Αξιολόγηση σχολικών μονάδων: Οι προθεσμίες και οι προβλεπόμενες δράσεις του 2023
Κανένα νεότερο όμως σχετικά με το τι θα γίνει με την αξιολόγηση των νεοδιόριστων...

Μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου μπορούν οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε) να μπαίνουν στην πλατφόρμα του ΙΕΠ για την εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων, προκειμένου να υποβάλουν ανατροφοδοτικά σχόλια.

Αυτό προβλέπει η τελευταία εγκύκλιος του γ.γ. του ΥΠΑΙΘ κ.Αλ.Κόπτση για το θέμα, που εκδόθηκε στα μέσα Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με την εγκύκλιο αυτήν (δείτε την εδώ) σε συνέχεια της με αριθμ πρωτ. 119336/ΓΔ4/29-09-2022 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ με θέμα «Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του Συλλογικού προγραμματισμού και της εσωτερικής αξιολόγησης του έργου των σχολικών μονάδων για το σχολικό 2022-2023» καλούνται οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε) Παιδαγωγικής Ευθύνης να υποβάλουν στην ψηφιακή εφαρμογή του ΙΕΠ ανατροφοδοτικά σχόλια για τον σχεδιασμό των δράσεων των σχολείων από την Τρίτη 13-12-2022 έως και την Τρίτη 31/01/2023.

Για το θέμα αυτό βέβαια, ήδη η ΔΟΕ έχει αποστείλει νέα ενιαία κείμενα προς ανάρτηση για για τη δεύτερη φάση (Φάση 2) της αξιολόγησης που έληξε στις 10 Δεκεμβρίου 2022, ως «απάντηση» στον συλλογικό προγραμματισμό

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία αναφέρει ότι τα κείμενα που απέστειλε «θα μπουν στις 5 αντίστοιχες ενότητες της φάσης 2. Οι αναρτήσεις των κειμένων θα γίνουν από τους/τις συναδέλφους που έχουν αναλάβει συντονιστ(ρι)ες των σχεδίων δράσης. Εχουν αναρτηθεί ήδη οι αποφάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων / Φάση 1 (στο κείμενο που στέλνουμε είναι σημασμένες με πράσινο χρώμα). Θα ακολουθήσει έως τον Μάιο η υλοποίηση των δράσεων. Οι δράσεις θα γίνουν σε κεντρικό επίπεδο από τη Δ.Ο.Ε., με την υποστήριξη και συμμετοχή των εκπαιδευτικών. Θα υπάρξει αναλυτικότερη ενημέρωση για τη φάση 3 (υλοποίηση), η οποία προετοιμάζεται τώρα και θα ανακοινωθεί αναλυτικά από την Ομοσπονδία»

Επίσης η ΔΟΕ έχει αποστείλει και τα ερευνητικά ερωτηματολόγια και τις ερευνητικές καταγραφές που δημιουργήθηκαν για την υλοποίηση των δράσεων των ενιαίων κειμένων, με στόχο να ακυρωθεί η επιχειρούμενη διαφοροποίηση/κατηγοριοποίηση των Σχολείων και ταυτόχρονα να τεκμηριωθούν τα αιτήματα και οι διεκδικήσεις του εκπαιδευτικού κινήματος και του κλάδου. Ερώτημα μένει το πόσοι εκπαιδευτικοί και σχολεία ακολούθησαν τις οδηγίες αυτές.

Οι προθεσμίες του 2023

Σύμφωνα με τον σχετικό οδηγό του ΥΠΑΙΘ οι προθεσμίες για την αξιολόγηση σχολικων μονάδων, από εδώ και πέρα, έχουν ως εξής:

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ: 

Έως 30 Μαΐου - Με ευθύνη Συντονιστή/-στριας Ομάδας

Προσωπικοί κωδικοί ΠΣΔ Συντονιστή/-στριας

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: 

 Έως 25 Ιουνίου - Με ευθύνη Διευθυντή/-ντριας /Προϊσταμένου/-ης

Ιούνιος 2023:  Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης σχολ. έτους 2022-2023

Ο/Η Διευθυντής/-ύντρια συγκαλεί συνεδρίαση του Συλλόγου, για την:

Α. Συνολική αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου:

✓ Γίνεται συζήτηση σχετικά με τις αλλαγές που ενδεχομένως έχουν επέλθει στην ταυτότητα του σχολείου από την προηγούμενη Έκθεση ✓ Αποτιμώνται οι 9 άξονες τεκμηριωμένα ✓ Εντοπίζονται θετικά σημεία και σημεία προς βελτίωση για καθεμία από τις 3 λειτουργίες ✓ Καταγράφονται στο Πρακτικό οι σχετικές αποφάσεις.

