Βουλή
INTIME NEWS/ΖΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Ιδρύεται τμήμα πληροφορικής στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων - Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για τις Στρατιωτικές Σχολές

Ο εκσυγχρονισμός των Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών και η ίδρυση τμήματος πληροφορικής στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.), περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας το οποίο κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή.

Δείτε εδώ αναλυτικά το νομοσχέδιο.

Το νομοσχέδιο

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (Α.Σ.Ε.Ι.) - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 3187/2003 ΚΑΙ Ν. 4940/2022

Διοργάνωση προγραμμάτων τρίτου κύκλου σπουδών από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα - Τροποποίηση άρθρου 1 ν. 3187/2003

Στο άρθρο 1 του ν. 3187/2003 (Α’ 233), περί της αποστολής και της οργάνωσης των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 1, οι λέξεις «ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), όπως αυτά ορίζονται», β) η περ. γ ́ της παρ. 2 αντικαθίσταται, γ) στην παρ. 4, γα) προστίθενται οι λέξεις «του πρώτου κύκλου» και γβ) προστίθεται η λέξη «ακαδημαϊκά», γ) προστίθεται παρ. 6, και το άρθρο 1, κατόπιν νομοτεχνικών βελτιώσεων, διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 1
Αποστολή και Οργάνωση Α.Σ.Ε.Ι.

1. Τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) είναι ισότιμα με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) όπως αυτά ορίζονται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με αυτά.

2. Τα Α.Σ.Ε.Ι. έχουν ως αποστολή:
α. Να παράγουν και να μεταδίδουν τη γνώση στους σπουδαστές τους με την έρευνα και διδασκαλία της στρατιωτικής, ναυτικής, αεροπορικής επιστήμης και τεχνολογίας, καθώς και των συναφών θεωρητικών, θετικών και εφαρμοσμένων επιστημών.
β. Να αναπτύσσουν τις στρατιωτικές αρετές και τη στρατιωτική αγωγή ώστε να διαμορφώνουν αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων με στρατιωτική συνείδηση, μόρφωση ανώτατου επιπέδου, καθώς και κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική παιδεία και αγωγή, παρέχοντάς τους τα εφόδια για να καταστούν ικανοί ηγήτορες με άρτια επαγγελματική και επιστημονική κατάρτιση.
γ. Να διοργανώνουν αυτοτελώς, ή από κοινού με τα Α.Ε.Ι., προγράμματα δευτέρου και τρίτου κύκλου σπουδών [Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.), αντίστοιχα], σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), καθώς και να διεξάγουν επιστημονική έρευνα σε τομείς ενδιαφέροντος των Ενόπλων Δυνάμεων. 3. Α.Σ.Ε.Ι. είναι: Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε.), η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Ν.Δ.) και η Σχολή Ικάρων (Σ.Ι.).

4. Η διάρκεια του πρώτου κύκλου σπουδών στα Α.Σ.Ε.Ι. είναι τέσσερα (4) τουλάχιστον ακαδημαϊκά έτη και οι σπουδές οργανώνονται σε ακαδημαϊκά εξάμηνα.

5. Η εποπτεία στα Α.Σ.Ε.Ι. ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας (Υ.ΕΘ.Α.) δια των οικείων Γενικών Επιτελείων (Γ.Ε.).

6. Τα Α.Σ.Ε.Ι. υπόκεινται σε αξιολόγηση και πιστοποίηση από την ΕΘ.Α.Α.Ε., με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων περί αξιολόγησης των Α.Ε.Ι. του ν. 3374/2005 (Α ́ 189) και του ν. 4653/2020 (Α’ 12)».

Εκπαίδευση - Κέντρα αριστείας - Τροποποίηση άρθρου 2 ν. 3187/2003

Στο άρθρο 2 του ν. 3187/2003 (Α' 233), περί της εκπαίδευσης που παρέχεται στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στον τίτλο, προστίθενται οι λέξεις «- Κέντρα Αριστείας», β) προστίθεται παρ. 3, και το άρθρο 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 2 Εκπαίδευση - Κέντρα Αριστείας

1. Στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) παρέχεται στρατιωτική (θεωρητική και πρακτική) και ακαδημαϊκή εκπαίδευση προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του κάθε Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.). 

2. Η στρατιωτική εκπαίδευση αφορά στις θεωρητικές, τεχνικές και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, καθώς και στην πρακτική εξάσκηση και εφαρμογή της στρατιωτικής, ναυτικής και αεροπορικής επιστήμης και τεχνολογίας στο οικείο επιχειρησιακό περιβάλλον. Η ακαδημαϊκή εκπαίδευση αφορά στην επιστημονική γνώση των αντικειμένων των θετικών, εφαρμοσμένων, τεχνολογικών, κοινωνικών, ανθρωπιστικών και θεωρητικών επιστημών, οι οποίες διδάσκονται στα Α.Σ.Ε.Ι. και σε αυτήν υπάγονται όλα τα μαθήματα επιστημονικού χαρακτήρα τα οποία υποστηρίζουν γνωσιολογικά την εκπαίδευση των σπουδαστών (θεωρητική και πρακτική) στο πεδίο της στρατιωτικής εκπαίδευσης.

3. Τα Α.Σ.Ε.Ι. δύναται να αναδειχθούν σε Κέντρα Αριστείας με βάση όσα ορίζονται στο άρθρο 19 του ν. 4653/2020 (Α’ 12). Κριτήρια για την ανάδειξη των Κέντρων Αριστείας είναι ιδίως η εξαιρετική ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διδακτικού και ερευνητικού έργου, η αποτελεσματική δομή και οργάνωση των συναφών προγραμμάτων σπουδών, η σύνδεση διδασκαλίας και έρευνας και η υψηλή ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών.».

Προσθήκη κατεύθυνσης στη Σχολή Ικάρων - Τροποποίηση παρ. 1 και 3 άρθρου 3 ν. 3187/2003

Στο άρθρο 3 του ν. 3187/2003 (Α’ 233), περί των Τμημάτων και των Τομέων των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο τρίτο εδάφιο της περ. β’ της παρ. 1, προστίθενται οι λέξεις

«, Εφοδιαστών, Διοικητικών και Μετεωρολόγων», β) το τέταρτο εδάφιο της περ. ε’ της παρ. 1 καταργείται, γ) στο πρώτο εδάφιο της περ. στ’ της παρ. 1, γα) προστίθενται οι λέξεις «που συνοδεύεται από αιτιολογημένη γνώμη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου (Ε.Σ.),» και γβ) οι λέξεις «είτε σε νέα Κατεύθυνση, σύμφωνα με την περίπτωση γ ́, είτε στην ήδη λειτουργούσα Κατεύθυνση των Ελεγκτών Αεράμυνας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «είτε σε υφιστάμενη ή νέα κατεύθυνση, πλην της κατεύθυνσης των Μηχανικών σύμφωνα με την περ. γ ́», δ) στην παρ. 3, δα) οι λέξεις «Με προεδρικά διατάγματα» αντικαθίστανται από τις λέξεις«Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,» και δβ) προστίθενται οι λέξεις «των Α.Σ.Ε.Ι.», και το άρθρο 3, κατόπιν νομοτεχνικών βελτιώσεων, διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 3 Τμήματα – Τομείς

1.α. Στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) λειτουργούν Τμήματα. Τμήμα είναι η βασική εκπαιδευτική μονάδα που καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης.

β. Στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε.) λειτουργεί Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών με κατευθύνσεις Όπλων και Σωμάτων. Στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Ν.Δ.) λειτουργεί Τμήμα Ναυτικών Επιστημών με κατευθύνσεις Μαχίμων και Μηχανικών. Στη Σχολή Ικάρων (Σ.Ι.) λειτουργεί Τμήμα Αεροπορικών Επιστημών με Κατευθύνσεις Ιπταμένων, Μηχανικών, Ελεγκτών Αεράμυνας, Εφοδιαστών, Διοικητικών και Μετεωρολόγων.

γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου (Α.Α.Σ.), είναι δυνατή η ίδρυση, η λειτουργία, η μετονομασία ή η κατάργηση στο Τμήμα Αεροπορικών Επιστημών που λειτουργεί στη Σ.Ι. νέων Κατευθύνσεων οι οποίες θα λειτουργούν από το πρώτο έτος σπουδών.

δ. Οι σπουδαστές της Κατεύθυνσης Ιπταμένων της Σ.Ι. οι οποίοι κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών αποτυγχάνουν στις πτήσεις ή κρίνονται υγειονομικά ακατάλληλοι, διαγράφονται από τη Σ.Ι. απολυόμενοι, με την επιφύλαξη της περ. στ ́.

ε. Οι σπουδαστές της κατεύθυνσης Ιπταμένων της Σ.Ι., οι οποίοι, προκειμένου να ενταχθούν σε αυτή, διεγράφησαν είτε ως μαθητές από άλλη παραγωγική σχολή των Ε.Δ. είτε ως μόνιμοι στρατιωτικοί από τις τάξεις των Ε.Δ. και κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών αποτυγχάνουν στις πτήσεις και διαγράφονται από τη Σχολή Ικάρων, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη διαγραφή τους, να επανεντάσσονται στην κατηγορία που ανήκαν. Η επανεγγραφή των μαθητών στη σχολή από την οποία είχαν διαγραφεί γίνεται στο έτος σπουδών που έπεται του έτους διαγραφής τους, εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις για τη συνέχιση της φοίτησής τους, σύμφωνα με τον οικείο οργανισμό της σχολής, η δε φοίτησή τους αρχίζει από την επόμενη της διαγραφής τους από τη Σ.Ι. ακαδημαϊκή περίοδο. Η επανεγγραφή όσων υπηρετούσαν ως μόνιμοι στρατιωτικοί στις τάξεις των Ε.Δ. γίνεται στην ίδια επετηρίδα από την οποία διεγράφησαν και καθίστανται νεότεροι όσων απέκτησαν τον βαθμό κατά το ίδιο έτος.

στ. Οι σπουδαστές της Κατεύθυνσης Ιπταμένων της Σ.Ι., οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους αποτυγχάνουν στις πτήσεις ή κρίνονται υγειονομικά ακατάλληλοι, πλην όμως κατάλληλοι για ειδικότητες εδάφους, μπορούν ύστερα από αίτησή τους, που συνοδεύεται από αιτιολογημένη γνώμη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου (Ε.Σ.), να παραμείνουν στη Σ.Ι. μετατασσόμενοι είτε σε υφιστάμενη ή νέα κατεύθυνση πλην της κατεύθυνσης των Μηχανικών, σύμφωνα με την περ. γ ́, καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων του αντίστοιχου έτους, εφόσον υφίστανται υπηρεσιακές ανάγκες, ύστερα από εισήγηση του Α.Α.Σ. και απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Για τους σπουδαστές του πρώτου έτους, η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος που καθορίζεται με την παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 (Α ́ 38).

ζ) Η διαδικασία μετάταξης αυτών, τα αφορώντα στην εκπαίδευσή τους, όπως και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με τον Οργανισμό της Σ.Ι..

2. Τα Τμήματα κάθε Α.Σ.Ε.Ι. μπορούν να λειτουργούν με κοινούς Τομείς οι οποίοι καλύπτουν αποκλειστικά την ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Ο Τομέας έχει ως έργο τη διδασκαλία, έρευνα και εκπαίδευση μέρους του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος.

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ιδρύονται, συγχωνεύονται, μετονομάζονται ή καταργούνται Τμήματα και Τομείς των Α.Σ.Ε.Ι..».

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

35.000 στην ουρά: Τελευταία ευκαιρία για το online εύκολο Proficiency ΧΩΡΙΣ προφορικά, έκθεση έως 26 Ιουνίου

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

εκπα
Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πτυχιούχοι από Κίνα, ΗΠΑ και Ελ Σαλβαδόρ - Αύξηση των αγγλόφωνων προγραμμάτων
Εκθετική αύξηση των αγγλόφωνων προγραμμάτων στην Ελλάδα - Σε ποια Πανεπιστήμια λειτουργούν και σε ποια θα λειτουργήσουν από τον Οκτώβριο νέα...
Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πτυχιούχοι από Κίνα, ΗΠΑ και Ελ Σαλβαδόρ - Αύξηση των αγγλόφωνων προγραμμάτων