Διορισμοί/Προσλήψεις εκπαιδευτικών: Ποια δικαιολογητικά πρέπει να ετοιμάζουν οι νεοδιόριστοι και οι αναπληρωτές
Η ώρα των διορισμών των μονίμων εκπαιδευτικών και των προσλήψεων των αναπληρωτών έφτασε

Ο Αύγουστος είναι ο μήνας των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και της πρόσληψης των αναπληρωτών.

Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζουμε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί: Τα Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για α. τους εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης και β. τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής 

Α. Τα Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης

1. Εκτύπωση της Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης (ηλεκτρονική) με τα προσόντα / κριτήρια κατάταξης που έχει μοριοδοτηθεί και υποβλήθηκε στο ΑΣΕΠ.

2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου χρειάζεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών. Για τους κατόχους ξενόγλωσσου πτυχίου υποβάλλεται και απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ως αποδεικτικό Ελληνομάθειας.

3. Αντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου (εφόσον υπάρχει), όπου αναγράφεται η ημερομηνία κτήσης. Για τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών προσκομίζεται επιπλέον και αναλυτική βαθμολογία. Οι τίτλοι ξένων πανεπιστημίων υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση και με τη βεβαίωση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ. Για την αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, συμπληρώνεται αίτηση. Η προσμέτρηση του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού για μισθολογική εξέλιξη θα αρχίσει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης σας (παρέχεται από την υπηρεσία).

4. Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας εκπαιδευτικές και μη με τα αντίστοιχα ένσημα. Φωτοτυπία της βεβαίωσης προϋπηρεσίας από το ΟΠΣΥΔ. Φωτοτυπία από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, όπου να προκύπτει η ιδιότητα με την οποία υπηρετήσατε, η σχέση εργασίας, το ωράριο (πλήρες ή μειωμένο) και η διάρκεια των προϋπηρεσιών ή φωτοτυπία των Συμβάσεων (οι οποίες εάν αφορούν μίσθωση έργου δεν αναγνωρίζονται σύμφωνα με το Ν.4354/2015 και δεν χρειάζεται να προσκομίζονται οι εν λόγω προϋπηρεσίες). Σε περίπτωση προϋπηρεσίας σε άλλους φορείς (εκτός των σχολικών μονάδων) πρέπει επιπροσθέτως να προσκομίζεται: βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησης από την οποία να προκύπτει η νομική μορφή του φορέα και αν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 4354/2015. Για τις προϋπηρεσίες που προσκομίζετε αντίστοιχα τα ένσημα μπορούν να εκτυπωθούν μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ. Η αναγνώριση προϋπηρεσίας γίνεται μετά από αίτηση. (παρέχεται από την υπηρεσία).

5. Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

6. Aποδεικτικό ΑΦΜ. Φωτοτυπία εκκαθαριστικoύ εφορίας ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ.

7. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ. Φωτοτυπία οποιουδήποτε εντύπου στο οποίο αναγράφεται το ΑΜΚΑ.

8. Αποδεικτικό Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.) ΙΚΑ φωτοτυπία πρώτης σελίδας του Βιβλιαρίου Υγείας ή οποιουδήποτε εντύπου στο οποίο αναγράφεται το Α.Μ.Α.

9. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (τελευταίου τριμήνου) από το Δήμο,(για τους έγγαμους και τους γονείς ενός ή περισσότερων τέκνων. Στη περίπτωση ύπαρξης σπουδαζόντων τέκνων (άνω των 18 και έως 24 ετών), προσκομίζεται βεβαίωση σπουδών.

10. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ ( για τους άνδρες).

11. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιάριου τραπέζης με πρώτο όνομα δικαιούχου αυτό της/του εκπαιδευτικού (όπου θα φαίνεται καθαρά ο αριθμός IBAN).

12. Γνωματεύσεις (α) από παθολόγο ή Γενικό Ιατρό και (β) από ψυχίατρο, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, περί υγείας και φυσικής καταλληλότητας να ασκηθούν τα διδακτικά καθήκοντα.

13. Δήλωση περιουσιακής κατάστασης που κατατίθεται σε κλειστό φάκελο (παρέχεται από την υπηρεσία).

14. Δελτίο Απογραφής εκπαιδευτικού (παρέχεται από την υπηρεσία.

15. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι, ότι δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από άλλη θέση, ότι δεν κατέχουν άλλη θέση του δημοσίου κτλ. (παρέχεται από την υπηρεσία)

16. Αντίγραφο Ποινικού μητρώου (ζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).

17. Απόδειξη γνώσης ξένης γλώσσας.(Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου πανεπιστημίων ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων πανεπιστημίων ή μή) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας κτλ). Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

18. Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου εκτός του κλάδου ΠΕ 86.

19. Πιστοποιητικό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω του υποψηφίου ή του/της συζύγου ή τέκνου από ΚΕΠΑ.

20. Αποδεικτικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. Για τους εκπαιδευτικούς που εντάσσονται σε κλάδους στους οποίους απαιτείται Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια.

21. Μισθοδοσία- Ασφαλιστική κράτηση. Να συμπληρωθεί η Υπεύθυνη Δήλωση επιλογής ασφαλιστικού φορέα ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει και επιθυμεί να ασφαλιστεί ο νεοδιόριστος εκπαιδευτικός .Αριθμός υποδείγματος υπεύθυνης δήλωσης 09 ανάλογα με την περίπτωση ασφάλισης.

22. Για την τοποθέτηση μαζί με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα πρέπει να προσκομισθούν επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α. Πιστοποιητικό εντοπιότητας (τελευταίου τριμήνου) από το Δήμο

Β. Βεβαίωση συνηπηρέτησης

Β. Τα Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς  Ειδικής Αγωγής

1. Εκτύπωση της Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης (ηλεκτρονική) με τα προσόντα / κριτήρια κατάταξης που έχει μοριοδοτηθεί και υποβλήθηκε στο ΑΣΕΠ.

2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου χρειάζεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών. Για τους κατόχους ξενόγλωσσου πτυχίου υποβάλλεται και απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ως αποδεικτικό Ελληνομάθειας.

3. Αντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου (εφόσον υπάρχει), όπου αναγράφεται η ημερομηνία κτήσης. Για τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών προσκομίζεται επιπλέον και αναλυτική βαθμολογία. Οι τίτλοι ξένων πανεπιστημίων υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση και με τη βεβαίωση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ. Για την αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, συμπληρώνεται αίτηση. Η προσμέτρηση του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού για μισθολογική εξέλιξη θα αρχίσει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης σας (παρέχεται από την υπηρεσία).

4. Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας εκπαιδευτικές και μη με τα αντίστοιχα ένσημα. Φωτοτυπία της βεβαίωσης προϋπηρεσίας από το ΟΠΣΥΔ. Φωτοτυπία από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, όπου να προκύπτει η ιδιότητα με την οποία υπηρετήσατε, η σχέση εργασίας, το ωράριο (πλήρες ή μειωμένο) και η διάρκεια των προϋπηρεσιών ή φωτοτυπία των Συμβάσεων (οι οποίες εάν αφορούν μίσθωση έργου δεν αναγνωρίζονται σύμφωνα με το Ν.4354/2015 και δεν χρειάζεται να προσκομίζονται οι εν λόγω προϋπηρεσίες). Σε περίπτωση προϋπηρεσίας σε άλλους φορείς (εκτός των σχολικών μονάδων) πρέπει επιπροσθέτως να προσκομίζεται: βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησης από την οποία να προκύπτει η νομική μορφή του φορέα και αν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 4354/2015. Για τις προϋπηρεσίες που προσκομίζετε αντίστοιχα τα ένσημα μπορούν να εκτυπωθούν μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ. Η αναγνώριση προϋπηρεσίας γίνεται μετά από αίτηση. (παρέχεται από την υπηρεσία).

5. Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 6. Aποδεικτικό ΑΦΜ. Φωτοτυπία εκκαθαριστικoύ εφορίας ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ.

7. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ. Φωτοτυπία οποιουδήποτε εντύπου στο οποίο αναγράφεται το ΑΜΚΑ.

8. Αποδεικτικό Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.) ΙΚΑ φωτοτυπία πρώτης σελίδας του Βιβλιαρίου Υγείας ή οποιουδήποτε εντύπου στο οποίο αναγράφεται το Α.Μ.Α.

9. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (τελευταίου τριμήνου) από το Δήμο,(για τους έγγαμους και τους γονείς ενός ή περισσότερων τέκνων. Στη περίπτωση ύπαρξης σπουδαζόντων τέκνων (άνω των 18 και έως 24 ετών), προσκομίζεται βεβαίωση σπουδών.

