Πρόγραμμα Υποτροφιών 2017-2018 από το ΙΚΥ για ξένους υπηκόους
Πρόγραμμα Υποτροφιών

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (IKY) προκηρύσσει πενήντα (50) θέσεις υποτροφιών για ξένους υπηκόους (αλλογενείς ή ομογενείς) προς παρακολούθηση κύκλου μαθημάτων και σεμιναρίων Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει:

1. Nα είναι αλλογενείς ή ομογενείς, δηλαδή να μην έχουν ελληνική υπηκοότητα.

2. Να μην έχουν διπλή ιθαγένεια (ξένη και ελληνική). 3. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Ανωτάτης Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου του εξωτερικού.

4. Ηλικία έως 40 ετών την 01/01/2017.

5. Να μην είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας.

6. Η γνώση της ελληνικής γλώσσας που θα αποκτήσουν, μετά τον συγκεκριμένο κύκλο παρακολούθησης, να διευκολύνει την εργασία τους ή την προώθηση της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού στο εξωτερικό.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καλύπτουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις έως την προθεσμία υποβολής των αιτή- σεων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση, συμπληρωμένη καθ’ όλα τα σημεία, υπογε- γραμμένη και με μία (1) πρόσφατη φωτογραφία.

2. Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα (στην αγγλική ή την ελληνική γλώσσα).

3. Πανεπιστημιακοί τίτλοι σπουδών.

4. Πιστοποιητικό γνώσης ελληνικής (εφόσον υπάρχει) ή αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας.

5. Δύο (2) συστατικές επιστολές (στην ελληνική, αγγλι- κή ή γαλλική γλώσσα μόνο) από καθηγητή πανεπιστημίου (όλων των βαθμίδων).

6. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, εφόσον υπάρχει.

7. Πρόσφατο (που θα έχει εκδοθεί, περίπου, έναν (1) μήνα πριν την υποβολή της αίτησης) ιατρικό πιστοποι- ητικό κρατικού νοσοκομείου, ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου υγειονομικού φορέα, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή ασφάλεια (σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας).

8. Αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου / αστυνομικής ταυτότητας.

Τα ως άνω υποβάλλονται σε έντυπη μορφή μέσω των Ελληνικών Διπλωματικών Αρχών και στο ΙΚΥ υποβάλ- λονται σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail: [email protected] iky.gr.

Οι υποψήφιοι που κατά την υποβολή της αίτησής τους βρίσκονται στην Ελλάδα μπορούν να απευθύνονται στις Διπλωματικές Αρχές της χώρας τους στην Ελλάδα.

Τα σχετικά έντυπα διατίθενται από τις Ελληνικές Δι- πλωματικές Αρχές από τα γραφεία του Ι.Κ.Υ. ή από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.iky.gr).

Η αίτηση θα υποβληθεί σύμφωνα με τα παραρτήματα 1 ή 2 (Έντυπο αίτησης στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα). Δικαιολογητικά που είναι συνταγμένα σε άλλη γλώσσα εκτός της ελληνικής θα πρέπει να είναι επίσημα (από Ελληνική Διπλωματική Αρχή του εξωτερικού) μεταφρα- σμένα στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.

Επιπλέον, τα υπ’ αριθμ. 3, 4, 7, και 8 έγγραφα θα πρέπει να είναι θεωρημένα με επισημείωση apostille, ή επικυ- ρωμένα από την αρμόδια Ελληνική Διπλωματική Αρχή (Πρεσβεία ή Προξενείο) στο εξωτερικό στην περίπτωση που η χώρα προέλευσής του/της υποψηφίου/ιας δεν ανήκει σε εκείνες όπου έχει καταργηθεί η υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων (Σύμ- βαση Χάγης 5-10-1961).

Επισημαίνεται ότι κανένα από τα ανωτέρω δικαιολο- γητικά δεν επιστρέφεται, γι’ αυτό και οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν επικυρωμένα φωτοαντίγραφα (και όχι τα πρωτότυπα έγγραφα).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

• Ελλιπείς, ανακριβείς ή δυσανάγνωστες αιτήσεις θα απορρίπτονται.

• Υποψήφιοι οι οποίοι είναι ή έχουν διατελέσει υπό- τροφοι του ΙΚΥ αποκλείονται της επιλογής.

• Υποψήφιοι οι οποίοι διώκονται ποινικά από τις Αρ- μόδιες Αρχές αποκλείονται της επιλογής.

