aigaioy
Ένα από τα κορυφαία μεταπτυχιακά προγράμματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA) στην Ελλάδα πραγματοποιείται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη – Executive MBA». Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024 – 25, θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη – Εxecutive MBA» κατ’ ανώτατο όριο 50 μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες.

Το Executive MBA του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι ένα πρωτοπόρο, ανταγωνιστικό και ουσιώδες πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Χίο. Απευθύνεται στον επιχειρηματία και στον επαγγελματία, που σταδιοδρομεί στη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών. Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η παροχή γνώσεων, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και τεχνικών διοίκησης με σκοπό τη δημιουργία  στελεχών, υψηλού επιστημονικού επιπέδου. Το Πρόγραμμα μέσω ευέλικτης εκπαιδευτικής διαδικασίας και χρήσης σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης δίνει έμφαση στην καινοτομία και την ποιότητα και είναι προσανατολισμένο στην ανάπτυξη της κουλτούρας και των ικανοτήτων που απαιτεί ο ηγετικός ρόλος των στελεχών.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Πρόγραμμα παρέχεται με δίδακτρα, είναι πλήρους φοίτησης και η χρονική διάρκεια για την απονομή του (Δ.Μ.Σ.) είναι δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα, χωρισμένα σε τέσσερις κύκλους, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών, η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και η συγκέντρωση 75 πιστωτικών μονάδων (ECTS).

(ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 1 ΕΤΟΣ- ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ-1 δια ζώσης επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Στον 1ο κύκλο περιλαμβάνει μαθήματα κορμού τα οποία στοχεύουν στην ανάπτυξη των βασικών λειτουργικών και διοικητικών ικανοτήτων ενώ κατά το 2ο και 3ο κύκλο οι φοιτητές/τριες επιλέγουν μια εκ των 3 προσφερόμενων κατευθύνσεων σπουδών οι οποίες εστιάζονται σε ειδικά θέματα επιχειρήσεων και οργανισμών προσφέροντας την απαραίτητη επιστημονική κατάρτιση για το νέο επιχειρηματία στις:

 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων
 2. Επιχειρηματικότητα
 3. Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Στη διάρκεια του 4ου κύκλου οι φοιτητές εκπονούν κατά τη θερινή περίοδο τη διπλωματική τους εργασία.

Στόχοι του Προγράμματος

Αναλυτικά οι στόχοι του προτεινόμενου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι:

 • Η εκπαίδευση, ανάπτυξη και διαρκής βελτίωση των στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών.
 • Η ενημέρωση των συμμετεχόντων με τις νέες επιστημονικές τάσεις και τα σύγχρονα ευρήματα/αποτελέσματα στο πεδίο της διοίκησης των επιχειρήσεων.
 • Η προώθηση επιστημονικών μεθόδων και εργαλείων στην εφαρμοσμένη έρευνα ως συστατικό της διοίκησης.
 • Η προώθηση της εφαρμογής σύγχρονων και καινοτόμων αλλά και κλασικών θεωρητικών προσεγγίσεων προσαρμοσμένων στις τρέχουσες και πραγματικές ανάγκες των ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων και οργανισμών.
 • Η παροχή εφοδίων για επαγγελματική εξέλιξη και σταδιοδρομία στα ανώτερα επίπεδα διοίκησης.
 • Η απόκτηση τόσων των τυπικών αλλά και αναγκαίων προσόντων για τους φοιτητές που επιθυμούν τη συνέχιση των σπουδών τους σε διδακτορικό επίπεδο.

Με την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο κάτοχός του θα είναι σε θέση να:

 • Αντιλαμβάνεται τη φύση των Επιχειρήσεων ως περιβάλλον εργασίας, αναγνωρίζει τις λειτουργίες, τους ρόλους, τις κύριες δραστηριότητες και τις ικανότητες – δεξιότητες των προϊσταμένων και την ανάπτυξή τους στους χώρους εργασίας.
 • Κατανοεί την έννοια και τη σημασία της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας καθώς και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αναπτύσσεται.
 • Αναλύει τα στάδια της επιχειρηματικής διαδικασίας: σύλληψη επιχειρηματικής ιδέας, αξιολόγηση επιχειρηματικού μοντέλου, δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου, ανεύρεση πόρων και διαμόρφωση συμφωνιών, επιλογή βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης και διερεύνηση στρατηγικών εξόδου.
 • Ανταποκρίνεται με δημιουργικότητα στις καθημερινές επιχειρηματικές προκλήσεις, καθώς και να κατανοεί τις νέες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει ένας μάνατζερ που επιλέγει να επιχειρήσει στο Διαδίκτυο.
 • Εφαρμόζει ποσοτικές και ποιοτικές ερευνητικές μεθόδους.
 • Κατανοεί τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τη λογιστική αποτύπωση μιας επιχείρησης.
 • Σχεδιάζει τις επιχειρηματικές λειτουργίες υπό το πρίσμα του νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης και των υπολοίπων ρυθμιστικών αρχών.
 • Ευθυγραμμίζει τη χρησιμοποίηση των οικονομικών πόρων με τους εκάστοτε επιχειρηματικούς στόχους, μέσω χρηματοοικονομικών υποδειγμάτων.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ελάχιστες τυπικές προϋποθέσεις για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. είναι πτυχίο/δίπλωμα α’ κύκλου σπουδών και η επαρκής γνώση μίας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ες:

 • κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 • πτυχιούχοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.), τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, τη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.).
 • επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν εμπρόθεσμα την υποψηφιότητα και τα παρακάτω δικαιολογητικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση https://nautilus.aegean.gr

 1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας,
 2. Βιογραφικό Σημείωμα,
 3. Αναγνωρισμένη με αποδεικτικά, επαγγελματική ή ερευνητική δραστηριότητα τουλάχιστον δύο ετών,
 4. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών,
 5. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων, όπου θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου/διπλώματος,
 6. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές και ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, εάν υπάρχουν,
 7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας,
 8. Δύο συστατικές επιστολές,
 9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2 και άνω,
 10. Πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς/ες υποψήφιους/ες.

H επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητριών/τριων γίνεται µε συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:

 • Βαθμός πτυχίου /διπλώματος σε ποσοστό 20%.
 • Αναλυτική Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (μέσος όρος βαθμολογίας) σε ποσοστό 5%.
 • Επίδοση στην Πτυχιακή/Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών σε ποσοστό 5%.
 • Ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα μεγαλύτερη των δύο ετών, σε ποσοστό 10%.
 • Ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ, σε ποσοστό 10%.
 • Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας ως απαραίτητη προϋπόθεση, επιπέδου Β2 και άνω, σε ποσοστό 10%.
 •  Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα σε ποσοστό 5%
 • Συστατικές επιστολές σε ποσοστό 5%.
 • Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 30%.

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν, στη συνέχεια, σε συνεντεύξεις σε χρονικό διάστημα που θα γνωστοποιηθεί στους/στις υποψηφίους/ες και θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγραμματος Σπουδών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αναλυτική παρουσίαση της δομής και του περιεχομένου του ΠΜΣ καθώς και το πλήρες κείμενο της προκήρυξης στην ιστοσελίδα https://emba.aegean.gr/index.php

Τρόποι Επικοινωνίας:

e-mail: [email protected]

Τηλέφωνο: 2271035120 (ώρες 09.00-15.00)

Facebook https://www.facebook.com/eMBAAegean?locale=el_GR

LinkedIn https://gr.linkedin.com/in/executive-mba-university-of-the-aegean-526224177

Διεύθυνση: Μιχάλων 8, ΤΚ 82132, Χίος

executive mba

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 15/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

panellinies_panelladikes_vaseis.jpg
Που θα πάνε οι βάσεις εισαγωγής στις 30 πιο υψηλόβαθμες σχολές
Φέτος, περισσότερο από τις προηγούμενες χρονιές, αναμένεται να τρυγήσουν την αφρόκρεμα των πρώτων προτιμήσεων των υποψηφίων, τα Παιδαγωγικά Τμήματα. 
Που θα πάνε οι βάσεις εισαγωγής στις 30 πιο υψηλόβαθμες σχολές