Διορισμοί εκπαιδευτικών: Δεν ξέρουν αν θα κάνουν εφέτος, αλλά υπολογίζουν πόσους χρειάζονται μέχρι το...2027
Η κ.Κεραμέως θα πρέπει μέσα στον Φεβρουάριο να υπολογίσει τις ανάγκες της εκπαίδευσης αναφορικά με τις προσλήψεις εκπαιδευτικών για τα επόμενα 4 χρόνια, χωρίς να μας έχει πει τι σκοπεύει να κάνει εφέτος...

Την ίδια στιγμή που η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας αφήνει επίτηδες -ενόψει εκλογών- θολό το τοπίο των νέων διορισμών, αποφεύγοντας να πει αν θα γίνουν ή όχι, θα πρέπει τις επόμενες ημέρες να υπολογίσει πόσες προσλήψεις εκπαιδευτικών χρειάζονται για μια... τετραετία!

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε προχτες σχετικά με τον «πολυετή προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2024 - 2027», κάθε υπουργείο (με ορισμένες εξαιρέσεις που αναφέρονται ακολούθως) άρα και το Παιδείας, οφείλει από χτες και μέχρι τις αρχές Μαρτίου, να υποβάλει για κάθε έτος της τετραετίας 2024-2027 :

α. Εκτιμήσεις των αποχωρήσεων τακτικού προσωπικού,

β. Το σύνολο των υφιστάμενων και των εκτιμώμενων κενών θέσεων προσωπικού,

γ. Τις στρατηγικές προτεραιότητες του φορέα για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του,

δ. Τις  εκτιμώμενες ανάγκες σε προσωπικό ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα και οι τρόποι κάλυψης αυτών, μέσω μετατάξεων ή προσλήψεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ε. Τα προαπαιτούμενα των στοιχείων α’, β’, γ’, δ’, για τους εποπτευόμενους φορείς και τις οικείες ανεξάρτητες αρχές. 

Συνεπώς η κ.Κεραμέως θα πρέπει μέσα στον Φεβρουάριο να υπολογίσει τις ανάγκες της εκπαίδευσης αναφορικά με τις προσλήψεις εκπαιδευτικών για τα επόμενα 4 χρόνια, χωρίς να μας έχει πει τι σκοπεύει να κάνει εφέτος... Κι αυτά ενώ ο αριθμός των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που έχουν προσληφθεί την τρέχουσα σχολική χρονιά (2022/23) ανέρχεται στις 45.000 με αποτέλεσμα τη σχολική χρονιά που έρχεται (2023/24) να παρουσιαστεί ο μεγαλύτερος αριθμός κενών θέσεων από τη μεταπολίτευση και μετά καθώς θα κυμαίνεται περίπου στις 50.000 (μαζί με τα κενά που θα αφήσουν οι εκπαιδευτικοί που  αναμένεται να παραιτηθούν λόγω συνταξιοδότησης)! Εδώ προκύπτει  βασικό ερώτημα: Έχει αναλογιστεί το Υπουργείο Παιδείας με ποιον τρόπο θα καλύψει αυτά τα κενά, εάν δεν γίνουν εκ νέου διορισμοί εκπαιδευτικών; Θα τα καλύψει με προσλήψεις αναπληρωτών; Εάν την τρέχουσα σχολική χρονιά οι προσλήψεις αναπληρωτών έχουν φτάσει στις 45.000, τότε πού θα φτάσουν την επόμενη σχολική χρονιά;

Αναλυτικά:

Συγκεντρωτικό τετραετές σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων

Το Υπουργείο Εσωτερικών λαμβάνοντας υπόψη τον πολυετή προγραμματισμό κάθε φορέα, συντάσσει συγκεντρωτικό τετραετές σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων, το οποίο υποβάλλεται στο Υπουργείο Οικονομικών και αξιολογείται ως προς τις δημοσιονομικές του επιπτώσεις, προκειμένου να ενσωματωθεί στο εκάστοτε Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Τα σχέδια για τον Πολυετή Προγραμματισμό Προσλήψεων θα πρέπει να υποβληθούν στην εφαρμογή που έχει ενταχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr) και η χρήση της αφορά στις Κεντρικές Υπηρεσίες των Υπουργείων και των εποπτευομένων φορέων τους, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τις Ανεξάρτητες Αρχές και τους Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού συμπεριλαμβανομένων των εποπτευομένων φορέων τους.

Με την ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/429/οικ.20353/30-12-2022 (ΑΔΑ Ψ5ΧΗ46ΜΤΛ6-ΒΨΘ) εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας δόθηκαν οδηγίες προκειμένου οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νέου Προσοντολογίου – Κλαδολογίου να προβούν στις άμεσες ενέργειές τους, προκειμένου να υλοποιήσουν την αντιστοίχιση των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων των Οργανισμών και των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας τους, με τους νέους κλάδους και ειδικότητες.

Εν προκειμένω, στο πλαίσιο του Πολυετούς Προγραμματισμού 2024-2027 και δεδομένου ότι η προθεσμία για την έκδοση των πράξεων αντιστοίχισης των υφισταμένων κλάδων και ειδικοτήτων των Οργανισμών ή των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας των φορέων, ήτοι η 17η.02.2023, εκτείνεται πέραν των προθεσμιών υποβολής των σχεδίων του Πολυετούς Προγραμματισμού οι φορείς που δεν έχουν προβεί στην έκδοση των ανωτέρω πράξεων θα υποβάλουν τα σχέδια με τους κλάδους και ειδικότητες που ίσχυαν πριν την έκδοση του νέου προσοντολογίου. Στην περίπτωση που οι φορείς έχουν ήδη προβεί στην έκδοση των πράξεων αντιστοίχισης θα υποβάλλουν τα σχέδια βάσει του νέου προσοντολογίου. Η χρήση της εφαρμογής από τους φορείς θα διεκπεραιωθεί σε έναν κύκλο πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων που θα διαιρεθεί σε δύο στάδια:

 Στο πρώτο στάδιο – Υποβολή Σχεδίων, οι φορείς θα υποβάλουν τα σχέδια τους προς τα οικεία Υπουργεία. Κατά το στάδιο αυτό είναι αυτονόητο ότι θα υποβάλουν τα σχέδια τους και οι κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων. Η φάση αυτή διαρκεί από 1-2-2023 έως 20-2- 2023

 Στο δεύτερο στάδιο – Έλεγχος Σχεδίων (διάρκεια: από 21-2- 2023 έως 2-3- 2023), τα Υπουργεία συλλέγουν τα υποβληθέντα σχέδια και τα προωθούν στο ΥΠ.ΕΣ. Κατά τη φάση αυτή θα μπορούν να επεξεργαστούν τα σχέδια, κάνοντας όποιες παρεμβάσεις κρίνονται απαραίτητες σε συνεργασία με τον φορέα υποβολής, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του, τις δημοσιονομικές συνθήκες και τις κείμενες διατάξεις (εξαιρούνται τα σχέδια των Συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών). Τα Υπουργεία για την καλύτερη επισκόπηση των σχεδίων και για να υποβοηθηθούν στην επεξεργασία τους, θα μπορούν να εξάγουν, μέσω της εφαρμογής, το σύνολο των σχεδίων που τους έχουν υποβληθεί σε αρχείο excel

Επισημαίνεται ότι δεν κρίνεται σκόπιμο να υποβληθούν σχέδια πολυετή προγραμματισμού για το προσωπικό των Παραγωγικών Σχολών των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας (Ανώτερες και Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές), Προστασίας του Πολίτη (Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, της Σχολής Ανθυποπυραγών και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας), Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. και Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων), Δικαιοσύνης (Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών), Εξωτερικών (Διπλωματική Ακαδημία) και Εσωτερικών (Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης). Το εν λόγω προσωπικό αποτελεί μια διακριτή κατηγορία και η πρόσληψή του επιβάλλεται πολλές φορές από παράγοντες οι οποίοι δεν μπορούν να προβλεφθούν (πχ. μεταναστευτικό πρόβλημα, λόγοι ασφαλείας της χώρας, έγκαιρη απονομή δικαιοσύνης κλπ) και δεν μπορεί να συνδεθεί και να υπολογισθεί, σε βάθος τετραετίας, απόλυτα με τον αριθμό των αυτοδίκαιων αποχωρήσεων των αντίστοιχων κατηγοριών προσωπικού)

Δείτε την εγκύκλιο

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Τα πολύ συχνά ελληνικά επώνυμα που προέρχονται από αλβανικές λέξεις

35.000 στην ουρά: Τελευταία ευκαιρία για το online εύκολο Proficiency ΧΩΡΙΣ προφορικά, έκθεση έως 26 Ιουνίου

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα