3 θέσεις στο Δήµο Κ. Νευροκοπίου
Δείτε τις θέσεις αναλυτικά

Ο ∆ήµος Κ. Νευροκοπίου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του  ∆ήµου Κάτω Νευροκοπίου, που εδρεύει στο Κάτω Νευροκόπι και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

2 ∆Ε Οδηγών απορριµµατοφόρων µε άδεια Γ’ Κατηγορίας (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

1 ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής.
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από  αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας απευθύνοντάς την στο ∆ήµο Κ. Νευροκοπίου, Σωκράτους 7, Τ.Κ. 66033, Κ. Νευροκόπι, υπόψιν κας Θεοδώρας Καρπιτσάρη (τηλ. επικοινωνίας 2523350145).

Δείτε τη προκήρυξη εδώ 

σχετικά άρθρα