Σχολικά βιβλία
INTIME NEWS/ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
Νέα τροποποιητική απόφαση φέρνει αλλαγές στις Επιστημονικές Επιτροπές αξιολόγησης των σχολικών βιβλίων - Δείτε το ΦΕΚ

Αλλαγές για τις Επιστημονικές Επιτροπές, που θα αναλάβουν την αξιολόγηση των σχολικών βιβλίων, τα οποία  θα παραδώσουν στο ΙΕΠ οι συγγραφικές ομάδες και εκδότες, φέρνει νέα τροποποιητική απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.

Για τις αμοιβές των Επιστημονικών Επιτροπών προβλέπεται δαπάνη συνολικού ύψους 835.000 ευρώ.

Δείτε εδώ αναλυτικά το ΦΕΚ.

Οι αλλαγές

1. Τη δεύτερη (2η) τροποποίηση της υπό στοιχεία 160159/ΓΔ4/23-12-2022 κοινής απόφασης της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Δημιουργία, συγκρότηση, λειτουργία και τεχνική υποστήριξη του Μητρώου Διδακτικών Βιβλίων (Μ.Δ.Β.) και της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Διδακτικών Βιβλίων (Ψ.Β.Δ.Β.), δομή, οργάνωση και περιεχόμενο αυτών, προϋποθέσεις, προδιαγραφές, χαρακτηριστικά, κριτήρια και διαδικασία ένταξης, τροποποίησης, μεταβολής ή απένταξης διδακτικών βιβλίων στο Μ.Δ.Β. και στην Ψ.Β.Δ.Β., υποβολή και εξέταση διοικητικών προσφυγών κατά των συναφών πράξεων και όργανα ελέγχου τους» (Β’ 6712), ως ακολούθως:

Αλλαγή νο.1

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 8 αυτής προστίθεται εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Με βάση τις γενικές προδιαγραφές, τις τεχνικές προδιαγραφές και χαρακτηριστικά, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης ποιότητας, που ορίζονται στα άρθρα 14 επ. και τα προσαρτημένα παραρτήματα, καθώς και τις ειδικές προδιαγραφές που ορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της παρ. 1 του άρθρου 6 και τα παραρτήματα ή λοιπά συνημμένα σ’ αυτή κείμενα, τα βιβλία, που έχουν κατατεθεί, αξιολογούνται από επιστημονικές επιτροπές, οι οποίες συνιστώνται ανά γνωστικό αντικείμενο.

Ανάλογα με το πλήθος των βιβλίων, για τα οποία έχει δηλωθεί ενδιαφέρον σε ένα γνωστικό αντικείμενο, δύναται να συσταθούν περισσότερες της μιας επιστημονικές επιτροπές.

Στις επιτροπές συμμετέχουν και τεχνικοί εμπειρογνώμονες, οι οποίοι προβαίνουν σε έλεγχο συμμόρφωσης ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά που αφορούν στην εκτύπωση ή την ψηφιακή μορφή των παραδοτέων βιβλίων, καθώς και του συμπληρωματικού ψηφιακού υλικού που συνδέεται με αυτά.

Τις επιτροπές δύναται να συνεπικουρούν επιπλέον εμπειρογνώμονες για τεχνικά θέματα χωρίς να είναι μέλη των επιτροπών.».

Αλλαγή νο.2

Τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 8 και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Για τη σύσταση και συγκρότηση των επιστημονικών επιτροπών της παρ. 2, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), μετά τη λήξη της αποκλειστικής προθεσμίας της παρ. 4 του άρθρου 6, εκδίδει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με την οποία καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή σ’ αυτές μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), εκπαιδευτικοί και άλλοι επιστήμονες αυξημένων προσόντων και γνώσεων στο επιστημονικό και παιδαγωγικό αντικείμενο του μαθήματος ή γνωστικού αντικειμένου, για το οποίο συνιστώνται, και τίθενται τα ειδικότερα κριτήρια και προδιαγραφές επάρκειας, που μπορεί να είναι ιδίως μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, συγγραφικό-ερευνητικό έργο, στο οποίο δύναται να συγκαταλέγονται ιδίως βιβλία, δημοσιεύσεις σε διεθνή και εθνικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια, καθώς και διδακτική εμπειρία.

Οι επιστημονικές επιτροπές ορίζονται τετραμελείς και σε αυτές περιλαμβάνεται και ο τεχνικός εμπειρογνώμονας, ο οποίος στερείται αποφασιστικής ψήφου.

Σε κάθε επιτροπή συμμετέχει τουλάχιστον ένας/μία εν ενεργεία εκπαιδευτικός αυξημένων προσόντων και γνώσεων στο επιστημονικό και παιδαγωγικό αντικείμενο του μαθήματος/γνωστικού αντικειμένου, για το οποίο η επιτροπή συνιστάται.

Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη των επιστημονικών επιτροπών συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών και επικουρικών εμπειρογνωμόνων πρέπει να μην σχετίζονται με τη συγγραφική διαδικασία των βιβλίων, που είναι υποψήφια για ένταξη».

Αλλαγή νο.3

Τροποποιείται το προτελευταίο και τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 8 και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν στις επιστημονικές επιτροπές καταθέτουν αίτηση σε ψηφιακή εφαρμογή, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στα οποία συγκαταλέγονται ιδίως τα εξής:

α) βιογραφικό σημείωμα,

β) ακαδημαϊκοί τίτλοι,

γ) βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και

δ) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν σχετίζονται με τη συγγραφική διαδικασία των βιβλίων, που είναι υποψήφια για ένταξη, ούτε συντρέχει οιοδήποτε άλλο κώλυμα συμμετοχής στις επιτροπές.

Την επιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη για το περιεχόμενο των αιτήσεων των αιτούντων αξιολογητών έχει το Ι.Ε.Π.

Την ευθύνη για τις τεχνικές προδιαγραφές, την τεχνική ανάπτυξη και διαχείριση, τη λειτουργία και την τεχνική υποστήριξη της ψηφιακής εφαρμογής για την υποβολή αιτήσεων αξιολογητών έχει το Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Τα μέλη των επιτροπών, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι τεχνικοί εμπειρογνώμονες καθώς και οι επικουρικοί εμπειρογνώμονες, ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Ι.Ε.Π.».

Αλλαγή νο.4

Τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 8 και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Κατά την αξιολόγηση κάθε διδακτικού βιβλίου, που υποβλήθηκε, οι επιστημονικές επιτροπές εξετάζουν την επιστημονική, παιδαγωγική και διδακτική καταλληλότητα και εγκυρότητά του, συμπεριλαμβανομένου του συμπληρωματικού ψηφιακού υλικού.

Οι τεχνικοί και επικουρικοί εμπειρογνώμονες των επιστημονικών επιτροπών ελέγχουν τις προδιαγραφές, που σχετίζονται με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των βιβλίων, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές για την εκτύπωση και την ψηφιακή μορφή των βιβλίων και τις τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν στο συμπληρωματικό ψηφιακό υλικό.

Για την υλοποίηση της αξιολόγησης αποκτούν πρόσβαση στο υλικό, που έχει υποβληθεί από τους συμμετάσχοντες συγγραφείς στο Σύστημα Υποβολής Βιβλίων, αξιοποιώντας τα εργαλεία και το σύνολο των δυνατοτήτων που τους παρέχει το σύστημα. Αξιολογική κρίση των επιστημονικών επιτροπών που αγνοεί ή δεν συνάδει με το πόρισμα του ελέγχου των οικείων εμπειρογνωμόνων αιτιολογείται ειδικώς στο σχετικό πρακτικό».

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 20/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

ypaith
ΙΕΠ: Έλλειμμα ύψους 589.500 ευρώ - Το ΥΠΑΙΘΑ αποσύρει χρήματα από τα ΑΕΙ για να το καλύψει
«Τρύπα» εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ στο ΙΕΠ – Η απόφαση Πιερρακάκη να αποσύρει χρήματα από τα δημόσια πανεπιστήμια
ΙΕΠ: Έλλειμμα ύψους 589.500 ευρώ - Το ΥΠΑΙΘΑ αποσύρει χρήματα από τα ΑΕΙ για να το καλύψει
αξιολόγηση
Αιρετοί ΔΑΚΕ: «Όχι» στην αξιολόγηση!
Ενημερωτικό των αιρετών ΔΑΚΕ για την 21η συνεδρίαση ΠΥΣΠΕΑ’ Αθήνας  & 7η συνεδρίαση ΑΠΥΣΠΕ Αττικής –  «Αναρωτιόμαστε τι άλλο πρέπει να συμβεί για να...
Αιρετοί ΔΑΚΕ: «Όχι» στην αξιολόγηση!