Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Πτυχίο Ιατρικής για αλλοδαπούς
Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Αγγλόφωνο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, ιδρύεται στο Πανεπιστημίο Θεσσαλία.

Το παραπάνω προβλέπεται στην υπ. αριθ. 8801/24/ΓΠ Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 2707/10-5-2024. 

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ 

Άρθρο 1 

 • Περιεχόμενο και Σκοπός του Προγράμματος 

Το Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει ως σκοπό την εκπαίδευση προπτυχιακών φοιτητών στην Ιατρική επιστήμη και την παραγωγή υψηλού επιπέδου ιατρικού επιστημονικού δυναμικού. Βασικός εκπαιδευτικός στόχος αποτελεί η μετάδοση στους φοιτητές των ηθικών αξιών που διέπουν την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος-λειτουργήματος και η εξασφάλιση των απαραίτητων επιστημονικών γνώσεων για τη διάγνωση και διαχείριση ιατρικών θεμάτων υγείας. Παράλληλα, η παραγωγή ερευνητικού έργου (αυτοδύναμου ή σε συνεργασία με άλλα ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και αλλοδαπής) και η συμμετοχή των προπτυχιακών φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία αποτελεί κεντρικό στόχο του Τμήματος Ιατρικής. 

Το αγγλόφωνο πρόγραμμα του Τμήματος Ιατρικής ΠΘ, είναι ενταγμένο στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους φοιτητές του και την ανάπτυξη της εξωστρέφειας και διεθνοποίησης της εκπαίδευσης, στηρίζεται απόλυτα στον κορμό (mirror image) του πρόσφατα αναμορφωμένου ελληνόγλωσσου ΠΠΣ για την απόκτηση πτυχίου Ιατρικής.

Το ξενόγλωσσο πρόγραμμα σπουδών στην αγγλική γλώσσα εγκρίθηκε από την υπ’ αρ. 08/16-02-2022 Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής ΠΘ. Απευθύνεται σε αλλοδαπούς πολίτες όπως ορίζει ο ν. 4692/2020.

Με τη λειτουργία του αναμένεται

α) η προσέλκυση Ελλήνων της διασποράς για φοίτηση στον τόπο καταγωγής τους,

β) η προσέλκυση αλλοδαπών πολιτών με άριστες επιδόσεις που επιθυμούν να σπουδάσουν Ιατρική και

γ) η εκπαίδευση άριστα εκπαιδευμένων νέων επιστημόνων που επιστρέφοντας στη χώρα προέλευσής τους θα αποτελέσουν γέφυρα για ανάπτυξη περαιτέρω επιστημονικών συνεργασιών.

Περιεχόμενο του Αγγλόφωνου Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποτελεί η διδακτέα ύλη (περίγραμμα μαθημάτων) όλων των γνωστικών αντικειμένων που περιλαμβάνει το ελληνόγλωσσο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.

Η διάρκεια σπουδών είναι 6 έτη δηλαδή δώδεκα (12) εξάμηνα και προβλέπεται έναρξη φοίτησης το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Οι Πιστωτικές Μονάδες που απαιτούνται για την απονομή του τίτλου σπουδών είναι τριακόσιες εξήντα (360), εξήντα (60) ανά έτος φοίτησης.

Το αγγλόφωνο πρόγραμμα περιλαμβάνει πρακτική, κλινική και εργαστηριακή, άσκηση των φοιτητών, αλλά επιπλέον και τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα πρώτα έξι (6) εξάμηνα σπουδών. Υπεύθυνο για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας θα είναι το αντίστοιχο Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο προσφέρει μαθήματα νέας ελληνικής γλώσσας και σε αλλοδαπούς φοιτητές.

Το πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, είναι κατανεμημένο σε 6 εξάμηνα στο πρόγραμμα σπουδών και θα οδηγεί στην πιστοποίηση με εξετάσεις επάρκειας στην ελληνική γλώσσα επιπέδου Β2 (Κρατικό Πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνομάθειας).

 • Άρθρο 2

Αριθμός Εισακτέων Φοιτητών Ο αριθμός εισακτέων είναι σαράντα (40) φοιτητές ανά έτος.

 • Άρθρο 3

Τέλη φοίτησης – Πόροι Προγράμματος

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των 12.000 ευρώ ανά έτος φοίτησης. Οι πόροι του Αγγλόφωνου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών μπορούν να προέρχονται από:

α) Τέλη φοίτησης,

β) δωρεές, χορηγίες και πάσης φύσεως οικονομικές ενισχύσεις,

γ) κληροδοτήματα, δ)πόρους από ερευνητικά έργα ή προγράμματα και

ε) από ίδιους πόρους του Π.Θ. Η διαχείριση των πόρων πραγματοποιείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Π.Θ. Οι πόροι χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Αγγλόφωνου Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και εφόσον υπάρχουν ταμειακά διαθέσιμα, αυτά δύναται να διατίθενται για την κάλυψη άλλων εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών αναγκών του Τμήματος Ιατρικής.

 • Άρθρο 4

Κριτήρια επιλογής εισακτέων

Στο Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μπορούν να εγγράφονται αλλοδαποί πολίτες (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία), οι οποίοι είναι:

α) Απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων με φυσική έδρα στην αλλοδαπή. Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τις δύο (2) τελευταίες τάξεις του λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής, προσκομίζουν απολυτήριο λυκείου ή άλλον ισοδύναμο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας στην οποία αποφοιτούν,

β) απόφοιτοι αναγνωρισμένου ξένου σχολείου άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών, που εδρεύει και λειτουργεί νομίμως στην ημεδαπή, ο τίτλος του οποίου τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που εδρεύουν στη χώρα της οποίας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το εν λόγω ξένο σχολείο αποφοίτησης, εφόσον οι ίδιοι και οι γονείς τους δεν έχουν ελληνική υπηκοότητα και έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις δύο (2) τελευταίες τάξεις του λυκείου.

Επίσης, κριτήριο εισαγωγής είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2 ή TOEFL (με βαθμό τουλάχιστον 79/120). Ως προς τον τρόπο επιλογής τους, οι υποψήφιοι καλούνται να συμμετάσχουν σε ένα διαγωνισμό με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, και τέλος υπάρχει αξιολόγηση του βιογραφικού τους ή/και συνέντευξη.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

– Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο,

– απολυτήριο λυκείου (πρωτότυπο και μετάφραση στα αγγλικά),

– βαθμολογία όλων των μαθημάτων της τελευταίας τάξης λυκείου (πρωτότυπο και μετάφραση στα αγγλικά),

– πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας,

– επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, – βιογραφικό σημείωμα.

 • Άρθρο 5

Χρονική Διάρκεια σπουδών Η χρονική διάρκεια φοίτησης που οδηγεί στη λήψη του πτυχίου ορίζεται σε έξι (6) ακαδημαϊκά έτη.

 • Άρθρο 6

Πρόγραμμα Σπουδών

1. Κατά τη διάρκεια των σπουδών και προκειμένου να αποκτήσουν το πτυχίο της Ιατρικής, οι φοιτητές, θα πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 75 μαθήματα, συγκεντρώνοντας συνολικά 360 Πιστωτικές Μονάδες. Μια Πιστωτική Μονάδα αντιστοιχεί σε 28 ώρες φόρτου εργασίας.

2. Κάθε εξάμηνο έχει 13 εβδομάδες διδασκαλίας. Η διάρκεια της εξεταστικής περιόδου είναι τρεις εβδομάδες.

3. Προαπαιτούμενα μαθήματα χαρακτηρίζονται τα μαθήματα που απαιτείται να έχει παρακολουθήσει και εξετασθεί επιτυχώς ο φοιτητής/τρια, ώστε να έχει το δικαίωμα να δηλώσει, παρακολουθήσει και εξετασθεί στα υπόλοιπα μαθήματα, τα οποία χαρακτηρίζονται εξαρτημένα. Τα μαθήματα που απαιτείται να έχει παρακολουθήσει και να έχει εξεταστεί επιτυχώς (προαπαιτούμενα) ο φοιτητής/τρια για την περαιτέρω δήλωση και παρακολούθηση άλλων μαθημάτων (εξαρτημένων) ανά εξάμηνο αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος.

4. Συνοπτικά τα μαθήματα που διδάσκονται είναι τα ακόλουθα:

• ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • 1o εξάμηνο: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι – ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.
 • 2o εξάμηνο: ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ- ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (Ι) ΕΝΖΥΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ – ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.
 • 3o εξάμηνο: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΣΠΛΑΧΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΩΝ, ΟΡΓΑΝΟΓΕΝΕΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (ΙΙ) ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.
 • 4o εξάμηνο: ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ, ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι, ΑΡΧΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ – ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.
 • 5o εξάμηνο: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι, ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ, ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ, ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι, ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Ι., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.
 • 6o εξάμηνο: ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ι, ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ, ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.
 • 7o εξάμηνο: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΙ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι, ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Ι, ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ, ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ.
 • 8o εξάμηνο: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΙΙ, ΤΡΑΥΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΙ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ, ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ – ΘΩΡΑΚΑ – ΑΓΓΕΙΩΝ, ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ.
 • 9o εξάμηνο: ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ Ι, ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ Ι, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ, ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Ι, ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ Ι, ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ.
 • 10o εξάμηνο: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ, ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ, ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΙΙ, ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ, ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΙΙ.
 • 11o και 12ο εξάμηνο: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ.
 • • ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ, ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ, ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΗΓΟΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΠΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΩΝ, ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ, ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ, ΑΡΧΕΣ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΕ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ, ΑΡΧΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΑΡΧΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΡΙΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ, ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ-ΤΡΑΧΗΛΟΥ, ΒΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ – PBL ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ, ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ, ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΔΙΑΜΑΡΤΙΩΝ ΑΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ, ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ, ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, Η ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ATLS, ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ, ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΘΕΜΑΤΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ – ΚΥΤΤΑΡΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι, ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΚΑΠΝΙΣΜΑ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ, ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ-ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ, ΜΟΡΙΑΚΗ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ, ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ, ΝΕΥΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ, ΝEΦΡΟΛΟΓΙΑ-PBL, ΝΕΦΡΟΣ- PBL ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ, ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ, ΠΑΙΔΟΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΑΙΔΟΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΤΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΙΔΙ, ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΣ- ΑΓΓΕΙΩΝ – ΘΩΡΑΚΟΣ, ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ.

 • Άρθρο 7

Δικαιώματα – Υποχρεώσεις Φοιτητών

Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να εκδώσουν ακαδημαϊκή ταυτότητα μέσω του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού να έχουν πλήρη πρόσβαση στις υπηρεσίας του ΠΘ και να χαίρουν ίσα δικαιώματα με τους φοιτητές του ελληνόγλωσσου ΠΠΣ του Τμήματος Ιατρικής ΠΘ. Ο φοιτητής αποκτά και διατηρεί την ιδιότητά του μέχρι την απονομή του πτυχίου. Με την εγγραφή του σε κάθε φοιτητή ορίζεται ακαδημαϊκός σύμβουλος που είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος και η διαδικασία σύζευξης καθορίζεται από τον σχετικό κανονισμό του Τμήματος. Αποτελεί υποχρέωση του φοιτητή να συμμετέχει σε όλες τις εκπαιδευτικές διαδικασίες του προγράμματος. Οι φοιτητές διατηρούν το δικαίωμα απουσίας μέχρι συγκεκριμένου ποσοστού των ωρών διδασκαλίας κάθε μαθήματος, όπως ορίζεται στον Οδηγό Σπουδών, με δυνατότητα αναπλήρωσης σε συνεννόηση με τον εκάστοτε διδάσκοντα. Σε περίπτωση σοβαρού κολλήματος συμμετοχής στο πρόγραμμα, αρμόδιο όργανο για την επανάληψη ή αναπλήρωση του προγράμματος είναι η Επιτροπή του ΑΠΠΣ.

Οι δηλώσεις καταχωρούνται ηλεκτρονικά μέσω τη υπηρεσιών της ηλεκτρονικής γραμματείας του ΠΘ και καταχωρούνται στην ατομική μερίδα του φοιτητή. Στις υποχρεώσεις του φοιτητή είναι η προμήθεια απαραίτητων συγγραμμάτων για κάθε μάθημα από κατάλογο προτεινόμενων συγγραμμάτων από τον υπεύθυνο διδασκαλίας του μαθήματος. Υποχρέωση είναι η εξόφληση διδάκτρων για την παρακολούθηση του προγράμματος εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Οι φοιτητές, κατόπιν έγγραφης αίτησης προς τη Γραμματεία του Τμήματος, έχουν δικαίωμα διακοπής/αναστολής των σπουδών τους για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν, τα οποία, ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν τον αριθμό των δώδεκα (12), που είναι και ο ελάχιστος αριθμός εξαμήνων που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου. Τα εξάμηνα αυτά δε θεωρούνται χρόνος φοίτησης και κατά συνέπεια δεν προσμετρώνται στην ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Η φοιτητική ιδιότητα, με όλα τα προνόμια που απορρέουν από αυτήν, διακόπτεται προσωρινά κατά το χρόνο διακοπής της φοίτησης, εκτός αν η διακοπή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας, οπότε και διατηρείται.

