Thumbnail
Τα ΑΕΙ στα οποία θα προκηρυχθούν εκλογές είναι το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τα πανεπιστήμια Θεσσαλίας, Μακεδονίας, Αιγαίου, Πειραιώς, Πελοποννήσου, Ιωαννίνων, Δημοκρίτειο Θράκης, Πολυτεχνείο Κρήτης και το ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.

Την εκκίνηση της εφαρμογής του νέου νόμου πλαισίου 4957/22 για τα ΑΕΙ κάνουν μέσα στον Αύγουστο 10 πανεπιστήμια καθώς ολοκληρώνεται η θητεία των πρυτανικών αρχών τους.

Στα δέκα Πανεπιστήμια των οποίων  η θητεία λήγει στις 31 Αυγούστου οι εκλογές θα πρέπει να προκηρυχθούν  μέχρι 22 Αυγούστου, σύμφωνα με το νέο νόμο.

Βέβαια, η διαδικασία αλλάζει πλήρως σε σχέση με σήμερα. Μετά την προκήρυξη των εκλογών, σε λίγες ημέρες, οι πανεπιστημιακοί που ενδιαφέρονται να αναδειχθούν στον πρυτανικό θώκο θα πρέπει προηγουμένως να εκλεγούν στο θεσμοθετηθέν συμβούλιο του ιδρύματός τους.

Tο υπουργείο πρέπει να προχωρήσει σε έκδοση υπουργικών αποφάσεων. Ολα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2023. 

Τα ΑΕΙ στα οποία θα προκηρυχθούν εκλογές είναι το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τα πανεπιστήμια Θεσσαλίας, Μακεδονίας, Αιγαίου, Πειραιώς, Πελοποννήσου, Ιωαννίνων, Δημοκρίτειο Θράκης, Πολυτεχνείο Κρήτης και το ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.

Η προκήρυξη θα εκκινήσει τον προεκλογικό αγώνα για όσους πανεπιστημιακούς θέλουν να εκλεγούν στη θέση του πρύτανη, ενώ παράλληλα θα οργανωθεί η αναζήτηση των εξωπανεπιστημιακών που θα μετάσχουν στο συμβούλιο.

Αυτό, διότι το νέο 11μελές συμβούλιο θα αποτελείται από 6 πανεπιστημιακούς του ιδρύματος και 5 εξωπανεπιστημιακούς. Ως εξωτερικά μέλη μπορούν να επιλεγούν καθηγητές ξένων πανεπιστημίων, πρόσωπα με ευρεία αναγνώριση ή συμβολή στον πολιτισμό, στις τέχνες, στα γράμματα ή στις επιστήμες, στην οικονομία ή στην κοινωνία, καθώς και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών ή κοινωνικών εταίρων.

Τα εξωτερικά μέλη του συμβουλίου διοίκησης αναδεικνύονται κατόπιν διεθνούς δημόσιας πρόσκλησης, που εκδίδεται με ευθύνη του υπηρετούντος πρύτανη του ΑΕΙ.

Τα 11 μέλη του συμβουλίου θα ψηφίσουν για τον πρύτανη, ο οποίος θα είναι ένας εκ των έξι ενδοπανεπιστημιακών μελών του συμβουλίου. 

Ωστόσο, μέσα στην προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων για εξωπανεπιστημιακούς η ηγεσία κάθε ΑΕΙ θα αναζητήσει πρόσωπα κύρους που θα τους ζητήσει να θέσουν υποψηφιότητα.

Από την πλευρά του το υπουργείο θα μεριμνήσει ώστε με κοινή απόφαση των υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης να καθορισθούν οι λεπτομέρειες σχετικά με την εκλογική διαδικασία των εσωτερικών μελών του συμβουλίου διοίκησης του ΑΕΙ, θέματα που αφορούν την εφαρμογή του συστήματος της ταξινομικής ψήφου και την εκλογιμότητα των υποψηφίων, η διαδικασία έκδοσης της προκήρυξης, η διαδικασία υποβολής των υποψηφιοτήτων, οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία, οι κατηγορίες των υποκειμένων, οι ρόλοι των εμπλεκομένων ως προς την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας αυτών, καθώς και κάθε αναγκαία, τεχνική, επιχειρησιακή ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος και κάθε άλλο τεχνικό ζήτημα. 

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση εσωτερικού μέλους έχουν όλα τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), της βαθμίδας του Καθηγητή, που τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατ ́ ελάχιστον για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων. Ειδικά, για τα Α.Ε.Ι. στα οποία κατά τον χρόνο προκήρυξης των εκλογών υπηρετεί αριθμός μελών Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή ίσος ή μικρότερος από σαράντα (40), δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του εσωτερικού μέλους έχουν όλα τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, που τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατ ́ ελάχιστον για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων.

Διαδικασία εκλογής εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης

1. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή των εσωτερικών μελών απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.). Η εκλογή των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) πραγματοποιείται με καθολική, άμεση και μυστική ψηφοφορία που διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). Η ψηφοφορία διεξάγεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει όλα τα ονόματα των υποψηφίων για τη θέση εσωτερικού μέλους, που πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας. Η ψηφοφορία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με τη χρήση του συστήματος ταξινομικής ψήφου και κάθε εκλογέας δηλώνει τη σειρά προτίμησης των υποψηφίων με διαδοχικούς ακέραιους αριθμούς.

2. Ο υπηρετών Πρύτανης έχει την ευθύνη της οργάνωσης της εκλογικής διαδικασίας και είναι αρμόδιος για την έκδοση της προκήρυξης για την εκλογή των εσωτερικών μελών κατ’ ελάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της θητείας των αποχωρούντων μελών του Συμβουλίου Διοίκησης. Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων δεν δύναται να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών. Αν ο υπηρετών Πρύτανης είναι υποψήφιος για τη θέση εσωτερικού μέλους στο Σ.Δ., την ευθύνη της οργάνωσης της εκλογικής διαδικασίας αναλαμβάνει ο πρώτος σε σειρά αναπλήρωσης Αντιπρύτανης του Α.Ε.Ι.. Αν δεν εκδοθεί η προκήρυξη για την εκλογή των εσωτερικών μελών από τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. εντός της προθεσμίας της παρούσας, η αρμοδιότητα έκδοσης της προ- κήρυξης περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Δεν δύναται να εκλεγούν περισσότερα από ένα (1) εσωτερικά μέλη ανά Σχολή του Α.Ε.Ι. στο Συμβούλιο Διοίκησης. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η ανάδειξη δύο (2) μελών στο Σ.Δ. από την ίδια Σχολή του Α.Ε.Ι., αν το Α.Ε.Ι. διαθέτει Σχολές που αντιστοιχούν σε μικρότερο αριθμό από έξι (6) ή αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι από έξι (6) διαφορετικές Σχολές του Α.Ε.Ι.. Ειδικά, στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) δεν ισχύουν οι περιορισμοί των δύο προηγούμενων εδαφίων, πλην όμως α- παιτείται η εκπροσώπηση κάθε Τμήματος της Α.Σ.Κ.Τ. στο Σ.Δ. με τουλάχιστον δύο (2) μέλη.

4. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., που εκδίδεται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων, συγκροτείται Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) αποτελούμενη από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Α.Ε.Ι., με ισάριθμα αναπληρωματικά, της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, η οποία έχει την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας. Καθήκοντα Προέδρου εκτελεί το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. της Κ.Ε.Ε. στη βαθ- μίδα του Καθηγητή. Κατά την τελευταία ημέρα υποβολής των υποψηφιοτήτων και τρεις (3) ώρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας, η Κ.Ε.Ε. συνεδριάζει με σκοπό τον έλεγχο των υποψηφιοτήτων που έχουν υποβληθεί, την εξέταση των προϋποθέσεων εκλογιμότητας των υποψηφίων και την ανακήρυξη των υποψηφίων κατά τη λήξη της προθεσμίας. Αν η Κ.Ε.Ε. κατά τη συνεδρίασή της δια- πιστώσει ότι ο αριθμός των υποψηφίων δεν επαρκεί για την πλήρωση των θέσεων των εσωτερικών μελών του Σ.Δ., εισηγείται προς τον Πρύτανη την παράταση της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για επτά (7) ημέ- ρες και με πράξη του Πρύτανη που εκδίδεται πριν τη λή-ξη της προθεσμίας, παρατείνεται υποχρεωτικά για άλλες επτά (7) ημέρες η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων.

5. Αν κατά την εκλογική διαδικασία δεν πληρωθεί το σύνολο των θέσεων των εσωτερικών μελών, για την πλήρωση των υπόλοιπων θέσεων αναδεικνύονται ως μέλη του Σ.Δ. οι πρώτοι σε αριθμό ψήφων υποψήφιοι, ακόμη και αν δεν έλαβαν τον απαιτούμενο αριθμό σταθμισμένων ψήφων, σύμφωνα με την παρ. 3, κατά σειρά μεγέθους της Σχολής που δεν εκπροσωπείται ήδη στο Σ.Δ..

Για το κριτήριο του μεγέθους της Σχολής λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των υπηρετούντων μελών Δ.Ε.Π. κατά τη διενέργεια της εκλογικής διαδικασίας.

6. Αν η εκλογική διαδικασία αποβεί άγονη, η διαδικασία εκλογής επαναλαμβάνεται μετά από επτά (7) ημέρες. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας ή έλλειψης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων που καλύπτουν τον αριθμό των θέσεων του Σ.Δ. ως εσωτερικά μέλη διορίζονται τα αρχαιότερα μέλη Δ.Ε.Π. του Α.Ε.Ι. στη βαθμίδα του Καθηγητή, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποχωρούν από την υπηρεσία πριν από τη λήξη της θητείας για την οποία προκηρύσσεται η θέση. Αν υφίστανται περισσότερα μέλη Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή με την ί- δια αρχαιότητα από τον απαιτούμενο αριθμό για τη συμπλήρωση των θέσεων, διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ αυτών έως τη συμπλήρωση των απαιτούμενων θέσεων.

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο Πανεπιστημιακό Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό Ειδικής Αγωγής με ΜΟΝΟ 50Є εγγραφή (Αιτήσεις ως 8-12)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Πιστοποίηση Αγγλικών σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ σε ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ και Παν.Λευκωσίας μέσω alfavita.gr ΕΔΩ

Πιστοποίηση Υπολογιστών σε 2 ημέρες μόνο 95 ευρώ για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

oiele.jpg
ΟΙΕΛΕ για επιμόρφωση: «Χρήσιμη αλλά με πρόσθετη αμοιβή εκτός ωραρίου»
«Χρήσιμη, αλλά με πρόσθετη αμοιβή αν πραγματοποιείται εκτός εργασιακού ωραρίου, η επιμόρφωση εκπαιδευτικών», λέει η ΟΙΕΛΕ
ΟΙΕΛΕ για επιμόρφωση: «Χρήσιμη αλλά με πρόσθετη αμοιβή εκτός ωραρίου»
Γυναικοκτονία στη Σαλαμίνα
Γυναικοκτονία στη Σαλαμίνα: Η καταδίκη σε βάρος του 71χρονου και οι δύο ταυτότητες του
Οι αστυνομικοί αναζήτησαν στο αρχείο τα στοιχεία του, φαινόταν ότι ο 71χρονος είχε λευκό ποινικό μητρώο. Και αυτό, γιατί -σύμφωνα με το ρεπορτάζ της...
Γυναικοκτονία στη Σαλαμίνα: Η καταδίκη σε βάρος του 71χρονου και οι δύο ταυτότητες του