Πρωτοβάθμια Α' Αθήνας: Ενημέρωση για τις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης
Ενημέρωση για τις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης από τον αιρετό Τ. Ρουμπή

Ενημέρωση για τις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης στη συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ κάνει ο αιρετός ΠΥΣΠΕ Α΄Αθήνας, Τάκης Ρουμπής.

Στην ενημέρωση που έλαβε και δημοσιεύει το alfavita.gr, παρουσιάζονται οι αποφάσεις του ΠΥΣΠΕ Α' Αθήνας για την ένταξη σε ειδική κατηγορία μετάθεσης, την ανάκληση απόφασης για κατ’ οίκον διδασκαλία, την αναπλήρωση προϊσταμένων νηπιαγωγείων, την αναπλήρωση κενής θέσης Διευθυντή Δημοτικού Σχολείου, τη χορήγηση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, την αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών μόνιμων εκπαιδευτικών, την αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών και την εξέταση αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας.

Το ενημερωτικό σημείωμα του αιρετού Τ. Ρουμπή

Ένταξη σε ειδική κατηγορία μετάθεσης

Το συμβούλιο απέρριψε τις αιτήσεις δύο εκπαιδευτικών ΠΕ60 Γενικής Εκπαίδευσης και ενός εκπαιδευτικού ΠΕ61 που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις. Έκανε δεκτές τις υπόλοιπες.

Ειδικές κατηγορίες είναι αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 13 του Π.Δ.50/1996, στο άρθρο 17 του ν.3402/2005 (δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία), στο άρθρο 6 του ν.3454/2006 (πολύτεκνοι) και στο άρθρο 39 του ν.4403/2016 (τέκνο με ποσοστό αναπηρίας 67%) και κατά τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών μετατίθενται ή τοποθετούνται, κατά προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους.

Συγκεκριμένα στις Ειδικές Κατηγορίες εντάσσονται:

 α) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν παιδιά τα οποία χρειάζονται ειδική θεραπευτική αγωγή ή εκπαίδευση και είναι τυφλά, κωφά ή βαρύκοα, αυτιστικά, σπαστικά πάσχουν από μεσογειακή αναιμία, που χρήζει μεταγγίσεων αίματος, λευχαιμία, αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης, ΑΙDS, σύνδρομο DΟWΝ και σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής καρκίνο σε μεταστατικό στάδιο και νόσο του Crohn. Για την απόδειξη των λόγων αυτών απαιτείται βεβαίωση Β/ θμιας Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία θα εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας.

β) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν τέσσερα ή περισσότερα άγαμα παιδιά, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Στο σύνολο των παιδιών υπολογίζονται και όσα φοιτούν σε ανώτατες ή ανώτερες δημόσιες σχολές του εσωτερικού ή ισότιμες του εξωτερικού, εφόσον αυτά δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους, δεν βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο ή έτος σπουδών ή δεν φοιτούν για απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου ή 25ου έτους της ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.

γ) Οι εκπαιδευτικοί που οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους πάσχουν απο μεσογειακή αναιμία που χρήζει μεταγγίσεων αίματος, λευχαιμία, αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης, ΑΙDS και σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής καρκίνο σε μεταστατικό στάδιο και νόσο του Crohn. Για την απόδειξη των λόγων αυτών απαιτείται βεβαίωση Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία θα εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας.

Στον ν.4653/2020 και συγκεκριμένα στο άρθρο 55 «Τροποποίηση του Π.Δ.50/1996» προστέθηκε δεύτερη παράγραφος στο άρθρο 13, του συγκεκριμένου Προεδρικού Διατάγματος, ως εξής: «Η προτεραιότητα για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών της προηγούμενης παραγράφου του άρθρου 13 του Π.Δ.50/1996 ισχύει τόσο για τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης όσο και για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις εντός της ίδιας περιοχής.». Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά στην ένταξη ως ειδική κατηγορία, πλέον, και στις εντός ΠΥΣΠΕ μεταθέσεις – τοποθετήσεις των πολύτεκνων εκπαιδευτικών.

Στις καταργούμενες διατάξεις του παραπάνω νόμου περιλαμβάνονται οι παράγραφοι 3, 4 και 6 του άρθρου 30 του ν.3848/2010 με αποτέλεσμα οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί να εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις του άρθρου 14 του Π.Δ.50/1996 «Κρίση και τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών», όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 12, παρ. 2 του Π.Δ.100/1997 (οργανικές και λειτουργικές υπεραριθμίες).

Επίσης, ειδική κατηγορία είναι και οι εκπαιδευτικοί γονείς ενός (1) τέκνου, με ποσοστό αναπηρίας 67%, οι οποίοι εξομοιώθηκαν με τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς στις υπηρεσιακές μεταβολές (παρ. 2 του άρθρου 39 του ν.4403/2016).

