Πανελλήνιες: Οι εισακτέοι σε Πυροσβεστική, Αστυνομία, Στρατό
Nikos Libertas / SOOC
Νομοσχέδιο για τις στρατιωτικές σχολές: Ιδρύεται τμήμα πληροφορικής στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.)

Ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου των Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών και η ίδρυση τμήματος πληροφορικής στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.), προβλέπεται στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο τέθηκε σε  δημόσια διαβούλευση μέχρι τη Δευτέρα 13 Μαΐου.

Δείτε εδώ αναλυτικά το νομοσχέδιο.

Διοργάνωση προγραμμάτων τρίτου κύκλου σπουδών από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα – Τροποποίηση άρθρου 1 ν. 3187/2003

Στο άρθρο 1 του ν. 3187/2003 (Α’ 233), περί της αποστολής και της οργάνωσης των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 1, οι λέξεις «ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), όπως αυτά ορίζονται», β) η περ. γ΄ της παρ. 2 αντικαθίσταται, γ) στην παρ. 4, γα) προστίθενται οι λέξεις «του πρώτου κύκλου» και γβ) προστίθεται η λέξη «ακαδημαϊκά», γ) προστίθεται παρ. 6, και το άρθρο 1, κατόπιν νομοτεχνικών βελτιώσεων, διαμορφώνεται ως εξής:

Αποστολή και Οργάνωση Α.Σ.Ε.Ι.

1. Τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) είναι ισότιμα με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) όπως αυτά ορίζονται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με αυτά.
2. Τα Α.Σ.Ε.Ι. έχουν ως αποστολή:
α. Να παράγουν και να μεταδίδουν τη γνώση στους σπουδαστές τους με την έρευνα και διδασκαλία της στρατιωτικής, ναυτικής, αεροπορικής επιστήμης και τεχνολογίας, καθώς και των συναφών θεωρητικών, θετικών και εφαρμοσμένων επιστημών.
β. Να αναπτύσσουν τις στρατιωτικές αρετές και τη στρατιωτική αγωγή ώστε να διαμορφώνουν αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων με στρατιωτική συνείδηση, μόρφωση ανώτατου επιπέδου, καθώς και κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική παιδεία και αγωγή, παρέχοντάς τους τα εφόδια για να καταστούν ικανοί ηγήτορες με άρτια επαγγελματική και επιστημονική κατάρτιση.
γ. Να διοργανώνουν αυτοτελώς, ή από κοινού με τα Α.Ε.Ι., προγράμματα δευτέρου και τρίτου κύκλου σπουδών [Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.), αντίστοιχα], σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), καθώς και να διεξάγουν επιστημονική έρευνα σε τομείς ενδιαφέροντος των Ενόπλων Δυνάμεων.
3. Α.Σ.Ε.Ι. είναι: Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε.), η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Ν.Δ.) και η Σχολή Ικάρων (Σ.Ι.).
4. Η διάρκεια του πρώτου κύκλου σπουδών στα Α.Σ.Ε.Ι. είναι τέσσερα (4) τουλάχιστον ακαδημαϊκά έτη και οι σπουδές οργανώνονται σε ακαδημαϊκά εξάμηνα.
5. Η εποπτεία στα Α.Σ.Ε.Ι. ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας (Υ.ΕΘ.Α.) δια των οικείων Γενικών Επιτελείων (Γ.Ε.).
6. Τα Α.Σ.Ε.Ι. υπόκεινται σε αξιολόγηση και πιστοποίηση από την ΕΘ.Α.Α.Ε., σύμφωνα με τον ν. 3374/2005 (Α΄ 189), περί αξιολόγησης των Α.Ε.Ι..».

Εκπαίδευση – Κέντρα αριστείας – Τροποποίηση άρθρου 2 ν. 3187/2003

Στο άρθρο 2 του ν. 3187/2003 (Α’ 233), περί της εκπαίδευσης που παρέχεται στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στον τίτλο, προστίθενται οι λέξεις «- Κέντρα Αριστείας», β) προστίθεται παρ. 3, και το άρθρο 2 διαμορφώνεται ως εξής:

Εκπαίδευση – Κέντρα Αριστείας

1. Στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) παρέχεται στρατιωτική (θεωρητική και πρακτική) και ακαδημαϊκή εκπαίδευση προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του κάθε Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.).
2. Η στρατιωτική εκπαίδευση αφορά στις θεωρητικές, τεχνικές και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, καθώς και στην πρακτική εξάσκηση και εφαρμογή της στρατιωτικής, ναυτικής και αεροπορικής επιστήμης και τεχνολογίας στο οικείο επιχειρησιακό περιβάλλον. Η ακαδημαϊκή εκπαίδευση αφορά στην επιστημονική γνώση των αντικειμένων των θετικών, εφαρμοσμένων, τεχνολογικών, κοινωνικών, ανθρωπιστικών και θεωρητικών επιστημών, οι οποίες διδάσκονται στα Α.Σ.Ε.Ι. και σε αυτήν υπάγονται όλα τα μαθήματα επιστημονικού χαρακτήρα τα οποία υποστηρίζουν γνωσιολογικά την εκπαίδευση των σπουδαστών (θεωρητική και πρακτική) στο πεδίο της στρατιωτικής εκπαίδευσης.
3. Τα Α.Σ.Ε.Ι. δύναται να αναδειχθούν σε Κέντρα Αριστείας με βάση όσα ορίζονται στο άρθρο 19 του ν. 4653/2020 (Α’ 12). Κριτήρια για την ανάδειξη των Κέντρων Αριστείας είναι ιδίως η εξαιρετική ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διδακτικού και ερευνητικού έργου, η αποτελεσματική δομή και οργάνωση των συναφών προγραμμάτων σπουδών, η σύνδεση διδασκαλίας και έρευνας και η υψηλή ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών.».

