Προσλήψεις εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στο Δήμο Αγίου Νικολάου
Θέσεις εργασίας για καθηγητές ειδικής αγωγής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»  ανακοινώνει την πρόθεση του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου», να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. με αντικείμενο την παροχή ειδικής εκπαίδευσης βρεφών και νηπίων που φιλοξενούνται στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν. ως κατωτέρω:

2 ΠΕ Εκπαιδευτικού Ειδικής Αγωγής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου», Κ. Κοζύρη 18, Τ.Κ. 72100 Άγιος Νικόλαος, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψιν κας Παπαμιτσάκη Μαρίνας (τηλ. επικοινωνίας: 28410 86090, εσωτ. 25).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

best of network

σχετικά άρθρα