φοιτητές
Κάθε ενδιαφερόμενος/η φοιτητής/τρια θα δύναται να υποβάλει αίτηση μετακίνησης προς ένα ΑΕΙ της ημεδαπής της επιλογής του/ης και να δηλώσει έως τρία προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου του ίδιου ΑΕΙ προς τα οποία επιθυμεί να μετακινηθεί κατά σειρά  προτίμησης

Μέχρι τα τέλη του Νοεμβρίου αναμένεται να κληθούν οι φοιτητές και φοιτήτριες της χώρας να καταθέσουν αιτήσεις για τη συμμετοχή τους στο λεγόμενο «Εσωτερικό Erasmus», δηλαδή το νέο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας στα ΑΕΙ, που θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από το ερχόμενο εαρινό εξάμηνο.

Αυτό καθώς σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της πρώην υπουργού Παιδείας κ.Νίκης Κεραμέως, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων πραγματοποιείται δύο (2) φορές ετησίως, μία για κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο,  τον Μάιο κάθε έτους για τη μετακίνηση φοιτητών/τριών που πραγματοποιείται κατά το χειμερινό εξάμηνο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους και τον Νοέμβριο κάθε έτους για τη μετακίνηση φοιτητών/τριών που πραγματοποιείται κατά το εαρινό εξάμηνο του ίδιου ακαδημαϊκού έτους. Και το πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας τίθεται σε λειτουργία από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Οι ακριβείς ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων ανακοινώνονται με την επιμέλεια της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και η υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα κινητικότητας πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας του Υπουργείου. 

Η ειδική αυτή ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία ετοιμάζεται αυτές τις μέρες, θα δύναται να διαλειτουργεί με την Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του  Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία παρέχεται σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.) που εποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την ηλεκτρονική υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης συγγραμμάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα πληροφοριακά συστήματα των Α.Ε.Ι. και κάθε άλλο πληροφοριακό σύστημα του δημόσιου τομέα, εφόσον είναι αναγκαίο για την υλοποίηση του προγράμματος εσωτερικής κινητικότητας.

Κάθε ενδιαφερόμενος/η φοιτητής/τρια δύναται να υποβάλει αίτηση μετακίνησης προς ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής της επιλογής του/ης και να δηλώσει έως τρία προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου του ίδιου Α.Ε.Ι. προς τα οποία επιθυμεί να μετακινηθεί κατά σειρά  προτίμησης.

Τι είναι

Στο πρόγραμμα κινητικότητας φοιτητών/τριών συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα Τμήματα και οι Μονοτμηματικές Σχολές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) που οργανώνουν προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου, στα οποία η εισαγωγή των φοιτητών/τριών πραγματοποιείται μέσω εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.). Αποκλείονται από το πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας φοιτητών/τριών τα Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών (Ξ.Π.Σ.

Ο ανώτατος αριθμός των φοιτητών/τριών που δύνανται να μετακινούνται ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο προς κάθε πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου Τμημάτων/Μομοτμηματικών Σχολών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής στο πλαίσιο του προγράμματος εσωτερικής κινητικότητας ισούται με το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθμού των εισακτέων του Τμήματος/Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής, όπως αυτός διαμορφώνεται ανά ακαδημαϊκό έτος σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της περ. θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013 (Α΄193).

Κατηγοριοποίηση των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου

Για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος εσωτερικής κινητικότητας, με απόφαση της Συγκλήτου κάθε Α.Ε.Ι.τα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου κάθε Α.Ε.Ι. εντάσσονται σε μία (1) από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α) προγράμματα προς τα οποία δύναται να μετακινηθούν φοιτητές/τριες που είναι εγγεγραμμένοι/ες σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου Τμημάτων/Σχολών κάθε επιστημονικού πεδίου,

β) προγράμματα προς τα οποία δύναται να μετακινηθούν φοιτητές/τριες που είναι εγγεγραμμένοι/ες σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου Τμημάτων/Σχολών κατ’ ελάχιστον του ίδιου επιστημονικού πεδίου ή και πρόσθετων επιστημονικών πεδίων που καθορίζει η Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι.,

γ) προγράμματα προς τα οποία δύναται να μετακινηθούν φοιτητές/τριες που είναι εγγεγραμμένοι/ες σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου Τμημάτων/Σχολών, που κρίνονται ως αντίστοιχα σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται ανά έτος κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 73 του ν. 4692/2020 (Α΄111).

Δικαιούχοι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας έχει κάθε φοιτητής/τρια που είναι εγγεγραμμένος/η σε πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου Τμήματος/Μονοτμηματικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, εφόσον πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) έχει ολοκληρώσει κατ’ ελάχιστον το πρώτο ακαδημαϊκό εξάμηνο του πρώτου έτους σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών που είναι εγγεγραμμένος/η,

β)  υπολείπονται κατ’ ελάχιστον τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες για τη λήψη του πτυχίου,

γ) δεν έχει υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης του προγράμματος σπουδών, όπως αυτή καθορίζεται στην απόφαση ίδρυσης του,

δ) δεν έχει μετακινηθεί άλλη φορά στο πλαίσιο του προγράμματος εσωτερικής κινητικότητας κατά τη διάρκεια της φοίτησής του/ης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου.

ε) δεν έχει ενταχθεί σε καθεστώς μερικής φοίτησης κατά το εξάμηνο για το οποίο αιτείται συμμετοχής στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας

Η συμμετοχή σε προγράμματα κινητικότητας φοιτητών/τριών ή ανταλλαγής φοιτητών/τριών στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή της πρωτοβουλίας ευρωπαϊκών πανεπιστημίων ή διμερών συμφωνιών μεταξύ Πανεπιστημίων της ημεδαπής με Πανεπιστήμια της αλλοδαπής δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας.

Χρονική διάρκεια μετακίνησης - Δικαιώματα μετακινούμενων φοιτητών/τριών

1.Η χρονική διάρκεια της μετακίνησης - φοίτησης σε πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής στο πλαίσιο του προγράμματος εσωτερικής κινητικότητας είναι ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο (χειμερινό ή εαρινό). Το δικαίωμα κινητικότητας δύναται να ασκείται μία (1) φορά έως την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου και την απονομή του τίτλου σπουδών από το Α.Ε.Ι. προέλευσης.

2.Οι μετακινούμενοι/ες φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια της μετακίνησης - φοίτησής τους στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής εντάσσονται: α) στο αντίστοιχο εξάμηνο (χειμερινό ή εαρινό) του προγράμματος σπουδών που βρίσκεται κάθε μετακινούμενος/η φοιτητής/τρια, εφόσον προέρχεται από ομοειδές πρόγραμμα σπουδών, β) στο αντίστοιχο εξάμηνο (χειμερινό ή εαρινό) του πρώτου έτους του προγράμματος σπουδών, εφόσον προέρχεται από μη ομοειδές πρόγραμμα σπουδών.

3.Ο χαρακτηρισμός του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής προέλευσης κάθε μετακινούμενου/ης φοιτητή/τριας ως ομοειδούς ή μη ομοειδούς προγράμματος σπουδών πραγματοποιείται από τη Συνέλευση του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής κατά το στάδιο αξιολόγησης κάθε αίτησης και περιλαμβάνεται στην απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 7.

4.Με τον Εσωτερικό Κανονισμό κάθε Α.Ε.Ι. δύναται να ρυθμίζεται ότι οι μετακινούμενοι/ες φοιτητές/τριες προς ομοειδή προγράμματα σπουδών στο πλαίσιο του προγράμματος εσωτερικής κινητικότητας μπορούν να παρακολουθούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος σπουδών ανεξαρτήτως του έτους που εντάσσονται και να αξιολογούνται αντίστοιχα σε αυτές.

5.Από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που δύνανται να επιλέξουν να παρακολουθήσουν και να αξιολογηθούν οι μετακινούμενοι/ες φοιτητές/τριες στο πλαίσιο του προγράμματος εσωτερικής κινητικότητας εξαιρούνται οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αφορούν στην πρακτική άσκηση, την εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας του προγράμματος σπουδών του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής.

6.Οι μετακινούμενοι/ες φοιτητές/τριες κατά το χρονικό διάστημα της φοίτησής τους στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υπο- χρεώσεις των φοιτητών/τριών του Α.Ε.Ι. υποδοχής σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Α.Ε.Ι. και τον κανονισμό προπτυχιακών σπουδών.

7.Η Γραμματεία του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής του Α.Ε.Ι. υποδοχής χορηγεί βεβαίωση η οποία δύναται να εκδίδεται μέσω της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας του άρθρου 6 της παρούσης στους μετακινούμενους/ες φοιτητές/τριες με την οποία πιστοποιείται η μετακίνηση του/ης φοιτητή/ τριας στο πλαίσιο του προγράμματος εσωτερικής κινητικότητας, το πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου που παρακολουθεί και το ακαδημαϊκό εξάμηνο στο οποίο έχει ενταχθεί. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο πλαίσιο του προγράμματος εσωτερικής κινητικότητας, οι μετακινούμενοι/ες φοιτητές/ τριες δεν λαμβάνουν νέα ακαδημαϊκή ταυτότητα, αλλά δύνανται να κάνουν χρήση της ακαδημαϊκής ταυτότητας που κατέχουν από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής του Α.Ε.Ι. προέλευσης συνδυαστικά με τη βεβαίωση του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής του Α.Ε.Ι. υποδοχής του πρώτου εδαφίου.

15 ερωτήσεις και απαντήσεις για το Ελληνικό Erasmus

1. Τι είναι το Πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας;

Είναι πρόγραμμα που παρέχει τη δυνατότητα σε φοιτητές/τριες που είναι εγγεγραμμένοι/ες σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου Τμήματος/Μονοτμηματικής Σχολής Α.Ε.Ι. ελληνικών Πανεπιστημίων και δεν έχουν υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης του  προγράμματος σπουδών να μετακινηθούν σε ομοειδές ή μη ομοειδές πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου Τμήματος/ Μονοτμηματικής Σχολής άλλου Α.Ε.Ι. της χώρας για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο, να παρακολουθήσουν τις εκπαιδευτικές του δραστηριότητες και να αξιολογηθούν σε αυτές. Πχ. ένας φοιτητής της Αρχιτεκτονικής θα μπορεί να παρακολουθήσει ένα εξάμηνο σε τμήμα Φιλοσοφίας ή ένας φοιτητής Νομικής σε τμήμα Οικονομικών άλλου ΑΕΙ.

2. Γιατί είναι καινοτόμο;

Το πρόγραμμα αποτελεί καινοτομία, καθώς για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα σε προπτυχιακούς φοιτητές να παρακολουθήσουν για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο μαθήματα άλλων σχολών του ίδιου ή διαφορετικού επιστημονικού πεδίου σπουδών από αυτό που έχει επιλέξει και εισαχθεί ο/η φοιτητής/τρια.

3. Πώς θα επωφεληθούν οι φοιτητές/τριες;

Το πρόγραμμα τους δίνει τη δυνατότητα να εξερευνήσουν νέες γνωστικές περιοχές, να αποκτήσουν διεπιστημονική αντίληψη, να διευρύνουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους και να αναπτύξουν νέες εμπειρίες σε ένα διαφορετικό ακαδημαϊκό περιβάλλον.

4. Πότε θα ξεκινήσει η εφαρμογή του;

Το πρόγραμμα θα τεθεί σε λειτουργία για πρώτη φορά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 για αιτήσεις, και για μετακινήσεις από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

5. Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν;

Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε προπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια που:

α) Έχει ολοκληρώσει το πρώτο ακαδημαϊκό εξάμηνο του πρώτου έτους σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών που είναι εγγεγραμμένος/η,

β) του/της υπολείπονται κατ’ ελάχιστον τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες για τη λήψη του πτυχίου,

γ) δεν έχει υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης του προγράμματος σπουδών,

δ) δεν έχει μετακινηθεί άλλη φορά στο πλαίσιο του προγράμματος εσωτερικής κινητικότητας κατά τη διάρκεια της φοίτησής του/ης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου.

ε) δεν έχει ενταχθεί σε καθεστώς μερικής φοίτησης κατά το εξάμηνο για το οποίο αιτείται συμμετοχής στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας

6. Η προηγούμενη συμμετοχή σε προγράμματα κινητικότητας φοιτητών/τριών ή ανταλλαγής φοιτητών/τριών στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή της πρωτοβουλίας ευρωπαϊκών πανεπιστημίων ή διμερών συμφωνιών μεταξύ Πανεπιστημίων της ημεδαπής με Πανεπιστήμια της αλλοδαπής αποτελεί λόγο αποκλεισμού;

Όχι.

7. Πόσες φορές μπορούν να συμμετάσχουν;

Μία φορά έως την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου και την απονομή του τίτλου σπουδών.

8. Πόσοι μπορούν να συμμετάσχουν ανά Τμήμα;

Ο ανώτατος αριθμός των φοιτητών/τριών που μπορούν να μετακινούνται ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο προς κάθε πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου ισούται με το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθμού των εισακτέων του Τμήματος/Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής.

9. Πώς και πότε γίνονται οι αιτήσεις;

Η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας του Υπουργείου  Παιδείας και Θρησκευμάτων:

α) Τον Μάιο κάθε έτους για τη μετακίνηση φοιτητών/τριών που πραγματοποιείται κατά το χειμερινό εξάμηνο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους και

β) τον Νοέμβριο κάθε έτους για τη μετακίνηση φοιτητών/τριών που πραγματοποιείται κατά το εαρινό εξάμηνο του ίδιου ακαδημαϊκού έτους.

10. Με ποια κριτήρια αξιολογούνται οι αιτήσεις;

Η αξιολόγηση των υποψηφίων πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

α) το έτος σπουδών στο οποίο βρίσκεται ο/η υποψήφιος/α,

β) τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που διαθέτει ο/η υποψήφιος/α,

γ) τους λόγους που επικαλείται ο/η υποψήφιος/α για την αποδοχή της αίτησής του/ης.

