Υπουργείο Παιδείας: Σχετικά με τα Τμήματα Ένταξης και την Παράλληλη Στήριξη και με τους αναπληρωτές που θα προσλαμβάνονται
Η διδασκαλία σε συνθήκη 1:1 μόνο σε πολύ ειδικές περιπτώσεις και όπου αυτό ειδικά τεκμηριώνεται.

Για τις διαδικασίες ίδρυσης νέων σχολικών μονάδων και Τμημάτων Ενταξης και την Παράλληλη στήριξη παρέθεσε στοιχεία η Υφυπουργός Παιδείας κ. Ζεττα Μακρή, απαντώντας σε Κοινοβουλευτική Ερώτηση.

Συγκεκριμένα σημείωσε:

Διαδικασίες ίδρυσης νέων σχολικών μονάδων και Τμημάτων Ενταξης

Προκειμένου να εξεταστεί η ίδρυση νέων σχολικών μονάδων τυπικής και ειδικής εκπ/σης, η προαγωγή τους, η ίδρυση Τομέων και Ειδικοτήτων στα Επαγγελματικά Λύκεια τυπικής και ειδικής Εκπ/σης, όπως επίσης και η ίδρυση Τμημάτων Ένταξης, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα των διατάξεων των παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 11 του ν.1966/1991(Α΄/147), όπως ισχύουν, της παρ. 15 του άρθ. 59 του ν.3966/2011 (Α΄/118), σύμφωνα με τα οποία προτού προβεί το Υπουργείο Παιδείας στην ίδρυση σχολικών μονάδων εξασφαλίζει από τους οικείους Δήμους δια των θεσμοθετημένων τους οργάνων (Δημοτικό Συμβούλιο, Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης, Οικονομική Υπηρεσία) βεβαίωση για την ύπαρξη κατάλληλου χώρου στέγασης αυτών, όπως επίσης και τη δυνατότητα χρηματοδότησης τους μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου για το σκοπό αυτό.

Επίσης στην με αρ. πρωτ. 48132/Δ3/27-04-2021 (ΑΔΑ: 6ΩΨΦ46ΜΤΛΗ-923) Πρόσκληση για την υποβολή αιτημάτων για την ίδρυση Τμημάτων Ένταξης αναφέρεται ότι:

«Για την πρόταση για ίδρυση Τμήματος Ένταξης σε σχολική μονάδα, πρέπει να ληφθούν υπόψη:

α. η πλήρης αξιοποίηση των ήδη ιδρυμένων τμημάτων ένταξης που λειτουργούν σε σχολικές μονάδες της περιοχής εξαντλώντας τις δυνατότητες που έλκονται από την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν.4638/2019 (Α΄181),

β. οι υφιστάμενες κτιριακές υποδομές των σχολικών μονάδων και οι μεταξύ τους χιλιομετρικές αποστάσεις, γ…».

Που και πως παρέχεται η Παράλληλη στήριξη 

Στις διατάξεις της παρ. β του άρθ. 1 του ν. 3699/2008 (Α΄199) προσδιορίζεται ότι η Παράλληλη στήριξη παρέχεται σε:

α. μαθητές που μπορούν με κατάλληλη ατομική υποστήριξη να παρακολουθήσουν το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της τάξης,

β. σε μαθητές με σοβαρότερες εκπαιδευτικές ανάγκες όταν στην περιοχή τους δεν υπάρχει άλλο πλαίσιο ΕΑΕ (ειδικό σχολείο, τμήμα ένταξης) ή

γ. όταν η παράλληλη στήριξη καθίσταται απαραίτητη – βάσει της γνωμάτευσης του ΚΕΔΑΣΥ – εξαιτίας των ειδικών εκπαιδευτικών τους αναγκών.

δ. Την παράλληλη στήριξη εισηγείται αποκλειστικά το οικείο ΚΕΔΑΣΥ εφόσον διαπιστώσει την αναγκαιότητα κατόπιν ανάλογης αξιολόγησης από την διεπιστημονική ομάδα και συνεκτιμώντας τα όποια ιατρικά πορίσματα. Σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη που εφαρμόζονται οι σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις βασισμένες στις αρχές της ενταξιακής εκπαίδευσης και της φιλοσοφίας για την διασφάλιση των ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές, συμπεριλαμβανομένων αυτών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δεν εφαρμόζεται η διδασκαλία σε συνθήκη 1:1, παρά μόνο σε πολύ ειδικές περιπτώσεις και όπου αυτό ειδικά τεκμηριώνεται.

Αυτό που εφαρμόζεται είναι η συνεργασία εκπ/κού τάξης και εκπ/κού της παράλληλης στήριξης, που λειτουργούν συμπληρωματικά μεταξύ τους, δημιουργώντας από κοινού, κοινή εκπαιδευτική ενταξιακή πρακτική και κοινό εκπαιδευτικό πρότυπο/μοντέλο προς όλους τους μαθητές της τάξης. Άλλωστε, σκοπός της Παράλληλης Στήριξης είναι η ενδυνάμωση της μαθησιακής ικανότητας των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσα στην τάξη, η κοινωνικοποίησή τους και η ενίσχυση της αυτονομίας τους.

Διευκρινιστικές οδηγίες ΥΠΑΙΘΑ για την Παράλληλη Στήριξη

Με το αρ. 93506/Δ3/25-08-2023 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. με θέμα: «Διευκρινιστικές οδηγίες του ν. 3699/2008 (Α΄199) σχετικά με την παράλληλη στήριξη συνεκπαίδευση» προσδιορίστηκε, ανάμεσα στα άλλα, ότι:

«β) Ο/Η εκπαιδευτικός ΕΑΕ του θεσμού της παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης τοποθετείται σε σχολείο/α, όχι ως «ατομικός εκπαιδευτικός» μαθητών/τριών, αλλά με σκοπό την ένταξή τους στο σχολικό γίγνεσθαι, σε γνωστικό, κοινωνικό και ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, η παρέμβασή του έχει δυνατότητα, σε σταθερή συνεργασία με τον/τους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης, να αναφέρεται στον/στη μαθητή/τρια της παράλληλης στήριξης, στις μικροομάδες της τάξης, καθώς και στο σύνολο της τάξης και του σχολείου, όπως και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί. Σε τμήμα σχολείου στο οποίο υπάρχει απόφαση έγκρισης παράλληλης στήριξηςσυνεκπαίδευσης για περισσότερους από έναν/μια μαθητή /τρια, αναλαμβάνει ένας/μία εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης συνολικά την υποστήριξή τους.

Σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις το ΚΕΔΑΣΥ, κατά την εισήγησή του προς τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης (παρ. 9β του άρθρου 5 της Υ.Α.104627/ΓΔ5/20 (ΦΕΚ 3344 Β/10-08-2020), θα τεκμηριώνει με ειδική μνεία την αναγκαιότητα της ταυτόχρονης παρουσίας δύο (2) εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης στο ίδιο τμήμα σχολείου.

γ) Ο/Η εκπαιδευτικός ο/η οποίος/α διδάσκει στο τμήμα και ο/η εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης συνεργάζονται συνεχώς υποχρεωτικά για την ολόπλευρη υποστήριξη των μαθητών/μαθητριών με έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης, καθώς και του συνόλου των μαθητών του τμήματος.

δ) Για όλους/όλες τους/τις μαθητές/μαθήτριες που υποστηρίζονται από τον θεσμό της παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης υποχρεωτικά τηρείται ατομικός φάκελος και υλοποιείται Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης. Το ΕΠΕ αποτελεί παιδαγωγικό κείμενο δυναμικού και εξελίξιμου χαρακτήρα, το οποίο σχεδιάζεται και υλοποιείται με συνεργατικές διαδικασίες.

Η εφαρμογή του ΕΠΕ και η «εξατομικευμένη υποστήριξη» δεν σημαίνει αποκλειστική διδασκαλία με τη μορφή ένας προς έναν. Η υποστήριξη με τη μορφή 1:1 υπάρχει δυνατότητα να αποτελεί μόνο μέρος της εφαρμογής του ΕΠΕ, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από την ομάδα σχεδιασμού του. Επίσης, ο δυναμικός και εξελίξιμος χαρακτήρας του προγράμματος σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα να τροποποιούνται, ανάλογα, και οι απαιτούμενες ώρες υποστήριξης, με εισήγηση του ΚΕΔΑΣΥ. Στην υλοποίηση του ΕΠΕ δύναται να συμμετέχει όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου. Για την εφαρμογή του ΕΠΕ, τους στόχους και την πορεία υλοποίησής του ενημερώνεται σε τακτική βάση, η οποία ορίζεται από την ομάδα σχεδιασμού, ο/η γονέας/κηδεμόνας του/της μαθητή/μαθήτριας.

ε) Η εκπαίδευση και υποστήριξη των μαθητών/μαθητριών συνολικά, συμπεριλαμβανομένων και όσων έχουν έγκριση παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης, αποτελεί ευθύνη του σχολείου ως φορέα και σε καμία περίπτωση η διατύπωση του εδαφίου 3 του υποκεφαλαίου «Εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης» του κεφαλαίου Α΄ «ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» της υπό στοιχεία 27922/Γ6/2007 Υ.Α (Β΄449), δεν σημαίνει ότι ο/η εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης έχει ατομικά το σύνολο αυτής της ευθύνης».

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Βροχή διαμαρτυριών στο alfavita.gr για τα θέματα της Φυσικής

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 5 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 13/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

διεκ αιμοδοσία
Απίστευτο: Εργαζόμενοι δεύτερης κατηγορίας οι αναπληρωτές ακόμα και ... στις άδειες αιμοδοσίας!
Άλλο ένα δικαίωμα των αναπληρωτών καταστρατηγείται: Απόφαση για κατάργηση της άδειας της ημέρας της αιμοληψίας, αν αυτή δεν ολοκληρωθεί ακόμα κι αν...
Απίστευτο: Εργαζόμενοι δεύτερης κατηγορίας οι αναπληρωτές ακόμα και ... στις άδειες αιμοδοσίας!
amfitheatro-aei-foitites
Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΟΣΕΕΔΙΠ: Το νέο προεδρείο της Ομοσπονδίας Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού ΑΕΙ
Στις εργασίες του συνεδρίου συμμετείχαν 94 σύνεδροι προερχόμενοι από την πλειοψηφία των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της χώρας καταθέτοντας τις απόψεις...
Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΟΣΕΕΔΙΠ: Το νέο προεδρείο της Ομοσπονδίας Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού ΑΕΙ
απθ
ΑΠΘ: «1ο Επιστημονικό Συνέδριο Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης: Προκλήσεις και Προοπτικές»
Tα προβλήματα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πόλεις και οι περιφέρειες για τον χωρικό σχεδιασμό και τη χωρική ανάπτυξη στο επίκεντρο...
ΑΠΘ: «1ο Επιστημονικό Συνέδριο Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης: Προκλήσεις και Προοπτικές»