10. Πιστοποιητικό στρατού τύπου Α’ ( για τους άνδρες).

11. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιάριου τραπέζης με πρώτο όνομα δικαιούχου αυτό της/του εκπαιδευτικού (όπου θα φαίνεται καθαρά ο αριθμός IBAN).

12. Γνωματεύσεις (α) από παθολόγο ή Γενικό Ιατρό και (β) από ψυχίατρο, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, περί υγείας και φυσικής καταλληλότητας να ασκηθούν τα διδακτικά καθήκοντα.

13. Δήλωση περιουσιακής κατάστασης που κατατίθεται σε κλειστό φάκελο (παρέχεται από την υπηρεσία).

14. Δελτίο Απογραφής εκπαιδευτικού (παρέχεται από την υπηρεσία).

15. Αίτηση τοποθέτησης (παρέχεται από την υπηρεσία).

16. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι, ότι δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από άλλη θέση, ότι δεν κατέχουν άλλη θέση του δημοσίου κτλ. (παρέχεται από την υπηρεσία)

17. Αντίγραφο Ποινικού μητρώου (ζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).

18. Απόδειξη γνώσης ξένης γλώσσας.(Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου πανεπιστημίων ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας κτλ). Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

19. Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου εκτός του κλάδου ΠΕ 86.

20. Πιστοποιητικό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω του υποψηφίου ή του/της συζύγου ή τέκνου από ΚΕΠΑ.

21. Πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίου επιμόρφωσης - εξειδίκευσης στην Ε.Α.Ε. από Α.Ε.Ι. ή άλλον φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών.

22. Πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίου επιμόρφωσης από Α.Ε.Ι. ή άλλον φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών.

23. Πιστοποιητικό επάρκειας της γνώσης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ή/και της Ελληνικής γραφής Braille (ΕΓΒ).

24. Αποδεικτικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. Για τους εκπαιδευτικούς που εντάσσονται σε κλάδους στους οποίους απαιτείται Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια.

25. Μισθοδοσία- Ασφαλιστική κράτηση. Να συμπληρωθεί η Υπεύθυνη Δήλωση επιλογής ασφαλιστικού φορέα ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει και επιθυμεί να ασφαλιστεί ο νεοδιόριστος εκπαιδευτικός. Αριθμός υποδείγματος υπεύθυνης δήλωσης 09 ανάλογα με την περίπτωση ασφάλισης.

26. Για την τοποθέτηση μαζί με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα πρέπει να προσκομισθούν επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α. Πιστοποιητικό εντοπιότητας (τελευταίου τριμήνου) από το Δήμο

Β. Βεβαίωση συνηπηρέτησης

Αναπληρωτές: Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την ανάληψη υπηρεσίας (με βάση όσα είχαν απαιτηθεί τη σχολική χρονιά 2022/23)

Ποια είναι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομίσουν οι αναπληρωτές κατά την παρουσία τους στη σχολική μονάδα/δομή για την ανάληψη υπηρεσίας.

1️. Πιστοποιητικά Ταυτοποίησης.

2️. Αντίγραφα των δικαιολογητικών των τυπικών προσόντων ένταξης στον κλάδο.

3️. Γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού ιατρού, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα

4️. Γνωμάτευση ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα.

5️. Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει :

 

