Διορισμοί εκπαιδευτικών: Τι ακολουθεί το επόμενο διάστημα
Χρήσιμες πληροφορίες για το τι θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα αναφορικά με τις τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις, στο πλαίσιο των μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών

Χρήσιμες πληροφορίες για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν το επόμενο διάστημα αναφορικά με τις τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις, στο πλαίσιο των μόνιμων διορισμών παραθέτουν οι εκπαιδευτικοί Γιώργος Μακράκης, Αχιλλέας Τσάμης, Βαγγέλης Παπουτσάκης και Δημήτρης Δερμιτζάκης.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Δευτέρας το υπουργείο Παιδείας δημοσίευσε την πρόσκληση για το μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ την Παρασκευή εκδόθηκαν σε ΦΕΚ οι πίνακες κατάταξης της προκήρυξης 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις διαδικασίες του επόμενου διαστήματος:

Οι αιτήσεις μόνιμου διορισμού ξεκίνησαν και σας παραθέτουμε χρήσιμες πληροφορίες για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν τον επόμενο καιρό (τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις) και οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την δήλωση περιοχών σας στον ΟΠΣΥΔ μέχρι την Παρασκευή.            

Τοποθέτηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, κατά το πρώτο έτος, βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ. 

Ως προς τη διαδικασία τοποθέτησης, πρώτα τοποθετούνται οι λειτουργικά υπεράριθμοι, στη συνέχεια οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί μαζί με όσους βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ και τελευταίοι τοποθετούνται οι εκπαιδευτικοί που πήραν απόσπαση ή ζητούν απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ.
Κριτήρια τοποθέτησης:

«Σε περίπτωση που οι ίδιες θέσεις ζητούνται από περισσοτέρους υποψηφίους προτιμώνται κατά σειρά όσοι έχουν τις περισσότερες μονάδες τοποθέτησης από οικογενειακούς λόγους, συνυπηρέτηση και εντοπιότητα, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών». (ΠΔ144/1997).

Κατά το δεύτερο έτος υπηρέτησης της οργανικής, οι νεοδιόριστοι τοποθετούνται οριστικά σύμφωνο με τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης (μόρια σχολείων, έτη υπηρεσίας, οικογενειακή κατάσταση κλπ).

Η τοποθέτηση και τα κριτήρια τοποθέτησης, όπως περιγράφονται παραπάνω, ακολουθήθηκαν στην προσωρινή και οριστική τοποθέτηση των νεοδιόριστων της ειδικής αγωγής.

Προσωρινή τοποθέτηση νεοδιόριστων

Οι νεοδιοριζόμενοι υπηρετούν επί δύο (2) έτη ως δόκιμοι. Στο τέλος του δεύτερου έτους οι νεοδιοριζόμενοι κρίνονται προκειμένου να μονιμοποιηθούν. Ο νεοδιόριστος εκπαιδευτικός κατακτά το δικαίωμα αίτησης απόσπασης ή μετάθεσης μετά την παρέλευση 2 σχολικών ετών στον τόπο διορισμού.

Η προσωρινή τοποθέτηση (την 1η χρονιά) των νεοδιόριστων γίνεται με την παρακάτω σειρά: Τοποθετούνται, κατά προτεραιότητα και συγκρινόμενοι µόνο μεταξύ τους, όσοι με βάση τη νομοθεσία ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες (αναπηρία τέκνων και ιδίων). Ακολουθούν έπειτα οι πολύτεκνοι. Στη συνέχεια έχουν σειρά οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί λαμβάνοντας υπόψη τα εξής κριτήρια: οικογενειακοί λόγοι, συνυπηρέτηση, εντοπιότητα.

Σε περίπτωση ισοβαθµίας κατά τις προσωρινές τοποθετήσεις προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που συντρέχουν κατά κριτήριο, αν αυτά συντρέχουν και µε την εξής σειρά: α) στη συνυπηρέτηση, β) στην εντοπιότητα, γ) στους οικογενειακούς λόγους, δ) στη συνολική υπηρεσία και ε) στις δυσµενείς συνθήκες λειτουργίας των σχολείων που υπηρέτησαν (μόρια σχολείων).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση ισοβαθµίας και στα επιµέρους κριτήρια λαµβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του διορισµού τους στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η οριστική τοποθέτηση (την 2η χρονιά) των νεοδιόριστων γίνεται με τα παρακάτω κριτήρια:

Συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία

Οικογενειακοί λόγοι: Έγγαµος ή ευρισκόμενος σε χηρεία ή διαζευγμένος ή σε διάσταση ή άγαµος γονέας εκπαιδευτικός στον οποίο έχει ανατεθεί νόµιµα η επιµέλεια άγαµων ανηλίκων ή σπουδαζόντων παιδιών. (1 παιδί 4 μονάδες κλπ).

Μόρια σχολείων: Τα μόρια των σχολείων (συνθήκες διαβίωσης) στα οποία έχει υπηρετήσει κάθε συνάδελφος (ως αναπληρωτής, ωρομίσθιος και νεοδιόριστος).
Συνυπηρέτηση (4 μονάδες): Υπολογίζεται για τις τοποθετήσεις σε συγκεκριμένα σχολεία, εφόσον ο/η σύζυγος υπηρετεί ή εργάζεται στην περιφέρεια του ∆ήµου ή της Κοινότητας όπου ζητείται η τοποθέτηση.

