Αναπλήρωση διδακτικών ωρών [εγκύκλιος]
Την εγκύκλιο υπέγραψε η υφυπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη

Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α. (Β΄ 2005) Σας υπενθυμίζουμε ότι σε περίπτωση απώλειας διδακτικών ωρών η αναπλήρωσή της εξασφαλίζεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρ. 8 του άρθρου 1 της με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α. (Β΄ 2005).

Παρακαλούνται οι Δ/ντές/τριες των σχολικών μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες, σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά εδώ 

Τι ορίζει η διάταξη

8)Σε περίπτωση απώλειας διδακτικών ωρών, η αναπλήρωση τους εξασφαλίζεται με τους ακόλουθους τρόπους: α) αξιοποίηση των σχολικών εορτών με την παράλληλη πραγματοποίηση των εορτών και των μαθημάτων, β) περιορισμός των εργάσιμων ημερών των πολυήμερων εκδρομών και γ) περικοπή περιπάτων και εκδρομών. Με την παύση της λειτουργίας του σχολείου και μέχρι να εξομαλυνθεί η λειτουργία του, ο/η Διευθυντής/ντρια συγκαλεί ανά εβδομάδα, τουλάχιστον, το Σχολικό Συμβούλιο, με σκοπό την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Μόλις εξομαλυνθεί η λειτουργία του σχολείου, ο/η Διευθυντής/ ντρια συγκαλεί αμέσως το Σχολικό Συμβούλιο, το οποίο εισηγείται στον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών τον τρόπο αναπλήρωσης των απολεσθεισών ωρών και ολοκλήρωσης της διδακτέας ύλης και ο Σύλλογος αποφασίζει σχετικά. Η απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών υποβάλλεται στον/στη Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ενημέρωση.

σχετικά άρθρα