• Αιτήσεις υποψηφίων που φοιτούν στο τελικό έτος σπουδών, πριν τη λήψη του πτυχίου τους δεν θα εξε- τάζονται.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ

Η προθεσμία υποβολής φακέλου θα καθοριστεί από το Ι.Κ.Υ.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η υποτροφία διαρκεί υποχρεωτικά οκτώ (8) μήνες (είναι συνεχής) και χορηγείται αποκλειστικά για την πα- ρακολούθηση ειδικού κύκλου μαθημάτων και σεμινα- ρίων ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, σε ένα από τα Δημόσια Πανεπιστήμια της Ελλάδας το οποίο ορίζεται από το Ι.Κ.Υ., μετά από διαδικασία επιλογής (κατά κύριο λόγο στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης Ιωαννί- νων και Κρήτης).

Τα μαθήματα αρχίζουν τον Οκτώβριο 2017 και ολο- κληρώνονται τον Μάιο 2018.

Με την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών το ελλη- νικό Πανεπιστήμιο χορηγεί σχετικό πιστοποιητικό. Εάν δεν συμπληρωθεί η οκτάμηνη παρουσία και συμμετοχή του υποτρόφου στο Πρόγραμμα δεν θα χορηγείται το σχετικό πιστοποιητικό.

Συνοπτική περιγραφή του Προγράμματος

α) Ελληνική γλώσσα

Το Πρόγραμμα διαμορφώνεται σύμφωνα με το επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας και τον αριθμό των συμμετεχόντων. Προς τούτο, δημιουργούνται, συνήθως,τμήματα για αρχαρίους, μεσαίους και προχωρημένους. Οι συμμετέχοντες θα ενταχθούν στα τμήματα μετά από γραπτή δοκιμασία.

β) Ιστορία και Πολιτισμός

Οι υπότροφοι θα παρακολουθήσουν διαλέξεις σε θέματα που αφορούν την ελληνική ιστορία, πολιτισμό και τέχνη και θα συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικές επισκέψεις που θα πραγματοποιηθούν σε αξιοθέατα στην πόλη υλο- ποίησης του προγράμματος καθώς και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας ιστορικού ενδιαφέροντος.

γ) Πολιτιστικό πρόγραμμα

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολιτιστικές εκδηλώσεις και ενεργή συμμετοχή.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Η υποτροφία περιλαμβάνει:

1. Δωρεάν διαμονή και σίτιση (σε εστίες ή χώρους που καθορίζονται από το Πανεπιστήμιο που αναλαμβάνει το πρόγραμμα).

2. Κάλυψη διδάκτρων και λοιπών λειτουργικών δα- πανών.

3. Δωρεάν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή πε- ρίθαλψη, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και μόνο σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα. Οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να έχουν εφοδιαστεί με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης-Ασθένειας από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα της χώρας προέλευσής τους.

4. Μηνιαίο χορήγημα εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ (καθαρό ποσό) για τα προσωπικά έξοδα κάθε υποτρόφου.

5. Εφάπαξ ποσό διακοσίων (200,00) ευρώ ως έξοδα πρώτης εγκατάστασης.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Οι υπότροφοι είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματα και να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες του κύκλου του προγράμματος.

Διαβάστε Επίσης:


ΑΣΕΠ: Tο ΚΟΡΥΦΑΙΟ Σεμινάριο στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ με ανοικτές αιτήσεις

Νέες Προσλήψεις Φιλολόγων (όλες οι ειδικότητες) σε όλη την Ελλάδα

Μοριοδότηση - Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στη Σχολική Ψυχολογία

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ ΣΕ 10 ΗΜΕΡΕΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

 

σχετικά άρθρα

Διαδικτυακή προσομοίωση συνάντησης Υπουργών Παιδείας του Συμβουλίου της Ευρώπης με τη συμμετοχή φοιτητών
Διαδικτυακή προσομοίωση συνάντησης Υπουργών Παιδείας του Συμβουλίου της Ευρώπης με τη συμμετοχή φοιτητών
Δράσεις της Ελληνικής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης
Διαδικτυακή προσομοίωση συνάντησης Υπουργών Παιδείας του Συμβουλίου της Ευρώπης με τη συμμετοχή φοιτητών
Οδηγίες για τη συγκρότηση διαδικτυακών τμημάτων και την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Οδηγίες για τη συγκρότηση διαδικτυακών τμημάτων και την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή αναμετάδοση μαθημάτων από την αίθουσα διδασκαλίας για τους μαθητές που απουσιάζουν - Έγγραφο της Περιφερειακής...
Οδηγίες για τη συγκρότηση διαδικτυακών τμημάτων και την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης