ΙΕΠ: Αποφάσισε «λίφτινγκ» στην Τράπεζα Θεμάτων - Απευθείας ανάθεση «στοχευμένων βελτιώσεων» στην πλατφόρμα
Αντικείμενο του έργου του Αναδόχου είναι η υλοποίηση στοχευμένων βελτιώσεων στην υποδομή και στη διαδικασία κληρώσεων θεμάτων της Πλατφόρμας

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου «Υλοποίηση στοχευμένων βελτιώσεων στην υποδομή και στην διαδικασία κληρώσεων θεμάτων της Πλατφόρμας της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.) δημοσιοποίησε σήμερα το ΙΕΠ.

Αντικείμενο του έργου του Αναδόχου είναι η υλοποίηση στοχευμένων βελτιώσεων στην υποδομή και στη διαδικασία κληρώσεων θεμάτων της Πλατφόρμας της Τράπεζας Θεμάτων και συγκεκριμένα:

• Μεταφορά του περιεχομένου σε cloud υποδομή της Amazon, ειδικά με χρήση της υπηρεσίας AWS S3 και κατάλληλη κωδικοποίηση ώστε να είναι ανακτήσιμη από άλλες εφαρμογές.
• Παραμετροποίηση του AWS Content Delivery Network ώστε να προστατεύεται από κακόβουλες επιθέσεις (DDoS attacks).
• Μελέτη και κατάλληλη βελτιστοποίηση (optimization) της υφιστάμενης βάσης δεδομένων.
• Μεταφορά των υφιστάμενων php εφαρμογών σε cloud υποδομή της AWS και βελτιστοποίηση όπου αυτό απαιτείται με elastic τεχνολογίες.
• Υλοποίηση εναλλακτικού τρόπου διασύνδεσης με στοιχεία του TAXIS καθώς και διασύνδεση αυτού με το υφιστάμενο σύστημα.
• Δημιουργία εναλλακτικής αποστολής θεμάτων (π.χ. μέσω email) σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμη η web εφαρμογή.

Στο πλαίσιο του έργου θα παρασχεθούν κατ’ ελάχιστο οι ακόλουθες συμπληρωματικές / υποστηρικτικές υπηρεσίες που αφορούν στο σχεδιασμό, την υλοποίηση, την παραγωγική λειτουργία αλλά και τη συντήρησή του:

• Μελέτη Εφαρμογής - Ανάλυση Απαιτήσεων
• Μελέτη Ασφάλειας
• Μελέτη Ιδιωτικότητας - Συμμόρφωση με Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)
• Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφές (Disaster Recovery Plan)
• Υπηρεσίες Εγκατάστασης / Παραμετροποίησης και Aνάπτυξης συγκεκριμένων components του υφιστάμενου λογισμικού

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί το έργο του σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προδιαγραφές του Τμήματος Συντονισμού, Σχεδιασμού και Διασφάλισης της Ποιότητας των Υπηρεσιών του Ι.Ε.Π. και του Τμήματος Πληροφορικής, Διαλειτουργικότητας και Δικτύων του Ι.Ε.Π.

Παραδοτέα -Χρονοδιάγραμμα

Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει τα εξής τρία παραδοτέα σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

Παραδοτέα

Χρόνος παράδοσης

Π1: Έκθεση πεπραγμένων σχετικά με τις απαιτούμενες προσαρμογές του λογισμικού της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας

 

Έως 15 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ

Π2: Έκθεση πεπραγμένων σχετικά με την υλοποίηση των απαιτούμενων προσαρμογών, της παραμετροποίησης και εγκατάστασης της Πλατφόρμας στην cloud υποδομή, της συντήρησης και τυχόν διορθώσεων καθώς και συνοδευτικά τον κώδικα της εφαρμογής, την τεκμηρίωση και τους οδηγούς χρήσης και διαχείρισης της εφαρμογής

Έως 1 μήνα και 15 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ

Π3: Σχέδιο ανάκαμψης από τυχόν καταστροφή (disaster recovery plan)

Έως 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ και έως τις 31-05-2024

Διάρκεια

Η σύμβαση άρχεται από την υπογραφή της και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ έως και τρεις (3) μήνες. Ο Ανάδοχος οφείλει να έχει ολοκληρώσει το έργο του πλήρως και προσηκόντως έως τις 31-05-2024.

Προϋπολογισμός του έργου

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται έως του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000€) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι έως του συνολικού ποσού των τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (37.200€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Στο ανωτέρω συμβατικό τίμημα, περιλαμβάνονται η αμοιβή του Αναδόχου και όλες οι απαραίτητες δαπάνες για την εκτέλεση της παρούσας χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής, έστω και από επιγενόμενη αιτία, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.

Δικαιούχοι

Η Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς απευθύνεται σε τρείς (3) οικονομικούς φορείς, νομικά πρόσωπα, με συνάφεια στην Πληροφορική, ως εξής:
1. ABK SOLUTIONS Α.Ε.
2. ΣΥΝΕΛΙΞΙΣ Λύσεις Πληροφορικής, Αυτοματισμού & Τηλεπικοινωνιών ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. «ΣΥΝΕΛΙΞΙΣ»
3. ΠΙΚΕΙ – ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ο.Ε.

Οι ανωτέρω υποψήφιοι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους καταστατικό και τα στοιχεία μητρώου-επιχείρησης από τη σελίδα της ΑΑΔΕ.

Κριτήριο αξιολόγησης της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Για το εν λόγω έργο θα υπογραφεί σχετική Σύμβαση.

Οδηγίες υποβολής προσφοράς

Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα αποτελείται από:
1) Συμπληρωμένη Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75) του προσφέροντος, του επισυναπτόμενου Παραρτήματος Ι της παρούσας.
2) Συμπληρωμένη Οικονομική προσφορά – Στοιχεία προσφέροντος, του επισυναπτόμενου Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας.

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Καταληκτική Ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών: Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα αποσταλεί αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] έως την Τρίτη, 09-04-2024 και ώρα 15.00

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 19/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

δασκαλοι
Η παραίτηση ενός διευθυντή σχολείου και η αστοχία της "είδησης" της παραίτησης
Εκπαιδευτική πολιτική που στρεβλώνει τις σχέσεις και μεταξύ των εκπαιδευτικών και με τα παιδιά, που μαραίνει την όποια ζωντάνια, αλήθεια, αυθορμησία,...
Η παραίτηση ενός διευθυντή σχολείου και η αστοχία της "είδησης" της παραίτησης