Εντοπιότητα (4 μονάδες): Υπολογίζεται όταν ο εκπαιδευτικός είναι δηµότης από διετίας του ∆ήµου ή της Κοινότητας στην οποία ζητείται τοποθέτηση.

Αποσπάσεις-Μεταθέσεις: (Μετά την παρέλευση διετίας)

Μεταθέσεις

Η αίτηση για οριστική τοποθέτηση υποβάλλεται εντός Νοεμβρίου (η ακριβής ηµεροµηνία έναρξης καθορίζεται µε σχετική εγκύκλιο που εκδίδεται κάθε έτος), χωρίς να αναγράφονται στη δήλωση προτιµήσεις συγκεκριμένων σχολείων. Ταυτόχρονα ο εκπαιδευτικός καταθέτει και τα όποια δικαιολογητικά στοιχεία (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.τ.λ.) έχει στη διάθεσή του

Κριτήρια για τις μεταθέσεις - τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών αρµοδιότητας του Π.Υ.Σ.Π.Ε. είναι: 1) η συνολική υπηρεσία 2) η συνυπηρέτηση 3) οι οικογενειακοί λόγοι 4) οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν 5) η εντοπιότητα 6) η προτίµηση.

Αποσπάσεις

Για τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια: 

1) η συνολική υπηρεσία, που αποτιμάται κλιμακωτά ως ακολούθως: 
α) μία (1) μονάδα για κάθε έτος από 1 έως και 10 έτη υπηρεσίας 
β) 1,5 μονάδες για κάθε έτος από 10 έτη και άνω έως και 20 έτη 
γ) δύο (2) μονάδες για κάθε έτος υπηρεσίας από 20 έτη και άνω 

2) η συνυπηρέτηση, που αποτιμάται με δέκα (10) μονάδες, 

3) η εντοπιότητα, που αποτιμάται με τέσσερις (4) μονάδες, 

4) οι οικογενειακοί λόγοι, που αποτιμώνται ως εξής: 

·       Οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες. Ίδιο αριθμό μονάδων λαμβάνουν και οι διαζευγμένοι ή σε διάσταση γονείς εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει ανατεθεί νόμιμα η επιμέλεια άγαμων ανήλικων ή σπουδαζόντων παιδιών (φυσικών, θετών ή αναγνωρισμένων). 
·       Οι εκπαιδευτικοί σε χηρεία λαμβάνουν δώδεκα (12) μονάδες αν έχουν παιδί που είναι άγαμο ανήλικο ή σπουδάζει, άλλως λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες. 
·       Οι άγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν έξι (6) μονάδες, εφόσον έχουν παιδί που είναι άγαμο ανήλικο ή σπουδάζει. 
·       Μονάδες τέκνων λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί ως εξής: πέντε (5) μονάδες για το πρώτο, έξι (6) για το δεύτερο και οκτώ (😎 για το τρίτο παιδί (φυσικό, θετό ή αναγνωρισμένο) και δέκα (10) μονάδες για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά, εφόσον αυτά είναι άγαμα ανήλικα ή σπουδάζουν. 
·       Μονάδες γάμου και τέκνων λαμβάνουν και οι εκπαιδευτικοί που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. 

Προσοχή: Οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45) ή του άρθρου 8 του π.δ. 56/2001 (Α΄ 47), αντίστοιχα, καθώς και όσοι έχουν, οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους, ποσοστό αναπηρίας 75% και άνω ανεξαρτήτως παθήσεως ή έχουν τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως, δύνανται να αποσπώνται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ύστερα από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, κατόπιν προσκόμισης πιστοποιητικού Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που αποδεικνύει τα ανωτέρω.» 

Κείμενο των συναδέλφων:

Γιώργος Μακράκης, Πρόεδρος Συλλόγου Εκπαιδευτικών «Δ. Θεοτοκόπουλος» και διατελέσας αιρετός ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου.
Αχιλλέας Τσάμης, Οργανωτικός Γραμματέας Συλλόγου Εκπαιδευτικών «Δ. Θεοτοκόπουλος»
Βαγγέλης Παπουτσάκης, Ειδικός Γραμματέας Συλλόγου Εκπαιδευτικών «Δ. Θεοτοκόπουλος
Δημήτρης Δερμιτζάκης, διατελέσας αιρετός ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές  ειδήσεις σήμερα

ΙΚΥ: Πέθαναν τα πειραματόζωα διδακτορικού, ζητάει πίσω την υποτροφία!

Διευθυντής σχολείου μήνυσε γονέα - αρνητή για συκοφαντική δυσφήμιση

Η ΕΥΚΟΛΗ ONLINE Πιστοποίηση Αγγλικών ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ να δώσετε εξετάσεις σε προφορικά και έκθεση

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ σε όλα τα σχολεία - Αυτό είναι το 9ΜΗΝΟ σεμινάριο που μοριοδοτεί Διορισμούς - προσφορές εκπαιδευτικών

Μοριοδοτούμενα σεμινάρια ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ (ΜΟΝΟ 25 ΕΥΡΩ το μήνα) κ.α.  - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 27/9

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για  ΑΣΕΠ , ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα

sarigiannis parelasi 28 oktovriou
Σαρηγιάννης: Να ματαιωθεί η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου
Ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης τόνισε ότι δεν θα έβαζε την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου σε προτεραιότητα, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, αφήνοντας να εννοηθεί...
Σαρηγιάννης: Να ματαιωθεί η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου