ΔΠΘ: Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια σε δύο Τμήματα (ΦΕΚ)
Ποια είναι τα δύο Τμήματα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) που παρέχουν στους αποφοίτους τους Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση της Συγκλήτου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με την οποία  δίνεται πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας αποφοίτων σε δύο Τμήματα του Πανεπιστημίου.

Συγκεκριμένα, Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια θα έχουν πλέον οι απόφοιτοι του Τμήματος Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων καθώς και του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής.

Τα πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας προσφέρεται δωρεάν από τα δύο Τμήματα στους φοιτητές που θα παρακολουθήσουν επιτυχώς μία σειρά συγκεκριμένων μαθημάτων που περιγράφεται παρακάτω.

Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών που εντάσσονται ετησίως στο Πρόγραμμα του Τμήματος Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ανέρχεται στους σαράντα (40), ενώ στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των ατόμων που μπορούν να το παρακολουθήσουν.

Αναλυτικά οι προϋποθέσεις για κάθε πρόγραμμα:

Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων μπορούν να παρακολουθήσουν οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, που επιθυμούν να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών που εντάσσονται ετησίως στο Πρόγραμμα ανέρχεται στους σαράντα (40), ενώ το Πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν.

Το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας επικεντρώνεται στο να παρέχει στους υποψήφιους εκπαιδευτικούς του τομέα περιβάλλοντος τις επιστημονικές γνώσεις και τα εφόδια που χρειάζονται, ώστε να συνδράμουν τα μέγιστα σε μια προσπάθεια για την προετοιμασία ενεργών πολιτών.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την εκπαίδευσή τους πάνω σε σύγχρονα μαθησιακά περιβάλλοντα που στοχεύουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών τους, οι οποίοι μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία θα αποκτήσουν γνωσιακές, συναισθηματικές, κοινωνικές και μεταγνωστικές δεξιότητες.

Για τη λήψη του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας από το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων απαιτείται η συγκέντρωση 32 πιστωτικών μονάδων (ECTS), που περιλαμβάνονται σε τρεις θεματικές περιοχές:

  1. θέματα εκπαίδευσης και αγωγή
  2. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση
  3. θέματα μάθησης και διδασκαλίας

Στον παρακάτω πίνακα περιλαμβάνονται τα υποχρεωτικά μαθήματα του Προγράμματος κατά τη διάρκεια των οκτώ (8) εξαμήνων, ο τύπος τους, το ακαδημαϊκό εξάμηνο διδασκαλίας (1-8), οι Διδακτικές Μονάδες (Δ.Μ.) και οι Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) των μαθημάτων αντίστοιχα:

ΜάθημαΕξάμηνοΘεωρία/εργαστήριο/ Πρακτική άσκησηΔιδακτικές μονάδεςECTS
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής
1. Περιβαλλοντική Επικοινωνία - Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση1θεωρία45
2. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση2θεωρία45
3. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης3θεωρία44
     
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση
1. Διδακτική της Περιβαλλοντικής Επιστήμης4θεωρία32
2. Κριτική Παιδαγωγική και Επικοινωνία7θεωρία34
-7 ή 8Πρακτική Άσκηση22
     
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Θέματα μάθησης και διδασκαλίας
1. Ιστορία της Περιβαλλοντικής Σκέψης5θεωρία32
2. Εκπαιδευτική Πολιτική6θεωρία34
3. Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων8θεωρία34
Σύνολο--2932

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας δύνανται να παρακολουθήσουν όλες οι προπτυχιακές φοιτήτριες και οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του ΔΠΘ που επιθυμούν να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, ανεξαρτήτως του αριθμού τους.

Το Πρόγραμμα προσφέρεται στις φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος, ανεξάρτητα από το έτος εισαγωγής τους στο Τμήμα, οι οποίες/οι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τουλάχιστον οκτώ (8) μαθήματα επιλογής μέχρι τη λήψη του πτυχίου τους.

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα για τη λήψη του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας είναι προαιρετική για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματος, ενώ το Πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν.

Οι φοιτήτριες/τές του Τμήματος που επιθυμούν να λάβουν το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας μαζί με το πτυχίο τους, έχουν στη διάθεση τους και τα οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα των σπουδών τους για να δηλώσουν, να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε οκτώ (8) από τα δεκαπέντε (15) προσφερόμενα μαθήματα του Προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, τα οποία αντιστοιχούν σε 48 ECTS σε σύνολο 240 που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου. Κάθε μάθημα λαμβάνει έξι (6) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Τα δεκαπέντε (15) προτεινόμενα μαθήματα για τη λήψη του Πιστοποιητικού είναι τα ακόλουθα και κατανέμονται, σύμφωνα με τους Νόμους 3848/2010 και 4186/2013, στις εξής τρεις θεματικές ενότητες:

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ

Α1. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη (υποχρεωτικό)
Α2. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική
A3. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
Α4. Ανθρωπολογία της Εκπαίδευσης
Α5. Εκπαιδευτική Πολιτική
Α6. Οικονομικά της Εκπαίδευσης

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Β1. Γενική Διδακτική: Μάθηση και διδασκαλία (υποχρεωτικό)
Β2. Ανθρώπινη Ανάπτυξη
Β3. Κοινωνική Ψυχολογία

Γ. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Γ1. Πρακτική Άσκηση Ι: Διδακτική Πρακτική Άσκηση (υποχρεωτικό)
Γ2. Πρακτική Άσκηση II: Διδακτική Κοινωνικών Επιστημών με τη χρήση Η/Υ (υποχρεωτικό)
Γ3. Πολιτική Κοινωνιολογία
Γ4. Κοινωνιολογία
Γ5. Ποσοτικές Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας
Γ6. Ποιοτικές Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας

Αναλυτικά το ΦΕΚ

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές  ειδήσεις σήμερα

Γυναικοκτονία στη Ρόδο: «Χώρισα,» Γυναικοκτονία στη Ρόδο: «Χώρισα, γλίτωσα τον εφιάλτη» έλεγε η δασκάλα

Ο πρώτος Έλληνας αντιεμβολιαστής εκπαιδευτικός σε αναστολή

Η Γνωστή μπύρα σταματά τη συνεργασία με efood-wolt

Η ΕΥΚΟΛΗ ONLINE Πιστοποίηση Αγγλικών ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ να δώσετε εξετάσεις σε προφορικά και έκθεση

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ σε όλα τα σχολεία - Αυτό είναι το 9ΜΗΝΟ σεμινάριο που μοριοδοτεί Διορισμούς - προσφορές εκπαιδευτικών

Μοριοδοτούμενα σεμινάρια ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ (ΜΟΝΟ 25 ΕΥΡΩ το μήνα) κ.α.  - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 24/9

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για  ΑΣΕΠ , ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα

Γυναικοκτονία στη Ρόδο: Συγκλονίζουν οι γονείς της δασκάλας - «Ούτε να βλέπει τηλεόραση μόνη της»
Οι αποκαλύψεις των γονιών της Δώρας: «Της έλεγε δεν θα βγεις έξω»
Γυναικοκτονία στη Ρόδο: Συγκλονίζουν οι γονείς της δασκάλας - «Ούτε να βλέπει τηλεόραση μόνη της»
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Και επιχείρηση διάσπασης μετά τον εκφοβισμό
Το ερχόμενο Σάββατο 25/9 οι πρόεδροι των ΕΛΜΕ θα δώσουν απάντηση στις προσπάθειες της κυβέρνησης να διασπάσει τον κλάδο
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Και επιχείρηση διάσπασης μετά τον εκφοβισμό