Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
Διεθνή ηλεκτρονικο διαγωνισμό  συνολικού προϋπολογισμού σχεδόν 27 εκ.€ προκήρυξε το Τμήμα ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας με τρεις άξονες που αφορούν στην ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης, τον εκσυγχρονισμό των ΑΕΙ και τον εργαστηριακό εξοπλισμό για εργαστηριακά κέντρα ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, τάξεων μετα-δευτεροβάθμιας μαθητείας και σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης

Με σημερινή του διακήρυξη, το τμήμα ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας προκηρύσσει, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), διεθνή ηλεκτρονικο διαγωνισμό-"μαμούθ" συνολικού προϋπολογισμού σχεδόν 27 εκ.€ για παροχή εξειδικευμένων συμβουλών τεχνικής, επιχειρησιακής και νομικής υποστήριξης σε 3 προγράμματα, τον Ψηφιακό μετασχηματισμό και ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης, τη Στρατηγική για την Αριστεία, την Καινοτομία και τον Εκσυγχρονισμό των Πανεπιστημίων και την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Σημειώνουμε ότι το συνολικό κονδύλι των δράσεων που θα υποστηρίξει ο ανάδοχος του διαγωνισμού, ανέρχεται στο ποσό των 1,25 δισ. €

Αντικείμενο

 Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής, επιχειρησιακής και νομικής υποστήριξης προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) για την παρακολούθηση, διαχείριση, υλοποίηση και ολοκλήρωση των δράσεων που συμπεριλήφθηκαν στο ΕΣΑΑ και επίκειται να ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ). Το Έργο του Συμβούλου Υποστήριξης έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών τεχνικής, επιχειρησιακής και νομικής υποστήριξης του ΥΠΑΙΘ, είτε ως Υπουργείο Ευθύνης -Συντονιστή, είτε ως Φορέα Υλοποίησης των κατωτέρω Δράσεων στο ΤΑΑ. Οι Υπηρεσίες ως αυτές αναλύονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης και σύμφωνα με τους Προβλεπόμενους Ανθρωπομήνες θα παρέχονται στις εγκαταστάσεις του ΥΠΑΙΘ, είτε των Φορέων Υλοποίησης καθ΄ υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα, διακρίνονται ως ακολούθως:

 Άξονας 1: Ψηφιακός μετασχηματισμός και ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης (Digital transformation and digitalisation of education). Περιλαμβάνει ήδη δέκα (10) υποδράσεις συνολικού Π/Υ 452.584.702 €.

 Άξονας 2: Στρατηγική για την Αριστεία, την Καινοτομία και τον Εκσυγχρονισμό των Πανεπιστημίων (Strategy for Excellence, Innovation and Modernization of Universities). Περιλαμβάνει ήδη έξι (6) υποδράσεις συνολικού Π/Υ 607.826.328 €,.

 Άξονας 3: Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Upgrading Vocational Education and Training). Περιλαμβάνει ήδη τέσσερις (4) υποδράσεις συνολικού Π/Υ 80.575.616 €.

 Άξονας 4: Εργαστηριακά Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ). Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για εργαστηριακά κέντρα των ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, των τάξεων μεταδευτεροβάθμιας μαθητείας και των σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Upgrading Vocational Education and Training (VET): Supply of laboratory equipment for Laboratory Centers for IEK, EPAL, Post-Secondary Year-Apprenticeship Class and Vocational Training Schools). Περιλαμβάνει ήδη μια (1) υποδράση συνολικού Π/Υ 113.605.005 €.

Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα

  Τμήμα 1 Υποστήριξη για την ωρίμανση, υλοποίηση, διαχείριση και παρακολούθηση δράσεων, που αφορούν τον Ψηφιακό μετασχηματισμό και ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης (Κατηγορία “Digital Transformation of Education”).

Τμήμα 2 Υποστήριξη για την ωρίμανση, υλοποίηση, διαχείριση και παρακολούθηση δράσεων, που αφορούν την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κατηγορία Upgrading Vocational Education and Training) και δράσεων, που αφορούν τα Εργαστηριακά Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ). Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για εργαστηριακά κέντρα των ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, των τάξεων μετα-δευτεροβάθμιας μαθητείας και των σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Upgrading Vocational Education and Training (VET): Supply of laboratory equipment for Laboratory Centers for IEK, EPAL, PostSecondary Year-Apprenticeship Class and Vocational Training Schools).

Τμήμα 3 Υποστήριξη για την ωρίμανση, υλοποίηση, διαχείριση και παρακολούθηση δράσεων, που αφορούν την Στρατηγική για την Αριστεία, την Καινοτομία και τον Εκσυγχρονισμό των Πανεπιστημίων (Κατηγορία Strategy for Excellence, Innovation and Modernization of Universities).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως την 31-12-2025 και δύναται να παραταθεί σε περίπτωση τροποποίησης της απόφασης ένταξης των έργων στο ΤΑΑ ή και παράτασης του ΕΣΑΑ και μέχρι της λήξης αυτών. Σε κάθε περίπτωση η τροποποίηση της συμβατικής διάρκειας της σύμβασης τελεί υπό την αίρεση της σύμφωνης γνώμης της Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου (ΕΥΣΤΑ).

Προϋπολογισμός

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται ως εξής ανά Τμήμα:

 Τμήμα 1 Υποστήριξη για την ωρίμανση, υλοποίηση, διαχείριση και παρακολούθηση δράσεων, που αφορούν τον Ψηφιακό μετασχηματισμό και ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης (Κατηγορία “Digital Transformation of Education”) ΠΥ 2.695.057,00 € (άνευ ΦΠΑ) και 3.341.870,68 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Αξία Προαίρεσης 1.377.528,00 € (άνευ ΦΠΑ) και 1.708.134,72€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Σύνολο Τμήματος με προαίρεση 4.072.585,00 € χωρίς ΦΠΑ και 5.050.006,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 Τμήμα 2 Υποστήριξη για την ωρίμανση, υλοποίηση, διαχείριση και παρακολούθηση δράσεων, που αφορούν την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κατηγορία Upgrading Vocational Education and Training) και δράσεων, που αφορούν τα Εργαστηριακά Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ). Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για εργαστηριακά κέντρα των ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, των τάξεων μετα-δευτεροβάθμιας μαθητείας και των σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Upgrading Vocational Education and Training (VET): Supply of laboratory equipment for Laboratory Centers for IEK, EPAL, PostSecondary Year-Apprenticeship Class and Vocational Training Schools). ΠΥ 2.995.945,00 € (άνευ ΦΠΑ) και 3.714.971,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Αξία Προαίρεσης 1.497.972,00 € (άνευ ΦΠΑ) και 1.857.485,28 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Σύνολο Τμήματος 4.493.917,00 € (άνευ ΦΠΑ) και 5.572.457,08 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 Τμήμα 3 Υποστήριξη για την ωρίμανση, υλοποίηση, διαχείριση και παρακολούθηση δράσεων, που αφορούν την Στρατηγική για την Αριστεία, την Καινοτομία και τον Εκσυγχρονισμό των Πανεπιστημίων ( Κατηγορία Strategy for Excellence, Innovation and Modernization of Universities). ΠΥ 8.765.128,00 € (άνευ ΦΠΑ) και 10.868.758,70 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Αξία Προαίρεσης 4.382.564,00 € (άνευ ΦΠΑ) και 5.434.379,36 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Σύνολο Τμήματος 13.147.692,00 € (άνευ ΦΠΑ) και 16.303.138,1 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Δείτε ΟΛΗ την περίληψη διακήρυξης

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Σε δίκη εκπαιδευτικός για ατύχημα μαθητή σε διάλλειμα

Νέες Προκηρύξει ΑΣΕΠ για 5889 ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ

Τα αφόρητα SMS πίεσης του μετρ του Αχίλλειον στη Γεωργία Μπίτα

Πανεπιστήμιο Πατρών: Ξεκινάει η 1η ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Εκπαιδευτικών στον ΑΥΤΙΣΜΟ στην Ελλάδα

ΑΣΕΠ 13Κ/2021 - Δήμοι: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ Lower - Proficiency (90 μόρια) σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ για 90 μόρια

Προσλήψεις Εκπαιδευτικών: Το κορυφαίο 9ΜΗΝΟ σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ στην Ελλάδα

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών για ΑΣΕΠ μόνο 95 ευρώ μέσα σε 2 ημέρες

σχετικά άρθρα

taksi
«Η μείωση της άλλης και η αναστολή της Τράπεζας Θεμάτων είναι μονόδρομος»
«Πρώτα διαμορφώνεις την ύλη και τους στόχους που μπορούν όλα τα σχολεία της επικράτειας να φτάσουν. Μετά στις εξετάσεις δείχνεις το μέτρο αγάπης...
«Η μείωση της άλλης και η αναστολή της Τράπεζας Θεμάτων είναι μονόδρομος»
ΟΙΕΛΕ για voucher: Nέα αδικία εις βάρος των ιδιωτικών εκπαιδευτικών
Νέα αδικία εις βάρος των ιδιωτικών εκπαιδευτικών; «Μόνο για τους δημόσιους εκπαιδευτικούς το voucher των 200 ευρώ» δήλωσε η Υπουργός Παιδείας
ΟΙΕΛΕ για voucher: Nέα αδικία εις βάρος των ιδιωτικών εκπαιδευτικών