2 Προσλήψεις στελεχών στο Δήμο Πειραιά

Ο ∆ήµος Πειραιά ανακοινωνει την σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε δύο (2) άτοµα για την υλοποίηση της Β’ Φάσης Ευρωπαϊκού έργου “BLUACT” στο πλαίσιο του Προγράµµατος URBACT III.

Η Σύµβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά σε δύο (2) άτοµα των ειδικοτήτων:
1) Στέλεχος παροχής υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης για την υλοποίηση και τον συντονισµό του έργου BLUACT
2) Υπεύθυνος Οικονοµικής διαχείρισης έργου

Το έργο “BLUACT” υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος URBACT III και συγχρηµατοδοτείται κατά 70% από πόρους του ΕΤΠΑ και 30% από το πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Ο ∆ήµος Πειραιά ως πόλη καλής πρακτικής για τον διαγωνισµό καινοτοµίας Blue growth, ηγείται της διαδικασίας κατανόησης υιοθέτησης και επαναχρησιµοποίησης της καλής αυτής πρακτικής, µέσω της δηµιουργίας του ∆ικτύου Μεταφοράς Καλών Πρακτικών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α) Αίτηση /Υπεύθυνη ∆ήλωση (επισυνάπτεται Υπόδειγµα).

β) Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας

ή άλλων δηµόσιων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.

γ) Το απαιτούµενο πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, σύµφωνα µε τους παραπάνω πίνακες

δ) Το απαιτούµενο µεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης, σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα.

ε) Βιογραφικό σηµείωµα

στ) Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας

Η αίτηση συµµετοχής των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Πειραιά είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, εντός της ανωτέρω προβλεπόµενης αποκλειστικής προθεσµίας, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και τις ώρες 9:00 π.µ. – 15:00 µ.µ., από 13-02-2019 έως και 22-02-2019. Η αίτηση µπορεί να υποβάλλεται και ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στην διεύθυνση: ∆ήµος Πειραιά, ∆ραγάτση 12, Τ.Κ. 18535 Πειραιάς Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, εφόσον η αποστολή της εντός της ανωτέρω προθεσµίας αποδεικνύεται από σφραγίδα ταχυδροµείου ή άλλο αποδεικτικό µέσο.

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά ΕΔΩ

best of network

σχετικά άρθρα

Επίσημο: Για ένα ακόμη χρόνο στον Ολυμπιακό ο Β. Σπανούλης
Επίσημο: Για ένα ακόμη χρόνο στον Ολυμπιακό ο Β. Σπανούλης
Ο 37χρονος γκαρντ βρίσκεται στον Ολυμπιακό από το καλοκαίρι του 2010, τότε που πήρε τη μεγάλη απόφαση να αφήσει τον Παναθηναϊκό για χάρη των...
Επίσημο: Για ένα ακόμη χρόνο στον Ολυμπιακό ο Β. Σπανούλης
Καταγγελίες που γεννούν ερωτηματικά στον απόηχο της δολοφονίας της Αμερικανίδας βιολόγου
Καταγγελίες που γεννούν ερωτηματικά στον απόηχο της δολοφονίας της Αμερικανίδας βιολόγου
Καταγγελία για "επίθεση" με λευκό αυτοκίνητο σε 27χρονη που έκανε τζόκινγκ - Ακόμα ένα παρόμοιο περιστατικό στην ευρύτερη περιοχή του Μάλεμε - Τι...
Καταγγελίες που γεννούν ερωτηματικά στον απόηχο της δολοφονίας της Αμερικανίδας βιολόγου