Τράπεζα θεμάτων: Άνοιξε η πλατφόρμα για τα σχολεία
Άνοιξε η πλατφόρμα για την Τράπεζα θεμάτων - Αναλυτικά οι οδηγίες χρήσης

Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΙΕΠ για τα σχολεία, όπου θα αναρτηθεί το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων.

Συνδεθείτε εδώ

Δείτε εδώ τις οδηγίες

Πώς θα γίνει η κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων - Εγκύκλιος

Με νέα εγκύκλιο του γενικού γραμματέα του ΥΠΑΙΘΑ κ.Ι.Κατσαρού, καθορίζονται οι διαδικασίες πραγματοποίησης των επικείμενων προαγωγικών, απολυτηρίων και επαναληπτικών εξετάσεων των τάξεων όλων των τύπων Λυκείου, μέσω της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας.

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 24/30-04-2024 του Δ.Σ.), δίνονται οι παρακάτω οδηγίες για την εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.): Κατά το σχολικό έτος 2023-2024 οι προαγωγικές, απολυτήριες και επαναληπτικές εξετάσεις στα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων όλων των τύπων Λυκείου διενεργούνται με θέματα που κληρώνονται από την Τ.Θ.Δ.Δ. είτε ως ενότητες θεμάτων είτε ως αυτοτελή θέματα.

Οι οδηγίες

Πέντε ημέρες πριν την έναρξη των προαγωγικών, απολυτήριων και επαναληπτικών εξετάσεων ΜαΐουΙουνίου 2024/Σεπτεμβρίου 2024 κάθε Λύκειο αναρτά, με ευθύνη του/της Διευθυντή/-ντριας,το πρόγραμμα των εξετάσεων των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων στην ιστοσελίδα της Τ.Θ.Δ.Δ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida, Σχολεία-Διευθύνσεις) ή εναλλακτικά στο https://draw.iep.edu.gr. Η είσοδος πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών που διαθέτει η σχολική μονάδα στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.) ή μέσω κωδικών Taxisnet του/της Διευθυντή/-ντριας του σχολείου.

Σε περίπτωση τροποποίησης προγραμματισμένης εξέτασης για οποιονδήποτε λόγο ή σε περίπτωση εξέτασης μαθητών/-τριών που για λόγους ασθένειας δεν προσήλθαν στις προγραμματισμένες εξετάσεις, ενημερώνεται σχετικά η οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και καθορίζεται από το σχολείο νέα ημερομηνία εξέτασης, σύμφωνα με τα παραπάνω, αναρτώντας το επικαιροποιημένο πρόγραμμα εξετάσεων στην ιστοσελίδα της Τ.Θ.Δ.Δ.

Την ημέρα κάθε προγραμματισμένης εξέτασης ο/η Διευθυντής/-ντρια και ο/η οικείος/-α ή οι οικείοι/-ες διδάσκοντες/-ουσες, κληρώνουν άπαξ από την Τ.Θ.Δ.Δ. τα θέματα για τα προς εξέταση μαθήματα (έως δύο ώρες προ της ενάρξεως της εξέτασης για όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα και τρεις ώρες για τα μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας/Αρχαίων Ελληνικών,των Αγγλικών καιτης Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας/Νέων Ελληνικών, καθώς και για τα μαθήματα Σχεδιαστικού Περιεχομένου).

Η κλήρωση διενεργείται ως εξής

α) Είσοδος της σχολικής μονάδας στην ιστοσελίδα της Τ.Θ.Δ.Δ. με τη χρήση των κωδικών που διαθέτει στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο(Π.Σ.Δ.) ή μέσω κωδικών Taxisnet του/της Διευθυντή/-ντριας του σχολείου.

β) Επιλογή : «Σχολικό έτος», «Εξεταστική περίοδος», «Τάξη» και «Μάθημα».

γ) Επιλογή: «Δημιουργία κλήρωσης». Ανάλογα με το εξεταζόμενο μάθημα κληρώνονται με τυχαία επιλογή τρεις (3) ενότητες θεμάτων ή έξι (6) θέματα από τα οποία τρία (3) για το 2ο και τρία (3) για το 4ο ερώτημα. Για το μάθημα της Ιστορίας κληρώνονται, αντίστοιχα, τρία (3) θέματα για το 1ο και τρία (3) για το 3ο ερώτημα.