Η σχετική διαδικασία δρομολογείται με έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου φοιτητή στη Γραμματεία του Τμήματος, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, έγγραφα και αξιολογείται από την Επιτροπή του ΑΠΠΣ. Ως προς τη λειτουργία του ΑΠΠΣ υπάρχει κανονισμός διαχείρισης παραπόνων και ενστάσεων φοιτητών του ΑΠΠΣ. Για το λόγο αυτό αξιοποιείται ο κανονισμός που ισχύει στο ελληνόγλωσσο ΠΠΣ, δηλαδή να υπάρχει αρχικά η ενημέρωση του Ακαδημαϊκού Συμβούλου του φοιτητή, εν συνεχεία η παραπομπή στην Επιτροπή ΑΠΠΣ και μετά, αν χρειαστεί στη Συνέλευση του Τμήματος. Γνώμονας για τη διαχείριση των ενστάσεων των φοιτητών αποτελεί ο σεβασμός στη διαφορετικότητα των φοιτητών και μέριμνα για τις ποικίλες ανάγκες τους, καθώς και η υιοθέτηση ευέλικτων μαθησιακών κατευθύνσεων σε συνεργασία με την Επιτροπή ΠΠΣ. Απαράβατος κανόνας αποτελεί η προώθηση του αμοιβαίου σεβασμού φοιτητή – Καθηγητή και για το λόγο αυτό η ενημέρωση του Προέδρου του Τμήματος γίνεται σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας.

 • Άρθρο 8

Γλώσσα Διοργάνωσης Γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η αγγλική καθ’ ολοκλήρου.

Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν πτυχίο αγγλικών σε επίπεδο Β2 ή TOEFL (79/100). Οι διδάσκοντες και η Γραμματεία προβλέπεται να έχουν πιστοποιημένη επάρκεια της Αγγλικής γλώσσας.

 • Άρθρο 9

Πρακτική Άσκηση

Οι φοιτητές του προγράμματος συμμετέχουν υποχρεωτικά σε κλινική άσκηση. Η διάρκεια εβδομάδων κλινικής άσκησης σαράντα τέσσερις (44). Η κατανομή των εβδομάδων έχει ως εξής: Κλινική – Σύνολο κλινικής άσκησης (εβδομάδες) Παθολογία – 14 (11 + 3) Χειρουργική – 11 (8 + 3) Μαιευτική-Γυναικολογία – 8 Παιδιατρική – 8 Ψυχιατρική – 3 * Οι τρεις (3) εβδομάδες της Κλινικής Άσκησης στην Παθολογία περιλαμβάνουν μία εβδομάδα υποχρεωτική άσκηση στην Πνευμονολογία και δύο (2) εβδομάδες υποχρεωτική εβδομαδιαία άσκηση, μετά από επιλογή στις ακόλουθες κλινικές: Γαστρεντερολογική, Ενδοκρινολογική, Νεφρολογική, Ογκολογική, Αιματολογική, Ρευματολογική, Νευρολογική, Δερματολογική, Καρδιολογική. ** Οι τρεις (3) εβδομάδες της Κλινικής Άσκησης στην Χειρουργική περιλαμβάνουν υποχρεωτική εβδομαδιαία άσκηση, μετά από επιλογή στις ακόλουθες κλινικές: Ουρολογική, Ορθοπαιδική, Αγγειοχειρουργική, ΚαρδιοΘωρακοχειρουργική, Αναισθησιολογική, Νευροχειρουργική, Ωτορινολαρυγγολογική, Οφθαλμολογική. Άρθρο 10 Πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα 6 πρώτα εξάμηνα σπουδών. Ως προς την ελληνομάθεια, με την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση όλων των μαθημάτων ελληνικής γλώσσας οι φοιτητές θα έχουν γνώσεις επιπέδου Β2 και θα μπορούν να παρακολουθήσουν (συμμετέχοντας ενεργά) τα κλινικά έτη σπουδών του Προγράμματος, ενώ θα μπορούν επίσης (όσοι το επιθυμούν) να συμμετέχουν στις αντίστοιχες εξετάσεις για την πιστοποίησή τους. Άρθρο 11 Όργανα διοίκησης Αρμόδια όργανα για την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του Αγγλόφωνου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής είναι τα ακόλουθα: Α) Η Σύγκλητος του ΠΘ (Σύγκλητος), η οποία είναι το αρμόδιο όργανο για την έκδοση ή την τροποποίηση της απόφασης ίδρυσης του ΞΠΠΣ, τη συγκρότηση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών, τον ορισμό του Διευθυντή του ΞΠΠΣ και την κατάργηση του ΞΠΠΣ. Επίσης, η Σύγκλητος ασκεί αρμοδιότητες σχετικές με θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οικονομικού και οργανωτικού χαρακτήρα του Ξ.Π.Σ., τα οποία δεν ανατίθενται από τον παρόντα ειδικώς σε άλλα όργανα. Β) Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του Αγγλόφωνου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Επιτροπή Η Επιτροπή αποτελείται από επτά (7) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) Καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή Αναπληρωτές Καθηγητές. Η Επιτροπή έχει τετραετή θητεία και συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου, έπειτα από πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος. Τα μέλη της Επιτροπής δε λαμβάνουν καμία αποζημίωση για την άσκηση των διοικητικών καθηκόντων τους. Η Επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

– Εισηγείται στη Σύγκλητο την τροποποίηση της απόφασης Ίδρυσης του ΑΠΠΣ, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία του, για το οποίο αρμόδιο όργανο είναι η Σύγκλητος, – κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων του ΑΠΠΣ, – καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό του ΑΠΠΣ, – εγκρίνει πάσης φύσεως δαπάνες για τη λειτουργία του ΑΠΠΣ, – διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης, προκειμένου να απονεμηθεί ο τίτλος του ΑΠΠΣ, – εγκρίνει τις μετακινήσεις του διδακτικού και λοιπού προσωπικού, – ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα, η οποία σχετίζεται με την οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση του προγράμματος. 

Γ) Ο Διευθυντής του Αγγλόγλωσσου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής ΠΘ (Διευθυντής), ο οποίος ορίζεται από τη Σύγκλητο κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος. Ο Διευθυντής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

– Προεδρεύει της Επιτροπής και συγκαλεί τις συνεδριάσεις της,

– εισηγείται προς την Επιτροπή και τα λοιπά όργανα του ΠΘ θέματα σχετικά με την αποτελεσματική λειτουργία του ΑΠΠΣ, 

– είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος, 

– ασκεί οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα, η οποία ορίζεται στην απόφαση ίδρυσης του ΑΠΠΣ ή που εξουσιοδοτείται νομίμως να ασκεί από την Επιτροπή. 

Δ) Η Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής.

Άρθρο 12 

Διδακτικό Προσωπικό 

Το διδακτικό έργο του ΑΠΠΣ δύναται, να ανατεθεί κατόπιν απόφασης της Επιτροπής, στις ακόλουθες κατηγορίες: 

– Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) του οικείου Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ΠΘ ή άλλου ΑΕΙ, με πρόσθετη απασχόληση πέραν των νόμιμων υποχρεώσεών τους, 

– ομότιμους Καθηγητές ή αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής ή άλλων Τμημάτων του ΠΘ ή άλλου ΑΕΙ, 

– διδάσκοντες βάσει του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 (Α’ 112), 

– ακαδημαϊκούς υποτρόφους βάσει της παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), 

– επισκέπτες Καθηγητές της παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, 

– ερευνητές ερευνητικών κέντρων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) ή ερευνητικών κέντρων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν διδακτική εμπειρία και επαρκή επιστημονική συγγραφική ερευνητική δραστηριότητα, 

– νέους επιστήμονες κατ’ ελάχιστον κάτοχους διδακτορικού διπλώματος, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΑΠΠΣ, 

– διδακτικό και τεχνικό προσωπικό που θα προσληφθεί επί θητεία μέσω του ΕΛΚΕ από τους πόρους του προγράμματος, με κριτήρια που θα θέσει η Επιτροπή, και που θα συνδράμει τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ και ΕΤΕΠ στην εκπαίδευση των φοιτητών και τη λειτουργία του ΑΠΠΣ.

Η ανάθεση του διδακτικού έργου του ΑΠΠΣ πραγματοποιείται με απόφαση της Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του ΑΠΠΣ. Η απόφαση περί ανάθεσης διδακτικού έργου εκδίδεται το αργότερο έως την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου και περιλαμβάνει υποχρεωτικά τους διδάσκοντες του Ξ.Π.Σ., τα μαθήματα, τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και το σύνολο των διδακτικών ωρών που ανατίθενται ανά διδάσκοντα σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο, καθώς και το συνολικό κόστος της αμοιβής τους. 

Όλες οι κατηγορίες διδακτικού προσωπικού αμείβονται αποκλειστικά από τους πόρους του ΑΠΠΣ. Το ύψος της αμοιβής του διδακτικού προσωπικού καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Αποδοχών του Α.Ε.Ι. για την άσκηση πρόσθετου διδακτικού έργου και το σύνολο των διδακτικών ωρών που ανατίθενται ανά περίπτωση, η οποία απόφαση κοινοποιείται αμελλητί προς τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι. 

Προβλέπονται μετακινήσεις του διδακτικού προσωπικού σε περίπτωση που δε διαμένει μόνιμα στη Λάρισα και εγκρίνονται από την Επιτροπή Επιπλέον, προβλέπονται μετακινήσεις του διδακτικού προσωπικού σε προγράμματα κινητικότητας που εξυπηρετούν τους σκοπούς του ΑΠΠΣ. Οι δαπάνες μετακίνησης βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΑΠΠΣ και καταβάλλονται στους μετακινουμένους μετά την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών. 

Άρθρο 13 

Λοιπό Προσωπικό Για την υποστήριξη των αναγκών του ΑΠΠΣ δύνανται να απασχολούνται οι εξής κατηγορίες προσωπικού η αμοιβή του οποίου βαρύνει αποκλειστικά τους πόρους του ΑΠΠΣ: 

1. Τακτικό προσωπικό του ΠΘ πέραν των νόμιμων υποχρεώσεών του, όπως αυτές απορρέουν από την οργανική του θέση, με ανάθεση πρόσθετου έργου επ’ αμοιβή η εκτέλεση του οποίου εγκρίνεται κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής, και με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του ΠΘ. 

2. Πρόσθετο προσωπικό το οποίο επιλέγεται κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής. 

Άρθρο 14 

Υποστήριξη φοιτητών Αρμόδια για την υποστήριξη των αλλοδαπών φοιτητών του ΑΠΠΣ είναι η Μονάδα Υποστήριξης αλλοδαπών φοιτητών του Π.Θ. Άρθρο 15 Διοικητική Υποστήριξη Η Διοικητική Υποστήριξη ΑΠΠΣ του Τμήματος Ιατρικής (Γραμματεία) παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στην Επιτροπή και αποτελεί απαραίτητο στήριγμα της διοίκησής του. Διεκπεραιώνει τα διοικητικά θέματα που αφορούν τόσο στο εκπαιδευτικό έργο του ΑΠΠΣ, από την εγγραφή του φοιτητή/της φοιτήτριας έως την αποφοίτησή του/της, αλλά και μετά από αυτήν. Διατηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο του ΑΠΠΣ και διεκπεραιώνει τα θέματα του διδακτικού προσωπικού (διαδικασία επιλογής, άδειες, μετακινήσεις κ.α.). Επίσης, παρέχει υποστήριξη για την οικονομική διαχείριση του ΑΠΠΣ. Στη Γραμματεία δύναται να μετέχουν στελέχη της Γραμματείας τους ελληνόγλωσσου ΠΠΣ, με μορφή παροχής έργου με πρόσθετη απασχόληση πέραν των νόμιμων υποχρεώσεών τους και με αμοιβή από τους πόρους του ΑΠΠΣ. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Βόλος, 29 Απριλίου 2024 

Ο Πρύτανης ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΙΛΛΙΝΗΣ  
 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Τα πολύ συχνά ελληνικά επώνυμα που προέρχονται από αλβανικές λέξεις

35.000 στην ουρά: Τελευταία ευκαιρία για το online εύκολο Proficiency ΧΩΡΙΣ προφορικά, έκθεση έως 26 Ιουνίου

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

πανελλαδικες
Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024: Η «Φυσική» αρνητικότητα της Θετικής Κατεύθυνσης
Είναι αναγκαίο να αλλάξουμε επιτέλους νοοτροπία και να αντιμετωπίζουμε την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια ως εφαλτήριο μιας επιστημονικής σταδιοδρομίας...
Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024: Η «Φυσική» αρνητικότητα της Θετικής Κατεύθυνσης
Σαλάτα με φακές
Η πιο νόστιμη σαλάτα με φακές: Συνταγή από την Παλαιστίνη
Η κλασική συνταγή για φακοσαλάτα, υγιεινή, θρεπτική και άκρως καλοκαιρινή περιέχει εκτός από τις φακές, τοματίνια ή ντομάτες, αγγούρι, κόκκινο...
Η πιο νόστιμη σαλάτα με φακές: Συνταγή από την Παλαιστίνη