Thumbnail
Και να έχετε για «καθοδηγητή» εκπρόσωπο του βιομήχανου, αλλά η έρευνά σας να θεωρείται πανεπιστημιακή

Τα περίφημα βιομηχανικά διδακτορικά, για τα οποία ξεκίνησαν από χθες οι αιτήσεις μετά από την ανάρτηση της προκήρυξη υλοποίησης του πολυδιαφημισμένου έργου της κ.Κεραμέως, είναι τελικά μια πολύ έξυπνη «μπίζνα».

Οπως η ίδια η προκήρυξη περιγράφει -και δεν τα λέμε εμείς- υποψήφιοι διδάκτορες θα λαμβάνουν μηνιαίο μισθό ύψους 2.525€ από τις βιομηχανίες, και θα μπορούν να «διεξάγουν, εν όλω ή εν μέρει, την ερευνητική του/της δραστηριότητα σε χώρους της επιχείρησης ή της βιομηχανίας»!

Επιπλέον, θα έχουν και ...καθοδηγητές: Η συνεργαζόμενη επιχείρηση ή βιομηχανία θα υποδεικνύει έναν/μια  εκπρόσωπό της με εμπειρία και γνώση σχετική με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής, «που έχει ως καθήκοντα την καθοδήγηση του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα, ως Εκπρόσωπος της επιχείρησης/βιομηχανίας στο έργο»

Για να γίνουν αυτά, το ΑΕΙ που θα αναθέσει το διδακτορικό θα χρηματοδοτηθεί για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών (100%) έως και το ποσό των 24.194,00 ευρώ μέσω του ΤΑΑ και παράλληλα, η επιχείρηση/ βιομηχανία για το 50% των επιλέξιμων δαπανών μέσω του ΤΑΑ (έως 60.000,00 ευρώ), ενώ το υπολειπόμενο 50% αποτελεί ιδιωτική συμμετοχή, με ανώτατο ποσό επιλέξιμων δαπανών, συνολικά από το ΤΑΑ και από την ιδιωτική συμμετοχή, τις 120.000,00 ευρώ. Συνολικά δε, ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης του έργου «Βιομηχανικά Διδακτορικά», ανέρχεται σε 21.786.471,76 ευρώ (20.366.069,00 ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025 RRF budget και Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ-ΦΠΑ 1.420.402,76 ευρώ) και της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε 14.447.724,16 ευρώ. Ο Συνολικός Προϋπολογισμός των Έργων ανέρχεται σε 36.234.195,92 ευρώ.

Σχέσεις εξάρτησης

Αντιλαμβάνεται κανείς, ότι με τη ρύθμιση αυτη τα ΑΕΙ οδηγούνται σε σχέσεις ακόμα μεγαλύτερης εξάρτησης με τις βιομηχανίες, για τις οποίες ουσιαστικά θα δουλεόυν πλέον όλο και περισσότεροι υποψήφιοι διδάκτορες...

Όπως εύστοχα επισημαίνει η Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση (ΔΗΠΑΚ - ΑΕΙ) η ρύθμιση για τα "βιομηχανικά διδακτορικά", κοντολογίς η κατά παραγγελία έρευνα από μια ιδιωτική επιχείρηση που ήδη υπάρχει και η κυβέρνηση δίνει τώρα και θεσμική κάλυψη,  θεσμοθετεί την απελευθέρωση της έρευνας από ακαδημαϊκά κριτήρια και απαιτήσεις.

Προβλέπει ότι τα επιστημονικά ερωτήματα της έρευνας, η μεθοδολογία, το χρονοδιάγραμμα, η αξιολόγηση και διάδοση των αποτελεσμάτων, τα πνευματικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτά, οι όροι εργασίας και αμοιβής των φοιτητών αλλά και οι αμοιβές των καθηγητών θα είναι αποτέλεσμα ατομικής διαπραγμάτευσης μεταξύ τριών ισότιμων μερών Καθηγητή-φοιτητή- επιχείρησης. Οι δε συσχετισμοί της θα αποτυπώνονται σε μια τριμερή συμφωνία που θα επικυρώνεται από ένα επιχειρηματικό πανεπιστήμιο που διψά για έσοδα. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του ξεπουλήματος και της απαξίωσης των διδακτορικών σπουδών αρκεί να σημειώσουμε ότι προβλέπεται ακόμα και εκπροσώπηση της επιχείρησης στην τριμελή επιτροπή με μόνο προσόν την κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών του εκπροσώπου της,

Είναι ευνόητο ότι η πρόβλεψη αυτή αλλοιώνει τον χαρακτήρα της έρευνας.  Γιατί, υπό κανονικές συνθήκες, η εκπόνηση ενός διδακτορικού στοχεύει στην παραγωγή νέας πρωτότυπης γνώσης για την προαγωγή της επιστήμης, στο πλαίσιο ελεύθερης (βασικής) έρευνας και όχι στην επίλυση ενός τεχνικού προβλήματος με διεξαγωγή βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης. Ας δούμε όμως ορισμένα από ποσα προβλέπει η προκήρυξη υλοποίησης, αφού η κυνικότητα της κυβέρνσης είναι τόση, ώστε περιγράφει ευθέως  αυτά που θέλει να κάνει.

Αμοιβή Υποψήφιου/ας Διδάκτορα

Στην κατηγορία περιλαμβάνεται η μισθοδοσία του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορα, ο οποίος δύναται να διεξάγει εν όλω ή εν μέρει, την ερευνητική του δραστηριότητα σε χώρους της επιχείρησης ή της βιομηχανίας, μετά από σύμφωνη γνώμη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, για τη διεξαγωγή βιομηχανικής ή εφαρμοσμένης έρευνας. Σημειώνεται ότι για τον/την Υποψήφιο/α Διδάκτορα, το μηνιαίο μικτό μισθολογικό κόστος ανά άτομο ανέρχεται στο ποσό των 2.525,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών του εργοδότη.

Οι δαπάνες αυτές βαρύνουν αποκλειστικά την επιχείρηση/βιομηχανία σύμφωνα με τις διατάξεις περί μισθωτής απασχόλησης, η οποία αναλαμβάνει την πρόσληψη του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα, ο οποίος απασχολείται σε αυτή για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου ή ορισμένου χρόνου, η οποία καλύπτει τουλάχιστον τη διάρκεια του έργου σύμφωνα με την Εγκριτική Απόφαση Χορήγησης Ενίσχυσης, ήτοι για διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) έως τριάντα τριών (33) μηνών και δε συνδέεται με τη χρονική διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής.

Ποιους αφορά

Το έργο απευθύνεται σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) σε συνεργασία με Επιχειρήσεις ή Βιομηχανίες, και αφορά σε χρηματοδότηση Βιομηχανικών Διδακτορικών για:

• Υποψήφιους/ες που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής σε προγράμματα διδακτορικών σπουδών σύμφωνα με τα άρθρα 92 έως 95 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α΄141/21.7.2022) η οποία εντάσσεται στο πεδίο της βιομηχανικής ή εφαρμοσμένης έρευνας του άρθρου 96 Ν. 4957/2022 και υποβάλλουν αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, στο πλαίσιο και κατ΄ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1569/21.03.2023 Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 1827/22.03.2023) ή

• Υποψήφιους/ες Διδάκτορες για τους οποίους δεν έχει παρέλθει ένα (1) ημερολογιακό έτος από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησής τους από τη Γενική Συνέλευση του οικείου τμήματος στο πρόγραμμα και δύναται η διδακτορική τους διατριβή να εκπονηθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 96 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α 141) (βιομηχανικό διδακτορικό). Η αίτηση αφορά στη διεξαγωγή βιομηχανικής ή εφαρμοσμένης έρευνας, με σκοπό την εξαγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών, καθώς και τη διεξαγωγή ενός ερευνητικού έργου βιομηχανικά εστιασμένου.