δ) Οι διδάσκοντες/-ουσες επιλέγουν από τα κληρωθέντα μία ενότητα θεμάτων ή ένα θέμα για το 2ο και ένα θέμα για το 4ο (εκτός του μαθήματος της Ιστορίας στο οποίο επιλέγουν ένα θέμα για το 1ο και ένα θέμα για το 3ο) στα οποία θα εξεταστούν οι μαθητές/-τριες. Στη συνέχεια, με ευθύνη του/της Διευθυντή/ -ντριας, καταχωρίζουν την επιλογή τους, στην πλατφόρμα της Τ.Θ.Δ.

Κατά τη διαδικασία αυτή, οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων και την εν γένει λειτουργία της σχολικής μονάδας κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά. Στις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις κατατακτήριες εξετάσεις, τα θέματα των προφορικών εξετάσεων καταρτίζονται από τους/τις οικείους/-ες διδάσκοντες/-ουσες. Οι γραπτές εξετάσεις για τα μαθήματα της Ομάδας Α΄ διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία των προαγωγικών ή απολυτήριων εξετάσεων. Οι μαθητές και οι μαθήτριες εξετάζονται στην ίδια εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέματα με τους/τις υπόλοιπους/-ες μαθητές/- τριες (άρθρα 113 και 136 του ν. 4610/2019).

Εάν, εκ παραδρομής, γίνει κλήρωση σε λάθος μάθημα

• Ο/Η Διευθυντής/-ντρια καταχωρίζει σε συγκεκριμένη φόρμα της Τ.Θ.Δ.Δ. αιτιολογημένο αίτημα εκ νέου κλήρωσης στο μάθημα αυτό. Στη συνέχεια επιλέγει «Αποστολή». Το αίτημα διαβιβάζεται, μέσω της πλατφόρμας της Τ.Θ.Δ.Δ., στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

• Η οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού προχωρήσει σε σχετικό έλεγχο, δίνει τη δυνατότητα στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα εκ νέου κλήρωσης.

Σε περίπτωση που για τεχνικούς λόγους σε κάποιο Λύκειο δεν καταστεί δυνατή η κλήρωση των θεμάτων, ενημερώνεται ο/η οικείος/-α Διευθυντής/-ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η σχετική κλήρωση πραγματοποιείται στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα θέματα αποστέλλονται στο σχολείο με τον προσφορότερο τρόπο.

Τη γενικότερη ευθύνη για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων στο πλαίσιο της Τ.Θ.Δ.Δ (παροχή οδηγιών, υποστήριξη κ.ά.) και την αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων που προκύπτουν στις σχολικές μονάδες ευθύνης του, έχει ο/η Διευθυντής/-ντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για το σκοπό αυτό ορίζεται σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπάλληλος/-οι ως υπεύθυνος/-οι/-ες των διαδικασιών κλήρωσης της Τ.Θ.Δ.Δ. Τα στοιχεία των υπευθύνων καταχωρίζονται έως 10/05/2024 και ώρα 15:00 στο https://iep.edu.gr/el/sxoleia-diethynseis (Είσοδος ΠΔΕ-ΔΔΕ). Τα σχολεία και οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι των Δ.Δ.Ε. μπορούν από 13/05/2024 - 14/05/2024 να κάνουν δοκιμαστικές κληρώσεις και αιτήματα. Ειδικότερες οδηγίες σχετικά με την πρόσβαση και υποστήριξη της διαδικασίας υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Τ.Θ.Δ.Δ

Δείτε την εγκύκλιο

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Βροχή διαμαρτυριών στο alfavita.gr για τα θέματα της Φυσικής

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 5 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 13/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

αινσταιν φυσικη
Καθηγητής Πανεπιστημίου για τα θέματα Φυσικής: Έκφραση σαδισμού, και αυτή είναι η ηπιότερη έκφραση που μπορώ να βρω!
"Εάν εγώ βάλω στους φοιτητές μου του 3ου έτους τέτοια θέματα-σπαζοκεφαλιές ο εξωτερικός εξεταστής του τμήματος θα μου τα γυρίσει πίσω"!
Καθηγητής Πανεπιστημίου για τα θέματα Φυσικής: Έκφραση σαδισμού, και αυτή είναι η ηπιότερη έκφραση που μπορώ να βρω!