Ανάκληση απόφασης για κατ’ οίκον διδασκαλία

Το συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την αίτηση εκπαιδευτικού ΠΕ70 ΕΑΕ και τους λόγους επίκλησης για διακοπή της κατ’ οίκον διδασκαλίας, ανακάλεσε προηγούμενη απόφασή του και θα γίνει επαναπροκήρυξη της θέσης.

Αναπλήρωση προϊσταμένων νηπιαγωγείων

Στο άρθρο 49, παρ. 1 του ν.4547/2018 αναφέρεται ότι: «1. Ο ν. 1566/1985 τροποποιείται ως εξής: α) Στο τέλος του άρθρου 11Ε προστίθεται παράγραφος 4 εξής: «4. Αν δεν υπάρχει προϊστάμενος διθέσιου ή τριθέσιου δημοτικού σχολείου ή νηπιαγωγείου, με απόφαση του διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ανατίθεται η προσωρινή άσκηση καθηκόντων στον ανώτερο κατά βαθμό μόνιμο εκπαιδευτικό που υπηρετεί με οργανική θέση στη σχολική μονάδα ή, αν δεν υπάρχει, στον ανώτερο κατά βαθμό μόνιμο εκπαιδευτικό που υπηρετεί με απόσπαση στη μονάδα αυτή ή, αν δεν υπάρχει, στον αναπληρωτή εκπαιδευτικό με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετεί στην ίδια μονάδα. Αν υπηρετούν περισσότεροι μόνιμοι εκπαιδευτικοί με τον ίδιο βαθμό ή αναπληρωτές με τον ίδιο χρόνο εκπαιδευτικής υπηρεσίας, αναπληρώνει αυτός που έχει περισσότερο χρόνο στο βαθμό ή αυτός που ορίζεται από τον διευθυντή εκπαίδευσης.».

Στο άρθρο 16, παρ. 2 του ν.4354/2015 επισημαίνεται ότι σε προσωρινή απουσία, κατά τη διάρκεια θεσμοθετημένων αδειών, πλην της κανονικής, για συνεχόμενο διάστημα άνω του ενός μήνα, το επίδομα θέσης καταβάλλεται για όσο χρόνο διαρκεί η αναπλήρωση. Στο ίδιο άρθρο, στην παρ. 3, αναφέρεται ότι στην περίπτωση κενής θέσης το επίδομα καταβάλλεται από την έναρξη της αναπλήρωσης.

Βάσει των παραπάνω, το ΠΥΣΠΕ ανέθεσε την προσωρινή άσκηση καθηκόντων στις εκπαιδευτικούς με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία στο 15ο Νηπιαγωγείο Γαλατσίου και το 91ο Νηπιαγωγείο Αθηνών αντίστοιχα, των οποίων οι κενές θέσεις έχουν, ήδη, προκηρυχτεί από τη Δ.ΠΕ. Α΄ Αθήνας.

Αναπλήρωση κενής θέσης Διευθυντή Δημοτικού Σχολείου

Αν δεν υπάρχει διευθυντής σχολικής μονάδας ή απουσιάζει ή κωλύεται και δεν υπάρχει υποδιευθυντής, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του ΠΥΣΠΕ, ανατίθεται η προσωρινή άσκηση καθηκόντων σε εκπαιδευτικό που υπηρετεί στο σχολείο και έχει τα απαιτούμενα προσόντα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο άρθρο 11, κεφ. Ε΄ του ν.1566/1985 και την εγκύκλιο Φ.361.22 / 7 / 77068 / Ε3/22-06/2023.

Για το χρονικό διάστημα που ασκεί τα καθήκοντά του ο αναπληρωτής διευθυντής λαμβάνει το επίδομα  που προβλέπεται για την αντίστοιχη θέση.

Το ΠΥΣΠΕ ανέθεσε την προσωρινή άσκηση καθηκόντων αναπληρώτριας Διευθύντριας, στο 23ο Δ.Σ. Αθηνών, στην εκπαιδευτικό με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία, θέση που έχει, ήδη, προκηρυχτεί από τη Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας.

Χορήγηση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

Το συμβούλιο έκανε δεκτές όλες τις αιτήσεις που τέθηκαν υπόψη του, καθώς πληρούσαν τις προϋποθέσεις του άρθρου 31 του ν.3528/2007 (έργο που συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του/της εκπαιδευτικού, δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του και ασκείται εκτός εργασιακού ωραρίου).

Οι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί μπορούν να ασκούν ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, εφόσον προηγουμένως έχουν λάβει την απαιτούμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.3528/2007, άδεια από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, δηλ. το ΠΥΣΠΕ.

Σύμφωνα με την παρ. 16 του άρθρου 14 του ν.1566/1985 οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί δεν επιτρέπεται να διδάσκουν σε ιδιωτικά σχολεία ή φροντιστήρια.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους (βλ. σύνδεσμο: Δικαιολογητικά - Αίτηση) πριν από την έναρξη της άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή γιατί δεν χορηγείται άδεια αναδρομικά (βλ. σύνδεσμο: έγγραφο Υ.ΠΑΙ.Θ. με Α.Π. 77045/Ε1/13-05-2016 - Ενημέρωση για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή).

Κατά τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς δεν είναι επιτρεπτή η θέση του χρονικού περιορισμού των 10 ωρών εβδομαδιαίως (βλ. σύνδεσμο: έγγραφο με Α.Π. 63880/Ε1/23-04-2015 του Υ.ΠΑΙ.Θ.).

Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών μόνιμων εκπαιδευτικών

Το συμβούλιο αναγνώρισε τη συνάφεια τριών τίτλων: α) από το Π.Τ.Δ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α., β) το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος και γ) το Πανεπιστήμιο Πατρών (εκπαιδευτικός ΠΕ70, εκπαιδευτικός ΠΕ11 και εκπαιδευτικός ΠΕ60 ΕΑΕ αντίστοιχα).

Χορήγηση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών

Το ΠΥΣΠΕ έκανε δεκτές τις αιτήσεις χορήγησης συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών που τέθηκαν υπόψη του και πληρούσαν τις προϋποθέσεις.

Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνο αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου με εκπαιδευτικό κλάδο από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) ή από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.).

Η κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια πραγματοποιείται μόνο όταν το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του/της υπαλλήλου. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το αρμόδιο για την αναγνώριση των τίτλων αυτών όργανο, εν προκειμένω το ΠΥΣΠΕ.

Στο άρθρο 146 του ν.4483/2017 ορίζεται ότι: «Οι ενστάσεις που υποβάλλονται κατά των αποφάσεων που απορρίπτουν τη συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων εξετάζονται από ειδική τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τριετή θητεία και αποτελείται από μέλη του Α.Σ.Ε.Π. που προτείνονται από τον Πρόεδρό του.».

Σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4305/2014 διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών που είναι απαραίτητα για την πρόσληψή του υπαλλήλου ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή του κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή του μετά την πρόσληψη. Η υποχρέωση για τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας όλων των πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου αφορά στο σύνολο των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως της εργασιακής σχέσης, με την οποία υπηρετούν.

Στο άρθρο 9, παρ. 3 του ν.4354/2015 προβλέπεται ότι οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, για τίτλους που έχουν χορηγηθεί μετά τη λήψη του πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προωθούνται κατά δύο (2) Μ.Κ. στην κατηγορία που ανήκουν.

Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός τίτλων, οι υπάλληλοι εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια που προβλέπονται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών.

Η νέα κατάταξη και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών

Το ΠΥΣΠΕ αναγνώρισε τις προϋπηρεσίες αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών που τέθηκαν υπόψη του και πληρούσαν τις προϋποθέσεις για τη μισθολογική τους εξέλιξη, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμόν 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 και 2/14537/ΔΕΠ/13-05-2016 διευκρινιστικές εγκυκλίους του Γ.Λ.Κ., καθώς και το υπ’ αριθμόν: 169228/Ε2/12-10-2016 (ανακοινοποίηση 13/10/2016) έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. και της Επιτελικής Δομής Ε.Σ.Π.Α. (βλ. σχετικούς συνδέσμους).

Για τη μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών λαμβάνονται υπόψη οι προϋπηρεσίες που αναφέρονται στον ν.4354/2015 (Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ του κεφ. Α΄ του ν.3429/2005) με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, αποκλειομένων, σε κάθε περίπτωση, των συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και η συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία σε σχολεία της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.

Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ του ν.4354/2015 αναφέρεται ότι για τη μισθολογική εξέλιξη απαιτείται υπηρεσία δύο (2) ετών σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο. Οι υπάλληλοι της κατηγορίας Π.Ε. εξελίσσονται με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 19.

Εξέταση αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας

Το ΠΥΣΠΕ έκανε δεκτές τις αιτήσεις απόσπασης μιας εκπαιδευτικού ΠΕ60 στο 103 Νηπιαγωγείο Αθηνών και δύο εκπαιδευτικών ΠΕ70 στο 111ο Δ.Σ. Αθηνών και το 9ο Δ.Σ. Ηλιούπολης αντίστοιχα (ως πλεονάζον προσωπικό κατόπιν επιστροφής από θεσμοθετημένες άδειες).

Τάκης Ρουμπής

Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 15/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

σχολεία
Σχολεία: Ως προσωπικό καθαριότητας θα προσλαμβάνεται συγγενής αποβιώσαντος λόγω ενδοοικογενειακής βίας
Τι αναφέρει η απόφαση της υπουργού Εσωτερικών Νίκης Κεραμέως για την διαδικασία και τα κριτήρια πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων
Σχολεία: Ως προσωπικό καθαριότητας θα προσλαμβάνεται συγγενής αποβιώσαντος λόγω ενδοοικογενειακής βίας