Προσθήκη κατεύθυνσης στη Σχολή Ικάρων – Τροποποίηση παρ. 1 και 3 άρθρου 3 ν. 3187/2003

Στο άρθρο 3 του ν. 3187/2003 (Α’ 233), περί των Τμημάτων και των Τομέων των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο τρίτο εδάφιο της περ. β’ της παρ. 1, προστίθενται οι λέξεις «, Εφοδιαστών, Διοικητικών και Μετεωρολόγων», β) το τέταρτο εδάφιο της περ. ε’ της παρ. 1 καταργείται, γ) στο πρώτο εδάφιο της περ. στ’ της παρ. 1, γα) προστίθενται οι λέξεις «που συνοδεύεται από αιτιολογημένη γνώμη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου (Ε.Σ.),» και γβ) οι λέξεις «είτε σε νέα Κατεύθυνση, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄, είτε στην ήδη λειτουργούσα Κατεύθυνση των Ελεγκτών Αεράμυνας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «είτε σε υφιστάμενη ή νέα κατεύθυνση, πλην της κατεύθυνσης των Μηχανικών σύμφωνα με την περ. γ΄», δ) στην παρ. 3, δα) οι λέξεις «Με προεδρικά διατάγματα» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,» και δβ) προστίθενται οι λέξεις «των Α.Σ.Ε.Ι.», και το άρθρο 3, κατόπιν νομοτεχνικών βελτιώσεων, διαμορφώνεται ως εξής:

Τμήματα – Τομείς

1.α. Στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) λειτουργούν Τμήματα. Τμήμα είναι η βασική εκπαιδευτική μονάδα που καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης.
β. Στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε.) λειτουργεί Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών με κατευθύνσεις Όπλων και Σωμάτων. Στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Ν.Δ.) λειτουργεί Τμήμα Ναυτικών Επιστημών με κατευθύνσεις Μαχίμων και Μηχανικών. Στη Σχολή Ικάρων (Σ.Ι.) λειτουργεί Τμήμα Αεροπορικών Επιστημών με Κατευθύνσεις Ιπταμένων, Μηχανικών, Ελεγκτών Αεράμυνας, Εφοδιαστών, Διοικητικών και Μετεωρολόγων.
γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου (Α.Α.Σ.), είναι δυνατή η ίδρυση, η λειτουργία, η μετονομασία ή η κατάργηση στο Τμήμα Αεροπορικών Επιστημών που λειτουργεί στη Σ.Ι. νέων Κατευθύνσεων οι οποίες θα λειτουργούν από το πρώτο έτος σπουδών.
δ. Οι σπουδαστές της Κατεύθυνσης Ιπταμένων της Σ.Ι. οι οποίοι κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών αποτυγχάνουν στις πτήσεις ή κρίνονται υγειονομικά ακατάλληλοι, διαγράφονται από τη Σ.Ι. απολυόμενοι, με την επιφύλαξη της περ. στ΄.
ε. Οι σπουδαστές της κατεύθυνσης Ιπταμένων της Σ.Ι., οι οποίοι, προκειμένου να ενταχθούν σε αυτή, διεγράφησαν είτε ως μαθητές από άλλη παραγωγική σχολή των Ε.Δ. είτε ως μόνιμοι στρατιωτικοί από τις τάξεις των Ε.Δ. και κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών αποτυγχάνουν στις πτήσεις και διαγράφονται από τη Σχολή Ικάρων, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη διαγραφή τους, να επανεντάσσονται στην κατηγορία που ανήκαν. Η επανεγγραφή των μαθητών στη σχολή από την οποία είχαν διαγραφεί γίνεται στο έτος σπουδών που έπεται του έτους διαγραφής τους, εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις για τη συνέχιση της φοίτησής τους, σύμφωνα με τον οικείο οργανισμό της σχολής, η δε φοίτησή τους αρχίζει από την επόμενη της διαγραφής τους από τη Σ.Ι. ακαδημαϊκή περίοδο. Η επανεγγραφή όσων υπηρετούσαν ως μόνιμοι στρατιωτικοί στις τάξεις των Ε.Δ. γίνεται στην ίδια επετηρίδα από την οποία διεγράφησαν και καθίστανται νεότεροι όσων απέκτησαν τον βαθμό κατά το ίδιο έτος.
στ. Οι σπουδαστές της Κατεύθυνσης Ιπταμένων της Σ.Ι., οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους αποτυγχάνουν στις πτήσεις ή κρίνονται υγειονομικά ακατάλληλοι, πλην όμως κατάλληλοι για ειδικότητες εδάφους, μπορούν ύστερα από αίτησή τους, που συνοδεύεται από αιτιολογημένη γνώμη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου (Ε.Σ.), να παραμείνουν στη Σ.Ι. μετατασσόμενοι είτε σε υφιστάμενη ή νέα κατεύθυνση πλην της κατεύθυνσης των Μηχανικών, σύμφωνα με την περ. γ΄, καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων του αντίστοιχου έτους, εφόσον υφίστανται υπηρεσιακές ανάγκες, ύστερα από εισήγηση του Α.Α.Σ. και απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Για τους σπουδαστές του πρώτου έτους, η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος που καθορίζεται με την παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 (Α΄ 38).
ζ) Η διαδικασία μετάταξης αυτών, τα αφορώντα στην εκπαίδευσή τους, όπως και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με τον Οργανισμό της Σ.Ι..
2. Τα Τμήματα κάθε Α.Σ.Ε.Ι. μπορούν να λειτουργούν με κοινούς Τομείς οι οποίοι καλύπτουν αποκλειστικά την ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Ο Τομέας έχει ως έργο τη διδασκαλία, έρευνα και εκπαίδευση μέρους του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος.
3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ιδρύονται, συγχωνεύονται, μετονομάζονται ή καταργούνται Τμήματα και Τομείς των Α.Σ.Ε.Ι..».

Οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων δευτέρου και τρίτου κύκλου σπουδών από τα των Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα – Αντικατάσταση άρθρου 4 ν. 3187/2003

Ο τίτλος και το άρθρο 4 του ν. 3187/2003 (Α’ 233), περί του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), αντικαθίστανται ως εξής:

Οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων δευτέρου και τρίτου κύκλου σπουδών

1. Στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) δύνανται να οργανώνονται, να λειτουργούν, να συγχωνεύονται, να μετονομάζονται ή να καταργούνται προγράμματα δεύτερου κύκλου σπουδών [Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)]. Τα Π.Μ.Σ. διέπονται από επιστημονική συνοχή, έχουν αντικείμενο συγγενές προς τα επιστημονικά πεδία του τμήματος που τα οργανώνει και πληρούν τις προϋποθέσεις που εγγυώνται υψηλό επίπεδο σπουδών, σε γνωστικά αντικείμενα, που άπτονται θεμάτων στρατιωτικής, ναυτικής και αεροπορικής επιστήμης και τεχνολογίας.
2. Τα Α.Σ.Ε.Ι. δύνανται να συμπράττουν για την οργάνωση Π.Μ.Σ. με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) καθώς και με ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), ερευνητικά πανεπιστημιακά ινστιτούτα, την Ακαδημία Αθηνών, το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, ιδρύματα και ερευνητικούς οργανισμούς της αλλοδαπής, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς και οργανισμούς, καθώς και αναγνωρισμένους επιστημονικούς φορείς και ενώσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Δεν επιτρέπεται η σύμπραξη με εκπαιδευτικούς φορείς μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης του ν. 3696/2008 (Α΄ 177).
3. Για τις διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας, καθώς και για τη σύνθεση, τις αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης, τους διδάσκοντες και την αξιολόγηση των Π.Μ.Σ., που οργανώνονται από τα Α.Σ.Ε.Ι. είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με τους φορείς της παρ. 2 του παρόντος, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 79 έως 89 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), που οργανώνονται από τα Α.Ε.Ι., με την επιφύλαξη της παρ. 18 του παρόντος.
4. Τα Α.Σ.Ε.Ι. δύνανται να διοργανώνουν αυτόνομα προγράμματα τρίτου κύκλου σπουδών [Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.)], τα οποία αποσκοπούν στην προαγωγή της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και στην ουσιαστική συνεισφορά στην εξέλιξη της γνώσης σε γνωστικό αντικείμενο ενδιαφέροντος των Α.Σ.Ε.Ι. και οδηγούν στην απόκτηση διδακτορικού διπλώματος μετά από την εκπόνηση και επιτυχή υποστήριξη διδακτορικής διατριβής. Τα προγράμματα σπουδών τρίτου κύκλου περιλαμβάνουν την υποχρεωτική εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε αντικείμενο που σχετίζεται με την επιστημονική περιοχή του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. και δύνανται να περιλαμβάνουν αυτοτελές πρόγραμμα μαθημάτων διδακτορικών σπουδών, το οποίο περιλαμβάνει την παρακολούθηση και επιτυχή περάτωση ολοκληρωμένου κύκλου μαθημάτων ή άλλων εκπαιδευτικών ή ερευνητικών δραστηριοτήτων, που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS).
5. Προγράμματα σπουδών τρίτου κύκλου για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με συνεπίβλεψη, διοργανώνονται από ένα Τμήμα Α.Σ.Ε.Ι. σε συνεργασία με ένα ή περισσότερα Τμήματα του ίδιου ή άλλου Α.Σ.Ε.Ι., ή Α.Ε.Ι. καθώς και με ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, ερευνητικά πανεπιστημιακά ινστιτούτα, την Ακαδημία Αθηνών, το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, καθώς και με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της αλλοδαπής. Δεν επιτρέπεται η σύμπραξη με εκπαιδευτικούς φορείς μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης του ν. 3696/2008.
6. Με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου (Ε.Σ.) του Α.Σ.Ε.Ι., η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της Ακαδημαϊκής Συνέλευσης (Α.Σ.) του Α.Σ.Ε.Ι., καθορίζονται το πρόγραμμα και ο κανονισμός του Π.Δ.Σ., οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων, η ελάχιστη και η μέγιστη χρονική διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποψηφίων διδακτόρων, καθώς και η διαδικασία επίβλεψης, υποστήριξης και αξιολόγησης της διδακτορικής διατριβής. Για τα παραπάνω θέματα, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 90 έως 97 του ν. 4957/2022 για τα προγράμματα τρίτου κύκλου σπουδών που οργανώνονται από τα Α.Ε.Ι.
7. Προτάσεις εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, οι οποίες είναι μέρος προγράμματος Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε.Α.) των Ενόπλων Δυνάμεων, δύνανται να χρηματοδοτούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες για τα προγράμματα διατάξεις. Μέρος της έρευνας, η οποία διεξάγεται στο πλαίσιο εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, μπορεί να πραγματοποιείται στα κέντρα έρευνας των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.
8. Υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής σε προγράμματα διδακτορικών σπουδών δύνανται να υποβάλουν αίτηση για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε συνεργασία με επιχείρηση ή βιομηχανία που εδρεύει ή παράρτημά της λειτουργεί στην ημεδαπή, η οποία αφορά στη διεξαγωγή βιομηχανικής ή εφαρμοσμένης έρευνας, με σκοπό την εξαγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών.
9. Η συνεργαζόμενη επιχείρηση ή βιομηχανία υποδεικνύει έναν εκπρόσωπό της με εμπειρία και γνώση σχετική με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής, που έχει ως καθήκοντα την καθοδήγηση του υποψήφιου διδάκτορα σε θέματα που αφορούν στις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης. Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος και επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής είναι αποκλειστικά μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του αντίστοιχου Α.Σ.Ε.Ι. στο οποίο εκπονείται η διδακτορική διατριβή, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 96 του ν. 4957/2022. Ο εκπρόσωπος της επιχείρησης ή βιομηχανίας δύναται να συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στις συνεδριάσεις της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και στην επταμελή εξεταστική επιτροπή, εκφράζοντας τις απόψεις του επί της γενικότερης πορείας της διατριβής κατά το μέρος που αφορά στη συνεργαζόμενη επιχείρηση ή βιομηχανία.
10. Με πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Α.Σ.Ε.Ι., της συνεργαζόμενης επιχείρησης ή βιομηχανίας και του υποψήφιου διδάκτορα, το οποίο εγκρίνεται από το Ε.Σ. του Α.Σ.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης της Α.Σ., καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι συνεργασίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην επιχείρηση ή τη βιομηχανία και την εξαγωγή των ερευνητικών αποτελεσμάτων, τη χρήση υποδομών του εξοπλισμού του Α.Σ.Ε.Ι., αν η έρευνα διεξάγεται εντός του Α.Σ.Ε.Ι., τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα κάθε συμβαλλόμενου μέρους, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί του έργου που διεξάγεται κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής.
11. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής ο υποψήφιος διδάκτορας δύναται να διεξάγει, εν όλω ή εν μέρει, την ερευνητική του δραστηριότητα σε χώρους της επιχείρησης ή βιομηχανίας, μετά από σύμφωνη γνώμη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζονται η υποστήριξη και η καθοδήγηση από τον επιβλέποντα και εφαρμόζονται οι διατάξεις του εσωτερικού οργανισμού λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Ι. και του εσωτερικού κανονισμού σπουδών.
12. Οι υποψήφιοι διδάκτορες του παρόντος έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής προόδων, που προβλέπονται από τον εσωτερικό οργανισμό του Α.Σ.Ε.Ι. και τον εσωτερικό κανονισμό σπουδών.
13. Επιχειρήσεις ή βιομηχανίες που εδρεύουν ή έχουν παράρτημα στην ημεδαπή δύναται να χρηματοδοτούν, εν όλω ή εν μέρει, την εκπόνηση βιομηχανικού διδακτορικού. Η οικονομική διαχείριση της χρηματοδότησης πραγματοποιείται μέσω του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου ή προγράμματος καθορίζεται με το πρωτόκολλο συνεργασίας της παρ. 10 και είναι μέλος Δ.Ε.Π. του αντίστοιχου Α.Σ.Ε.Ι. στο οποίο εκπονείται η διδακτορική διατριβή.
14. Η εκπόνηση βιομηχανικού διδακτορικού σύμφωνα με το παρόν δύναται να χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, του Ταμείου Χρηματοδότησης Αμυντικής Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας και από επιχειρήσεις ή βιομηχανίες, που εδρεύουν ή λειτουργούν παράρτημα στην ημεδαπή.
15. Τα Α.Σ.Ε.Ι. δύνανται να ιδρύουν, να οργανώνουν και να λειτουργούν Κοινά Διεθνή Διιδρυματικά Προγράμματα Σπουδών (Κ.Δ.Δ.Π.Σ) σύντομης διάρκειας, πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών με αντίστοιχα ιδρύματα της αλλοδαπής.
16. Για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των Κ.Δ.Δ.Π.Σ των Α.Σ.Ε.Ι. εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 111 του ν. 4957/2022, περί ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας των Κ.Δ.Δ.Π.Σ των Α.Ε.Ι..
17. Στα Π.Μ.Σ. και Π.Δ.Σ. των Α.Σ.Ε.Ι. δύνανται να φοιτούν απόφοιτοι των Α.Σ.Ε.Ι., της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.), της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (Σ.Α.Ν.), καθώς και απόφοιτοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
18. Προϋπόθεση για τη λειτουργία προγραμμάτων δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών στα Α.Σ.Ε.Ι. είναι η τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης και πιστοποίησης της ΕΘ.Α.Α.Ε..».

