golearn-engl_970-250
yppeth
INTIME NEWS
Πρόσκληση του ΙΕΠ για χρηματοδότηση απομακρυσμένων σχολικών μονάδων μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Learning from the Extremes»

Ανοιχτή πρόσκληση απευθύνει το ΙΕΠ για χρηματοδότηση απομακρυσμένων σχολικών μονάδων μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Learning from the Extremes».

Πρόκειται για για χρηματοδότηση απομακρυσμένων σχολικών μονάδων μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Learning from the Extremes”, στο οποίο το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) συμμετέχει ως Συντονιστής Εταίρος (Grant Agreement no. LC01760255 / 101052266 LfE) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Pilot Projects and Preparatory Actions in the field of "Communications Networks, Content and Technology"- Preparatory Action - Increasing access to educational tools in areas and communities with low connectivity or access to technologies», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το έργο, που έχει διάρκεια δύο έτη (01-02-2022 έως 31-01-2024) και συμμετέχουν δέκα (10) χώρες της Ευρώπης, έχει ως σκοπό την αντιμετώπιση των ανισοτήτων πρόσβασης στην ψηφιακή εκπαίδευση, με την ενίσχυση της ένταξης και τη μείωση του ψηφιακού χάσματος που υφίστανται οι σχολικές κοινότητες απομακρυσμένων περιοχών με χαμηλή συνδεσιμότητα, περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση σε συσκευές και ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία και περιεχόμενο.

Επισημαίνεται ότι περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής υπάρχουν στην ιστoσελίδα του ΙΕΠ, οι προτάσεις των σχολείων πρέπει να υποβληθούν μέσω της ιστοσελίδας του Learning from the Extremes https://learningfromtheextremes.eu/ , ενώ αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν θα αξιολογηθούν για χρηματοδότηση.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο του οδηγού, οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν από 15 Μαΐου 2022, 10:00 CEST μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2022, 17:00 CEST.

Για περισσότερες πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με την ανοιχτή πρόσκληση, τους κανόνες επιλεξιμότητας, την αξιολόγηση ή τις πληροφορίες που παρέχονται στο ηλεκτρονικό υπόδειγμα της πρότασης, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να στείλουν email στο [email protected] .

Σε περίπτωση τεχνικών ζητημάτων με την ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής προτάσεων και το υπόδειγμα της πρότασης, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Τεχνικό Γραφείο Υποστήριξης, στέλνοντας email στο [email protected] αναφέροντας τα παρακάτω:

Α) Το όνομα χρήστη (username), τον αριθμό τηλεφώνου και την ηλεκτρονική τους διεύθυνση (email). .

Β) Αναλυτική περιγραφή του συγκεκριμένου προβλήματος (εμφάνιση μηνυμάτων σφάλματος, προβλήματα στην ηλεκτρονική φόρμα της αίτησης (π.χ. το drop-down menu δεν ανταποκρίνεται, κ.λπ.). .

Γ) Εάν είναι εφικτό, να αποστείλουν στιγμιότυπα οθόνης (screenshots) του προβλήματος.

Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των σχολικών μονάδων της δικαιοδοσίας σας.

Σύμφωνα με τον οδηγό, το πρόγραμμα Learning from the Extremes στοχεύει στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων πρόσβασης στην ψηφιακή εκπαίδευση, ενισχύοντας την ένταξη και μειώνοντας το ψηφιακό χάσμα που υφίστανται οι σχολικές κοινότητες των απομακρυσμένων περιοχών με χαμηλή συνδεσιμότητα, περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση σε συσκευές και ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία και περιεχόμενο. 

Το Learning from the Extremes στοχεύει να προσφέρει ένα όραμα για το τι μπορεί να επιτευχθεί με επαρκείς επενδύσεις σε υποδομές, εργαλεία και περιεχόμενο ΤΠΕ, μαζί με έναν λεπτομερή Οδηγό Καινοτομίας για τα Σχολεία των αγροτικών/απομακρυσμένων περιοχών (Rural School Innovation Roadmap) σχετικά με τον τρόπο επίτευξης αυτού του οράματος – ένα σχέδιο με σαφείς στόχους, σαφείς προτεραιότητες και μια διαδικασία διαχείρισης που θα εξασφαλίζει συνεχή ανατροφοδότηση και προβληματισμό.

Το Learning from the Extremes υιοθετεί μια πολυδιάστατη προσέγγιση για μια ενισχυμένη τεχνολογικά σχολική εκπαίδευση στις αγροτικές περιοχές, που περιλαμβάνει δύο βασικούς άξονες εργασίας:

α) ανάλυση προοπτικών με τη συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών φορέων, με στόχο τον εντοπισμό των προφανών, πιθανών και επιθυμητών εξελίξεων στη σχολική εκπαίδευση των αγροτικών περιοχών στο μεσοπρόθεσμο μέλλον, με την παροχή πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο και εργαλεία, με παράλληλη καθοδήγηση κατά την πορεία μετασχηματισμού των σχολείων. Οι συμπεριφορές μαθητών/-ητριών και εκπαιδευτικών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της έκθεσής τους σε πολλά υποσχόμενες ψηφιακές λύσεις δρομολογούν την ανάπτυξη παρεμβάσεων αλλά και μιας γενικότερης εξέλιξης, κάτι που θα ήταν αδιανόητο αν δεν έκαναν επιλογές ως πραγματικοί χρήστες. Σε αυτό το πλαίσιο, οι επαγγελματίες, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και εκείνοι που θα αναλάβουν την ανάπτυξη των εφαρμογών συνεργάζονται για να προωθήσουν ουσιαστικές αλλαγές σε πρακτικό επίπεδο. 

Μια τέτοια συνεργασία σημαίνει ότι οι στόχοι και οι σχεδιαστικοί περιορισμοί προέρχονται τόσο από το τοπικό συγκείμενο/πλαίσιο όσο και από την ατζέντα καινοτομίας, αντιμετωπίζοντας ένα ζήτημα πολλών μεταρρυθμιστικών προσπαθειών Η συμμετοχή σε τέτοιες συνεργασίες σε πολλαπλά περιβάλλοντα δύναται να ενθαρρύνει την ανάδειξη σχέσεων μεταξύ των πολυάριθμων μεταβλητών που επηρεάζουν τα μαθησιακά περιβάλλοντα και να βοηθήσει στη βελτίωση των βασικών παραμέτρων μιας παρέμβασης, και

β) κατευθυνόμενη από τους χρήστες διαδικασία διαβούλευσης με τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να χαρτογραφηθούν οι κατευθύνσεις που παρέχονται από την παραπάνω δραστηριότητα ανάλυσης προοπτικών ως προς τις διαφορετικές πραγματικότητες των σχολείων των αγροτικών περιοχών στην Ευρώπη σήμερα, αξιολογώντας τον αντίκτυπο πολυάριθμων καινοτόμων ψηφιακών λύσεων και εντοπίζοντας τα εμπόδια στην υιοθέτηση και την ευρεία διάδοσή τους. Η σύμπραξη στοχεύει στη δημιουργία συνθηκών για αποτελεσματική συμμετοχή των χρηστών στη διαδικασία παρακίνησης της εκπαιδευτικής κοινότητας προς μια θετική συμμετοχή σε ένα πιο δίκαιο ψηφιακό μέλλον. Για να συμβεί αυτό, κάθε σχέδιο δράσης μικρής κλίμακας που θα επιλεγεί για χρηματοδότηση μέσω του προτεινόμενου Μηχανισμού Οικονομικής Υποστήριξης Τρίτων (FSTP) θα βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, στη βάση μιας ισχυρής διαδικασίας δημιουργικής εμπλοκής των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η βιώσιμη καινοτομία απαιτεί την κατανόηση του πώς και γιατί μια καινοτομία λειτουργεί μέσα σε ένα περιβάλλον μέσα στον χρόνο και στα διάφορα περιβάλλοντα, καθώς και τη δημιουργία ευρετικών  μεθόδων για όσους ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν καινοτομίες στα δικά τους τοπικά πλαίσια. Στα αρχικά στάδια της διαδικασίας, σενάρια (που βασίζονται σε επιτυχημένες πρακτικές που έχει εφαρμόσει η σύμπραξη) θα χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό της μεθοδολογίας και για τον χαρακτηρισμό επεισοδίων ή μιας ακολουθίας δραστηριοτήτων (όπως σε μια ιστορία). Αυτές οι «ιστορίες» θα παρέχουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα πραγματοποιηθούν οι δραστηριότητες, για να μας δώσουν πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες, τις δυσκολίες και τα κίνητρα που έχουν οι χρήστες σε συγκεκριμένα πλαίσια. Βασικά στοιχεία για αυτά τα σενάρια είναι οι χρήστες και η αντίστασή τους στην αλλαγή, οι στόχοι τους, οι ανάγκες τους, οι πηγές πληροφοριών στις οποίες είχαν πρόσβαση κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων και οι πληροφορίες που αντλήθηκαν από τους ίδιους τους χρήστες. Η ανάδειξη μιας κοινότητας διερεύνησης δεν συμβαίνει από μόνη της και δεν προκύπτει παρά μόνο μετά από ουσιαστικό συλλογικό διάλογο. Τεχνικές και δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης που προωθούν την αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών/ητριών καιπου εστιάζουν τη μάθηση στην επίλυση προβλημάτων και σε εφαρμογές πάνω σε  αυθεντικές καταστάσεις, θα ενισχύσουν την ανάπτυξη τέτοιων κοινοτήτων.

Περισσότερα στον οδηγό εδώ

Η φόρμα αίτησης εδώ

H εγκύκλιος εδώ

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

32.000 voucher (μέχρι και 300 ευρώ) για διακοπές: Κάντε από σήμερα αίτηση ΕΔΩ

1000 ΕΥΡΩ ΈΚΤΑΚΤΟ επίδομα σε ανέργους - Πώς θα τα πάρετε και πότε μέσω του GoLearn

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Αυτό το σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ μοριοδοτεί και στους δύο ΠΙΝΑΚΕΣ

Η 1η Πανεπιστημιακή Επιμόρφωση στον Αυτισμό από το Παν.Πατρών με Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

foititikes_ekloges-aei
Υπουργείο Παιδείας: Έρχεται το ενιαίο ψηφοδέλτιο στις φοιτητικές εκλογές
Το ενιαίο ψηφοδέλτιο στις φοιτητικές εκλογές προαναγγέλλει το υπουργείο Παιδείας - Σφοδρές αντιδράσεις από την ακαδημαϊκή κοινότητα για το νέο...
Υπουργείο Παιδείας: Έρχεται το ενιαίο ψηφοδέλτιο στις φοιτητικές εκλογές