Θέση εργασίας για νοσηλευτή στο Δήµο Κ. Νευροκοπίου
Πρόσληψη νοσηλευτή - Δείτε την προκήρυξη

Το Ν.Π.Δ.Δ. Δήµου Κ. Νευροκοπίου ανακοινώνει την πρόθεση να σύναψη σύµβαση µίσθωσης έργου µε ένα (1) άτοµο ΔΕ Νοσηλευτής/τρια για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. Δήµου Κ. Νευροκοπίου, που εδρεύει στο Κ. Νευροκόπι, συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) µήνες. Ο Τόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι το ΚΑΠΗ και η δαπάνη που θα προκληθεί από τη σύναψη της σύµβασης θα ανέρχεται στο ποσό των 10.800,00€.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. Δήµου Κ. Νευροκοπίου, Π. Κάβδα 6 – Τ.Κ. 66033 Κ. Νευροκόπι, υπόψιν κας Ζ. Μόσχογλου, (τηλ. επικοινωνίας : 2523350165-167). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση από 17-09-2018 έως και 26-09-2018.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

σχετικά άρθρα

Κατέρρευσε ο πατέρας του Μακρή: "Πέθαναν και τα 2 παιδιά μου μπροστά μου"
Κατέρρευσε ο πατέρας του Μακρή: "Πέθαναν και τα 2 παιδιά μου μπροστά μου"
Δίπλα στην αδελφή του ετάφη ο Γιάννης Μακρής στην Αυστραλία. Ο πατέρας του μίλησε για την απώλεια του γιου του σε αυστραλιανή εφημερίδα, ενώ η...
Κατέρρευσε ο πατέρας του Μακρή: "Πέθαναν και τα 2 παιδιά μου μπροστά μου"
Οι Προσωρινοί Κατάλογοι Εκπαίδευσης 300 νέων Επιμορφωτών Β’ Επιπέδου ΤΠΕ
Οι Προσωρινοί Κατάλογοι Εκπαίδευσης 300 νέων Επιμορφωτών Β’ Επιπέδου ΤΠΕ
Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων Επιμορφωτών Β’ Επιπέδου Τ.Π.Ε. και καταρτίστηκαν οι Προσωρινοί Κατάλογοι
Οι Προσωρινοί Κατάλογοι Εκπαίδευσης 300 νέων Επιμορφωτών Β’ Επιπέδου ΤΠΕ