Όργανα διοίκησης των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων – Τροποποίηση άρθρου 5 ν. 3187/2003

Στο άρθρο 5 του ν. 3187/2003 (Α’ 233), περί των οργάνων διοίκησης των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Α.Σ.Ε.Ι., επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) στην παρ. 3, αα) στην υποπερ. (γγ) της περ. α’, οι λέξεις «Πρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων» αντικαθίστανται από τη λέξη «Κοσμήτορα», αβ) στην υποπερ. (ββ) της περ. δ’, οι λέξεις «Προέδρου Ακαδημαϊκών Θεμάτων» αντικαθίστανται από τη λέξη «Κοσμήτορα» και αγ) στην υποπερ. (στστ) της περ. δ’, οι λέξεις «Προέδρου Ακαδημαϊκών Θεμάτων» αντικαθίστανται, ομοίως, από τη λέξη «Κοσμήτορα»,
β) στην υποπερ. (ββ) της περ. β’ της παρ. 5, βα) οι λέξεις «Πρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων» αντικαθίσταται από τη λέξη «Κοσμήτορα» και ββ) οι λέξεις «, τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «και τα προγράμματα σπουδών»,
γ) στο πρώτο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 6, προστίθενται οι λέξεις «ή του Αναπληρωτή Καθηγητή»,
δ) στην περ. β’ της παρ. 6, δα) οι λέξεις «Πρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων» αντικαθίστανται από τη λέξη «Κοσμήτορας», δβ) στην υποπερ. (ββ), προστίθενται οι λέξεις «και διδακτορικά» και δγ) στην υποπερ. (εε), προστίθενται οι λέξεις «και διδακτορικών»,
ε) στην περ. γ’ της παρ. 6, εα) οι λέξεις «το αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ μεταξύ των Διευθυντών Τομέων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «μέλος Δ.Ε.Π. του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή» και εβ) προστίθεται νέο, δεύτερο, εδάφιο,
στ) στην παρ. 7, στα) στο πρώτο εδάφιο της περ. α’, οι λέξεις «, εάν δεν υπάρχει ενδιαφερόμενος Καθηγητής στον Τομέα» διαγράφονται και στβ) οι λέξεις «Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)»,
ζ) στην περ. α’ της παρ. 9, οι λέξεις «μεταξύ τους» διαγράφονται,
η) στην υποπερ. (αα) της περ. δ΄ της παρ. 9, προστίθενται οι λέξεις «, τον Αναπληρωτή Κοσμήτορα» και
θ) στην υποπερ. (γγ) της περ. δ’ της παρ. 9, θα) οι λέξεις «Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών», θβ) οι λέξεις «πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και ερευνητικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής» και θγ) προστίθενται οι λέξεις «της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης», και το άρθρο 5, κατόπιν νομοτεχνικών βελτιώσεων, διαμορφώνεται ως εξής:

Όργανα διοίκησης των Α.Σ.Ε.Ι.

1. Όργανα διοίκησης του Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Σ.Ε.Ι.) για την εκπαιδευτική του λειτουργία είναι:
α. Συλλογικά:
(αα) Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο (Ε.Σ.)
(ββ) Η Ακαδημαϊκή Συνέλευση (Α.Σ.)
β. Μονοπρόσωπα:
(αα) ο Διοικητής
(ββ) ο Υποδιοικητής
(γγ) ο Διευθυντής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης
(δδ) ο Κοσμήτορας
(εε) οι Διευθυντές Τομέων.
2. Ο Διοικητής είναι εν ενεργεία αξιωματικός του οικείου Κλάδου, φέρει τον βαθμό του Υποστρατήγου ή αντιστοίχου των άλλων Κλάδων των Ε.Δ., είναι απόφοιτος του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών κατά προτίμηση. Τοποθετείται κατά τις κείμενες διατάξεις και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπουν οι σχετικοί νόμοι, κανονισμοί και διαταγές για τις Ε.Δ., καθώς επίσης και ο Οργανισμός του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. και ιδίως:
α. Τη Διοίκηση του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., την ευθύνη της εκπλήρωσης της αποστολής του και την τήρηση της σχετικής με αυτό νομοθεσίας και του Οργανισμού του.
β. Τη Διοίκηση του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού, ενώ επί του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού έχει διοικητικές και λοιπές αρμοδιότητες που ορίζουν ο νόμος αυτός και ο Οργανισμός του οικείου Α.Σ.Ε.Ι..
γ. Την ευθύνη για την εκπαίδευση των φοιτούντων στα Α.Σ.Ε.Ι., σύμφωνα με τα ισχύοντα προγράμματα σπουδών και τον Οργανισμό του Α.Σ.Ε.Ι. και την εφαρμογή των αποφάσεων του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου.
δ. Την επίβλεψη, παρακολούθηση και έλεγχο της εφαρμογής των αποφάσεων του Ε.Σ. και των προβλεπόμενων στον Οργανισμό του Α.Σ.Ε.Ι..
ε. Την παρακολούθηση των θεμάτων υγείας, φυσικής κατάστασης, ενδιαίτησης, διατροφής, ψυχαγωγίας και της εν γένει αγωγής των φοιτούντων.
3. α. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο (Ε.Σ.) είναι η ανώτατη εκπαιδευτική αρχή του Α.Σ.Ε.Ι. Αποτελείται από τον Διοικητή του Α.Σ.Ε.Ι. ως πρόεδρο και μέλη:
(αα) Τον Υποδιοικητή του Α.Σ.Ε.Ι..
(ββ) Τον Διευθυντή Στρατιωτικής Εκπαίδευσης.
(γγ) Τον Κοσμήτορα.
(δδ) Τρεις εν ενεργεία αξιωματικούς από το επιτελείο του Α.Σ.Ε.Ι., κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, τους οποίους ορίζει ο Διοικητής του οικείου Α.Σ.Ε.Ι, με θητεία δύο ετών.
(εε) Τέσσερις Διευθυντές Τομέων με θητεία δύο ετών. Εκλέγονται από την Α.Σ., με μυστική ψηφοφορία, σε ειδική συνεδρίαση, που συγκαλεί ο Κοσμήτορας τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους στο Ε.Σ.. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση. Εάν οι Διευθυντές Τομέων δεν επαρκούν για την κάλυψη των κενών θέσεων ή για οποιονδήποτε λόγο αποβεί άκαρπη η διαδικασία εκλογής και είναι αδύνατη η συγκρότηση του Ε.Σ., τότε για την κάλυψη των κενών θέσεων υποβάλλουν υποψηφιότητα Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές ή Επίκουροι Καθηγητές. Εκλέγονται από την Α.Σ. με μυστική ψηφοφορία, σε ειδική συνεδρίαση που συγκαλεί ο Κοσμήτορας τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους στο Ε.Σ.. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.
β. Το Ε.Σ. συγκαλείται εγγράφως από τον πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. Ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο πρόεδρος και πέντε από τα μέλη του, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον ένα μέλος των υποπερ. (γγ), (δδ) και (εε) της περ. (α) της παρούσας παραγράφου. Οι αποφάσεις του Ε.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.
γ. Ο Πρόεδρος του Ε.Σ. μπορεί, όταν απαιτείται, να καλεί στις συνεδριάσεις οποιοδήποτε μέλος Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή του Επιτελείου του Α.Σ.Ε.Ι. για να εκφράσει τη γνώμη του χωρίς δικαίωμα ψήφου.
δ. Το Ε.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:
(αα) Αποφασίζει ή εισηγείται στον εποπτεύοντα Υπουργό Εθνικής Άμυνας, μέσω του οικείου Γενικού Επιτελείου, σύμφωνα με τον Οργανισμό του Α.Σ.Ε.Ι., επί όλων των θεμάτων που αφορούν στην εκπαίδευση.
(ββ) Εγκρίνει το πρόγραμμα σπουδών του Α.Σ.Ε.Ι., καθώς και τα ωρολόγια προγράμματα μαθημάτων, μετά από πρόταση του Διευθυντή Στρατιωτικής Εκπαίδευσης για τη στρατιωτική εκπαίδευση και του Κοσμήτορα για την ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Το Πρόγραμμα Σπουδών περιέχει τους τίτλους των μαθημάτων, το περιεχόμενο αυτών, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας, στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής διδακτικό – εκπαιδευτικό έργο και τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων.
(γγ) Ορίζει, μετά από εισήγηση του Διευθυντή του οικείου Τομέα, τους Διευθυντές των εργαστηρίων, οι οποίοι είναι Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές ή Επίκουροι Καθηγητές και είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση και λειτουργία των εργαστηρίων. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει Διευθυντής Τομέα, εισηγείται ο Κοσμήτορας.
(δδ) Εισηγείται στον εποπτεύοντα Υπουργό Εθνικής Άμυνας, μέσω του οικείου Γενικού Επιτελείου, για θέματα που αφορούν στην ίδρυση, κατάργηση ή τις εν γένει μεταβολές Τομέων ή Π.Μ.Σ., καθώς και τις θέσεις προσωπικού.
(εε) Αποφασίζει για την κατανομή του διδακτικού εκπαιδευτικού έργου μεταξύ των μελών των Τομέων, ύστερα από εισήγηση των Διευθυντών Τομέων.
(στστ) Καταρτίζει, μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα, σχέδιο προϋπολογισμού του κατ` άρθρο 27 ειδικού λογαριασμού του Α.Σ.Ε.Ι. το οποίο υποβάλλει δια του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. προς έγκριση στο αντίστοιχο Γ.Ε..
(ζζ) Καταρτίζει μετά από εισήγηση του Υποδιοικητή του Α.Σ.Ε.Ι. σχέδιο προϋπολογισμού για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Α.Σ.Ε.Ι. το οποίο προωθεί στο αντίστοιχο Γενικό Επιτελείο προς έγκριση, δια του οικείου Α.Σ.Ε.Ι.
(ηη) Επιλέγει, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, τους Στρατιωτικούς Εκπαιδευτές (Σ.Ε.).
ε. Οι ψηφοφορίες του Ε.Σ. είναι φανερές και οι αποφάσεις του αιτιολογημένες, εκτός των περιπτώσεων της μυστικής ψηφοφορίας, που αναφέρονται στον νόμο αυτόν.
στ. Τη γραμματειακή υποστήριξη του Ε.Σ. αναλαμβάνει η Γραμματεία του Ε.Σ.. Η Γραμματεία του Ε.Σ. υπάγεται στον Διοικητή της Σχολής.
ζ. Ειδικότερα θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και αρμοδιοτήτων του Ε.Σ., καθώς και θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Γραμματείας του Ε.Σ. ρυθμίζονται από τον Οργανισμό του οικείου Α.Σ.Ε.Ι..
4. Ο Υποδιοικητής είναι αξιωματικός του οικείου Κλάδου, φέρει τον βαθμό του Ταξιάρχου ή αντιστοίχου των άλλων Κλάδων των Ε.Δ., είναι απόφοιτος του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών κατά προτίμηση. Τοποθετείται κατά τις κείμενες διατάξεις για δύο έτη τουλάχιστον και έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α. Είναι άμεσος βοηθός και ο νόμιμος αναπληρωτής του Διοικητή όταν απουσιάζει.
β. Έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τον νόμο και τον Οργανισμό του οικείου Α.Σ.Ε.Ι..
5. α. Ο Διευθυντής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης είναι αξιωματικός του οικείου Κλάδου βαθμού Ταξιάρχου ή Συνταγματάρχη και αντίστοιχων των άλλων Κλάδων των ΕΔ, απόφοιτος του οικείου ανώτατου στρατιωτικού εκπαιδευτικού ιδρύματος (Α.Σ.Ε.Ι.), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών κατά προτίμηση και τοποθετείται κατά τις κείμενες διατάξεις για περίοδο δύο τουλάχιστον ετών.
β. Ο Διευθυντής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
(αα) Προΐσταται της Διεύθυνσης Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, διευθύνει και εποπτεύει την παρεχόμενη στρατιωτική εκπαίδευση, σύμφωνα με τον νόμο αυτόν και τον οικείο Οργανισμό.
(ββ) Συνεργάζεται με τον Κοσμήτορα για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την έρευνα και τα προγράμματα σπουδών στο Α.Σ.Ε.Ι..
(γγ) Υποβάλλει πρόταση στον Υποδιοικητή του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. σχετικά με τον ετήσιο προϋπολογισμό των εκπαιδευτικών αναγκών του Α.Σ.Ε.Ι. ως προς τη στρατιωτική εκπαίδευση.
(δδ) Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Ε.Σ. ως προς τη στρατιωτική εκπαίδευση.
(εε) Εκπροσωπεί το Α.Σ.Ε.Ι. σε δραστηριότητες στρατιωτικής εκπαίδευσης.
(στστ) Έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τον νόμο αυτόν και τον οικείο Οργανισμό.
6. α. Ο Κοσμήτορας είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή και εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από την Α.Σ.. Ο Κοσμήτορας έχει θητεία τεσσάρων ακαδημαϊκών ετών. Δεν επιτρέπεται η εκλογή Κοσμήτορα για δύο συνεχείς θητείες, καθώς και η εκλογή για περισσότερες από δύο θητείες συνολικά. Ως θητεία για την εφαρμογή της διάταξης αυτής νοείται η χρονική περίοδος ανάμεσα σε δύο εκλογικές διαδικασίες. Η θητεία στο παραπάνω αξίωμα πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου δεν λαμβάνεται υπόψη για τους περιορισμούς αυτής της παραγράφου.
β. Ο Κοσμήτορας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
(αα) Προΐσταται της Κοσμητείας, διευθύνει και εποπτεύει την παρεχόμενη ακαδημαϊκή εκπαίδευση, σύμφωνα με τον νόμο αυτόν και τον οικείο Οργανισμό.
(ββ) Συνεργάζεται με τον Διευθυντή Στρατιωτικής Εκπαίδευσης για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων σχετικά με την έρευνα και τα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών στο Α.Σ.Ε.Ι..
(γγ) Υποβάλλει πρόταση στον Υποδιοικητή του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. σχετικά με τον ετήσιο προϋπολογισμό των εκπαιδευτικών αναγκών του Α.Σ.Ε.Ι. ως προς την ακαδημαϊκή εκπαίδευση.
(δδ) Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου ως προς την ακαδημαϊκή εκπαίδευση.
(εε) Εκπροσωπεί το Α.Σ.Ε.Ι. στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα σε θέματα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών και σε θέματα έρευνας.
(στστ) Έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τον νόμο αυτόν και τον οικείο Οργανισμό.
γ. Ο Κοσμήτορας, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Κοσμήτορα, ο οποίος είναι μέλος Δ.Ε.Π. του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή. Ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από την Α.Σ., η οποία πραγματοποιείται ταυτόχρονα με τη διαδικασία εκλογής Κοσμήτορα. Η αναπλήρωση αφορά σε κάθε αρμοδιότητα του Κοσμήτορα πλην εκείνων της συμμετοχής του στο Ε.Σ., στο Σ.Α.Α.Σ.Ε. και στα όργανα εκλογής, επιλογής και εξέλιξης του διδακτικού προσωπικού.
7.α. Ο Διευθυντής Τομέα είναι μέλος Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή. Εκλέγεται για δύο ακαδημαϊκά έτη, με δυνατότητα επανεκλογής, από σώμα εκλεκτόρων που αποτελείται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. του Τομέα και από ένα μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τομέα που εκλέγονται από το σύνολο του Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τομέα αντίστοιχα.
β. Αν στον Τομέα δεν υπάρχει Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής, το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο αναθέτει τον συντονισμό του Τομέα σε ένα μέλος Δ.Ε.Π. του Τομέα αυτού, κατά προτεραιότητα σε μόνιμο Επίκουρο Καθηγητή, ο οποίος, ως Συντονιστής Τομέα, δεν δικαιούται να είναι μέλος του Ε.Σ.
γ. Ο Διευθυντής Τομέα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
(αα) Διευθύνει τις δραστηριότητες του Τομέα και εισηγείται στο Ε.Σ. την κατανομή του διδακτικού εκπαιδευτικού έργου μεταξύ των μελών του Τομέα.
(ββ) Εισηγείται στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο για θέματα σχετικά με τα προγράμματα σπουδών, τη δημιουργία θέσεων προσωπικού, την πρόσληψη προσωπικού και κάθε άλλο θέμα που αφορά στον Τομέα.
(γγ) Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του Τομέα και για την προώθηση του ερευνητικού του έργου.
(δδ) Έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τον νόμο αυτόν και τον οικείο Οργανισμό.
8. Ειδικότερα θέματα σχετικά με την εκλογή των ανωτέρω αιρετών οργάνων, τη συμμετοχή τους στο Ε.Σ., τη διοικητική υποστήριξή τους, την αναπλήρωσή τους, καθώς και θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και διοικητικής υποστήριξης της Κοσμητείας και της Διεύθυνσης Στρατιωτικής Εκπαίδευσης καθορίζονται στον Οργανισμό του οικείου Α.Σ.Ε.Ι..
9.α. Η Α.Σ. απαρτίζεται από το σύνολο των μελών του Δ.Ε.Π. του Α.Σ.Ε.Ι., από έναν εκπρόσωπο του Ε.Ε.Π. και έναν εκπρόσωπο του Ε.Τ.Ε.Π., οι οποίοι εκλέγονται με ετήσια θητεία, σε ειδικές συνεδριάσεις των μελών Ε.Ε.Π. και των μελών Ε.Τ.Ε.Π. του Α.Σ.Ε.Ι. αντίστοιχα, που συγκαλεί ο Κοσμήτορας τουλάχιστον έναν μήνα πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους.
β. Της Α.Σ. προεδρεύει ο Κοσμήτορας. Τη γραμματειακή υποστήριξη της Α.Σ. αναλαμβάνει η Γραμματεία του Ε.Σ.. Απαρτία επιτυγχάνεται όταν παρευρίσκονται, κατ΄ ελάχιστον, τα μισά συν ένα μέλη της Α.Σ.. Η απαρτία διαπιστώνεται από τον προεδρεύοντα πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, συντάσσεται σχετικό πρακτικό, με μέριμνα του προεδρεύοντα, και η συνεδρίαση αναβάλλεται. Στην περίπτωση αυτή το όργανο συγκαλείται εκ νέου μέσα σε δέκα ημέρες από την πρώτη σύγκληση και ευρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.
γ. Η Α.Σ. συνέρχεται σε τουλάχιστον τέσσερις τακτικές συνεδριάσεις εντός του ακαδημαϊκού έτους. Η Α.Σ. συνέρχεται και εκτάκτως, κατόπιν πρόσκλησης του προεδρεύοντα ή εφόσον το ζητήσει εγγράφως το ένα τρίτο τουλάχιστον του συνόλου των μελών της. Στην τελευταία περίπτωση η έκτακτη σύγκληση του οργάνου είναι υποχρεωτική για τον προεδρεύοντα.
δ. Η Α.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
(αα) Εκλέγει τον Κοσμήτορα, τον Αναπληρωτή Κοσμήτορα και τα αιρετά μέλη του Ε.Σ. του Α.Σ.Ε.Ι..
(ββ) Ορίζει τα μέλη των Εκλεκτορικών Σωμάτων για την εκλογή, επιλογή, εξέλιξη και μονιμοποίηση των μελών Δ.Ε.Π..
(γγ) Εισηγείται προς το Ε.Σ., δια του Κοσμήτορα, επί θεμάτων που αφορούν στη στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Α.Σ.Ε.Ι. και ειδικότερα επί των προγραμμάτων πρώτου, δευτέρου και τρίτου κύκλου σπουδών, του ερευνητικού προσανατολισμού, των ακαδημαϊκών συνεργασιών με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και ερευνητικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, της ίδρυσης και κατάργησης Τομέων και Εργαστηρίων, του προγραμματισμού προκήρυξης νέων θέσεων διδακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού και της διασφάλισης της ποιότητας της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης. Επιπλέον, εισηγείται για την ανακήρυξη των ομότιμων καθηγητών και των επίτιμων διδακτόρων του Α.Σ.Ε.Ι. μετά από πρόταση που υπογράφεται τουλάχιστον από τρία μέλη Δ.Ε.Π..».

Συμβούλιο Ανώτατης Ακαδημαϊκής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης – Διασχολικό Συμβούλιο – Τροποποίηση άρθρου 6 ν. 3187/2003

Στο άρθρο 6 του ν. 3187/2003 (Α’ 233), περί της ίδρυσης και των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου Ανώτατης Ακαδημαϊκής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης (Σ.Α.Α.Σ.Ε.), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στον τίτλο, προστίθενται οι λέξεις «- Διασχολικό Συμβούλιο των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΔΙ.Σ.Α.Σ.Ε.Ι.)», β) στην παρ. 1, οι περ. γ’, ζ’, η’, θ’ και ι’ καταργούνται, γ) στην παρ. 2, γα) η λέξη «αποτελείται» αντικαθίσταται από τις λέξεις «συγκροτείται» και γβ) στην περ. ε’, οι λέξεις «Προέδρους Ακαδημαϊκών Θεμάτων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Κοσμήτορες», δ) στην παρ. 3, οι λέξεις «και Πανεπιστήμια» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)», ε) στην παρ. 5, προστίθενται οι λέξεις «και ο καθορισμός των κατευθύνσεων επιστημονικής έρευνας που διεξάγεται εντός των Α.Σ.Ε.Ι.» και το άρθρο 6, κατόπιν νομοτεχνικών βελτιώσεων, διαμορφώνεται ως εξής:

Συμβούλιο Ανώτατης Ακαδημαϊκής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης (Σ.Α.Α.Σ.Ε.) – Διασχολικό Συμβούλιο Α.Σ.Ε.Ι. (ΔΙ.Σ.Α.Σ.Ε.Ι.)

1. Ιδρύεται Συμβούλιο Ανώτατης Ακαδημαϊκής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης (Σ.Α.Α.Σ.Ε.) με σκοπό:
α. Τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των Aνώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) στο πλαίσιο των προγραμμάτων συνεχούς αναβάθμισης της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
β. Την παρακολούθηση, αναθεώρηση και προσαρμογή της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα Α.Σ.Ε.Ι. στις σύγχρονες απαιτήσεις της Στρατιωτικής/Ναυτικής/Αεροπορικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, μετά από σχετικές προτάσεις των Α.Σ.Ε.Ι. μέσω των οικείων Γενικών Επιτελείων.
γ. [Καταργείται]
δ. Την αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού των ΕΔ.
ε. Την κατανομή των πιστώσεων και ίδρυση θέσεων προσωπικού στα Α.Σ.Ε.Ι. και λοιπές Στρατιωτικές Σχολές.
στ. Την πρόταση αριθμού των εισακτέων για φοίτηση στα Α.Σ.Ε.Ι. μετά από σχετικές εισηγήσεις των Γενικών Επιτελείων.
ζ. [Καταργείται]
η. [Καταργείται]
2. Το Σ.Α.Α.Σ.Ε. συγκροτείται από:
α. Τους Αρχηγούς Γ.Ε.Ε.Θ.Α./ Γ.Ε.Σ./ Γ.Ε.Ν./ Γ.Ε.Α. ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους.
β. Έναν εκπρόσωπο του ΥΠΕΘΑ, αναγνωρισμένου επιστημονικού και εκπαιδευτικού κύρους ή τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.
γ. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού αναγνωρισμένου επιστημονικού και εκπαιδευτικού κύρους ή τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
δ. Τους Διοικητές των Α.Σ.Ε.Ι.
ε. Τους Διευθυντές Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και τους Κοσμήτορες των Α.Σ.Ε.Ι..
3. Το Σ.Α.Α.Σ.Ε. μπορεί να καλεί εκπροσώπους από άλλα Υπουργεία ή Οργανισμούς ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.).
4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν πρότασης των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων και του Γ.Ε.Ε.Θ.Α., καθορίζονται ο τρόπος λειτουργίας και η εκτέλεση των αποφάσεων του Σ.Α.Α.Σ.Ε..
5. Στο πλαίσιο του Σ.Α.Α.Σ.Ε. συγκροτείται Διασχολικό Συμβούλιο Α.Σ.Ε.Ι. (ΔΙ.Σ.Α.Σ.Ε.Ι.) αποτελούμενο από τους Διοικητές, τους Διευθυντές Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και τους Κοσμήτορες των Α.Σ.Ε.Ι. Αρμοδιότητες του Συμβουλίου είναι: ο συντονισμός των δραστηριοτήτων και η γενικότερη συνεργασία μεταξύ των Α.Σ.Ε.Ι., η από κοινού εξέταση θεμάτων, που αφορούν στην εκπαίδευση στα Α.Σ.Ε.Ι., η υποβολή εισηγήσεων στο Σ.Α.Α.Σ.Ε. και ο καθορισμός των κατευθύνσεων επιστημονικής έρευνας που διεξάγεται εντός των Α.Σ.Ε.Ι.. Του Διασχολικού Συμβουλίου προεδρεύει ο αρχαιότερος μεταξύ των Διοικητών των Α.Σ.Ε.Ι. και βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ο Πρόεδρος και τέσσερα μέλη του, μεταξύ των οποίων υποχρεωτικά δύο εκ των Κοσμητόρων. Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται εκ περιτροπής στις εγκαταστάσεις των τριών Α.Σ.Ε.Ι., τουλάχιστον τρεις φορές μέσα σε κάθε ακαδημαϊκό έτος και οι αποφάσεις λαμβάνονται κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου».

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 19/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

aksiologisi2.jpg
Αξιολόγηση: «Στηρίζουμε τον εκπαιδευτικό που απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του λόγω της απεργίας – αποχής»
«Το δικαίωμα μας στην απεργία είναι κατοχυρωμένο με τους αγώνες μας και δε θα το παραδώσουμε»
Αξιολόγηση: «Στηρίζουμε τον εκπαιδευτικό που απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του λόγω της απεργίας – αποχής»
μητσοτακης
Κυρ. Μητσοτάκη: Το μήνυμά του για την επέτειο των 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο
«Και όπως το θέλει ο ποιητής: Χρυσοπράσινο φύλλο ριγμένο στο πέλαγος»
Κυρ. Μητσοτάκη: Το μήνυμά του για την επέτειο των 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο