Τα ΑΕΙ στα οποία θα προκηρυχθούν εκλογές είναι το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τα πανεπιστήμια Θεσσαλίας, Μακεδονίας, Αιγαίου, Πειραιώς, Πελοποννήσου, Ιωαννίνων, Δημοκρίτειο Θράκης, Πολυτεχνείο Κρήτης και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ενα ιδιαίτερα περίπλοκο σύστημα αποκλειστικά ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, που περιλαμβάνει πολλά στάδια και περιέχει...«συντελεστή βαρύτητας ψηφοδελτίου», κατά το προηγούμενο των συντελεστών βαρύτητας στις Πανελλαδικές, προβλέπει η νέα διαδικασία εκλογής εσωτερικών μελών των Συμβουλίων Διοίκησης, που θα εφαρμοστεί σε 10 πανεπιστήμια στα οποία λήγει η θητεία των σημερινών πρυτανικών αρχών.

Εκτός από τον συντελεστή αυτόν, προβλέπεται ακόμα και «διαδικασία μεταφοράς και πίστωσης ψηφοδελτίων», όπως και «συντελεστής πλεονάσματος» επί τον «συντελεστή βαρύτητας ψηφοδελτίου», και πολλά ακόμα τεχνικά σημεία που καθιστούν περίπλοκη την εκλογική διαδικασία μέσω «ταξινομικής ψηφου», που επέλεξε η κ.Κεραμέως. 

Η περιπλοκότητα προκύπτει (και) από την πρόβλεψη ότι δεν επιτρέπεται να εκλεγούν περισσότερα από ένα (1) εσωτερικά μέλη ανά Σχολή του Α.Ε.Ι. στο Συμβούλιο Διοίκησης. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η ανάδειξη δύο (2) μελών στο Σ.Δ. από την ίδια Σχολή του Α.Ε.Ι., αν το Α.Ε.Ι. διαθέτει Σχολές που αντιστοιχούν σε μικρότερο αριθμό από έξι (6) ή αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι από έξι (6) διαφορετικές Σχολές του Α.Ε.Ι.. Ειδικά, στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) δεν ισχύουν οι περιορισμοί  πλην όμως απαιτείται η εκπροσώπηση κάθε Τμήματος της Α.Σ.Κ.Τ. στο Σ.Δ. με τουλάχιστον δύο (2) μέλη. Για το κριτήριο του μεγέθους της Σχολής λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των υπηρετούντων μελών Δ.Ε.Π. κατά τη διενέργεια της εκλογικής διαδικασίας.

Να σημειωθεί πάντως ότι δεν είναι πρώτη φορά που εμφανίζονται τέτοιοι συντελεστές βαρύτητας σε εκλογές ΑΕΙ, καθώς από το 2006 είχε προβλεφθεί από την τότε υπουργό Μαριέττα Γιαννάκου ότι «το ποσοστό των ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος συνδυασμός θα υπολογίζεται ως το άθροισμα των ποσοστών που έλαβε ο συνδυασμός από καθεμιά από τις τρεις κατηγορίες εκλεκτόρων [i) των μελών ΔΕΠ του πανεπιστημίου, ii) των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών του πανεπιστημίου και iii) των βοηθών, επιστημονικών συνεργατών και επιμελητών, των μελών του ειδικού εργαστηριακού προσωπικού (ΕΕΔΙΠ), των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) και του διοικητικού προσωπικού του πανεπιστημίου], πολλαπλασιαζομένων με τους συντελεστές βαρύτητας 0,50, 0,40 και 0,10 αντίστοιχα και ανεξάρτητα από το ποσοστό προσέλευσης» Σήμερα δεν ψηφίζουν πλέον οι φοιτητές και οι διοικητικοί.

 Τα ΑΕΙ στα οποία θα προκηρυχθούν εκλογές είναι το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τα πανεπιστήμια Θεσσαλίας, Μακεδονίας, Αιγαίου, Πειραιώς, Πελοποννήσου, Ιωαννίνων, Δημοκρίτειο Θράκης, Πολυτεχνείο Κρήτης και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Στα 10 αυτά ιδρύματα που καλούνται να εφαρμόσουν πρώτα τη διαδικασία εν μέσω αντιδράσεων των πρυτανικών τους αρχών και πολλών πανεπιστημιακών, η προκήρυξη για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του ΣΔ θα πρέπει να εκδοθεί το αργότερο έως τις 22 Αυγούστου. Προς διευκόλυνση των Ιδρυμάτων  θα εκδοθεί τις επόμενες μέρες  εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας η οποία θα περιλαμβάνει και υποδείγματα προκήρυξης για την εκλογή των εσωτερικών μελών, αλλά και πρόσκλησης για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του ΣΔ, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα ΑΕΙ.

Ας τα δούμε αναλυτικά:

Το ηλεκτρονικό ψηφοδέλτιο

Η Κ.Ε.Ε. συντάσσει ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο περιλαμβάνονται αλφαβητικά όλα τα ονόματα των υποψηφίων για τη θέση εσωτερικού μέλους του Σ.Δ. που πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας, καθώς και η Σχολή από την οποία προέρχονται σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρούσας. Το κατά τα ως άνω ψηφοδέλτιο περιλαμβάνει διαγραμμισμένο πίνακα με τρεις (3) αριθμημένες στήλες και αριθμό σειρών ίσο με τον αριθμό των υποψηφίων. Στη δεύτερη στήλη αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του υποψηφίου και στην τρίτη στήλη αναγράφεται η Σχολή από την οποία προέρχεται κάθε υποψήφιος. Ο εκλογέας δηλώνει την προτίμησή του για τους υποψηφίους συμπληρώνοντας στην πρώτη στήλη του ψηφοδελτίου τον αντίστοιχο ακέραιο αριθμό με αφετηρία τον αριθμό ένα (1). Με τον αριθμό ένα (1) δηλώνεται από τον εκλογέα η πρώτη προτίμησή του για τον υποψήφιο, με τον αριθμό 7 δύο (2) η δεύτερη και με τους επόμενους διαδοχικούς και συνεχόμενους ακέραιους αριθμούς η αντίστοιχη προτίμησή του. 2. Ο εκλογέας δύναται να επιλέξει κατ’ ανώτατο όριο έως έξι (6) υποψηφίους δηλώνοντας τη σειρά προτίμησης κάθε υποψηφίου, θέτοντας στην πρώτη στήλη του ψηφοδελτίου δίπλα από το όνομα κάθε υποψηφίου που επιλέγει τον αντίστοιχο ακέραιο αριθμό με αφετηρία από τον αριθμό ένα (1) έως τον αριθμό έξι (6). Δεν δύναται να εκλεγούν περισσότερα από ένα (1) εσωτερικά μέλη ανά Σχολή του Α.Ε.Ι. στο Συμβούλιο Διοίκησης. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η ανάδειξη δύο (2) μελών στο Σ.Δ. από την ίδια Σχολή του Α.Ε.Ι. αν το Α.Ε.Ι. διαθέτει Σχολές που αντιστοιχούν σε μικρότερο αριθμό από έξι (6) ή αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι από έξι (6) διαφορετικές Σχολές του Α.Ε.Ι. Ειδικά στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) δεν ισχύουν οι περιορισμοί των δύο προηγούμενων εδαφίων, πλην όμως κάθε Τμήμα της Α.Σ.Κ.Τ. εκπροσωπείται στο Σ.Δ. με τουλάχιστον δύο (2) μέλη, ήτοι καθένα από τα δύο (2) τμήματα της Α.Σ.Κ.Τ. εκπροσωπείται με το πολύ έως τέσσερα (4) μέλη στο Σ.Δ.. 

Η ηλεκτρονική ψηφοφορία

H ψηφοφορία για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης των Α.Ε.Ι., θα γίνει  αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη χρήση του συστήματος ταξινομικής ψήφου μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του ελληνικού δημοσίου, με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). Η «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά πρότυπα για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, τα οποία διασφαλίζουν το αδιάβλητο και το απόρρητο της εκλογικής διαδικασίας.

Ο Διαχειριστής προμηθεύεται τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» από την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος το οποίο αποστέλλεται στην Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και κοινοποιείται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Μέσω των ανωτέρω κωδικών πρόσβασης ο Διαχειριστής καταχωρίζει στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» τα απαραίτητα στοιχεία για τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (τίτλο και περιγραφή ψηφοφορίας, τα ονοματεπώνυμα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών του ανά περίπτωση Ο.Δ.Ε., τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων, τα ονοματεπώνυμα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των εκλογέων, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο) και καθορίζει σε συμφωνία με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. και το Ο.Δ.Ε. το ακριβές χρονικό διάστημα για την προαναφερθείσα ημερομηνία, κατά το οποίο οι εκλογείς θα έχουν τη δυνατότητα να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Στη συνέχεια, μέσω του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», αποστέλλεται από τον Διαχειριστή σε όλους τους εκλογείς, που συμπεριλαμβάνονταν στον εκλογικό κατάλογο, ένα ειδικό-εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο περιλαμβάνει τη μοναδική εξατομικευμένη διαδικτυακή διεύθυνση (URL) στην οποία ο εκλογέας ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα, καθώς και το ηλεκτρονικό κατά τα ως άνω ψηφοδέλτιο και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία. Κάθε εκλογέας μπορεί, πριν από την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας, να απευθυνθεί στο Ο.Δ.Ε., σε περίπτωση που δεν παρέλαβε καθόλου ηλεκτρονικό μήνυμα ή αν αυτό είναι εσφαλμένο ή ελλιπές ή αν ο εκλογέας έχει εσφαλμένως παραλειφθεί από το εκλογικό σώμα. Το Ο.Δ.Ε. οφείλει αμελλητί να προβεί στην εξέταση και επίλυση όλων των ανωτέρω ζητημάτων μέσω του Διαχειριστή της ψηφοφορίας.

Ο εκλογέας, αφού καταχωρίσει την ψήφο του στο ηλεκτρονικό σύστημα, λαμβάνει μία ψηφιακή απόδειξη καταχώρισης ψήφου. Η απόδειξη αυτή αποτελεί μοναδικό κρυπτογραφικό τεκμήριο της συμμετοχής του στην ψηφοφορία, και θα πρέπει να κατατίθεται μαζί με κάθε ένσταση του εκλογέα προς το Ο.Δ.Ε. Ο εκλογέας μπορεί να καταχωρίσει εκ νέου ψήφο όσες φορές το επιθυμεί. Κάθε ψήφος λαμβάνει ξεχωριστή απόδειξη καταχώρισης ψήφου και ακυρώνει την προηγούμενη ψήφο και την απόδειξή της. Στα δε τελικά αποτελέσματα προσμετράται μόνο η τελευταία ψήφος που έχει καταθέσει ο εκλογέας, χωρίς καμία απολύτως βλάβη του απορρήτου. Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, η διαδικασία επαναλαμβάνεται μετά από επτά (7) ημέρες, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρούσας, και χωρίς την εκ νέου υπογραφή Συμφωνητικού Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η Διαδικασία καταμέτρησης ψήφων

α) «έγκυρο ψηφοδέλτιο» είναι αυτό στο οποίο ο εκλογέας δηλώνει προτίμηση τουλάχιστον σε έναν υποψήφιο, θέτοντας τον αριθμό ένα (1) δίπλα στο όνομα ενός υποψηφίου ή δηλώνει προτίμηση σε περισσότερους από έναν (1) υποψηφίους, θέτοντας δίπλα σε κάθε όνομα υποψηφίου διαδοχικούς και συνεχόμενους ακέραιους αριθμούς από το ένα (1) έως και τον αριθμό έξι (6).

β) «άκυρο ψηφοδέλτιο» είναι το ψηφοδέλτιο στο οποίο: βα) δεν αναγράφεται αριθμός προτίμησης ή έχει συμπληρωθεί ο ίδιος αριθμός προτίμησης σε περισσότερους του ενός (1) υποψηφίους, ββ) έχει συμπεριληφθεί αριθμός προτίμησης μεγαλύτερος του αριθμού έξι (6), βγ) οι προτιμήσεις που έχουν τεθεί δεν είναι διαδοχικοί και συνεχόμενοι ακέραιοι αριθμοί, βδ) στο ψηφοδέλτιο δεν έχει τεθεί προτίμηση με τον αριθμό ένα (1). Τα άκυρα ψηφοδέλτια δεν λαμβάνουν μέρος στην καταμέτρηση για τον υπολογισμό του εκλογικού μέτρου.

γ) «λευκό ψηφοδέλτιο» είναι αυτό στο οποίο ο εκλογέας έχει επιλέξει την προτίμηση λευκό. Τα λευκά ψηφοδέλτια δεν προσμετρώνται στα έγκυρα και δεν λαμβάνουν μέρος στην καταμέτρηση για τον υπολογισμό του εκλογικού μέτρου.

δ) «εκλογικό μέτρο» είναι ο αριθμός που προκύπτει προσθέτοντας τη μονάδα στο ακέραιο μέρος του πηλίκου της διαίρεσης του αριθμού των «εγκύρων ψηφοδελτίων» δια του αριθμού των εκλόγιμων θέσεων συν ένα (1): ⌊ 𝜓 𝜃+1 ⌋ + 1, όπου 𝜓 τα «έγκυρα ψηφοδέλτια» και 𝜃 οι εκλόγιμες θέσεις.

ε) «πλεόνασμα ψήφων» είναι το «σύνολο ψήφων του υποψηφίου» αφαιρουμένου του «εκλογικού μέτρου».

στ) «συντελεστής πλεονάσματος» είναι το πηλίκο της διαίρεσης του «πλεονάσματος ψήφων» προς το «σύνολο ψήφων του υποψηφίου». Εάν ο «συντελεστής πλεονάσματος» είναι δεκαδικός αριθμός, ο υπολογισμός γίνεται με χρήση τεσσάρων (4) τουλάχιστον δεκαδικών ψηφίων.

ζ) «συντελεστής βαρύτητας ψηφοδελτίου» είναι το ποσοστό με το οποίο πιστώνονται οι ψήφοι προς τους υποψηφίους από κάθε μεταφερόμενο ψηφοδέλτιο κάθε γύρου καταμέτρησης. Ο «συντελεστής βαρύτητας ψηφοδελτίου» σε έναν γύρο καταμέτρησης ισούται είτε με το γινόμενο του «συντελεστή πλεονάσματος» επί τον «συντελεστή βαρύτητας ψηφοδελτίου» με τον οποίον είχε μεταφερθεί το ψηφοδέλτιο στον προηγούμενο γύρο, είτε με τον «συντελεστή βαρύτητας ψηφοδελτίου» με τον οποίον είχε μεταφερθεί το ψηφοδέλτιο στον προηγούμενο γύρο. Εάν ο «συντελεστής βαρύτητας ψηφοδελτίου» είναι δεκαδικός αριθμός, ο υπολογισμός γίνεται με χρήση τεσσάρων (4) τουλάχιστον δεκαδικών ψηφίων.

η) «διαδικασία μεταφοράς και πίστωσης ψηφοδελτίων» είναι η διαδικασία σύμφωνα με την οποία μεταφέρονται τα ψηφοδέλτια ενός εκλεγμένου ή αποκλεισθέντος υποψηφίου και πιστώνονται οι ψήφοι των μεταφερόμενων ψηφοδελτίων στον επόμενο σε σειρά προτίμησης υποψήφιο του εκλογέα, με τον «συντελεστή βαρύτητας ψηφοδελτίου», εφόσον ο επόμενος σε σειρά προτίμησης δεν έχει ήδη εκλεγεί ή αποκλειστεί. Εάν ο επόμενος σε σειρά προτίμησης έχει εκλεγεί ή αποκλειστεί, μεταφέρονται στον επόμενο σε σειρά προτίμησης υποψήφιο του ψηφοδελτίου που δεν έχει εκλεγεί ή αποκλειστεί. Ψηφοδέλτια στα οποία οι προτιμήσεις του εκλογέα έχουν εξαντληθεί ή ψηφοδέλτια με προτιμήσεις που αφορούν αποκλειστικά σε εκλεγέντες ή αποκλεισθέντες υποψηφίους, εξαιρούνται από τη διαδικασία μεταφοράς και πίστωσης σε άλλους υποψηφίους.

θ) «μέθοδος αποκλεισμού υποψηφίου» είναι η διαδικασία με την οποία αποκλείεται από τους επόμενους γύρους καταμέτρησης ο υποψήφιος που έχει τον μικρότερο «συνολικό αριθμό ψήφων» και τα ψηφοδέλτιά του μεταφέρονται με τη «διαδικασία μεταφοράς και πίστωσης ψηφοδελτίων».

ι) «σύνολο ψήφων του υποψηφίου» είναι το άθροισμα των σταθμισμένων ψήφων που λαμβάνει κάθε υποψήφιος, ήτοι το άθροισμα των ψήφων πρώτης προτίμησης των υποψηφίων πολλαπλασιαζόμενων με συντελεστή βαρύτητας ψηφοδελτίου ίσο με τη μονάδα (1) και των ψήφων που λαμβάνει από μεταφερόμενα ψηφοδέλτια στο πλαίσιο της «διαδικασίας μεταφοράς και πίστωσης ψηφοδελτίων» πολλαπλασιαζόμενων κάθε φορά με τον «συντελεστή βαρύτητας ψηφοδελτίου».

Η καταμέτρηση των ψήφων

Πραγματοποιείται επί των «έγκυρων ψηφοδελτίων» και διεξάγεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», σε διαδοχικά στάδια, τα οποία συνιστούν τους γύρους καταμέτρησης. Σε κάθε γύρο καταμέτρησης εκλέγεται ένας (1) υποψήφιος ή απορρίπτεται ένας (1) υποψήφιος.

 Πριν από τον πρώτο γύρο καταμέτρησης, σε κάθε υποψήφιο πιστώνονται οι ψήφοι πρώτης προτίμησης που έχει λάβει, με «συντελεστή βαρύτητας ψηφοδελτίου» ίσο με τη μονάδα (1), δηλαδή πιστώνονται οι ψήφοι με τον αριθμό ένα (1) δίπλα στο όνομά του. Στη συνέχεια ακολουθούν οι γύροι καταμέτρησης.

 Σε κάθε γύρο καταμέτρησης επιλέγεται ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο «σύνολο ψήφων του υποψηφίου», εφόσον ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος ή ίσος του «εκλογικού μέτρου» και εξακολουθούν να υπάρχουν ακάλυπτες εκλογικές θέσεις. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων υποψηφίων, επιλέγεται ένας από αυτούς με κλήρωση. Ο επιλεγμένος υποψήφιος:

α) εκλέγεται αν δεν έχει ήδη καλυφθεί σε προηγούμενους γύρους ο αριθμός των εκλόγιμων θέσεων της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4957/2022. Για το κάθε ψηφοδέλτιο του εκλεγμένου ακολουθείται η «διαδικασία μεταφοράς και πίστωσης ψηφοδελτίων» με «συντελεστή βαρύτητας ψηφοδελτίου» τον «συντελεστή πλεονάσματος» επί τον «συντελεστή βαρύτητας ψηφοδελτίου» με τον οποίο είχε μεταφερθεί το κάθε ψηφοδέλτιο στον προηγούμενο γύρο.

β) αποκλείεται αν έχει ήδη καλυφθεί σε προηγούμενους γύρους ο αριθμός των εκλόγιμων θέσεων της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4957/2022. Για τα ψηφοδέλτια του αποκλεισθέντος ακολουθείται η «διαδικασία μεταφοράς και πίστωσης ψηφοδελτίων» με «συντελεστή βαρύτητας ψηφοδελτίου» τον «συντελεστή βαρύτητας ψηφοδελτίου» με τον οποίο είχε μεταφερθεί το κάθε ψηφοδέλτιο στον προηγούμενο γύρο.

 Αν ουδείς υποψήφιος συγκεντρώνει αριθμό ψήφων ίσο ή μεγαλύτερο από το «εκλογικό μέτρο», και ο αριθμός των υποψηφίων που δεν έχουν εκλεγεί ή αποκλειστεί είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των εκλόγιμων θέσεων που απομένουν ακάλυπτες, εφαρμόζεται η «μέθοδος αποκλεισμού υποψηφίου». Ειδικότερα, από τη διαδικασία καταμέτρησης αποκλείεται ο υποψήφιος με το μικρότερο «σύνολο ψήφων του υποψηφίου». Σε περίπτωση ισοψηφίας, αποκλείεται με κλήρωση ένας από αυτούς. Για τα ψηφοδέλτια του αποκλεισθέντος ακολουθείται η «διαδικασία μεταφοράς και πίστωσης ψηφοδελτίων» με «συντελεστή βαρύτητας ψηφοδελτίου» τον «συντελεστή βαρύτητας ψηφοδελτίου» με τον οποίο είχε μεταφερθεί το κάθε ψηφοδέλτιο στον προηγούμενο γύρο.

Αν δεν καλυφθεί το σύνολο των θέσεων των εσωτερικών μελών του Σ.Δ. μετά από την ολοκλήρωση των γύρων που περιγράφονται στις παρ. 4 και 5, η πλήρωση των υπολοίπων κενών θέσεων πραγματοποιείται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4957/2022. Για τον σκοπό αυτό κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά οι Σχολές ή τα Τμήματα στην περίπτωση της Α.Σ.Κ.Τ. που δεν εκπροσωπούνται ήδη στο Σ.Δ. με κριτήριο κατάταξης τον αριθμό των υπηρετούντων µελών Δ.Ε.Π. κατά τη διενέργεια της εκλογικής διαδικασίας. Σε περίπτωση ισαριθμίας μεταξύ Σχολών ή Τμημάτων η μεταξύ τους κατάταξη προκύπτει με κλήρωση. Από την κατάταξη αυτή εκλέγεται εκ περιτροπής (roundrobin) σε διαδοχικούς γύρους καταμέτρησης, ο υποψήφιος που σε κάθε γύρο συγκεντρώνει μεγαλύτερο «σύνολο ψήφων του υποψήφιου», τηρώντας το ανώτατο όριο εκπροσώπησης της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4957/2022. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων υποψηφίων, ο εκλεγόμενος αναδεικνύεται με κλήρωση μεταξύ των ισοψηφισάντων. Στα ψηφοδέλτια του εκλεγέντος υποψήφιου δεν εφαρμόζεται η «διαδικασία μεταφοράς και πίστωσης ψηφοδελτίων»

Εάν δεν καλύπτονται όλες οι εκλόγιμες θέσεις μετά από την ολοκλήρωση των γύρων οι κενές εκλόγιμες θέσεις καλύπτονται σε διαδοχικούς γύρους καταμέτρησης από τους πιο πρόσφατα αποκλεισθέντες υποψήφιους, τηρώντας το ανώτατο όριο εκπροσώπησης της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4957/2022. Στα ψηφοδέλτια του εκλεγέντος υποψήφιου δεν εφαρμόζεται η «διαδικασία μεταφοράς και πίστωσης ψηφοδελτίων».

Αν η εκλογική διαδικασία αποβεί άγονη, η διαδικασία εκλογής επαναλαμβάνεται μετά από επτά (7) ημέρες. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας ή έλλειψης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων που καλύπτουν τον αριθμό των θέσεων του Σ.Δ. ως εσωτερικά μέλη διορίζονται τα αρχαιότερα μέλη Δ.Ε.Π. του Α.Ε.Ι. στη βαθμίδα του Καθηγητή, που προέρχονται από Σχολές που δεν εκπροσωπούνται στο Σ.Δ., υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποχωρούν από την υπηρεσία πριν από τη λήξη της θητείας για την οποία προκηρύσσεται η θέση. Αν υφίστανται περισσότερα μέλη Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή με την ίδια αρχαιότητα από τον απαιτούμενο αριθμό για τη συμπλήρωση των θέσεων, διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ αυτών έως τη συμπλήρωση των απαιτούμενων θέσεων.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση εσωτερικού μέλους έχουν όλα τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), της βαθμίδας του Καθηγητή, που τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατ ́ ελάχιστον για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων. Ειδικά, για τα Α.Ε.Ι. στα οποία κατά τον χρόνο προκήρυξης των εκλογών υπηρετεί αριθμός μελών Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή ίσος ή μικρότερος από σαράντα (40), δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του εσωτερικού μέλους έχουν όλα τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, που τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατ ́ ελάχιστον για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων.

Δείτε όλη την απόφαση

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Όλα τα πτυχία δεκτά για το Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό ΑΣΕΠ - Αιτήσεις Εδώ

Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός: Οι πρώτες 227 ειδικότητες και η ύλη

Ανακοινώθηκε για Μάρτιο ο Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ - Αιτήσεις εδώ για προετοιμασία

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Tο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα