Διαδικασία εκλογής και εξέλιξης μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
Εξέλιξη και διαδικασία μονιμοποίησης μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

Στα άρθρα 72 έως και 76 του Σχεδίου Νόμου «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου –Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων» του υπουργείου Παιδείας, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, περιλαμβάνεται  διάταξη αναφορικά  με τη διαδικασία εκλογής και εξέλιξης μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ'

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο 72

Εξέλιξη μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 140 ν. 4957/2022

Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 140 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), περί της διαδικασίας μονιμοποίησης των Επίκουρων Καθηγητών στη βαθμίδα αυτή ή εξέλιξής τους στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, ύστερα από τις λέξεις «μονιμοποίησή τους» προστίθενται οι λέξεις «ή την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή» και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: «3. Οι Επίκουροι Καθηγητές εκλέγονται για πενταετή θητεία. Μετά από τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από την ανάληψη των καθηκόντων τους, οι Επίκουροι Καθηγητές δύνανται να ζητήσουν τη μονιμοποίησή τους στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. Αν η κρίση για τη μονιμοποίησή τους ή την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή είναι αρνητική, οι Επίκουροι Καθηγητές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν εκ νέου τη μονιμοποίησή τους ή την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, μετά την πάροδο ενός (1) τουλάχιστον έτους από την έκδοση της αρνητικής απόφασης και σε κάθε περίπτωση πριν από την πάροδο της πενταετίας, με τη συμπλήρωση της οποίας η θητεία τους παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας κρίσης για τη μονιμοποίησή τους. Αν υπάρξει δεύτερη αρνητική κρίση περί μονιμοποίησης, η θητεία τους παρατείνεται έως το τέλος του ακαδημαϊκού έτους, κατά το οποίο έλαβε χώρα η αρνητική κρίση, οπότε λήγει αυτοδικαίως. Αν οι Επίκουροι Καθηγητές δεν ασκήσουν κάποια από τις ανωτέρω δυνατότητες, η σχέση τους με το Α.Ε.Ι. λύεται αυτοδικαίως μετά από την πάροδο της πενταετίας.».

Άρθρο 73

Διαδικασία μονιμοποίησης ή εξέλιξης μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού - Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 141 ν. 4957/2022

Στο άρθρο 141 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί επαναπροκήρυξης θέσης, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 2 η φράση «επί αιτήματος εξέλιξης μέλους Δ.Ε.Π. από τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή» αντικαθίσταται από τη φράση «επί αιτήματος μονιμοποίησης μέλους Δ.Ε.Π. ή εξέλιξής του από τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία», β) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 η φράση «μονιμοποίησης μέλους ή εξέλιξής του στην επόμενη βαθμίδα» αντικαθίσταται από τη φράση «εξέλιξης μέλους Δ.Ε.Π. στην επόμενη βαθμίδα» και το άρθρο 141 διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 141 Επαναπροκήρυξη θέσης -Αυτοδίκαια ιδρυόμενες θέσεις 1. Αν μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) παραιτηθεί ή εκλεγεί σε άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο, πλην της αφυπηρέτησής του, το Α.Ε.Ι. διατηρεί τη σχετική πίστωση και δύναται να επαναπροκηρύξει τη θέση που κενώθηκε. Η επαναπροκήρυξη της θέσης δύναται να πραγματοποιηθεί και σε άλλη βαθμίδα από αυτή που κατείχε το μέλος Δ.Ε.Π. που αποχώρησε. Με απόφαση της Κοσμητείας, κατόπιν πρότασης της Συνέλευσης του Τμήματος, που εκδίδεται εντός ενός (1) μηνός από την καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση της σχέσης του μέλους Δ.Ε.Π., εγκρίνεται το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, το οποίο είναι ίδιο με αυτό της θέσης που κενώθηκε ή με το αμέσως επόμενο σε σειρά γνωστικό αντικείμενο του ετήσιου προγραμματισμού που δεν καλύφθηκε κατά την τελευταία ετήσια κατανομή θέσεων από τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι. Για την έκδοση της προκήρυξης απαιτείται έγκριση από την Επιτροπή της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α' 280) σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 51 του ν. 4622/2022 (Α' 133). 2. Η διαδικασία της παρ. 1 εφαρμόζεται αναλόγως και αν υπάρχει δεύτερη αρνητική κρίση επί αιτήματος μονιμοποίησης μέλους Δ.Ε.Π. ή εξέλιξής του από τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία στην επόμενη βαθμίδα. 3. Αν στο πλαίσιο προκηρύξεων που επισπεύδονται από τα Α.Ε.Ι. κατόπιν αιτήματος εξέλιξης μέλους Δ.Ε.Π. στην επόμενη βαθμίδα, εκλεγεί μέλος Δ.Ε.Π. άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή Καθηγητής Ιδρύματος της αλλοδαπής ή τρίτο φυσικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις εκλογής του άρθρου 143, η πίστωση της θέσης για τον διορισμό του μέλους Δ.Ε.Π. καλύπτεται από τον αριθμό των νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π. που κατανεμήθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προς το Α.Ε.Ι., υπό την προϋπόθεση ότι ο υπολειπόμενος αριθμός αυτών που δεν έχουν προκηρυχθεί από την τελευταία κατανομή επαρκεί για την κάλυψη των θέσεων όσων εξελέγησαν με τη διαδικασία του παρόντος και ότι υπάρχει κενή θέση μέλους Δ.Ε.Π. στο Τμήμα ή ανακατανέμεται κενή θέση άλλου Τμήματος του Α.Ε.Ι.. Αν ο αριθμός των νέων θέσεων Μελών Δ.Ε.Π. από την τελευταία κατανομή δεν επαρκεί, κατανέμεται νέα θέση μέλους Δ.Ε.Π. στο Α.Ε.Ι. με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Εσωτερικών την οποία καταλαμβάνει το μέλος Δ.Ε.Π., κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 51 του ν. 4622/2019. Ο αριθμός των θέσεων που κατανέμονται ετησίως, σύμφωνα με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου, αφαιρείται από τον αριθμό των προς κατανομή θέσεων μελών Δ.Ε.Π. προς το Α.Ε.Ι. κατά το επόμενο έτος.».

Άρθρο 74

Διαδικασία εκλογής και εξέλιξης μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού – Τροποποίηση παρ. 9 του άρθρου 147 ν. 4957/2022

Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 147 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί της συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος για τη διενέργεια εκλογής ή εξέλιξης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), η φράση «χωρίς δικαίωμα ψήφου και λόγου, πλην της δυνατότητας υποβολής ερωτήσεων» αντικαθίσταται από τη φράση «χωρίς δικαίωμα ψήφου, πλην της δυνατότητας λόγου και υποβολής ερωτήσεων» και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής: «9. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της εισηγητικής έκθεσης, με επιμέλεια του Προέδρου του Τμήματος συγκαλείται το Εκλεκτορικό Σώμα για τη διενέργεια της εκλογής ή εξέλιξης. Στη συνεδρίαση δύναται να μετέχουν τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος χωρίς δικαίωμα ψήφου, πλην της δυνατότητας λόγου και υποβολής ερωτήσεων κατά την παρουσίαση της περ. α) της παρ. 5.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία κατάθεσης της εισηγητικής έκθεσης, ο Πρόεδρος του Τμήματος υποχρεούται να συγκαλέσει το Εκλεκτορικό Σώμα εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας, προκειμένου τα μέλη του να προβούν σε αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που υποβλήθηκαν και των συνοδευτικών δικαιολογητικών τους κατ' ανάλογη εφαρμογή της διαδικασίας της παρ. 4.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία σύγκλησης του Εκλεκτορικού Σώματος, η αρμοδιότητα περιέρχεται στον Κοσμήτορα της οικείας Σχολής, και σε περίπτωση μονοτμηματικής Σχολής στον Πρύτανη του Α.Ε.Ι., ο οποίος προεδρεύει του Εκλεκτορικού Σώματος, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Η σύγκληση πραγματοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία κατά την οποία ο Πρόεδρος του Τμήματος όφειλε να συγκαλέσει το Εκλεκτορικό Σώμα.».

Άρθρο 75

Διαδικασία διορισμού μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 149 ν. 4957/2022

Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 149 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί της διαδικασίας διορισμού μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, τροποποιείται και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: «1. Με πράξη του Πρύτανη, που εκδίδεται εντός είκοσι (20) ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής ή εξέλιξης του μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), διορίζεται το μέλος Δ.Ε.Π. που εκλέχθηκε ή εξελίχθηκε.».

Άρθρο 76

Έλεγχος νομιμότητας από το Συμβούλιο Διοίκησης – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 150 ν. 4957/2022

Η προθεσμία των παρ. 1 και 2 του άρθρου 150 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί του ελέγχου νομιμότητας από το Συμβούλιο Διοίκησης, τροποποιείται και το άρθρο 150 διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 150 Έλεγχος νομιμότητας από το Συμβούλιο Διοίκησης 1. Εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση του πρακτικού εκλογής πραγματοποιείται έλεγχος νομιμότητας της διαδικασίας από το Συμβούλιο Διοίκησης, το οποίο δύναται να αιτείται τη συνδρομή της νομικής υπηρεσίας του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.). Κατά τη διαδικασία ελέγχονται ιδίως πλημμέλειες της αιτιολογίας ως προς την αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων. 2. Ο Κοσμήτορας της Σχολής στην οποία εντάσσεται το Τμήμα ή ο υποψήφιος που συμμετείχε στη διαδικασία εκλογής ή οποιοσδήποτε άλλος έχει έννομο συμφέρον, δύναται να υποβάλει ένσταση κατά του πρακτικού του Εκλεκτορικού Σώματος ενώπιον του Συμβουλίου Διοίκησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ανάρτηση του πρακτικού στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης του άρθρου 142. Αν υποβληθεί ένσταση κατά του πρακτικού εκλογής, η προθεσμία της παρ. 1 παρατείνεται αυτοδικαίως για άλλες είκοσι (20) ημέρες. 3. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, μετά από τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας, δύναται να αναπέμπεται αιτιολογημένα το πρακτικό εκλογής και να ζητείται η επανάληψη της διαδικασίας από το σημείο όπου παρουσιάστηκε η πλημμέλεια. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παρ. 2, θεωρείται ότι οι ενστάσεις έχουν απορριφθεί και ο Πρύτανης προβαίνει στην έκδοση της πράξης διορισμού σύμφωνα με το άρθρο 149.».

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Τα πολύ συχνά ελληνικά επώνυμα που προέρχονται από αλβανικές λέξεις

35.000 στην ουρά: Τελευταία ευκαιρία για το online εύκολο Proficiency ΧΩΡΙΣ προφορικά, έκθεση έως 26 Ιουνίου

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα