5 Προσλήψεις στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Θέσεις εργασίας

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου µε τίτλο «Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών», το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών (ΕΙΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, µε το οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την πλήρωση µίας ή περισσοτέρων εκ των πέντε (5) θέσεων.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:

- Διοικητικός υπάλληλος ή Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ
- Προϋπηρεσία (τουλάχιστον δύο ετών) σε θέσεις υποστήριξης ανωτάτων στελεχών της ∆ιοίκησης
- Γνώση λογισμικών γραφείου (π.χ. επεξεργαστής κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, βάσεις δεδομένων κ.λπ.)
- Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσαςθ
- Επικοινωνιακές δεξιότητες (βάσει συνέντευξης)

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:

- Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ
- Προϋπηρεσία (τουλάχιστον δύο ετών) σε θέση διοικητικής υποστήριξης συλλογικών οργάνων
- Γνώση λογισµικών γραφείου (π.χ. επεξεργαστής κειµένου, υπολογιστικά φύλλα, βάσεις δεδοµένων κ.λπ.)
- Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
- Επικοινωνιακές δυνατότητες (βάσει συνέντευξης)

Θέση 3
Απαραίτητα προσόντα:

- Διοικητικός υπάλληλος ή Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ
- Προϋπηρεσία (τουλάχιστον ενός έτους) στη διαχείριση πρωτοκόλλου, εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων και τήρηση σχετικού αρχείου
- Προϋπηρεσία (τουλάχιστον τριών ετών) σε διοικητική υποστήριξη
- Γνώση λογισµικών γραφείου (π.χ. επεξεργαστής κειµένου, υπολογιστικά φύλλα, βάσεις δεδοµένων κ.λπ.)
- Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
- Επικοινωνιακές δυνατότητες (βάσει συνέντευξης)

Θέση 4
Απαραίτητα προσόντα:

- Πτυχιούχος ΑΕΙ (κατά προτίμηση σχολών συναφών με διοικητικές ή οικονομικές επιστήμες)
- Προϋπηρεσία (τουλάχιστον τριών ετών) στον τομέα της σύναψης δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και την υλοποίηση έργων, κατά προτίμηση βάσειτου ν.4412/2016, καθώς και στη χρήση συναφών δικτυακών τόπων (ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ)
- Γνώση λογισμικών γραφείου (π.χ. επεξεργαστής κειµένου, υπολογιστικά φύλλα, βάσεις δεδομένων κ.λπ.)
- Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
- Επικοινωνιακές δυνατότητες και γνώση του ενιαίου χώρου έρευνας (βάσει συνέντευξης)

Θέση 5
Απαραίτητα προσόντα:

- Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ, μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών/ πληροφορικής
- Προϋπηρεσία (τουλάχιστον 3 ετών) στην υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων και την ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ.
- Εμπειρία στην υλοποίηση και εφαρμογή client και server side εφαρμογών ΤΠΕ.
- Πολύ καλή γνώση χρήσης και υποστήριξης Windows, Linux, MS-Office.
- Εξοικείωση με διαδικασίες ελέγχου διαχείρισης και παρακολούθησης υποδομών πληροφοριακών συστημάτων (servers και δίκτυα IP).
- Πολύ γνώση της Αγγλικής γλώσσας
- Επικοινωνιακές δυνατότητες (βάσει συνέντευξης)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού του ΕΙΕ, τηλεφωνικά στο τηλ. 210 7273779 ή µέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

σχετικά άρθρα

ΟΙΕΛΕ: Κήρυξη 48ωρης απεργίας στη «Νέα Γενιά Ζηρίδη» λόγω μη καταβολής δεδουλευμένων
ΟΙΕΛΕ: Κήρυξη 48ωρης απεργίας στη «Νέα Γενιά Ζηρίδη» λόγω μη καταβολής δεδουλευμένων
Απαράδεκτο επεισόδιο τρομοκράτησης συναδέλφων που πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας
ΟΙΕΛΕ: Κήρυξη 48ωρης απεργίας στη «Νέα Γενιά Ζηρίδη» λόγω μη καταβολής δεδουλευμένων