εκπαιδευτικοι
Η εγκύκλιος για την αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών.

Εξεδόθη από το Υπουργείο Εσωτερικών η νέα Εγκύκλιος υπ. αριθ, πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2640/οικ.9409/31-5-2023 με θέματα:

Α. Την αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών.

Β. Την ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών.

Γ. Τις διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, εν όψει των εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023.

Αναλυτικά

Το Υπουργείο Εσωτερικών επισημαίνει πως ενόψει της διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023 (Π.Δ. 71/2023, Α΄ 122), βάσει των διατάξεων του άρθρου 28 του ν.2190/1994, ότι και κατά την τρέχουσα περίοδο, ήτοι από 29.05.2023 (Π.Δ. 71/2023, Α΄ 122), έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης, ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ. αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2632/οικ.7623/28-4-2023 (ΑΔΑ:9ΒΧΜ46ΜΤΛ6-0ΜΗ)

Επιπλέον και κατόπιν ερωτημάτων που τίθενται στην Υπηρεσία, αναφορικά με την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων και των διευκρινίσεων που χορηγήθηκαν με την ως άνω σχετική εγκύκλιο της Υπηρεσίας, το ΥΠ.ΕΣ. επισημαίνει περαιτέρω τα εξής: 

Α. Αναστολή προσλήψεων

Από την αναστολή προσλήψεων και διορισμών του άρθρου 28 του ν.2190/94, όπως ισχύει, εξαιρούνται αποκλειστικά και μόνο οι περιπτώσεις που ρητά προβλέπονται από το ανωτέρω άρθρο καθώς και από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 5043/2023 (Α’ 91) και της παρ. 2 περ. β του άρθρου τέταρτου του ν. 4616/2019 (Α’ 86) όπως αναλυτικά αναφέρονται στην αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2632/οικ. 7623/28-4-2023 (ΑΔΑ:9ΒΧΜ46ΜΤΛ6-0ΜΗ) εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.

Συμπληρωματικά, κατόπιν πολλών ερωτημάτων, διευκρινίζεται ότι από την αναστολή προσλήψεων εξαιρούνται: α) η έκδοση πράξεων που αφορούν διορισμούς ή προσλήψεις μονίμου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6), προς αναπλήρωση/αντικατάσταση υποψηφίων που περιλαμβάνονταν σε οριστικούς πίνακες διοριστέων/προσληπτέων που είχαν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (παρ. 3 περ. α του άρθρου 27 του ν. 5043/2023), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν.4765/2021, εφόσον οι υποψήφιοι που διατίθενται προς αναπλήρωση/αντικατάσταση έχουν εγγραφεί σε συμπληρωματικό πίνακα διοριστέων, ο οποίος έχει εκδοθεί από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και αναρτηθεί στη «Διαύγεια», κατά τα αναφερόμενα στην ως άνω διάταξη, πριν από την ημερομηνία προκήρυξης των βουλευτικών εκλογών.

β) Η παράταση/ανανέωση συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εφόσον αυτή πραγματοποιείται αυτοδικαίως βάσει της σχετικής διάταξης, ήτοι δεν προβλέπεται δυνατότητα ανανέωσης/παράτασης, οπότε τελεί στη διακριτική ευχέρεια του αποφασίζοντος οργάνου. Για παράδειγμα, αναφέρεται ενδεικτικά ότι δεν εμπίπτει στην αναστολή προσλήψεων η παράταση των συμβάσεων δυνάμει των διατάξεων της παρ. 1 περ. α του άρ. 91 του ν. 5041/2023, σύμφωνα με τις οποίες: «1. α) Η ισχύς των ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας, η οποία παρατάθηκε με τα άρθρα …… στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και εποπτευόμενων φορέων λόγω κορωνοϊού, του ν. 5007/2022 (Α’ 241), παρατείνεται, από τη λήξη της, έως και την 30ή.9.2023.»

γ) Η απασχόληση στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης σπουδαστών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή άλλων φορέων εκπαίδευσης οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας, ιδίως ΑΕΙ, ΙΕΚ κ.α.

Επίσης διευκρινίζεται ότι η προβλεπόμενη εξαίρεση στην παρ. 5 του άρ. 28 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία: «5. Οι περιορισμοί των παρ. 1 και 2 δεν ισχύουν, ως προς τις προσλήψεις προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και τις προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, από τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπα αυτών, προκειμένου για ………., των αμειβομένων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, των εργαζομένων στις παιδικές κατασκηνώσεις και των απασχολούμενων στα προγράμματα δακοκτονίας, καθώς και ως προς τις προσλήψεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα της υποπαρ. ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α` 107). Ομοίως, οι περιορισμοί των παρ. 1 και 2 δεν ισχύουν ως προς τις προσλήψεις προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες και ανανεώσεις αυτών, από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), προκειμένου για τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές και ωρομίσθιοι, των εργαζομένων σε προγράμματα ή δράσεις που χρηματοδοτούνται μέσω ΕΣΠΑ ή μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) και των εργαζομένων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της Δ.ΥΠ.Α..» αφορά μόνο τα προαναφερόμενα προγράμματα στους ως άνω φορείς και όχι γενικά όλα τα έργα που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους ή διεθνείς οργανισμούς ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα καθώς και τα προγράμματα ΕΣΠΑ όλων των Φορέων του Δημοσίου.

Επιπροσθέτως διευκρινίζεται ότι εμπίπτει στην αναστολή προσλήψεων, η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε αντικατάσταση αποχωρούντων υποψηφίων σύμφωνα με την παρ. 9 του άρ. 41 του ν.4765/2021 για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι συμπλήρωσης της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Σε κάθε περίπτωση υπενθυμίζεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994, στην αρμόδια Τριμελή Επιτροπή που έχει συγκροτηθεί με πράξη του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) για την παροχή σύμφωνης γνώμης για την εξαίρεση από την αναστολή προσλήψεων σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται πρόσληψη προσωπικού κατά τα άρθρα 37-42 του ν. 4765/2021 προκειμένου να αντιμετωπισθούν ιδιαιτέρως επείγουσες και σοβαρές ανάγκες της υπηρεσίας. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που επί συγκεκριμένου αιτήματος ενός Φορέα για την κατ΄εξαίρεση πρόσληψη προσωπικού έχει ήδη παρασχεθεί η σύμφωνη γνώμη της ως άνω επιτροπής του ΣτΕ δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή αιτήματος στην ως άνω επιτροπή. Σε κάθε περίπτωση για την συνέχιση της διαδικασίας κατά τα ανωτέρω, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το περιεχόμενο του ερωτήματος επί του οποίου διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της η αρμόδια Επιτροπή του ΣτΕ, ιδίως αν αφορούσε την εξαίρεση αποκλειστικά από τις επικείμενες εκλογές της 21ης/5/2023, τους λόγους του κατ΄ επείγοντος που επικαλέστηκε ο φορέας και τους οποίους έλαβε υπόψη της η Επιτροπή.

Β. Αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών

Οι υπηρεσιακές μεταβολές που αναστέλλονται, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρθηκαν στην προηγούμενη σχετική εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας, είναι οι προβλεπόμενες στον Υπαλληλικό Κώδικα (ν.3528/2007) όπως ισχύει, ήτοι στο ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ κεφάλαια Α, Β, Γ και Δ, εξαιρουμένων των κεφαλαίων Ε΄και ΣΤ΄, καθώς και οι αντίστοιχες προς αυτές προβλεπόμενες σε άλλες διατάξεις, ήτοι ν. 3584/2007, στους κανονισμούς προσωπικού των Ν.Π.Ι.Δ. κ.α.

Εάν τυχόν στους κανονισμούς προσωπικού δεν προβλέπονται υπηρεσιακές μεταβολές, τότε ως υπηρεσιακές μεταβολές νοούνται οι αντίστοιχες αυτών που προβλέπονται στον Υπαλληλικό Κώδικα. Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω και κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, διευκρινίζονται τα εξής :

Δείτε την Εγκύκλιο ΕΔΩ

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το σεμινάριο Ειδικής Αγωγής με το χαμηλότερο κόστος από ΑΕΙ - 50 ευρώ εγγραφή έως 22-9

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: Ύλη, Προετοιμασία, Ειδικότητες, παλιά θέματα

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ για ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ - με μόνο 65 ευρώ εγγραφή

Παν.Πατρών: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ στα ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής μέσω alfavita.gr

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

σχετικά άρθρα