Πυροσβέστης
INTIME NEWS/ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Το ΦΕΚ με τον αριθμό των εισακτέων στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020 -2021, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Στη δημοσιότητα δόθηκε το ΦΕΚ με τον αριθμό εισακτέων στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Σύμφωνα με αυτό, ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή Πυροσβεστών της 
Πυροσβεστικής Ακαδημίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020 -2021, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθορίζεται σε 170.

Δείτε εδώ αναλυτικά το ΦΕΚ για τον αριθμό εισακτέων στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Πώς θα καλυφθούν οι θέσεις

α) Από τον ανωτέρω αριθμό εισακτέων, ποσοστό 5%,  ήτοι εννέα (9) θέσεις θα καλυφθεί από υποψήφιους των  ΕΠΑ.Λ. που λαμβάνουν μέρος στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων της  παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και των υποψήφιων  που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις  των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων και επιλέγουν  να διεκδικήσουν θέσεις από το ανωτέρω ποσοστό. Από  τον αριθμό αυτό:

αα) Μια (1) θέση, για την απόδοση ποσοστού 10%,  θα καλυφθεί από υποψήφιους που εξετάσθηκαν στα μαθήματα, προηγούμενων ετών, σε εθνικό επίπεδο και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (χωρίς νέα εξέταση), που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2019, 2020), ως ακολούθως:

Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2020, σε ποσοστό 60% με την επιφύλαξη της παρ. 5 του αρ. 54 του ν. 4777/2021, ήτοι μια (1) θέση και σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2019, σε ποσοστό 40%, ήτοι μηδέν (0) θέσεις.

αβ) Οι υπόλοιπες οχτώ (8) θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο (με εξετάσεις), το τρέχον σχολικό έτος.

β) Οι υπόλοιπες θέσεις, ήτοι εκατόν εξήντα μία (161), θα καλυφθούν ως εξής:

βα) Δεκαέξι (16) θέσεις, για την απόδοση του ποσοστού 10%, θα καλυφθούν από υποψήφιους που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων Γενικών Λυκείων, προηγούμενων ετών, δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (χωρίς νέα εξέταση) και απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2019, 2020), ως ακολούθως: Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2020, σε ποσοστό 60% με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 54 του ν. 4777/2021 (Α’ 25), ήτοι δέκα (10) θέσεις και σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2019, σε ποσοστό 40%, ήτοι έξι (6) θέσεις.

ββ) Οι υπόλοιπες εκατόν σαράντα πέντε (145) θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους που εξετάζονται στα μαθήματα της Γ’ Τάξης του ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος 2020- 2021.

2. α) Από τον αριθμό των εισακτέων, επί των θέσεων, όπως καθορίστηκαν στην περίπτωση ββ της παρ. 1:

αα. Τέσσερις (4) θέσεις, σε ποσοστό 3% προέρχονται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών των παρ. 1.α. έως 1.δ. (Α’ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 (Α’ 68),

αβ. Επτά (7) θέσεις, σε ποσοστό 5% προέρχονται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της παρ. 1.ε. (Β’ ειδι[1]κή κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 (Α’ 68) και

αγ. Τρεις (3) θέσεις, σε ποσοστό 2% προέρχονται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της παρ. 1.στ. (Γ’ ει[1]δική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 (Α’ 68).

β) Από τον αριθμό των εισακτέων, επί των θέσεων, όπως καθορίστηκαν αναλυτικά στην περ. βα της παρ. 1:

βα. Μία (1) θέση, σε ποσοστό 5% προέρχεται από υποψήφιο της ειδικής κατηγορίας της παρ. 1.ε. (Β’ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 (Α’ 68) που συμμετείχε στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων Γενικών Λυκείων, απέκτησε βεβαίωση το έτος 2020 και δεν παίρνει μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (χωρίς νέα εξέταση).

3. Είναι δυνατόν ένας υποψήφιος να υπάγεται σε περισσότερες από μία ειδικές κατηγορίες, εφόσον εντάσσεται στις αντίστοιχες περιπτώσεις. Εάν ο αριθμός εισακτέων των ειδικών κατηγοριών Β’ ή Γ’ δεν καλυφθεί, αυτός συμπληρώνεται από υποψήφιους της Α’ ειδικής κατηγορίας. Εάν ο αριθμός εισακτέων της ειδικής κατηγορίας Α’ δεν καλυφθεί, αυτός συμπληρώνεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας Β’ και ελλείψει αυτών από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας Γ’. Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης αριθμού εισακτέων σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, ο αριθμός αυτός καλύπτεται από υποψήφιους της γενικής κατηγορίας.

4. Οι υποψήφιοι κρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τη γενική κατηγορία στην οποία διαγωνίζονται και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα μόρια για την εισαγωγή τους στην Σχολή, κρίνονται με την αντίστοιχη ειδική κατηγορία στην οποία υπάγονται. Αν ένας υποψήφιος υπάγεται σε περισσότερες από μία ειδικές κατηγορίες τότε κρίνεται κατά τη σειρά αναγραφής αυτών στο άρθρο 3 του π.δ. 44/2016 (Α’ 68).

5. Σε κάθε στάδιο αριθμητικού υπολογισμού που απαιτείται κατ’ εφαρμογή της παρούσας, τυχόν κλασματικά υπόλοιπα μεγαλύτερα ή ίσα του 0,5 στρογγυλοποιούνται στην αμέσως επόμενη μονάδα, ενώ σε διαφορετική περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη. Το υπόλοιπο του αριθμού εισακτέων που προκύπτει, καλύπτεται από υποψήφιους που δεν υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες

Ειδήσεις, θέματα και λύσεις για Πανελλήνιες 2024 - Βάσεις εισαγωγής

Μηχανογραφικό 2024: Αφιέρωμα στα τμήματα Πληροφορικής των δημόσιων ΑΕΙ

Σχολές έως 15.000 μόρια με επαγγελματικές ευκαιρίες

Μηχανογραφικό: Διαφοροποιήσεις στις επιλογές των υποψηφίων και επιλογές που εκπλήσσουν

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

xylodarmos
Λήμνος – Ξυλοκόπησε τη σύντροφό του: Πήγε τραυματισμένη στο νοσοκομείο κι είπε πως έπεσε
Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στη Λήμνο: Οι γιατροί κατάλαβαν πως δεν έπεσε κι ειδοποίησαν την αστυνομία που πέρασε χειροπέδες στον σύζυγό...
Λήμνος – Ξυλοκόπησε τη σύντροφό του: Πήγε τραυματισμένη στο νοσοκομείο κι είπε πως έπεσε
Ζέττα Μακρή
Μακρή: «Όταν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι οι 10.000 διορισμοί θα έχουν ολοκληρωθεί χωρίς καμία έλλειψη»
«Πρόθεση της κυβέρνησης η επέκταση των ολοήμερων σχολείων- Έχουν προ»
Μακρή: «Όταν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι οι 10.000 διορισμοί θα έχουν ολοκληρωθεί χωρίς καμία έλλειψη»
foto_education_pencils_molyvia.jpg
Αξιολόγηση: Εξώδικο από άλλα δύο σωματεία εκπαιδευτικών
«Συνεχίζουμε αποφασιστικά τον αγώνα ενάντια στην αξιολόγηση. Υπερασπιζόμαστε όλες και όλους τους εκπαιδευτικούς και το δημόσιο σχολείο»
Αξιολόγηση: Εξώδικο από άλλα δύο σωματεία εκπαιδευτικών