκόμενος σε χηρεία ή διαζευγμένος ή σε διάσταση ή άγαµος γονέας εκπαιδευτικός στον οποίο έχει ανατεθεί νόµιµα η επιµέλεια άγαµων ανηλίκων ή σπουδαζόντων παιδιών. (1 παιδί 4 μονάδες κλπ).

Μόρια σχολείων: Τα μόρια των σχολείων (συνθήκες διαβίωσης) στα οποία έχει υπηρετήσει κάθε συνάδελφος (ως αναπληρωτής, ωρομίσθιος και νεοδιόριστος).

Συνυπηρέτηση (4 μονάδες): Υπολογίζεται για τις τοποθετήσεις σε συγκεκριμένα σχολεία, εφόσον ο/η σύζυγος υπηρετεί ή εργάζεται στην περιφέρεια του ∆ήµου ή της Κοινότητας όπου ζητείται η τοποθέτηση.

Εντοπιότητα (4 μονάδες): Υπολογίζεται όταν ο εκπαιδευτικός είναι δηµότης από διετίας του ∆ήµου ή της Κοινότητας στην οποία ζητείται τοποθέτηση.

Αποσπάσεις-Μεταθέσεις: (Μετά την παρέλευση διετίας)

Μεταθέσεις

Η αίτηση για οριστική τοποθέτηση υποβάλλεται εντός Νοεμβρίου (η ακριβής ηµεροµηνία έναρξης καθορίζεται µε σχετική εγκύκλιο που εκδίδεται κάθε έτος), χωρίς να αναγράφονται στη δήλωση προτιµήσεις συγκεκριμένων σχολείων. Ταυτόχρονα ο εκπαιδευτικός καταθέτει και τα όποια δικαιολογητικά στοιχεία (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.τ.λ.) έχει στη διάθεσή του

Κριτήρια για τις μεταθέσεις - τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών αρµοδιότητας του Π.Υ.Σ.Π.Ε. είναι: 1) η συνολική υπηρεσία 2) η συνυπηρέτηση 3) οι οικογενειακοί λόγοι 4) οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν 5) η εντοπιότητα 6) η προτίµηση.

Αποσπάσεις

Για τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια:

1) η συνολική υπηρεσία, που αποτιμάται κλιμακωτά ως ακολούθως:

α) μία (1) μονάδα για κάθε έτος από 1 έως και 10 έτη υπηρεσίας

β) 1,5 μονάδες για κάθε έτος από 10 έτη και άνω έως και 20 έτη

γ) δύο (2) μονάδες για κάθε έτος υπηρεσίας από 20 έτη και άνω

2) η συνυπηρέτηση, που αποτιμάται με δέκα (10) μονάδες,

3) η εντοπιότητα, που αποτιμάται με τέσσερις (4) μονάδες,

4) οι οικογενειακοί λόγοι, που αποτιμώνται ως εξής:

Οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες. Ίδιο αριθμό μονάδων λαμβάνουν και οι διαζευγμένοι ή σε διάσταση γονείς εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει ανατεθεί νόμιμα η επιμέλεια άγαμων ανήλικων ή σπουδαζόντων παιδιών (φυσικών, θετών ή αναγνωρισμένων).

Οι εκπαιδευτικοί σε χηρεία λαμβάνουν δώδεκα (12) μονάδες αν έχουν παιδί που είναι άγαμο ανήλικο ή σπουδάζει, άλλως λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες.

Οι άγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν έξι (6) μονάδες, εφόσον έχουν παιδί που είναι άγαμο ανήλικο ή σπουδάζει.

Μονάδες τέκνων λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί ως εξής: πέντε (5) μονάδες για το πρώτο, έξι (6) για το δεύτερο και οκτώ (8) για το τρίτο παιδί (φυσικό, θετό ή αναγνωρισμένο) και δέκα (10) μονάδες για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά, εφόσον αυτά είναι άγαμα ανήλικα ή σπουδάζουν.

Μονάδες γάμου και τέκνων λαμβάνουν και οι εκπαιδευτικοί που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Η μισθοδοσία

Η μισθοδοσία των μόνιμων εκπαιδευτικών, όπως και των νεοδιόριστων, πραγματοποιείται τμηματικά σε δύο δόσεις ανά 15 ημέρες κάθε μήνα. Συγκεκριμένα στις 12 καταβάλλεται η α΄ δόση και στις 26 κάθε μήνα η β΄ δόση του μισθού. Σε περιπτώσεις αργίας και Σαββατοκύριακου η μισθοδοσία καταβάλλεται μία ημέρα νωρίτερα.

Άδειες που θεωρούνται ότι διανύθηκαν στην οργανική θέση του εκπαιδευτικού, όπως και του νεοδιόριστου:

Ο χρόνος που αφορά αναρρωτικές άδειες µε ή χωρίς αποδοχές, άδειες κύησης και λοχείας και κυοφορίας θεωρείται ότι διανύθηκε στην οργανική θέση του εκπαιδευτικού.

Τα δικαιολογητικά νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

1. Αντίγραφο τίτλου σπουδών(σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου χρειάζεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ)

2. Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό(εφόσον υπάρχει), σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου χρειάζεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ

3. Φωτοτυπίες βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, ακόμα και αυτές που θέλω μόνο για μισθολογική αναγνώριση

4. Υπεύθυνη δήλωση για τη χρήση της απαιτούμενης προϋπηρεσίας

5. Αποδεικτικό ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και ΑΜΑ

6. Υπεύθυνης δήλωση ασφαλιστικής κάλυψης

7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

8. Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄

9. Πιστοποιητικό εντοπιότητας από το ermis.gov είτε από το MyKEPlive

10. Βεβαίωση συνυπηρέτησης, αν προσληφθήκατε στο ίδιο μέρος που εργάζεται ο/η σύζυγος σας

11. Γνωματεύσεις από ψυχίατρο, παθολόγο ή γενικό ιατρό(δημοσίου ή ιδιωτών). Για τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά από Ψυχίατρο και Παθολόγο μπορείτε εάν θέλετε να περιμένετε μήπως στην Διεύθυνση σας ζητήσουν συγκεκριμένη μορφή ή σας δώσουν συγκεκριμένα έγγραφα που θα πρέπει να υπογραφούν

12. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου της τράπεζας, όπου είστε πρώτος δικαιούχος(να φαίνεται καθαρά το IBAN)

13. Αίτηση χορήγησης οικογενειακού επιδόματος, Υπεύθυνη δήλωση οικογενειακής κατάστασης και Υπεύθυνη δήλωση καταβολής επιδόματος τέκνων

14. Δήλωση περιουσιακής κατάστασης

15. Πιστοποιητικό αναπηρίας 50% και πάνω δικό σας ή του/της συζύγου ή τέκνου

16. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είστε φυγόδικος ή φυγόποινος ή δεν κατέχετε άλλη θέση δημοσίου

Προσοχή!!! Όλα σχεδόν τα έγγραφα που σας απασχολούν μπορούν να εκδοθούν και ηλεκτρονικά. Επίσης, όλα τα Δημόσια έγγραφα παραδίδονται σε απλή φωτοτυπία και δεν χρειάζονται επικύρωση εκτός βέβαια από τις γνωματεύσεις των γιατρών που πρέπει να είναι πρωτότυπες.

Ποινή σε περίπτωση μη ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης μέσα σε ένα έτος από το ΦΕΚ διορισμού

Στο άρθρο 62 του ν. 4589/2019 (Α ́ 29) ύστερα από την παράγραφο 5 προστίθεται νέα παράγραφος 5Α ως εξής: «5Α. Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι διορίζονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους και δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και, μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση του ΦΕΚ διορισμού, παραιτούνται, αποκλείονται από τους διορισμούς και τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση του διορισμού και τα δύο επόμενα σχολικά έτη.

Αν το τρίτο έτος αποκλεισμού συμπίπτει με το πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων κατάταξης, τα πρόσωπα που αποκλείονται μπορούν να διοριστούν ή προσληφθούν μόνο κατά το δεύτερο έτος ισχύος των νέων πινάκων».

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Πόσες μέρες μαθημάτων απομένουν στα Γυμνάσια και τα Λύκεια - Ο προγραμματισμός

Προκηρύξεις Εκπαιδευτικών: Προλάβετε 11 μόρια ΠΡΙΝ τις ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΙ  ΑΙΤΗΣΕΙΣ στον ΟΠΣΥΔ

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής του Παν.Πατρών με μόνο 12 ευρώ το μήνα

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ - Προλάβετε προκηρύξεις: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 100 ευρώ

σχετικά άρθρα

ekpaideytikoi
κ. υπουργέ της Παιδείας να σας πούμε εμείς τι έχετε κάνει όλοι σας για τους εκπαιδευτικούς;

Εχουν περάσει 95 χρόνια από τότε που ο Δημήτρης Γληνός αρθρογραφούσε πύρινα στο περιοδικό «Αναγέννηση» κι...

κ. υπουργέ της Παιδείας να σας πούμε εμείς τι έχετε κάνει όλοι σας για τους εκπαιδευτικούς;