Εγκρίσεις - ανακλήσεις εγκρίσεων υπερωριακής απασχόλησης- Διαθέσεις - ανακλήσεις διαθέσεων εκπαιδευτικών
Δείτε τα έγγραφα 

Πατήστε πάνω στους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε αναλυτικά τα έγγραφα. 

ΑΔΑ: ΩΞΝΘ4653ΠΣ-Ξ90 – Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης.

ΑΔΑ: ΨΠΡΠ4653ΠΣ-ΘΨΜ – Ανάκληση Έγκρισης Υπερωριακής Απασχόλησης.

ΑΔΑ: 6ΦΝ74653ΠΣ-315 – Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης αναπληρωτή εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου.

ΑΔΑ: Ω1Τ74653ΠΣ-Λ5Δ – Μερική διάθεση εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου και για υπερωριακή απασχόληση.

ΑΔΑ: ΨΦΩ34653ΠΣ-2Ρ1 – Διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους και μειωμένου ωραρίου.

ΑΔΑ: Ψ9ΓΝ4653ΠΣ-Φ90 – Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ06 για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού της ωραρίου.

 

σχετικά άρθρα