  • Δεν υπηρετώ (ανεξαρτήτως του είδους της σχέσης) με πλήρη απασχόληση στον Δημόσιο Τομέα, σε Ν.Π.Δ.Δ., σε Ο.Τ.Α., συμπεριλαμβανομένων και των ενώσεων αυτών, σε Δημόσια Επιχείρηση ή Οργανισμό [αφορά μόνο τους προσλαμβανόμενους αναπληρωτές με πλήρες ωράριο απασχόλησης (Γνωμ. ΝΣΚ 251/2007)].
  • Δεν κατέχω θέση εκπαιδευτικού σε δημόσια εκπαίδευση άλλης χώρας [διατάξεις του άρθρου 15 περιπτ. α΄ παρ.9 και περιπτ. β΄ παρ. 7 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167)]
  • Δεν απολύθηκα από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημοσίου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά μου, ή ότι, σε αντίθετη περίπτωση, έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
  •  α) Δεν έχει ασκηθεί σε βάρος μου ποινική δίωξη και δεν έχω καταδικαστεί για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής [άρθρο. 41, «Πειθαρχικό Δίκαιο εκπαιδευτικών δημοσίων σχολείων», παρ. 1 του ν. 4301/2014 (Α’ 223)]. β) Δεν εμπίπτω στα κωλύματα του άρθρου 8(2), «Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση», του ν.3528/2007 (Α΄ 26). γ) ΄Εχω την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των διδακτικών μου καθηκόντων (παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4210/2013)
  • Δεν είμαι ιδιοκτήτης-τρια/μέτοχος/διδάσκων-ουσα σε φροντιστήριο/ιδιωτικό σχολείο.
  • Δεν είμαι μέτοχος σε εταιρεία, ούτε έχω οποιαδήποτε εμπορική ιδιότητα.
  • Έχω εκπληρώσει/έχω νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις (για τους άρρενες προσλαμβανόμενους αναπληρωτές).
  • Έχω τα απαιτούμενα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια/ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που απαιτούνται για τη θέση την οποία έχω κληθεί να υπηρετήσω [παρ. 2 του άρθρου 54 του ν.4589/2019 (Α΄ 13)].

Δήμος ή Κοινότητα εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων: …………………..,      Στρατιωτικός Αριθμός:………………………..

6. Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α' 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19,

ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α' 256),

ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου (βεβαίωση νόσησης) της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ' αρ. 2650/10.4.2020 (Β' 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, όπως εκάστοτε ισχύει,

ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας,

ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR test), έως 72 ώρες πριν την παρουσίαση τους, η οποία εκδίδεται είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), είτε από τον ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται.

Τι πρέπει να προσέξουν οι αναπληρωτές;

1️. Η ανάληψη υπηρεσίας θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι τις 14.30 καθημερινά κατά τις ημέρες που έχουν οριστεί για ανάληψη υπηρεσίας στη δομή ή τη σχολική μονάδα τοποθέτησης, προκειμένου στη συνέχεια να διενεργούνται οι απαραίτητες επεξεργασίες για τη μαζική ενημέρωση του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Μέχρι τη συγκεκριμένη ώρα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η ψηφιακή σήμανση ανάληψης υπηρεσίας στο Myschool από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, και η αποδοχή ψηφιακής σύμβασης από τους αναπληρωτές, μέσω της εφαρμογής anaplirotes.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν διασφαλίζεται η ανάληψη υπηρεσίας του τη συγκεκριμένη ημέρα.

2️. Εκπαιδευτικοί που έχουν τοποθετηθεί σε εσπερινό σχολείο θα παρουσιαστούν για τη διαδικασία της ανάληψης υπηρεσίας σε πρωινό σχολείο που θα τους υποδείξει η Διεύθυνση Εκπαίδευσης κατόπιν σχετικής επικοινωνίας ή , εναλλακτικά, στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

3️. Η προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR test) είναι υποχρεωτική για την ανάληψη υπηρεσίας (βλ. σχετικά στοιχείο 6 των απαιτούμενων δικαιολογητικών, στη διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes).

4️. Για την είσοδο στην εφαρμογή gov.gr και τη σύναψη της ψηφιακής σύμβασης, οι αναπληρωτές θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τους ατομικούς κωδικούς taxisnet.

5️. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν οι αναπληρωτές  να επισκέπτονται τις ηλεκτρονικές σελίδες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (ή των ΠΔΕ) στις οποίες έχουν προσληφθεί.

 

 

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Ανατροπή! Ο νεκρός σε στύλο της ΔΕΗ ήταν ο πρώην δημοσιογράφος Απόστολος Φουρνατζόπουλος

ΕΛΜΕΠΑ: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής για εκπαιδευτικούς

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

ethniki trapeza
Καταγγελία – Εθνική Τράπεζα: Απαγορεύει πληρωμές, καταθέσεις και αναλήψεις στα ταμεία
Καταγγελία – Εθνική Τράπεζα: Απαγορεύει πληρωμές, καταθέσεις και αναλήψεις στα ταμεία
Καταγγελία – Εθνική Τράπεζα: Απαγορεύει πληρωμές, καταθέσεις και αναλήψεις στα ταμεία