11. Μέχρι πότε γίνεται η αξιολόγηση των αιτήσεων από τη Συνέλευση του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής;

α) Έως την 31η Ιουλίου κάθε έτους για τη μετακίνηση των φοιτητών/τριών που πραγματοποιείται κατά το χειμερινό εξάμηνο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους και

β) έως την 15η Δεκεμβρίου κάθε έτους για τη μετακίνηση των φοιτητών/τριών που πραγματοποιείται κατά το εαρινό εξάμηνο του ίδιου ακαδημαϊκού έτους.

12. Πού εντάσσονται οι μετακινούμενοι/ες φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια της μετακίνησης – φοίτησής τους στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής;

Οι μετακινούμενοι/ες φοιτητές/φοιτήτριες εντάσσονται:

α) στο αντίστοιχο εξάμηνο (χειμερινό ή εαρινό) του προγράμματος σπουδών που βρίσκεται κάθε μετακινούμενος/η φοιτητής/τρια, εφόσον προέρχεται από ομοειδές πρόγραμμα σπουδών,

β) στο αντίστοιχο εξάμηνο (χειμερινό ή εαρινό) του πρώτου έτους του προγράμματος σπουδών, εφόσον προέρχεται από μη ομοειδές πρόγραμμα σπουδών.

13.  Ποια δικαιώματα και υποχρεώσεις έχουν οι μετακινούμενοι/ες φοιτητές/τριες κατά το χρονικό διάστημα της φοίτησής τους στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής;

Έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φοιτητών/τριών του Α.Ε.Ι. υποδοχής σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Α.Ε.Ι. και τον κανονισμό προπτυχιακών σπουδών.

14. Γίνεται αναγνώριση των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων;

Φυσικά.

α) Αν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος του Α.Ε.Ι. υποδοχής έχει χαρακτηριστεί ως ομοειδές με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος προέλευσης, αναγνωρίζεται το σύνολο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που αξιολογήθηκε επιτυχώς ο/η φοιτητής/τρια και προσμετράται για την απονομή του τίτλου σπουδών το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που αντιστοιχούν σε αυτές.

β) Αν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος υποδοχής έχει χαρακτηριστεί ως μη ομοειδές με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος προέλευσης, μπορεί να αναγνωρίζονται οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες στις οποίες αξιολογήθηκε επιτυχώς ο/η φοιτητής/τρια και να προσμετρώνται για την απονομή του τίτλου σπουδών οι πιστωτικές μονάδες που αντιστοιχούν σε αυτές ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής, με ανώτατο όριο έως το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθμού πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών.

15. Μπορεί να γίνει αναγνώριση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μετά από κατατακτήριες εξετάσεις;

Ναι, μπορούν να απαλλαγούν από την υποχρέωση παρακολούθησης και αξιολόγησης σε μαθήματα ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος σπουδών,  εφόσον  αξιολογήθηκαν επιτυχώς στο πλαίσιο του προγράμματος εσωτερικής κινητικότητας.

Χρειάζεται:

  • Να αιτηθούν την αναγνώρισή τους και την προσμέτρηση των αντίστοιχων πιστωτικών μονάδων, ανεξαρτήτως αν τα μαθήματα και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες προσμετρήθηκαν για τη λήψη πτυχίου.
  • H ύλη των μαθημάτων/εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων να συμπίπτει με την ύλη του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής.
  • Να ληφθεί απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής που έχει την επιμέλεια οργάνωσης του προγράμματος.

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Παραιτήθηκε διευθυντής σχολείου που απειλήθηκε με καθαίρεση και πειθαρχικές ποινές επειδή αντιτάχθηκε σε αυτή στην αξιολόγηση

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή - έως 17 Απριλίου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 17/4

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

Υπουργείο Παιδείας
Οργάνωση και λειτουργία των καταλυμάτων του ΥΠΑΙΘΑ στην περιοχή Αγ. Ανδρέας-Ζούμπερι
Λειτουργία των καταλυμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
Οργάνωση και λειτουργία των καταλυμάτων του ΥΠΑΙΘΑ στην περιοχή Αγ. Ανδρέας-Ζούμπερι
palaistini
World Press Photo: Το «νανούρισμα» του νεκρού παιδιού - Η συγκλονιστική φωτογραφία που βραβεύτηκε
Το πρώτο βραβείο του World Press Photo σε φωτογραφία με Παλαιστίνια που θρηνεί τη νεκρή ανιψιά της
World Press Photo: Το «νανούρισμα» του νεκρού παιδιού - Η συγκλονιστική φωτογραφία που βραβεύτηκε