Β. Συνολική αποτίμηση των Δράσεων βελτίωσης του σχολείου

✓ Οι Ομάδες παρουσιάζουν τις Δράσεις τους χρησιμοποιώντας το Γ` μέρος της Φόρμας Αποτύπωσης της Δράσης. ✓ Οι εκπαιδευτικοί αποτιμούν συνολικά τις Δράσεις του σχολείου (βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί, αποτελέσματα των Δράσεων, δυσκολίες που παρουσιάστηκαν) ✓ Επιλέγονται οι Πρακτικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλα σχολεία ✓ Κατατίθενται προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Προσέξτε: Εφόσον, κατά τη διάρκεια συγκεκριμένου σχολικού έτους ο σύλλογος διδασκόντων δεν συγκληθεί ή δεν συνεδριάσει ή για οποιονδήποτε λόγο δεν προβεί εν γένει στις ενέργειες της αρμοδιότητάς του, όπως αυτές καθορίζονται στα άρθρα 47 και 47Α του ν. 4547/2018 (Α’ 102), αμέσως μετά την παρέλευση δεκαημέρου από τη λήξη των προθεσμιών που ορίζονται στα άρθρα αυτά και χωρίς υπαίτια βραδύτητα, στην περίπτωση που δεν προβλέπονται προθεσμίες, ο/η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας προβαίνει, όσον αφορά στο σχολικό αυτό έτος, σε όσες από τις ενέργειες της αρμοδιότητας του συλλόγου διδασκόντων εξακολουθούν να παραλείπονται από τον σύλλογο, με τη συνεργασία του Συμβούλου Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας, εφαρμόζοντας κατά τα λοιπά αναλόγως τα ως άνω άρθρα (Υ.Α. 108906/ΓΔ4Ε/10-09-2021, άρθρ. 10).

Μετά τη συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων, και μέχρι τις 25 Ιουνίου, ο/η Διευθυντής/- ύντρια:

• Καταχωρίζει τα δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα του Ι.Ε.Π • Ελέγχει και οριστικοποιεί την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης • Εξάγει τη συνοπτική μορφή της Έκθεσης σε pdf (χωρίς την 4βαθμη αποτίμηση) και την αναρτά στην ιστοσελίδα του σχολείου

Κωδικοί σχολείου ΠΣΔ

Επισημαίνεται ότι για την καταχώριση δεδομένων στην ψηφιακή εφαρμογή του ΙΕΠ, είναι απαραίτητο να ακολουθούνται οι τεχνικές και άλλες οδηγίες που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα αξιολόγησης σχολικών μονάδων του ΙΕΠ: http://iep.edu.gr/el/nea-anakoinoseis

Για ερωτήματα τεχνικής φύσεως σχετικά με την ψηφιακή εφαρμογή, μπορείτε να απευθύνεστε στο helpdesk του ΙΕΠ: https://www.iep.edu.gr/helpdesk/open.php?topicId=60.

Για ερωτήματα διοικητικού περιεχομένου παρακαλούμε να απευθύνεστε στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4823/2021 (Α΄ 136) και την με αρ. πρωτ. 108906/ΓΔ4/07-09-2021 Υ.Α. (Β΄ 4189), η συμμετοχή στις παραπάνω διαδικασίες είναι υποχρεωτική για όλες τις δημόσιες και ιδιωτικές σχολικές μονάδες.

 

Συχνές Ερωτήσεις Τεχνικού Τύπου

1. Είμαι Συντονιστής/-στρια εκπαιδευτικός και προσπαθώ να συμπληρώσω τα πεδία του Σχεδιασμού της Δράσης (Στόχοι/Αναγκαιότητα, Ενέργειες, Πόροι /Μέσα…) αλλά δεν μπορώ. Τι κάνω λάθος;

Η Φόρμα Αποτύπωσης Σχεδίου Δράσης (το 1ο τμήμα της: Σχεδιασμός της Δράσης είναι ενεργό μέχρι 26/1) συμπληρώνεται από τους Συντονιστές εκπαιδευτικούς, αφού συνδεθούν με τους ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ, ατομικούς κωδικούς τους (ΟΧΙ του σχολείου) στο Πανελλήνιο σχολικό δίκτυο (ΠΣΔ) .

2. Είμαι Συντονιστής/-στρια εκπαιδευτικός ομάδας δράσης. Πληκτρολογώ τους προσωπικούς μου κωδικούς ΠΣΔ αλλά δεν μπορώ να συνδεθώ. Τι να κάνω;

Χρειάζεται να γίνει έλεγχος στα ακόλουθα:
α) Στον Συλλογικό Προγραμματισμό (σύνδεση με κωδικούς ΠΣΔ σχολείου) φαίνεται ο ορισμός σας ως Συντονιστή/-στρια.
β) Στον Συλλογικό Προγραμματισμό φαίνεται/είναι σωστό το ΑΦΜ σας. Εάν δεν φαίνεται ή δεν είναι σωστό, επικοινωνήστε με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) για να το προσθέσει/διορθώσει στην καρτέλα σας.

3. Είμαι Διευθυντής/-ντρια, Προϊστάμενος/-μένη σχολικής μονάδας και θα ήθελα να βλέπω τις Φόρμες Αποτύπωσης Σχεδίου Δράσης- Σχεδιασμός τις οποίες υποβάλουν οι Ομάδες Δράσης του σχολείου μου δια των Συντονιστών τους. Έχω αυτή τη δυνατότητα;

Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Μπορείτε να τα δείτε, εφόσον συνδεθείτε με τους κωδικούς ΠΣΔ του σχολείου σας. Δεν μπορείτε όμως να προχωρήσετε σε διορθώσεις/συμπληρώσεις κ.α

4. Θέλουμε να αλλάξουμε Συντονιστή/-στρια εκπαιδευτικό σε μια Ομάδα Δράσης. Ο Συλλογικός Προγραμματισμός όμως έχει κλείσει. Τι μπορούμε να κάνουμε

Μπορείτε να αλλάξετε Συντονιστή/-στρια εκπαιδευτικό καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Το συγκεκριμένο πεδίο είναι και θα παραμείνει ανοικτό. Συνδεθείτε με τους κωδικούς ΠΣΔ του σχολείου σας στον Συλλογικό Προγραμματισμό, επιλέξτε τις Δράσεις που είχατε δηλώσει, πατήστε ‘’Αλλαγή Συντονιστή‘’. Μην ξεχάστε να αποθηκεύσετε την επιλογή σας και να εξάγετε εκ νέου τον Συλλογικό Προγραμματισμό σε μορφή pdf (πατώντας ‘’Εξαγωγή’’)

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

1. Η οριστική υποβολή των Εκθέσεων γίνεται με αυτόματο τρόπο με το κλείσιμο της πλατφόρμας. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΟΥΜΠΙ ‘’ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ’’. Μπορείτε, επομένως, να τροποποιείτε/ συμπληρώνετε τις καταχωρίσεις σας ΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ θέλετε, μέχρι το κλείσιμο της πλατφόρμας (επιλέγοντας κάθε φορά Αποθήκευση).

2. Ο φυλλομετρητής (browser) θα πρέπει να είναι ενημερωμένος με κάποια τελευταία έκδοση

3. Μπορείτε να μεταφέρετε έτοιμο κείμενο από ψηφιακό αρχείο (συνίσταται η χρήση του Σημειωματάριου), πατώντας στο πληκτρολόγιο το συνδυασμό των πλήκτρων Ctrl+ v (επιλέξτε το κείμενο, ενεργοποιήστε τον κέρσορα στο σημείο της φόρμας που θέλετε να το μεταφέρετε, πατήστε μαζί Ctrl+ v) Για οποιοδήποτε ερώτημα μπορείτε να απευθύνεστε στο helpdesk του ΙΕΠ: https://www.iep.edu.gr/helpdesk/open.php?topicId=60

Τι θα γίνει με την αξιολόγηση των νεοδιόριστων;

Εκτός από την αξιολόγηση των σχολείων όμως, μένει να δούμε πότε θα γίνει και η πολυσυζητημένη ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που έκλεισαν διετία και περιμένουν να μονιμοποιηθούν, μετά από τις αρνήσεις που εισέπραξαν από την ηγεσία του ΥΠΑΙΘ και τις ανακλήσεις όσων μονιμοποιήσεων έγιναν χωρίς να προηγηθεί η αξιολόγηση... Για το ζήτημα αυτό, η κ.Κεραμέως εχει δηλώσει τα εξής:

Νίκη Κεραμέως: Υπάρχουν τρία επίπεδα αξιολόγησης: α) σχολικής μονάδας, β) εκπαιδευτικού συστήματος – η λεγόμενη «ελληνική PISA» και γ) η ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Η αξιολόγηση στα δύο πρώτα επίπεδα εφαρμόζεται ήδη. Συγκεκριμένα, η αξιολόγηση σχολικής μονάδας πραγματοποιήθηκε πρώτη φορά πέρυσι, όπως και η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος. Ως προς την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, και αυτή θα ξεκινήσει φέτος, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των συμβούλων εκπαίδευσης. Ηδη τα πρώτα αποτελέσματα είναι απτά και θα σας δώσω ένα παράδειγμα: πρόσφατα επισκέφθηκα δημοτικό σχολείο που βρίσκεται σε ένα χωριό έξω από τα Γρεβενά, το οποίο είχε προβεί σε αξιολόγηση σχολικής μονάδας. Από τη διαδικασία προέκυψε ότι το σχολείο είχε πολλά περιθώρια βελτίωσης σε επίπεδο εξωστρέφειας και, πλέον, στη βάση της αξιολόγησης που έλαβε χώρα, συμμετέχει σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το e-twinning. Μέσω της αξιολόγησης δίνεται η ευκαιρία σε αυτό το σχολείο να βελτιώσει την εκπαίδευση που παρέχει στους μαθητές του.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

35.000 στην ουρά: Τελευταία ευκαιρία για το online εύκολο Proficiency ΧΩΡΙΣ προφορικά, έκθεση έως 26 Ιουνίου

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 20/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα