πανεπιστημιακή αστυνομία
Συστήματα παρακολούθησης και καταγραφής, ελεγχόμενη είσοδος, δημιουργία επιτροπών ασφάλειας με τη συμμετοχή διοικητικών υπαλλήλων και ακαδημαϊκών προβλέπει, μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο Κεραμέως - Η πανεπιστημιακή αστυνομία φαντάζει... υποσημείωση

Πλήθος διατάξεων για τη φύλαξη και την αστυνόμευση των ΑΕΙ φέρνει το νομοσχέδιο Κεραμέως που κατατέθηκε στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί στο επόμενο διάστημα.

Το νομοσχέδιο δημιουργεί ένα πανεπιστήμιο - φρούριο, καθώς πέραν της ίδρυσης σώματος πανεπιστημιακής αστυνομίας που ήδη προκαλεί αντιδράσεις, προβλέπονται μια σειρά από τομές για τον έλεγχο εισόδου, τη συνεχή επιτήρηση και την αστυνόμευση των πανεπιστημίων.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η πρωτοβουλία για σύσταση ειδικών επιτροπών ασφαλείας, με τη συμμετοχή διδασκόντων και διοικητικών υπαλλήλων, οι οποίοι θα συνεργάζονται με την ΕΛΑΣ για την «αποτελεσματική φύλαξη» των ΑΕΙ, την ώρα που σημαντική μερίδα του ακαδημαϊκού κόσμου εκφράζει την πλήρη διαφωνία του, σχετικά με την ίδρυση του εν λόγω σώματος.

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, δε, θα αξιοποιείται σε ειδικό «κέντρο επιχειρήσεων» εντός των ΑΕΙ, με την ΕΛΑΣ να έχει άμεση πρόσβαση και εποπτεία.

Το alfavita.gr παρουσιάζει τις κύριες πτυχές του νομοσχεδίου:

Κάμερες παντού

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, σε «κάθε ΑΕΙ, με κριτήριο το μέγεθός του, τις ιδιαίτερες ανάγκες, τη συχνότητα εμφάνισης παραβατικών συμπεριφορών [...] τοποθετεί ηλεκτρονικά και λοιπά συστήματα ασφαλείας που καλύπτουν μέρος ή το σύνολο των εξωτερικών χώρων του».

Στο νομοσχέδιο προτείνονται τα εξής συστήματα:

A) Μέσα επιτήρησης με τη λήψη ή την καταγραφή εικόνα και ήχου σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των ΑΕΙ

Β) Ηλεκτρονικά μηχανήματα ανίχνευσης απαγορευμένων αντικειμένων και ουσιών στις εισόδους εξωτερικών ή εσωτερικών χώρων των ΑΕΙ

Γ) Μέσα ειδοποίησης άμεσου κινδύνου με φωτεινή ένδειξη και ηχητικά, όπως συναγερμός 

Δ) Αισθητήρες ανίχνευσης κίνησης και αποσυναρμολόγησης

Ένα μικρό «κέντρο επιχειρήσεων» σε κάθε πανεπιστήμιο - Η ΕΛΑΣ και τα ΑΕΙ διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα

Το νομοσχέδιο, επίσης, προβλέπει την εγκατάσταση ενός «Κέντρου Ελέγχου και Λήψης Σημάτων και Εικόνων» σε κάθε ΑΕΙ, «το οποίο συνδέεται με όλα τα τεχνολογικά συστήματα ασφαλείας και επικοινωνιών που εγκαθίσταται και λειτουργούν εντός του ΑΕΙ».

Μάλιστα, για το υλικό που αποθηκεύεται και επεξεργάζεται από τα συστήματα ασφαλείας, ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ορίζονται το ΑΕΙ και η Ελληνική Αστυνομία, εφόσον στο ίδρυμα έχει διατεθεί προσωπικό της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας.

Διευκρινίζεται, δε, πως τα συστήματα επιτήρησης «δεν καταγράφουν τις πανεπιστημιακές παραδόσεις ή τους χώρους εργασίας του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού».

Διδάσκοντες και διοικητικοί σε ρόλο... χωροφύλακα: Επιτροπή Ασφάλειας και Προστασίας ΑΕΙ - Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας

Ο πρύτανης θεωρείται αρμόδιος για θέματα ασφάλειας των ΑΕΙ, ενώ δημιουργούνται δύο νέες επιτροπές υπό την εποπτεία του.

Συγκεκριμένα, σε κάθε ΑΕΙ δημιουργείται μια υπηρεσία με τίτλο «Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας», η οποία υπάγεται στον πρύτανη. Επικεφαλής τοποθετείται μόνιμος υπάλληλος του πανεπιστημίου, ενώ ως αποστολή της μονάδας ορίζεται «η εφαρμογή και η αξιολόγηση της πολιτικής και των μέτρων για θέματα ασφάλειας και προστασίας εντός των χώρων του ΑΕΙ».

