Τριετής αποκλεισμός εκπαιδευτικών: Ενστάσεις από την Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής
Ενστάσεις και προβληματισμούς εκφράζει η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής σχετικά με την επίμαχη διάταξη για την επιβολή τριετούς αποκλεισμού σε όσους εκπαιδευτικούς παραιτούνται ή δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία

Προβληματισμοί εκφράζονται από την Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής σχετικά με τη διάταξη του άρθρου 58 του νομοσχεδίου: «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται η επιβολή τριετούς αποκλεισμού από διορισμούς και προσλήψεις σε όσους εκπαιδευτικούς παραιτούνται ή δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία. 

Ειδικότερα, εκφράζονται προβληματισμοί αναφορικά με την συνάφεια του επικαλούμενου σκοπού (της «εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων» όπως τονίζεται στην Αιτιολογική Έκθεση) με την λήψη του συγκεκριμένου μέτρου.

Επιπρόσθετα, τονίζεται ότι δεν εξετάζονται λόγοι ανωτέρας βίας (λ.χ σοβαρά οικογενειακά προβλήματα, προβλήματα υγείας) που συντρέχουν και οδηγούν στην αντικειμενικώς δικαιολογημένη απόφαση περί μη ανάληψης καθηκόντων ή παραίτησης.

Αναλυτικά η έκθεση αναφέρει:

Δημιουργείται, εν προκειμένω, προβληματισμός ως προς το αν ο επί διετία αποκλεισμός των ως άνω κατηγοριών εκπαιδευτικών από τη δυνατότητα εκ νέου διορισμού, εξαιτίας μη ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης εντός έτους από τον διορισμό, τελεί σε σχέση συνάφειας και καταλληλότητας προς τον επιδιωκόμενο σκοπό της «εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων», καθώς και αν υπερβαίνει το αναγκαίο για την επίτευξη του εν λόγω στόχου μέτρο, δεδομένου, μάλιστα, ότι δεν εξετάζεται αν αυτός ο όρος, της μη ανάληψης, δηλαδή, υπηρεσίας ή της εντός έτους από τον διορισμό παραίτησης του εκπαιδευτικού, συντρέχει ένεκα λόγων που δύνανται να κριθούν αντικειμενικώς δικαιολογημένοι (λ.χ., ένεκα λόγων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικά σοβαρών οικογενειακών λόγων).

Χρήζει, τέλος, διευκρίνισης αν ο κατά τα ως άνω αποκλεισμός επεκτείνεται και στις προσλήψεις σε θέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. 

Η επίμαχη διάταξη:

Αρθρο 58 

Τροποποίηση του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 

Στο άρθρο 62 του ν. 4589/2019 ύστερα από την παράγραφο 5 προστίθεται νέα παράγραφος 5Α ως εξής:

«5Α. Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι διορίζονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους και δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και, μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση του ΦΕΚ διορισμού, παραιτούνται, αποκλείονται από τους διορισμούς και τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση του διορισμού και τα δύο επόμενα σχολικά έτη. 

Αν το τρίτο έτος αποκλεισμού συμπίπτει με το πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων κατάταξης, τα πρόσωπα που αποκλείονται μπορούν να διοριστούν ή προσληφθούν μόνο κατά το δεύτερο έτος ισχύος των νέων πινάκων.»

Συμφώνως, δε, προς την Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, «η εν λόγω ρύθμιση είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων». 

σχετικά άρθρα

ΗΠΑ: Πλουσιότεροι οι δισεκατομμυριούχοι - Σχεδόν 43 εκ. άνεργοι εν μέσω πανδημίας
ΗΠΑ: Πλουσιότεροι οι δισεκατομμυριούχοι - Σχεδόν 43 εκ. άνεργοι εν μέσω πανδημίας
«Τα στατιστικά στοιχεία μας υπενθυμίζουν ότι είμαστε πιο διχασμένοι, οικονομικά και φυλετικά, από οποιαδήποτε άλλη στιγμή εδώ και δεκαετίες»
ΗΠΑ: Πλουσιότεροι οι δισεκατομμυριούχοι - Σχεδόν 43 εκ. άνεργοι εν μέσω πανδημίας
«Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου τιμωρεί συνειδητά αναπληρώτριες που εκλέχτηκαν στο Δ.Σ. της ΔΟΕ και του Συλλόγου τους»
«Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου τιμωρεί συνειδητά αναπληρώτριες που εκλέχτηκαν στο Δ.Σ. της ΔΟΕ και του Συλλόγου τους»
Ανακοίνωση του ΣΕΠΕ «Ο Σωκράτης»
«Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου τιμωρεί συνειδητά αναπληρώτριες που εκλέχτηκαν στο Δ.Σ. της ΔΟΕ και του Συλλόγου τους»