Πανελλήνιες 2024: Πώς θα διεξαχθούν οι εξετάσεις στα ΕΠΑΛ- Η εφετινή εγκύκλιος
Πανελλαδικές 2024: Όλη η εγκύκλιος για την προετοιμασία των εξετάσεων των ΕΠΑΛ

Νέες οδηγίες για τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2024 των ΕΠΑΛ εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας, μετά από τις αντίστοιχες οδηγίες που εξέδωσε για τα ΓΕΛ.

Οπως και για τα ΓΕΛ, έτσι και για τα ΕΠΑΛ το ΥΠΑΙΘΑ επισημαίνει με νόημα ότι οι διατάξεις που αναφέρονται στην πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι αυστηρού δικαίου και απαιτούν συνεπή και αυστηρή εφαρμογή γιατί ΜΟΝΟ έτσι διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και το αδιάβλητο του συστήματος επιλογής.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού τηρεί αρχείο όλων όσων έχουν ενταχθεί στο σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, στο οποίο είναι καταγραμμένο ποιοι και πότε έδωσαν εξετάσεις στα μαθήματα της τελευταίας τάξης και τι βαθμούς έχει ο καθένας. Κατά συνέπεια δεν μπορεί κανένας να επωφεληθεί από βαθμολογικά δεδομένα που δεν δικαιούται. Η σωστή οργάνωση, η διεξαγωγή και η απρόσκοπτη ολοκλήρωση των εξετάσεων αυτών είναι ευθύνη όλων μας.

Δείτε όλη την εγκύκλιο

Τι προβλέπει η νέα εγκύκλιος

Οι πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. θα διεξαχθούν από 30-05-2024 μέχρι και 17-06-2024, σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων που έχει ήδη ανακοινωθεί (Αρ. Πρωτ. Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. Φ253.2/101735/Α5/14-09-2024 και ΑΔΑ: ΩΝ3646ΝΚΠΔ-ΣΝΙ).

Όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις παραπάνω πανελλαδικές εξετάσεις έχουν ήδη υποβάλει Αίτηση - Δήλωση, με την οποία δήλωσαν όλα τα στοιχεία που αφορούν στη συμμετοχή τους στις εν λόγω εξετάσεις σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ.152/136804/Α5/29-11-2023 (ΑΔΑ: 9Ξ1Η46ΝΚΠΔ-0Λ5) με θέμα: «-ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ ΕΤΟΥΣ 2024. -ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΕΙ».  Μετά την υποβολή των Αιτήσεων -Δηλώσεων των υποψηφίων δημιουργήθηκε αρχείο υποψηφίων για τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής για όλα τα Τμήματα του άρθρου 1 της Υπουργικής Απόφασης Φ.153/79899/Α5/21-05-2019 (ΦΕΚ 1904 Β΄ και 1940 Β΄) «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων …. και εφεξής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι να έχουν λάβει το απολυτήριο και το πτυχίο ΕΠΑ.Λ. Ειδικότερα, δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. έχουν όλοι/-ες όσοι/-ες υπέβαλαν σχετική Αίτηση- Δήλωση το ίδιο σχολικό έτος, με την προϋπόθεση πως, αν πρόκειται για μαθητές/- τριες της τελευταίας τάξης ΕΠΑ.Λ., αυτοί/-ές θα πρέπει προηγουμένως να έχουν λάβει το πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και το απολυτήριο δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή, το πτυχίο ΕΠΑ.Λ., εφόσον έχουν ήδη απολυτήριο δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών. Εάν πρόκειται για μαθητές/-τριες της τελευταίας τάξης ΕΠΑ.Λ. του τρέχοντος ή παλαιότερων σχολικών ετών που έχουν υποβάλει Αίτηση-Δήλωση και παραπέμπονται σε ειδική ενδοσχολική εξεταστική περίοδο κατά τον μήνα Ιούνιο, αυτοί μπορούν να λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του ίδιου σχολικού έτους και θα συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής μόνον εφόσον αποκτήσουν τους απαραίτητους τίτλους έως την ανακοίνωση των βαθμολογιών της ειδικής αυτής ενδοσχολικής εξεταστικής περιόδου.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι εξετάσεις διενεργούνται σύμφωνα με:

- τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 241 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α’), - τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 42 του ν. 4351/2015 (164 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ. 12δ του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (70 Α΄), - τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 105 του ν.4547/2018 (Α΄102), - τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.4664/2020 (Α΄ 32), - τις διατάξεις του ν. 4777/2021 (Α΄ 25) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, - τη με αριθ. πρωτ. Φ.153/79899/Α5/21.05.2019 (Β΄ 1904 και Β΄ 1940) Υπουργική Απόφαση «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων …. και εφεξής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, - τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Φ.151/24463/Β6/2009 (Β’ 422), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

1.ΕΠΟΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Τη γενική εποπτεία των εξετάσεων και το συντονισμό της διενέργειάς τους σε όλα τα Εξεταστικά Κέντρα και στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα της δικαιοδοσίας τους έχουν οι Διευθυντές Εκπαίδευσης των οικείων Διευθύνσεων Δ.Ε. Σε περίπτωση κωλύματος του Διευθυντή Εκπαίδευσης, επόπτης ορίζεται ο κατά τις γενικές διατάξεις του νόμου αντικαταστάτης του. Ο επόπτης των εξετάσεων ορίζει έναν καθηγητή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) ή διοικητικό υπάλληλο για την επικουρία του έργου της εποπτείας.

2. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Οι εξετάσειςθαδιενεργηθούνσταΕξεταστικάΚέντραπουορίστηκανμε τη με αριθ. πρωτ. Φ.153/34383/Α5/03- 04-2024 (ΑΔΑ: 6ΡΣΚ46ΝΚΠΔ-ΗΑΣ) Υπουργική Απόφαση. Οι υποψήφιοι με αναπηρίες και ειδικέςεκπαιδευτικές ανάγκεςθαεξεταστούνσταΒαθμολογικάΚέντραήσταΕιδικάΕξεταστικά Κέντρα που θα οριστούν με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Για την εξέταση των υποψηφίων αυτών αποστέλλεται χωριστή εγκύκλιος.

3. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Με απόφασητου Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκροτείται η επιτροπή του Εξεταστικού Κέντρου που αποτελείται από: α) Τον Διευθυντή του οικείου ΕΠΑ.Λ. και σε περίπτωση κωλύματος από τον Υποδιευθυντή ή καθηγητή με βαθμό Α΄ του οικείου ΕΠΑ.Λ. που ορίζεται ως Ε.Κ. ή άλλου ΕΠΑ.Λ. ως πρόεδρο. β) Τέσσερις (4) καθηγητές Δ.Ε. ως μέλη, εκ των οποίων οι δύο (2) είναι χειριστές του συστήματος λήψης των θεμάτων. Συνιστάται στους Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να ορίζουν ως μέλη των Εξεταστικών Κέντρων, κατά προτεραιότητα, τους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑ.Λ. που δεν δίδαξαν τα τελευταία τρία χρόνια τα εξεταζόμενα πανελλαδικά μαθήματα γενικής παιδείας και ειδικότητας.

Γραμματέας και βοηθός γραμματέα ορίζεται ένας διοικητικός υπάλληλος ή καθηγητής Δ.Ε. Αν οι εξεταζόμενοι 3 μαθητές είναι περισσότεροι από εξήντα (60) και μέχρι εκατόν τριάντα (130) μπορεί να ορίζεται και δεύτερος βοηθός γραμματέα, αν είναι περισσότεροι από εκατόν τριάντα (130) και μέχρι εκατόν ογδόντα (180) τρίτος, και αν είναι περισσότεροι από εκατόν ογδόντα (180), τέταρτος βοηθός γραμματέα. Η επιτροπή επικουρείται στο έργο της από έναν καθηγητή Δ.Ε. για τη διακίνηση των γραπτών προς τα Βαθμολογικά Κέντρα και από τρία άτομα βοηθητικό προσωπικό. Έργο της επιτροπής είναι η οργάνωση του Εξεταστικού Κέντρου, η εποπτεία για την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων στο Εξεταστικό Κέντρο ευθύνης της, η κατανομή των επιτηρητών στις αίθουσες εξετάσεων, μεριμνώντας ώστε κάθε μέρα των εξετάσεων οι επιτηρητές να είναι διαφορετικοί σε κάθε αίθουσα, η αναπαραγωγή των θεμάτων, ο έλεγχος της πιστής και ακριβούς αναπαραγωγής των θεμάτων, η διανομή τους στους εξεταζόμενους, η ενημέρωση της ΚΕΠΕ ΕΠΑΛ για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει στο Εξεταστικό Κέντρο, η εποπτεία και ο έλεγχος των επιτηρητών για τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων τους, η συγκέντρωση και η αποστολή στα Βαθμολογικά Κέντρα των γραπτών δοκιμίων και γενικά η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων. Τα τακτικά μέλη της επιτροπής που είναι επιφορτισμένα με το παραπάνω έργο θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, εφόσον ορισθούν και ως βαθμολογητές από τον πρόεδρο του Β.Κ. για τη βαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων, θα πρέπει να ανταποκριθούν και σ’ αυτό. Δεν μπορεί να μετέχει στην επιτροπή του Ε.Κ ή στην οικεία ομάδα επιτηρητών σύζυγος υποψηφίου και γενικά όποιος έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με υποψήφιο που εξετάζεται στο οικείο Ε.Κ.

Ειδήσεις, θέματα και λύσεις για Πανελλήνιες 2024 - Βάσεις εισαγωγής

Ασύμμετρη "βουτιά" στις βάσεις εισαγωγής 2024 (Ποιες σχολές πέφτουν)

Βαθμοί, Βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ, εκτιμήσεις με ένα κλικ στο κινητό σου εδώ

"Ξεφουσκώνουν" οι Βάσεις εισαγωγής! Ποιες σχολές αναμένεται να πέσουν πάνω από 400 μόρια

Τι σημαίνει η φράση «οι καιροί ου μενετοί»;

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

Φρούτα
Έρευνα: Αυτό το φρούτο είναι ο «βασιλιάς» στην πρόληψη της οστεοπόρωσης και απώλειας βάρους
Το Νο1 φρούτο για την πρόληψη της οστεοπόρωσης που μπορεί να συμβάλλει στην απώλεια βάρους, σύμφωνα με μελέτη
Έρευνα: Αυτό το φρούτο είναι ο «βασιλιάς» στην πρόληψη της οστεοπόρωσης και απώλειας βάρους