ΣΕΠΕ – ΕΘΑΑΕ – ΤΠΕ: Προτάσεις ενίσχυσης προγραμμάτων σπουδών
 Το κενό ζήτησης-προσφοράς για την περίοδο 2023-2030 είναι 7.000-7.500 ειδικοί κατ’ έτος. Ταυτόχρονα, η ΕΘΑΑΕ διαπιστώνει ότι ο ρυθμός αποφοίτησης από τα Πανεπιστημιακά Τμήματα Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της χώρας παραμένει χαμηλός (γύρω στο 50%) τα τελευταία χρόνια

Καινούργια πρόταση για δημιουργία νέων, πιο ευέλικτων προγραμμάτων σπουδών ΑΕΙ, σε συνεργασία με εταιρίες (co-op) στο πλαίσιο των οποίων οι φοιτητές του τομέα Πληροφορικής (ΤΠΕ) θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ή/και στοχευμένων  σε περιοχές όπως στην Επιστήμη Δεδομένων, στην Τεχνητή Νοημοσύνη κ.ά. παρουσιάσθηκε σε εκδήλωση από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ).

Ένα σύνολο προτάσεων για την αντιμετώπιση της  έλλειψης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), κρίσιμης παραμέτρου για την υλοποίηση του Εθνικού στόχου του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της χώρας, παρουσιάσθηκε στην εκδήλωση αυτή, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 31 Οκτωβρίου, στο Αμφιθέατρο του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.

Η πρόσφατη μελέτη του ΣΕΠΕ, σε συνεργασία με την Deloitte, για την αποτίμηση επάρκειας ειδικών ΤΠΕ στην Ελλάδα επιβεβαίωσε, σύμφωνα με την ιστοσελίδα emea.gr, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων του κλάδου στη χώρα έχουν ήδη πολλές κενές θέσεις ειδικών ΤΠΕ και, στο άμεσο μέλλον, αναμένεται σημαντική αύξηση των αναγκών τους στις ειδικότητες αυτές. Συγκεκριμένα, εκτιμήθηκε ότι το κενό ζήτησης-προσφοράς για την περίοδο 2023-2030 είναι 7.000-7.500 ειδικοί κατ’ έτος. Ταυτόχρονα, η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) διαπιστώνει ότι ο ρυθμός αποφοίτησης από τα Πανεπιστημιακά Τμήματα Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της χώρας παραμένει χαμηλός (γύρω στο 50%) τα τελευταία χρόνια, παρά τη σημαντική αύξηση της απασχόλησης στον κλάδο των ΤΠΕ.

Δείτε αναλυτικά ΟΛΕΣ τις προτάσεις

Για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος, το οποίο, εκτός από τον κλάδο Ψηφιακής Τεχνολογίας, απασχολεί και όλους τους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξεύρεση προσωπικού ΤΠΕ, η ΕΘΑΑΕ, οι  Προέδροι των 37 Σχολών ΤΠΕ των Ελληνικών Πανεπιστημίων και ο ΣΕΠΕ συνεργάστηκαν, σχηματίζοντας ομάδες εργασίας, για να διερευνήσουν την πορεία των φοιτητών στα προγράμματα προπτυχιακών Σπουδών Πληροφορικής, Μηχανικών Υπολογιστών,  Τηλεπικοινωνιών & Ψηφιακών Μέσων. Παράλληλα, κατόπιν πρότασης και του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κυρίου Δημοσθένη Αναγνωστόπουλου, αποφασίστηκε στο πλαίσιο της συγκεκριμένης συνεργασίας να διερευνηθεί το θέμα της αναβάθμισης των δεικτών DESI, οι οποίοι αφορούν στις ΤΠΕ, και να προταθούν δράσεις προς επίτευξη των ψηφιακών στόχων, καθώς και η δημιουργία ενός πλέγματος δράσεων, ώστε περισσότερες γυναίκες να σπουδάσουν, αλλά και να απασχοληθούν, στον κλάδο των ΤΠΕ.

Οι προτάσεις για τα Τμήματα των ΑΕΙ

Προτάσεις προς υλοποίηση από τα Τμήματα ΤΠΕ και τα Πανεπιστήμια  

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝΤΩΝ

 Παροχή φροντιστηριακών/εργαστηριακών μαθημάτων σε μαθήματα κορμού από άριστους τελειόφοιτους φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, συνυπολογισμός εργασιών-προόδων στον τελικό βαθμό, έγκαιρη ανάρτηση του διδακτικού υλικού στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες.

 Εφαρμογή και ενίσχυση του θεσμού του Ακαδημαϊκού Συμβούλου σπουδών για κάθε φοιτητή.

 Σύσταση Επιτροπής Φοιτητικών Ζητημάτων σχετικά με: τα ποσοστά συμμετοχής και αποτυχίας στις εξετάσεις, τη δυσκολία των θεμάτων, τον τρόπο παρακολούθησης από τη γραμματεία, την επικαιροποίηση  της ύλης των μαθημάτων, ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στις μονάδες ECTS.

 Επέκταση του πληροφοριακού συστήματος εισαγωγής βαθμολογιών μαθημάτων της ηλεκτρονικής γραμματείας (παροχή σε κάθε διδάσκοντα προσωποποιημένης πληροφόρησης για τις επιδόσεις των φοιτητών του και συγκεντρωτικές αναφορές για τις βαθμολογίες των φοιτητών σε κάθε μάθημα, σε διαφορετικές εξεταστικές περιόδους).  Ενίσχυση του θεσμού της μετακίνησης των φοιτητών μέσω του Erasmus+/ΠΡΑΚΤΙΚΗ/εσωτερικού Erasmus.   Ειδική μέριμνα για τους φοιτητές με οικονομικά προβλήματα, οι οποίοι χρειάζεται να μετακινηθούν από τον τόπο κατοικίας τους για να σπουδάσουν.

  Δημιουργία κοινού ερωτηματολογίου εισόδου και εξόδου των φοιτητών από την ΕΘΑΑΕ, σε συνεργασία με τις σχολές. 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 Συστηματική ανάρτηση στις ιστοσελίδες των Πανεπιστημίων των προσφερόμενων θέσεων εργασίας (με ομαδοποίηση θέσεων, απαιτούμενων δεξιοτήτων, παροχών).  

 Σύσταση Επιχειρηματικών Συμβουλευτικών Επιτροπών (Industrial Advisory Boards)

 Εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού περιεχομένου των Προγραμμάτων Σπουδών με τεχνολογίες και εργαλεία που χρησιμοποιούνται ευρέως στην αγορά εργασίας, όπως διδασκαλία εκπαιδευτικού υλικού των εταιρειών, προετοιμασία για επαγγελματικές πιστοποιήσεις (βασική ή/και εξελιγμένη γνώση τεχνολογιών ΤΠΕ και γλωσσών προγραμματισμού), καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων (soft skills) και βασικών γνώσεων λειτουργίας των επιχειρήσεων.  

 Οργάνωση Βιομηχανικών Διδακτορικών ή και Διπλωματικών Εργασιών με συνεπίβλεψη (ύπαρξη ακαδημαϊκού επιβλέποντος από τα Τμήματα και daily supervisor από τις εταιρείες).   Συστηματική παρακολούθηση της πορείας αποφοίτων, μέσω της αξιοποίησης δικτύων αποφοίτων (π.χ. LinkedIn), καλλιέργεια της κουλτούρας alumni.  

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

• Αναβάθμιση και επέκταση εξοπλισμού εργαστηρίων πληροφορικής σε τρεις άξονες: α) δημιουργία τοπικών clusters για εκπαιδευτικούς σκοπούς (εκπαιδευτικά εργαστήρια) και στέγαση κέντρων δεδομένων (Datacenters), β) εξασφάλιση σύγχρονων υπολογιστικών συστημάτων και τηλεπικοινωνιών καθώς και του απαραίτητου λογισμικού, γ) πρόσβαση σε πολλαπλές ψηφιακές υποδομές (cloud υποδομές) και online υπηρεσίες, υποστήριξη πολλαπλών υπηρεσιών ψηφιακής συνεργασίας χρηστών, με ιδρυματικούς λογαριασμούς.  

• Δημιουργία νέου υλικού σε θέματα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη βιομηχανία, ή/και σε θέματα/μαθήματα όπου εντοπίζεται αυξημένη μαθησιακή δυσκολία για τους φοιτητές • Προσέλκυση διακεκριμένων Ελλήνων και ξένων επιστημόνων ως επισκεπτών, μέσω ενός έκτακτου προγράμματος υποστήριξης επισκεπτών καθηγητών (μεσοπρόθεσμος στόχος)

• Δημιουργία νέων, πιο ευέλικτων προγραμμάτων σπουδών, σε συνεργασία με εταιρίες (co-op) στο πλαίσιο των οποίων οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ή/και στοχευμένων  σε περιοχές όπως στην Επιστήμη Δεδομένων, στην Τεχνητή Νοημοσύνη κ.ά. (μακροπρόθεσμος στόχος)

 • Δημιουργία νέων πιο στοχευμένων και ευέλικτων προγραμμάτων σπουδών σε νέα πεδία στο πλαίσιο του Ν. 4957. Ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι: Πρόγραμμα στην Επιστήμη Δεδομένων, Πρόγραμμα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, Πρόγραμμα Μηχανικών Τηλεπικοινωνιών.

• Δημιουργία online micro courses, δηλ. online μαθημάτων που αντιπροσωπεύουν μια εστιασμένη δεξιότητα ή μια περιοχή γνώσης. Θα προσφέρονται από τα Τμήματα ΤΠΕ  και θα αναγνωρίζονται από τις επιχειρήσεις Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών σε σχέση με τη συνάφειά τους με την εργασία.  

Χρειάζονται μέτρα

Στην εκδήλωση έδωσαν το παρών και χαιρέτησαν ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, κύριος Γεώργιος Βούτσινος, ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κύριος Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, η  Πρόεδρος  του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΠΕ, κυρία Γιώτα Παπαρίδου, και η Πρύτανις του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, κυρία Μάρα Νικολαΐδη

Όλες και όλοι, επισήμαναν την ανάγκη λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Όπως τονίστηκε από όλες τις πλευρές, το σημαντικό αυτό θέμα προσλαμβάνει τεράστιες διαστάσεις, με επιπτώσεις στη λειτουργία των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, στην ταχύτητα του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας, στη στήριξη της αποτελεσματικής λειτουργίας του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, στην εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά και της ίδιας της προοπτικής ανάπτυξης της εθνικής Οικονομίας, μέσω της δραστηριοποίησης του κλάδου ψηφιακής τεχνολογίας. Αναγνωρίζοντας μεταξύ άλλων και τα σημαντικά ευρήματα της μελέτης, αλλά και την  αναγκαιότητα επίσπευσης του ψηφιακού συντονισμού της κοινωνίας στην 4η βιομηχανική επανάσταση, σημειώθηκε πως οι συνέργειες στη δράση μεταξύ των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Επιχειρήσεων ΤΠΕ αποτελεί πλέον επιτακτική προϋπόθεση.  

Η Πολιτεία πρέπει να εξετάσει τις δυνατότητες ενίσχυσης των σπουδών Πληροφορικής

Την εκδήλωση άνοιξε και έκλεισε ο Πρόεδρος της  ΕΘΑΑΕ, κύριος Περικλής Α. Μήτκας, ενώ η παρουσίαση των προτάσεων έγινε από: την κυρία Ελένη Τσιπά, Oracle Academy Programme Manager GCMM cluster, της Oracle Ελλάς, τον κύριο Μιχαήλ Φιλιππάκη, Καθηγητή, Αναπληρωτή Πρόεδρο στο  Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά και από την κυρία Μάρα Νικολαΐδη, Πρύτανη του  Χαροκόπειου Πανεπιστημίου. Παράλληλα, η κυρία Άννα Ματσούκα, εκ μέρους του ΣΕΠΕ, παρουσίασε τις απαραίτητες δράσεις για τη βελτίωση των Δεικτών της Ψηφιακής Δεκαετίας, ενώ η κυρία  Μάρα Νικολαΐδη  ανέπτυξε το θέμα της συμμετοχής των γυναικών στους τομείς της Πληροφορικής, δίνοντας κάποια πρώτα στοιχεία για τα αυτά θέματα, που θα διερευνηθούν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης συνεργασίας, μαζί με άλλα που θα προταθούν.  

Στην εναρκτήρια ομιλία του ο Πρόεδρος της  ΕΘΑΑΕ, κύριος Περικλής Α. Μήτκας, αναφέρθηκε στο ότι  ο  εθνικός στόχος του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας προϋποθέτει ένα υψηλό επίπεδο ψηφιακής εκπαίδευσης. Πρόσθεσε πως «για  να ικανοποιηθούν οι μεσοπρόθεσμες ανάγκες της εγχώριας αγοράς σε ειδικούς ΤΠΕ, τα Πανεπιστήμια οφείλουν να βελτιώσουν τους ρυθμούς αποφοίτησης, να υιοθετήσουν καλές πρακτικές που ήδη αναδείχθηκαν στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας, και να στραφούν προς σύγχρονες επιστημονικές περιοχές». Ολοκληρώνοντας την τοποθέτηση του κατέληξε πως «Η Πολιτεία πρέπει να εξετάσει τις δυνατότητες ενίσχυσης των σπουδών Πληροφορικής, ενώ οι επιχειρήσεις του κλάδου αναμένεται να στηρίξουν κοινές δράσεις ενημέρωσης και επιμόρφωσης. Η ΕΘΑΑΕ, πάντα δίπλα στα Ιδρύματα της χώρας, θεωρεί ότι παρόμοιες πρωτοβουλίες μπορούν να διερευνηθούν και σε άλλα πεδία σπουδών, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες συνεργασίες των Πανεπιστημίων με τον ιδιωτικό τομέα».

Ο  Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, κύριος Γεώργιος Βούτσινος, υπογράμμισε πως «είναι εξαιρετικά σημαντικό, ταυτόχρονα δε και ιδιαίτερα ελπιδοφόρο ότι η σημερινή ημερίδα πραγματοποιείται σε συνεργασία της ΕΘΑΑΕ και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), των καθ’ ύλην δηλαδή αρμόδιων επιχειρήσεων». Παράλληλα, σημείωσε πως «με αυτόν τον τρόπο ικανοποιούμαστε ιδιαίτερα όλοι όσοι πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης χωρίς την ουσιαστική συμμετοχή των κύριων συντελεστών της εθνικής οικονομίας που είναι, χωρίς αμφιβολία, οι κατά κλάδον επιχειρήσεις και αυτό είναι κάτι που σηματοδοτείται εμφατικά στη σημερινή ημερίδα».

Ο κύριος Δημοσθένης ΑναγνωστόπουλοςΓενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τόνισε ότι «σε διεθνές επίπεδο προκύπτει ότι οι πτυχιούχοι και επαγγελματίες πληροφορικής δεν καλύπτουν επαρκώς την αυξανόμενη ζήτηση της αγοράς εργασίας σε τεχνολογίες αιχμής και θέματα κυβερνοασφάλειας».  Πρόσθεσε ταυτόχρονα πως «το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε το πρόγραμμα πολιτικής “Πορεία προς την Ψηφιακή Δεκαετία”, όπου μεταξύ άλλων υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να αυξήσουν του επαγγελματίες ΤΠΕ σε 20.000.000 μέχρι το 2030Με τη διάθεση πόρων μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 113 εκ € μέσω του Εθνικού Επιχειρησιακού Προγράμματος για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ελλάδα, είμαστε αισιόδοξοι ότι ο εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης θα αποδώσει σύντομα καρπούς»,  σημειώνοντας ωστόσο ότι «η οικονομική ενίσχυση όμως δεν αρκεί αν δεν συνδυαστεί με δράσεις αναβάθμισης του προγράμματος σπουδών που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες τεχνολογικές απαιτήσεις, μεγαλύτερο ποσοστό φοιτητών σε ΤΠΕ και την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στις δράσεις ΤΠΕ».

Από την πλευρά της η κυρία Γιώτα Παπαρίδου, Πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΠΕ, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας της Ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά, η οποία ξεκίνησε, για πρώτη φορά, τώρα, με αφορμή το συγκεκριμένο θέμα και αναφέρθηκε στη συνεισφορά της ΕΘΑΑΕ, στο  σημαντικό έργο των Προέδρων των 37 Σχολών ΤΠΕ των Ελληνικών Πανεπιστημίων, υπογράμμισε την τεράστια συμβολή όσων ενεπλάκησαν  στην έρευνα, αλλά και την σπουδαία συνεργασία που έχει αναπτυχθεί στην προσπάθεια αντιμετώπισης του Εθνικού αυτού προβλήματος, για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, αλλά και την ευημερία της ελληνικής κοινωνίας. 

Η Πρύτανις του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, κυρία Μάρα Νικολαΐδη, επεσήμανε ότι «εκ μέρους των Πανεπιστημίων της χώρας και ιδιαίτερα των Τμημάτων Πληροφορικής και Μηχανικών Υπολογιστών, χαιρετίζουμε την εποικοδομητική συνεργασία που είχαμε με τον ΣΕΠΕ, υπό την καθοδήγηση της ΕΘΑΑΕ». Τόνισε παράλληλα πως «η  ανάγκη καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού από την αγορά Πληροφορικής, καταδεικνύει τον καταλυτικό ρόλο που έχουν τα δημόσια ελληνικά πανεπιστήμια στην ανάπτυξη της χώρας», καταλήγοντας ότι «Η συνεργασία μας έχει κομβικό ρόλο στην αποτελεσματική ενσωμάτωση των αποφοίτων μας στην αγορά εργασίας και βοηθά στην ενίσχυση του επιπέδου και της ανταγωνιστικότητας των σπουδών στον τομέα της Πληροφορικής».

Οι προτάσεις ομαδοποιούνται σε τέσσερις γενικές κατηγορίες, ανάλογα με τον φορέα που έχει την ευθύνη της υλοποίησης: τον ΣΕΠΕ και τις επιχειρήσεις – μέλη του, τα Τμήματα ΤΠΕ και τα Πανεπιστήμια και τέλος την Πολιτεία. Πολλές από τις προτάσεις προς υλοποίηση από τα Τμήματα ΤΠΕ εφαρμόζονται ήδη από κάποια τμήματα και προτείνεται η καθολική υιοθέτησή τους ως καλές πρακτικές, ενώ κάποιες από τις προτάσεις έχουν ήδη αρχίσει να υλοποιούνται, αποσκοπώντας στη βελτίωση του αριθμού των αποφοιτήσαντων, τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας, την ενίσχυση και βελτίωση της πρακτικής άσκησης, τη συμμετοχή των επιχειρήσεων σε εκδηλώσεις και  ημερίδες, την αναβάθμιση των υποδομών και την αναδιοργάνωση των προγραμμάτων σπουδών και την ενίσχυση του δυναμικού των πανεπιστημίων. Παράλληλα, εντοπίστηκαν μηχανισμοί και χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση των προτάσεων. 

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Τι πολύ σοβαρό θεραπεύουν οι τηγανητές πατάτες;

ΕΛΜΕΠΑ: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής για εκπαιδευτικούς

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

τραπεζες
Τράπεζες: Μετατρέπουν καταστήματα σε tellerless (δηλ χωρίς ταμείο) ενώ μας χρεώνουν τα πάντα
Πολλά καταστήματα στην Αττική και την επαρχία ενημερώθηκαν ότι θα γίνουν tellerless (δηλ χωρίς ταμείο), και ότι θα περισσέψουν ταμίες, τη στιγμή που...
Τράπεζες: Μετατρέπουν καταστήματα σε tellerless (δηλ χωρίς ταμείο) ενώ μας χρεώνουν τα πάντα
kasselakis
4ο Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ: Τι αναφέρει η πρόταση που ψηφίστηκε
«Τo Συνέδριο ομόφωνα και ομόθυμα επιβεβαίωσε την εμπιστοσύνη του στον πρόεδρο. Είπε πρόεδρο έχουμε, επομένως δεν χρειάζονται εκλογές» δήλωσε η...
4ο Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ: Τι αναφέρει η πρόταση που ψηφίστηκε
ΤΑΞΗ
Σχολεία: Oργανικά κενά και πλεονάσματα και υπολογισμός μεταθέσεων 2024
Ο προσδιορισμός της οργανικής σύνθεσης του εκπαιδευτικού προσωπικού – Πως θα υπολογιστούν κενά και πλεονάσματα για τις μεταθέσεις του 2024
Σχολεία: Oργανικά κενά και πλεονάσματα και υπολογισμός μεταθέσεων 2024
ΠΑΝΤΕΙΟ
Σήμερα Δευτέρα κοινή συνέντευξη Τύπου 12 Συλλόγων ΔΕΠ κατά των ιδιωτικών ΑΕΙ
Σήμερα Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου, λοιπόν, στη 1 μετά το μεσημέρι στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, οι Σύλλογοι ΔΕΠ θα διατρανώσουν ότι είναι κατά της παραβίασης...
Σήμερα Δευτέρα κοινή συνέντευξη Τύπου 12 Συλλόγων ΔΕΠ κατά των ιδιωτικών ΑΕΙ