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων ορίζονται:

- Η εξασφάλιση της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας του ΑΕΙ

- Η φύλαξη των υποδομών και των εγκαταστάσεων

- Η εφαρμογή του συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης

- Η στελέχωση, η λειτουργία και η υποστήριξη του Κέντρου Ελέγχου και Λήψης Σημάτων και Εικόνων

- Ο σχεδιασμός προγραμμάτων, εκδηλώσεων, δράσεων ενημερωτικού χαρακτήρα με σκοπό την ευαισθητοποίηση για την προληπτική αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς, καθώς και την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων

Η συγκεκριμένη μονάδα στελεχώνεται από τακτικό προσωπικό του ΑΕΙ, καθώς και προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, αν το τακτικό προσωπικό του ιδρύματος δεν επαρκεί.

Παράλληλα, συγκροτείται και η Επιτροπή Ασφάλειας (ΕΑΠ) του ΑΕΙ με διετή θητεία. Ως σκοπός της ΕΑΠ ορίζεται «η επιβολή εισηγήσεων στα αρμόδια όργανα για τη χάραξη και την υλοποίηση της πολιτικής ασφάλειας και προστασίας, η πρόταση θέσπιση και εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας και προστασίας που ισχύουν στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του ΑΕΙ, η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση του διδακτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού και φοιτητών σε θέματα ασφάλειας».

Η ΕΑΠ συγκροτείται με απόφαση συγκλήτου του ΑΕΙ και αποτελείται από:

Α) Τον πρύτανη ή τον αρμόδιο ανά περίπτωση αντιπρύτανη για θέματα ασφάλειας και προστασίας, ως πρόεδρο

Β) Τέσσερα μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ)

Γ) Τον προϊστάμενο της Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας

Δ) Τον προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας του ΑΕΙ

Σημειώνεται πως ο τεχνικός ασφάλειας συμμετέχει στις διασκέψεις της ΕΑΠ χωρίς δικαίωμα ψήφου, ενώ ο επικεφαλής της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας μπορεί επίσης να καλείται στις συνεδριάσεις, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της ΕΑΠ ορίζονται:

- Υποβολή σχεδίου ασφαλείας προς τη σύγκλητο

- Εισήγηση προς τη σύγκλητο για προμήθεια ειδών ή υπηρεσιών για την αναβάθμιση του επιπέδου ασφαλείας του ΑΕΙ

- Υλοποίηση δράσεων και ενημερωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεων με σκοπό την ευαισθητοποίηση για την πρόληψη της παραβατικής συμπεριφοράς εντός ΑΕΙ, όπως την άσκηση σωματικής και λεκτικής βίας, της χρήσης ναρκωτικών, της ένταξης σε εγκληματικές ομάδες, της ρατσιστικής βίας και της φθοράς ακίνητης και κινητής περιουσίας των ΑΕΙ

- Σύσταση ειδικών ομάδων υποστήριξης της ΕΑΠ (π.χ ομάδα πυροπροστασίας)

- Κατάρτιση εσωτερικού κανονισμού για τη διαχείριση ανθρωπογενών καταστροφών και υποβολή προς έγκριση στη σύγκλητο

- Κατάρτιση σχεδίου ελεγχόμενης πρόσβασης

- Ορισμός τεχνικού ασφαλείας

- Οργάνωση ασκήσεων ετοιμότητας

Ελεγχόμενη πρόσβαση στα ΑΕΙ

Το νομοσχέδιο, επίσης, προβλέπει πως «σε κάθε ΑΕΙ εφαρμόζεται υποχρεωτικά σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης για την τήρηση της τάξης και της ασφάλειας εντός των χώρων τους, καθώς και για την προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας του διδακτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού, των φοιτητών και τρίτων φυσικών προσώπων - επισκεπτών και κινητής και ακίνητης περιουσίας των ΑΕΙ».

Ορίζεται πως το σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης εφαρμόζεται κατά την είσοδο σε πανεπιστημιουπόλεις ή λοιπούς εξωτερικούς χώρους των ΑΕΙ, ενώ οι πανεπιστημιουπόλεις περιβάλλονται από περιμετρική περίφραξη ασφαλείας.

Υπογραμμίζεται, δε, πως εάν δεν είναι δυνατή η εφαρμογή του συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης τους εξωτερικούς χώρους, τότε εφαρμόζεται υποχρεωτικά στους εσωτερικούς χώρους, όπως κτίρια και υποδομές.

Μάλιστα, δίνεται «τελεσίγραφο» 4 μηνών από την ψήφιση και τη δημοσίευση του νομοσχεδίου σε ΦΕΚ, ώστε να τεθεί σε λειτουργία το σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης με απόφαση του πρύτανη σε κάθε ΑΕΙ.

Στον σχετικό κανονισμό, τα ΑΕΙ οφείλουν να ορίσουν:

Α) Τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους οι οποίοι εξαιρούνται από την εφαρμογή ελεγχόμενης πρόσβασης (π.χ ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις κ.α)

Β) Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε χώρους ελεγχόμενης πρόσβασης, π.χ μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, διοικητικό προσωπικό, φοιτητές κ.α

Γ) Καταγραφή των χώρων στους οποίους δεν έχουν δικαίωμα ελεεγχόμενης πρόσβασης πρόσωπα που δεν συνδέονται με το ΑΕΙ

Δ) Θέματα σχετικά μ ετην εγκατάταση εξοπλισμού ελέγχου πρόσβασης προσώπων, οχημάτων και αντικειμένων στην είσοδο κτιρίων

Ε) Μεθόδους ταυτοπροσωπίας φυσικών προσώπων και καταγραφή προσωπικών στοιχείων τρίτων φυσικών προσώπων

ΣΤ) Διαβάθμιση επιπέδου ελέγχου ασφαλείας για την πρόσβαση σε χώρους ιδιαίτερης σημασίας (διοικητικά κτίρια, ΕΛΚΕ, εργαστήρια κ.α)

Ζ) Αρμόδια όρανα και διαδικασία χορήγησης πρόσβασης σε τρίτους

Η) Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία προσωπικών δεδομένων

Περιπολίες... στις ακαδημαϊκές αίθουσες και τους διαδρόμους

Τέλος, με το νέο νομοσχέδιο, όπως είναι ήδη γνωστό και έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις, ιδρύεται σώμα πανεπιστημιακής αστυνομίας (Ομάδα Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων - ΟΠΠΙ), άμεσα υπαγόμενο στην ΕΛΑΣ.

Το σώμα συγκροτείται από αστυνομικό προσωπικό και ειδικούς φρουρούς, βάσει σχετικής προκήρυξης.

Όπως ορίζεται σχετικά, «το προσωπικό διατίθεται στα ΑΕΙ με κριτήριο την ύπαρξη και την έκταση των αναγκών που διαπιστώνονται και ανακατανέμεται ανάλογα με τις περιστάσεις, χωρίς χρονικό περιορισμό».

Επιπλέον σημειώνεται πως «το προσωπικό των ΟΠΠΙ συνεργάζεται με τον πρύτανη ή τον αρμόδιο αντιπρύτανη, καθώς και με τις αρμόδιες υπηρεσίες και όργανα του ιδρύματος», ενώ ως αποστολή της ΟΠΠΙ ορίζεται η προστασία και ασφάλεια των προσώπων και των υποδομών των ΑΕΙ.

Η ΟΠΠΙ είναι αρμόδια για την άσκηση αστυνομικών καθηκόντων όπως:

A) Την πρόληψη τέλεσης και αντιμετώπιση αξιόποινων πράξεων στα ΑΕΙ

Β) Στελέχωση και λειτουργία των Κέντρων Ελέγχου και Λήψης Σημάτων και Εικόνων μαζί με το προσωπικό των ΑΕΙ

Γ) Πραγματοποίηση περιπολιών

Διευκρινίζεται ότι το εν λόγω προσωπικό δεν φέρει πυροβόλο όπλο, ενώ το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ιδρύει 1.030 οργανικές θέσεις ειδικών φρουρών. Η μισθοδοσία βαρύνει τον προϋπολογισμό του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Η τοποθέτησή τους στα ΑΕΙ ορίζεται με διάταγμα των αρμόδιων υπουργείων (ΠΡΟΠΟ και ΥΠΑΙΘΑ), καθώς και ειδικότεροι όροι για τον εξοπλισμό, την οργάνωση και την άσκηση των καθηκόντων τους.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 15/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

mixanografiko-2016_1.jpg
Μηχανογραφικό 2024: Άνοιξε η πλατφόρμα ηλεκτρονικών αιτήσεων για Έλληνες εξωτερικού
Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις και μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή Ελλήνων του εξωτερικού στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση...
Μηχανογραφικό 2024: Άνοιξε η πλατφόρμα ηλεκτρονικών αιτήσεων για Έλληνες εξωτερικού
Τεχνητή νοημοσύνη
Οι χρήστες των προγραμμάτων τεχνητής νοημοσύνης θεωρούν ότι αυτά έχουν αποκτήσει συνείδηση και αυτογνωσία
Η μελέτη αυτή έρχεται αμέσως μετά από μια έρευνα που αναφέρει ότι το GPT-4, το LLM που βασίζεται το ChatGPT, πέρασε το τεστ Turing το οποίο κρίνει αν...
Οι χρήστες των προγραμμάτων τεχνητής νοημοσύνης θεωρούν ότι αυτά έχουν αποκτήσει συνείδηση και αυτογνωσία