Πολυνομοσχέδιο Υπουργείου Παιδείας: Διορισμός μόνιμων εκπαιδευτικών
Οι μεταθέσεις στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) γίνονται απευθείας σε αυτά, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

Το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας περιλαμβάνει διάταξη για τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Αναλυτικά:

Άρθρο 18

Διορισμός μόνιμων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 62 ν. 4589/2019

Στο τέλος της περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), περί διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), προστίθεται νέο εδάφιο και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. α) Οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται προσωρινά: αα) σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ή του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του π.δ. 154/1996 (Α’ 115),

αβ) σε λειτουργικά κενά των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) της περιοχής διορισμού τους, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 18 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (Α’ 111), εφόσον δεν καταστεί δυνατή η κάλυψή τους σύμφωνα με την παρ. 19 του ίδιου άρθρου. Το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.) της σχολικής μονάδας υποβάλλει αίτημα κάλυψης των παραπάνω κενών στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η οποία καλεί τους νεοδιοριζόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για προσωρινή τοποθέτηση σε μέχρι τρεις (3) σχολικές μονάδες Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. της περιοχής μετάθεσής τους εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

Η προσωρινή τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Αν για την ίδια σχολική μονάδα υπάρχουν περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, τοποθετείται ο υποψήφιος που έχει περισσότερες μονάδες στο κριτήριο «ακαδημαϊκά προσόντα» του αξιολογικού πίνακα Α’. Αν υπάρξει ισοβαθμία των υποψηφίων, προηγείται κατά σειρά ο υποψήφιος που έχει υπηρετήσει σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., έχει επιμορφωθεί στα νέα προγράμματα σπουδών και έχει τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική προϋπηρεσία. Στη διάρκεια της υπηρεσίας τους στα Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί υποβάλλονται σε αξιολόγηση του διδακτικού και παιδαγωγικού τους έργου, καθώς και της υπηρεσιακής συνέπειας και επάρκειάς τους, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 20 του ν. 4692/2020. Εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει παράσχει υπηρεσία με προσωρινή τοποθέτηση σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. με θετική αξιολόγηση, δεν εκπληρώνει μονοετή εισαγωγική θητεία, αν τοποθετηθεί μεταγενέστερα με θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ..

Η οριστική τοποθέτηση των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων, στο πλαίσιο της οποίας συγκρίνονται, κατά περίπτωση, με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς, μέλη Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. του κλάδου τους. Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου, οι νεοδιοριζόμενοι υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών και οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή που επιφέρει μεταβολή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή μετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση διορισμού στην Ε.Α.Ε. ισχύει η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου και, επιπροσθέτως, ο νεοδιοριζόμενος υποχρεούται να υπηρετήσει στην Ε.Α.Ε. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί ή μέλη

Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 (Α’ 45) ή του άρθρου 8 του π.δ. 56/2001 (Α’ 47), αντίστοιχα, καθώς και όσοι έχουν, οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους, ποσοστό αναπηρίας εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) και άνω ανεξαρτήτως παθήσεως ή έχουν τέκνα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως, δύνανται να αποσπώνται, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ύστερα από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, κατόπιν προσκόμισης πιστοποιητικού Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που αποδεικνύει τα ανωτέρω.

Για τους σκοπούς της παρούσας, ο χρόνος απόσπασης λογίζεται ως χρόνος υπηρέτησης του εκπαιδευτικού στην οργανική του θέση.».

β) Τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. μετατίθενται σε περιοχές μετάθεσης, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.).

Με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., οι νεοδιοριζόμενοι, οι μετατιθέμενοι και όσοι είναι στη διάθεση του Συμβουλίου αυτού, τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι μεταθέσεις στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) γίνονται απευθείας σε αυτά, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

γ) Τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. αποσπώνται σε περιοχές μετάθεσης με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.). Η τοποθέτησή τους στις κενές θέσεις γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.). Οι αποσπάσεις στα Κ.Ε.Σ.Υ. διενεργούνται απευθείας σε αυτά, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π..»

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 19/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

ipourgeio_paideias.jpg
Εντοπίστηκαν λάθη στους πίνακες κατανομής των 3.278 θέσεων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση - Μετά τις διορθώσεις πάνε για ΦΕΚ
Με την ολοκλήρωση των διορθώσεων θα υπογραφούν από τον υπουργό και την υφυπουργό Παιδείας και θα σταλούν στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση.
Εντοπίστηκαν λάθη στους πίνακες κατανομής των 3.278 θέσεων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση - Μετά τις διορθώσεις πάνε για ΦΕΚ