Απίθανο! Το υπουργείο Παιδείας θεσμοθετεί Τράπεζα Θεμάτων στην Ειδική Αγωγή!
Αντί να διορίσουν μόνιμο προσωπικό στην Ειδική Αγωγή, εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης, ΕΕΠ-ΕΒΠ (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, σχολικούς νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς) δημιουργώντας σταθερό παιδαγωγικό περιβάλλον για τους μαθητές, εισάγουν «κόφτες» στις εξετάσεις τους!

Η δημοσίευση του νομοσχεδίου ( «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου – Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων»και η συζήτησή του στην αρμόδια επιτροπή της βουλής φέρνει στην επιφάνεια κι άλλες πλευρές, «αθέατες» σε σχέση με το επίμαχο ζήτημα της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων και της εμπορευματοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης, αλλά εξίσου αντιλαϊκές, αντιπαιδαγωγικές και, θα λέγαμε, ακόμα και απάνθρωπες..!

Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 166 του εν λόγω νομοσχεδίου προβλέπεται η «εισαγωγή και λειτουργία της τράπεζας θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας στις προαγωγικές εξετάσεις της Γ’ Λυκείου και τις απολυτήριες εξετάσεις της Δ’ Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Λυκείου (ΕΝΕΕΓΥΛ)».

Άρθρο 166 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 9 ν. 4692/2020

Στο άρθρο 9 του ν. 4692/2020 (Α’ 111), περί της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 τροποποιείται ώστε στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης να ενταχθούν οι προαγωγικές εξετάσεις της Γ’ τάξης και οι απολυτήριες εξετάσεις της Δ’ τάξης του Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.), β) στην παρ. 3 πραγματοποιείται νομοτεχνική βελτίωση, και το άρθρο 9 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 9 Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας 1. Για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις της Α’, Β’ τάξης κάθε τύπου Λυκείου και της Γ’ τάξης του Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) και στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ τάξης κάθε τύπου Λυκείου, καθώς και της Δ’ τάξης του Λυκείου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., τα θέματα των εξετάσεων ορίζονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) με τυχαία επιλογή από Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.) και κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων του προηγούμενου εδαφίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το αργότερο ως τα τέλη Σεπτεμβρίου κάθε έτους. 2. Η Τ.Θ.Δ.Δ. συστήνεται και λειτουργεί στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π., ρυθμίζεται η οργάνωση και λειτουργία της Τ.Θ.Δ.Δ., ο τρόπος υποβολής, αξιολόγησης, επιλογής και εισαγωγής θεμάτων σε αυτήν, ο τρόπος πρόσβασης σε αυτήν, η διαδικασία τυχαίας επιλογής θεμάτων την ημέρα διεξαγωγής των προαγωγικών ή απολυτήριων εξετάσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος. 3. Στα μειονοτικά σχολεία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Θράκης, η Τ.Θ.Δ.Δ. δεν εφαρμόζεται για τον ορισμό των θεμάτων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων του μειονοτικού προγράμματος στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών που φοιτούν στις τρεις τελευταίες τάξεις του Λυκείου αυτών.».

Θεσμοθετούν, δηλαδή, τράπεζα θεμάτων στα σχολεία της Ειδικής Αγωγής! Εισάγουν τη λογική του ανταγωνισμού και οξύνουν τους ταξικούς φραγμούς ακόμα και μεταξύ των παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες!

Αντί να διορίσουν τους δεκάδες χιλιάδες αναπληρωτές που προσλαμβάνονται κάθε χρόνο στην Ειδική Αγωγή, εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης, ΕΕΠ-ΕΒΠ (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, σχολικούς νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς) δημιουργώντας σταθερό παιδαγωγικό περιβάλλον γι’ αυτούς τους μαθητές, εισάγουν «κόφτες» στις εξετάσεις τους!

Αντί να ιδρύσουν νέα Ειδικά Σχολεία που να καλύπτουν τον αριθμό των παιδιών που έχουν ανάγκη για φοίτηση, αντί να ιδρύσουν νέα Τμήματα Ένταξης με βάση τις ειδικές παιδαγωγικές ανάγκες (στη ΔΔΕ Πειραιά λειτουργούν μόλις 17, οι δήμοι Περάματος και Κορυδαλλού δεν έχουν κανένα) βάζουν νέα και επιπρόσθετα εμπόδια σ’ αυτά τα παιδιά που θέλουν να αποφοιτήσουν ή σε όποια απ’ αυτά θελήσουν να σπουδάσουν στην ανώτατη εκπαίδευση!

Η ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Πειραιά                 

Οι φωστήρες του ΥΠΑΙΘΑ θεσμοθετούν Τράπεζα Θεμάτων στην Ειδική Αγωγή!

Οι μαζικοί αγώνες του τελευταίου διμήνου φοιτητών, μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων ενάντια στους σχεδιασμούς για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων εκφράζουν ένα πλειοψηφικό ρεύμα αντίθεσης της εκπαιδευτικής κοινότητας στο νομοσχέδιο, έχοντας αναδείξει ταυτόχρονα τον αντιεκπαιδευτικό χαρακτήρα του. Ωστόσο, η δημοσίευση του νομοσχεδίου και η συζήτησή του στην αρμόδια επιτροπή της βουλής φέρνει στην επιφάνεια κι άλλες πλευρές, «αθέατες» σε σχέση με το επίμαχο ζήτημα της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων και της εμπορευματοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης, αλλά εξίσου αντιλαϊκές, αντιπαιδαγωγικές και, θα λέγαμε, ακόμα και απάνθρωπες..!
Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 166 του εν λόγω νομοσχεδίου προβλέπεται η «εισαγωγή και λειτουργία της τράπεζας θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας στις προαγωγικές εξετάσεις της Γ’ Λυκείου και τις απολυτήριες εξετάσεις της Δ’ Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Λυκείου (ΕΝΕΕΓΥΛ)». Θεσμοθετούν, δηλαδή, τράπεζα θεμάτων στα σχολεία της Ειδικής Αγωγής! Εισάγουν τη λογική του ανταγωνισμού και οξύνουν τους ταξικούς φραγμούς ακόμα και μεταξύ των παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες!
Αντί να διορίσουν τους δεκάδες χιλιάδες αναπληρωτές που προσλαμβάνονται κάθε χρόνο στην Ειδική Αγωγή, εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης, ΕΕΠ-ΕΒΠ (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, σχολικούς νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς) δημιουργώντας σταθερό παιδαγωγικό περιβάλλον γι’ αυτούς τους μαθητές, εισάγουν «κόφτες» στις εξετάσεις τους! Αντί να ιδρύσουν νέα Ειδικά Σχολεία που να καλύπτουν τον αριθμό των παιδιών που έχουν ανάγκη για φοίτηση, αντί να ιδρύσουν νέα Τμήματα Ένταξης με βάση τις ειδικές παιδαγωγικές ανάγκες (στη ΔΔΕ Πειραιά λειτουργούν μόλις 17, οι δήμοι Περάματος και Κορυδαλλού δεν έχουν κανένα) βάζουν νέα και επιπρόσθετα εμπόδια σ’ αυτά τα παιδιά που θέλουν να αποφοιτήσουν ή σε όποια απ’ αυτά θελήσουν να σπουδάσουν στην ανώτατη εκπαίδευση!
Καλούμε όλους τους συναδέλφους, τους μαθητές μας και τους γονείς τους, να κάνουμε τα πάντα, ώστε αυτό το νομοσχέδιο που έχει ήδη καταδικαστεί στις συνειδήσεις, να μην επιτρέψουμε να ψηφιστεί. 
ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ!
ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΠΙΣΩ ΤΟ ΑΝΤΙΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΡΑΤΟΥΡΓΗΜΑ!
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 08.03.2024 ΣΤΙΣ 12.00 ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Παραιτήθηκε διευθυντής σχολείου που απειλήθηκε με καθαίρεση και πειθαρχικές ποινές επειδή αντιτάχθηκε σε αυτή στην αξιολόγηση

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή - έως 17 Απριλίου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 17/4

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

καταιγίδα, κεραυνος, βροχή
Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τη Θεσσαλία: «Σε 20 ώρες, θα πέσει νερό τριών μηνών»
«Καμπανάκι» από μετεωρολόγο Τσατραφύλλια για Λάρισα και Μαγνησία - Σε λιγότερο από 20 ώρες θα πέσει το νερό 3 μηνών
Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τη Θεσσαλία: «Σε 20 ώρες, θα πέσει νερό τριών μηνών»