Παράταση αιτήσεων στο ΠΜΣ "Βυζαντινός Κόσμος: Η σχέση του με την Αρχαιότητα και τον Νεότερο Ελληνισμό"

Το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού (ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π.) με τίτλο «Βυζαντινός Κόσμος: Η σχέση του με την Αρχαιότητα και τον Νεότερο Ελληνισμό» καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση για την κάλυψη πενήντα (50) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι σπουδές οδηγούν στο αντίστοιχο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης  (ΦΕΚ 3180 B΄/02-08-2018).

Το Πρόγραμμα, το οποίο πραγματοποιήθηκε με επιτυχία κατά το 2017-2018,  διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π. στον Μυστρά και θα ξεκινήσει από τον ερχόμενο Οκτώβριο. Απευθύνεται σε ένα μεγάλο εύρος επιστημόνων (πτυχιούχων Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, καθώς και Αρχιτεκτόνων) από Πανεπιστήμια και ΤΕΙ.

Αντικείμενο του Προγράμματος αυτού  είναι η έρευνα του Βυζαντινού Πολιτισμού ως κομβικού σημείου μεταξύ Αρχαιότητας και Νεότερου Ελληνισμού και η ανάδειξη της συμβολής του Βυζαντίου στη διαχρονία του Ελληνισμού. Σκοπός του ΠΜΣ είναι η διεύρυνση και η εμβάθυνση των γνώσεων στον κύριο επιστημονικό τομέα της Φιλολογίας και των συναφών προς αυτήν επιστημονικών κλάδων της Ιστορίας και Αρχαιολογίας, αντικειμένων που πραγματεύονται οι συνεργαζόμενοι φορείς.

Στο Πρόγραμμα πρόκειται να διδάξουν και εφέτος εγνωσμένης αξίας Καθηγητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αλλά και οι ειδικότεροι Καθηγητές άλλων Πανεπιστημίων της χώρας μας.

Οι παρακολουθήσεις του Μεταπτυχιακού πραγματοποιούνται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο στον Μυστρά, στο ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π.

Οι υποψήφιοι  οφείλουν να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

• Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. (υπόδειγμα συνημμένο) 

• Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. Τα πτυχία Ομοταγών Α.Ε.Ι. του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από την πράξη αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

• Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.

• Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η τυχόν διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία καθώς και η τυχόν επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.

• Πιστοποιητικό κατοχής κύριας ευρωπαϊκής γλώσσας επιπέδου Β2 (αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής, ισπανικής) ή επάρκειας ελληνικής γλώσσας. Εάν δεν κατατεθεί σχετικό πιστοποιητικό, η επαρκής γνώση της ξένης γλώσσας πιστοποιείται μετά από εξέταση από ειδική επιτροπή που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας. Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου, κ.τ.λ., εφόσον υπάρχουν.

• Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου

• Δύο (2) συστατικές επιστολές

• Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.

• Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η πρόσκληση είναι επίσης ανηρτημένη στους διαδικτυακούς τόπους του Τμήματος Φιλολογίας και του ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π. (http://phil.uop.gr/index.php/metaptyxiakes-spoudes,  http://inevyp.kalamata.uop.gr/?page_id=219&lang=el).

Η προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών λήγει στις 19/2018.  

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ. 6972-690437, 210-6812052 και 28310-28833

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου http://phil.uop.gr/index.php/metaptyxiakes-spoudes, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π. ( http://inevyp.kalamata.uop.gr) στην ένδειξη «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών».

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι  Τμημάτων Πανεπιστημίων  και Τ.Ε.Ι. Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, καθώς και Τμημάτων Αρχιτεκτόνων, μετά από συνέντευξη και συνεκτίμηση των παρακάτω στοιχείων του φακέλου υποψηφιότητας: 

α) του βαθμού πτυχίου και του βαθμού επιτυχίας στα τρία (3) συναφέστερα με το ΠΜΣ μαθήματα, τα οποία θα ορισθούν με απόφαση της Γ.Σ,Ε.Σ., ως εξής: 15% για τον βαθμό του πτυχίου και από 5% για τη βαθμολογία σε κάθε ένα από τα τρία συναφέστερα μαθήματα. β) Την παρουσία του υποψηφίου στη συνέντευξη (20%). γ) Προηγούμενη επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία (20%). δ) Την επαρκή γνώση κύριας ευρωπαϊκής γλώσσας (20%). ε) Ενδεχόμενες δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες (5%) και στ) τις συστατικές επιστολές (5%).

Για τη φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτείται η καταβολή τελών φοίτησης , τα οποία ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 2.100 ευρώ (700,00 ευρώ ανά εξάμηνο, καταβλητέο στην αρχή κάθε εξαμήνου).

Στερούνται δικαιώματος συμμετοχής στο ΠΜΣ όσοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι παράλληλα σε άλλο ΠΜΣ. 

Η ημερομηνία των συνεντεύξεων των υποψηφίων θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλολογίας (www.phil.uop.gr) και του ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π. (http://inevyp.kalamata.uop.gr).

Ο πίνακας των επιτυχόντων θα αναρτηθεί στους χώρους ανακοινώσεων και τους ανωτέρω διαδικτυακούς τόπους του Τμήματος Φιλολογίας και του ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π

best of network

σχετικά άρθρα

Συντονιστικό Αναπληρωτών-Αδιόριστων Εκπαιδευτικών: Και σήμερα και αύριο και όσο χρειαστεί αυτή η μάχη θα κερδηθεί
Συντονιστικό Αναπληρωτών-Αδιόριστων Εκπαιδευτικών: Και σήμερα και αύριο και όσο χρειαστεί αυτή η μάχη θα κερδηθεί
Για την παράσταση διαμαρτυρίας στη Γλυφάδα
Συντονιστικό Αναπληρωτών-Αδιόριστων Εκπαιδευτικών: Και σήμερα και αύριο και όσο χρειαστεί αυτή η μάχη θα κερδηθεί