Μεταπτυχιακή υποτροφία στο Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων
Μεταπτυχιακό για ένα άτομο στο Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “DTVC-Electrochemical Treatment System” (PAR.010625), το οποίο χρηματοδοτείται από φορέα του ιδιωτικού τομέα, προτίθεται να χορηγήσει μία (1) Μεταπτυχιακή υποτροφία και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη χορήγηση αυτής, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

ΘΕΣΗ:
Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) μία (1) Μεταπτυχιακή υποτροφία που θα χορηγηθεί σε έναν/μία (1) μεταπτυχιακό(-ή) φοιτητή/φοιτήτρια με τον/την οποίο(-α) θα συναφθεί σύμβαση υποτροφίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 599Ε

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Χημικός Μηχανικός

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:
Δοκιμαστική λειτουργία πρότυπης πιλοτικής μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
Αναλύσεις φυσικοχημικών παραμέτρων σε δείγματα επεξεργασμένων και μη αποβλήτων
Εκτίμηση κύκλου ζωής (LCA) συστήματος επεξεργασίας αποβλήτων

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού Μηχανικού
2. Εγγεγραμμένος μεταπτυχιακός φοιτητής σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του έργου
3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
4. Γνώσεις υπολογιστικών προγραμμάτων: SimaPro, AspenPlusTM, Matlab
5. Εμπειρία σε αναλύσεις νερού και αποβλήτων

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ/ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Μηχανική Περιβάλλοντος
2. Εμπειρία σε χειρισμό αναλυτικών οργάνων για τον προσδιορισμό συνθετικών οργανικών ενώσεων σε υγρά δείγματα με τεχνικές υγρής χρωματογραφίας (HPLC), ολικού οργανικού άνθρακα (TOC), αρωματικότητας οργανικών ενώσεων και άλλων φυσικοχημικών παραμέτρων του νερού (αγωγιμότητα, pH, ιόντα, κ.α.)
3. Εμπειρία σε λειτουργία εργαστηριακών (lab-scale) και πιλοτικών διατάξεων (pilot-scale) επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων και πόσιμου νερού
4. Εμπειρία σε συγγραφή πρωτoκόλλων και επιστημονικών εκθέσεων
5. Εμπειρία σε προετοιμασία δράσεων (project plans) για τη βελτιστοποίηση των διεργασιών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2310 498182 ή στο email: [email protected] (κα. Αυγή Καραστογιαννίδου)

Καταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα 2 Απριλίου 2018

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

best of network

σχετικά άρθρα

Πίνακες: Οι εκπαιδευτικοί που μετατάσσονται σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων
Πίνακες: Οι εκπαιδευτικοί που μετατάσσονται σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων

Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκαν τα ονόματα των 159 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δυετεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα μεταταχθούν σε διοικητικές...

Πίνακες: Οι εκπαιδευτικοί που μετατάσσονται σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων
Ποτάμι για Συμφωνία των Πρεσπών: Ψηφίζουμε κατά συνείδηση
Ποτάμι για Συμφωνία των Πρεσπών: Ψηφίζουμε κατά συνείδηση
Αναλυτικά η απόφαση - "Το πρόβλημα με την πΓΔΜ πρέπει να λυθεί και η Ελλάδα πρέπει να πρωταγωνιστήσει στο άνοιγμα της ευρωπαϊκής οδού για τη...
Ποτάμι για Συμφωνία των Πρεσπών: Ψηφίζουμε κατά συνείδηση