Το έργο έχει σχεδιαστεί προκειμένου να συμβάλλει στη δημιουργία ισχυρών και γόνιμων δεσμών ανάμεσα στον ακαδημαϊκό και τον βιομηχανικό χώρο, στη σύνδεση και αξιοποίηση του παραγόμενου ακαδημαϊκού έργου για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, στη συμβολή στην επιχειρηματική καινοτομία και ανάπτυξη στην Ελλάδα καθώς και στην εκπαίδευση και ανάπτυξη ταλέντων Ερευνητών στη Βιομηχανική Έρευνα. Επιπλέον, το έργο θα συμβάλλει στη συνεργασία της επιστημονικής κοινότητας με τον παραγωγικό τομέα, προκειμένου να τονωθεί η καινοτομία εντός των ελληνικών πανεπιστημίων.

Η συνεργασία αυτή αναμένεται να ενισχύσει και να βελτιώσει την ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου και τη μεταφορά γνώσης στην πραγματική οικονομία. Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του έργου υποβάλλονται από Α.Ε.Ι. και συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις/ Βιομηχανίες και υλοποιούνται σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και της συνεργαζόμενης επιχείρησης ή βιομηχανίας και του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορα. Ο μέγιστος Συνολικός Προϋπολογισμός των χρηματοδοτούμενων προτάσεων των έργων ανέρχεται σε 36.234.195,92 ευρώ.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη των έργων σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 20.366.069,00 ευρώ, η οποία χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025 (RRF budget). Αντίστοιχα, το συνολικό ποσό της ιδιωτικής συμμετοχής που απαιτείται για την υλοποίηση των έργων ανέρχεται σε 14.447.724,16 ευρώ. Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ- ΦΠΑ: 1.420.402,76 ευρώ.

To Χρηματοδοτικό Σχήμα

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) ανέρχεται σε 17% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου-πρότασης και για την Επιχείρηση/ Βιομηχανία το 83% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου-πρότασης.

Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) θα χρηματοδοτηθεί για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών (100%) έως και το ποσό των 24.194,00 ευρώ μέσω του ΤΑΑ και παράλληλα, η επιχείρηση/ βιομηχανία για το 50% των επιλέξιμων δαπανών μέσω του ΤΑΑ (έως 60.000,00 ευρώ), ενώ το υπολειπόμενο 50% αποτελεί ιδιωτική συμμετοχή, με ανώτατο ποσό επιλέξιμων δαπανών, συνολικά από το ΤΑΑ και από την ιδιωτική συμμετοχή, τις 120.000,00 ευρώ. Τα ερευνητικά έργα «Βιομηχανικά Διδακτορικά» μεταξύ των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και επιχειρήσεων/ βιομηχανιών, θα λάβουν χρηματοδότηση μέσω του ΤΑΑ και μέσω ιδιωτικών κεφαλαίων, με διάρκεια από είκοσι τέσσερις (24) έως τριάντα τρεις (33) μήνες, η οποία καλύπτει την περίοδο από την Εγκριτική Απόφαση Χορήγησης Ενίσχυσης του έργου, έως την 31.12.2025 το αργότερο

Στόχος του Έργου

Το έργο αποσκοπεί στην ικανοποίηση της ανάγκης για τη δημιουργία δεσμών μεταξύ ιδιωτικών επιχειρήσεων και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων μέσα από τη βιομηχανική έρευνα, την επίλυση προβλημάτων στον παραγωγικό τομέα μέσα από την εστιασμένη βιομηχανική έρευνα καθώς και στην αντίστοιχη μεταφορά τεχνογνωσίας από τα ελληνικά πανεπιστήμια στις επιχειρήσεις. Οι βασικές στρατηγικές προτεραιότητες στις οποίες συμβάλλει το έργο είναι οι εξής:

 Ενίσχυση σύνδεσης μεταξύ των Α.Ε.Ι., ως ερευνητικών οργανισμών, και της αγοράς, στη διευκόλυνση της μεταφοράς γνώσης στην πραγματική οικονομία και στην τόνωση της καινοτομίας.

 Μεταφορά γνώσης σε εταιρείες και εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών.

 Συμβολή στην επιχειρηματική καινοτομία και ανάπτυξη, με έμφαση στις τεχνολογίες αιχμής.

 Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικών επιχειρήσεων και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

 Εκπαίδευση και ανάπτυξη καινοτόμων ερευνητών/-τριών σε βιομηχανικούς ερευνητές/τριες.

 Παροχή κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις.

 Ενίσχυση δεσμών μεταξύ πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων.

 Σύνδεση νέων ερευνητών με τον ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα.

 Προώθηση προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης σε τεχνολογίες αιχμής

 Προώθηση εφαρμοσμένης βιομηχανικής έρευνας και ενίσχυση της απασχόλησης των νέων ερευνητών για την ανάσχεση του «brain drain».

«Καθοδηγητές» του διδακτορικού οι βιομηχανίες!

Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας δύναται να διεξάγει, εν όλω ή εν μέρει, την ερευνητική του/της δραστηριότητα σε χώρους της επιχείρησης ή της βιομηχανίας, μετά από σύμφωνη γνώμη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, όπως έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν. 4957/2022, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζονται η υποστήριξη και καθοδήγηση από τον/την επιβλέποντα/ουσα και εφαρμόζονται ο εσωτερικός κανονισμός του ιδρύματος και ο κανονισμός διδακτορικών σπουδών του Τμήματος

Η συνεργαζόμενη επιχείρηση ή βιομηχανία υποδεικνύει έναν/μια (1) εκπρόσωπό της με εμπειρία και γνώση σχετική με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής, που έχει ως καθήκοντα την καθοδήγηση του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα, ως Εκπρόσωπος της επιχείρησης/βιομηχανίας στο έργο. Ο/Η Εκπρόσωπος της επιχείρησης ή της βιομηχανίας δύναται να συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στις συνεδριάσεις της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και στην επταμελή εξεταστική επιτροπή, εκφράζοντας τις απόψεις του.

Σημειώνεται ότι δεν τίθεται περιορισμός στον αριθμό των προτάσεων τις οποίες μπορούν να υποβάλουν από κοινού ένα Α.Ε.Ι. και μια συνεργαζόμενη επιχείρηση/ βιομηχανία. Ωστόσο, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προτάσεων με την εμπλοκή του/της ίδιου/ίδιας υποψήφιου/ας διδάκτορα. Σε περίπτωση πολλαπλών προτάσεων, θα λαμβάνεται υπόψη μόνο η πρώτη πρόταση που θα υποβληθεί με τη συμμετοχή του/της ίδιου/ίδιας υποψήφιου/ας διδάκτορα, βάσει του κωδικού της αίτησης και του χρόνου οριστικοποίησης της στο ΠΣΚΕ, κατά το στάδιο υποβολής της Αίτησης Χρηματοδότησης. Εφόσον εγκριθεί το έργο, απαγορεύεται η εκχώρηση του ανατιθέμενου έργου σε τρίτους από οποιονδήποτε δικαιούχο, καθώς και της απαίτησης για ενίσχυση που προκύπτει από την ανάθεση αυτή.

Κάθε εταίρος του έργου, επιχείρηση/βιομηχανία ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, με την έκδοση της εγκριτικής απόφασης χορήγησης ενίσχυσης, θα νοείται ως τελικός αποδέκτης που κάνει χρήση των κονδυλίων του ΤΑΑ.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 19/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

photo
Η φωτογραφία που ανέβηκε στο Διαδίκτυο και μπλόκαρε εκατομμύρια κινητά τηλέφωνα
Όταν ο ερασιτέχνης φωτογράφος και επιστήμονας Gaurav Agrawal ανέβασε μια φωτογραφία στο διαδίκτυο - δεν περίμενε ότι θα κατέστρεφε εκατομμύρια κινητά...
Η φωτογραφία που ανέβηκε στο Διαδίκτυο και μπλόκαρε εκατομμύρια κινητά τηλέφωνα
glOSSA
«Μια ολιγάριθμη ομάδα να επιχειρεί να προσβάλει τον σκληρό πυρήνα μιας γλώσσας όπως είναι η συντακτική δομή της»
«Προσδοκούμε από το Ι.Ε.Π. να εισακούσει τις απόψεις των ειδικών επί του γνωστικού αντικειμένου αλλά και να μην επιτρέψει να υιοθετηθεί μια γλωσσικά...
«Μια ολιγάριθμη ομάδα να επιχειρεί να προσβάλει τον σκληρό πυρήνα μιας γλώσσας όπως είναι η συντακτική δομή της»