ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Για να μην παραγραφούν οι χρηματικές απαιτήσεις μας κατά του δημοσίου για τη μη προσμέτρηση της διετίας 2016 – 2017, για τη μισθολογική μας εξέλιξη

Για να μην παραγραφούν οι χρηματικές απαιτήσεις των εκπαιδευτικών και όλων των δημοσίων υπαλλήλων κατά του δημοσίου για τη μη προσμέτρηση της διετίας 2016 – 2017, για τη μισθολογική μας εξέλιξη, πρέπει όλοι να ακολουθήσουμε την παρακάτω απλή διαδικασία έως 31 – 12 – 2022

Αναλυτικά (αφορά εκπαιδευτικούς και δημοσίους υπαλλήλους)

Προκειμένου να  μην χάσουμε τη δυνατότητα δικαστικής διεκδίκησης του Μισθολογικού Κλιμακίου που δεν χορηγήθηκε τα έτη 2016-2017 σε  όλους ανεξαιρέτως του δημοσίους υπαλλήλους, επειδή ανεστάλη η χορήγησή του  με τις διατάξεις του άρθρου  26 του Ν. 4354/2015,  και μέχρι σήμερα κατά μ.ο. ο καθένας μας μπορεί να έχει απολέσει   έως 4.000 ευρώ  όλα τα έτη από τη μισθολογική ωρίμανση που θα είχε, εάν μας χορηγούνταν για τη 2ετία 2016-2017  το ΜΚ της κατηγορίας μας, που δεν λάβαμε ποτέ μέχρι σήμερα, χρειάζεται να κάνουμε αίτηση όχλησης μέχρι 31-12-2022 για διακοπή παραγραφής στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, που μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά.

Για αυτό το λόγο σας αποστέλλουμε Υπόδειγμα Αίτησης που μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ)   μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022,   για όποιον υπάλληλο μελλοντικά θελήσει  να κάνει Αγωγή, για   να μην παραγραφούν οι αξιώσεις  από το  Ελληνικό  Δημόσιο, να  καταβάλει  οφειλόμενα ποσά που θα προσδιοριστούν με την Αγωγή  για το  χρονικό διάστημα από 1-1-2016 έως 31-12-2017, λόγω αναστολής χορήγησης των Μισθολογικών Κλιμακίων σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4354/2015, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 4 παρ. 1 και 22 του Συντάγματος και του άρθρου 1 του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου (ΠΠΠ) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), που είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της προαγωγής μας  στο επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο και την απώλεια μέρους του εισοδήματός μας  και κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2018 έως 31-12-2022.

Επίσης τις ίδιες ενέργειες μέχρι 31-12-2022   μπορούν να κάνουν και όσοι συνάδελφοι υπηρετούσαν κατά  τα έτη 2016 -2017 κι  έπειτα αλλά  είναι σήμερα συνταξιούχοι. Οπότε , ο καθένας από μας που έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας μαζί τους, παρακαλούμε  να αποστείλει το παρόν ενημερωτικό e-mail.

Οδηγίες:

1. Συμπλήρωση  των ατομικών  στοιχείων στην  Αίτηση στο  Word  και εκτύπωση  της  ή  εκτύπωση της Αίτησης και συμπλήρωση χειρόγραφα των ατομικών στοιχείων

2. Υπογραφή της Αίτησης

3. Σκανάρισμα της υπογεγραμμένης Αίτησης (Αρχείο PDF)

4. Υποβολή του Αρχείου της Αίτησης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΝΣΚ  http://www.nsk.gr/web/nsk/e-services

– εισαγωγή μέσω Γ.Γ.Π.Σ. με  χρήση   κωδικών  taxisnet

– επιλέγω Εξώδικο Αίτημα

– επιλέγω Δημιουργία

– ανοίγει το περιβάλλον για το αίτημα

– είδος Εξωδίκου, επιλέγω Διακοπή Παραγραφής στο επόμενο πεδίο Περιγραφή Αιτήματος κάνω αντιγραφή  το περιεχόμενο της αίτησης και το επικολλώ

– στο επόμενο πεδίο Συνημμένα Έγγραφα κάνω επιλογή αρχείου και επισυνάπτω την σκαναρισμένη υπογεγραμμένη  Αίτηση (δηλαδή το PDF)

– ακολούθως  συμπληρώνω όλα τα υπόλοιπα ατομικά στοιχεία, τα ελέγχω και

– ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Η αίτηση πρωτοκολλείται και αποστέλλεται στο email που δηλώσατε.
 

Υπόδειγμα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΑΙΤΗΣΗ - ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

(κατ’ άρθρο 143 περ. γ΄ του Ν. 4270/2014)

 

Του/ης …………………………………………. του ……………… και της ………………,  κατοίκου ………………………, οδός …………………………………. αρ. ………., με Α.Φ.Μ. …………………, υπαλλήλου τ.. ………………………………………………………………. που εδρεύει στη ………….…………, επί της οδού ……………………………….................... αρ. …., Τ.Κ. ……… .

*************************

Με το άρθρο 26 του Ν. 4354/2015 ορίστηκε ότι: «1) Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 9 πραγματοποιείται σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα, το χρόνο υπηρεσίας στο φορέα που υπηρετούν, καθώς και το χρόνο υπηρεσίας, που έχει αναγνωριστεί από το φορέα αυτόν, μέχρι και στις 31.12.2015. 2) Μετά τη μισθολογική κατάταξη της προηγούμενης παραγράφου, η μισθολογική εξέλιξη όλων των υπαλλήλων αναστέλλεται μέχρι τις 31.12.2017. Από 1.1.2018 η μισθολογική εξέλιξη ενεργοποιείται εκ νέου … χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου μέχρι τις 31.12.2017.»

Επειδή η προαναφερόμενη νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 26 παρ. 2 του Ν. 4354/2015, δυνάμει της οποίας ανεστάλη η μισθολογική εξέλιξη όλων ανεξαιρέτως των υπαλλήλων, μεταξύ των οποίων και εμού, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2016 έως 31-12-2017, πέραν της απώλειας μέρους του εισοδήματός μου κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα (1-1-2016 έως 31-12-2017), είχε ως άμεσο αποτέλεσμα, λόγω της καθυστέρησης της προαγωγής μου στο επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο κατ’ εφαρμογή των διατάξεων περί μισθολογικής κατάταξης, την απώλεια μέρους του εισοδήματός μου και κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2018 έως 31-12-2022.

Επειδή η ως άνω αναστολή της μισθολογικής μου εξέλιξης και η επιγενόμενη μείωση των δικαιούμενων εισοδημάτων μου τόσο κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2016 έως 31-12-2017 αλλά και κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2018 έως 31-12-2022, είναι αντίθετη στις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 και 22 του Συντάγματος, αλλά και στη διάταξη του άρθρου 1 του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου (ΠΠΠ) της Ευρωπαικής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 143 περ. γ΄ του Ν. 4270/2014 ορίζεται ότι: «Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, η παραγραφή των χρηματικών απαιτήσεων κατά του Δημοσίου διακόπτεται μόνο: … γ) Με την υποβολή αίτησης προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για την αναγνώριση της απαίτησης, οπότε η παραγραφή αρχίζει εκ νέου από τη χρονολογία θεώρησης ή έγκρισης του οικείου πρακτικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Αν δεν εκδοθεί πρακτικό, η παραγραφή αρχίζει μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τη χρονολογία υποβολής της αίτησης. Υποβολή δεύτερης αίτησης δεν διακόπτει εκ νέου την παραγραφή.»

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, με την παρούσα αίτησή μου, η οποία είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής, ασκούμενη κατ’ άρθρο 143 περ. γ΄ του Ν. 4270/2014 [Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις] (Α΄ 143), δια της υποβολής της στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, συνεπάγεται τη διακοπή της παραγραφής της αξίωσής μου,

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

Να αναγνωριστεί η υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να μου καταβάλει το ποσό των 4.000 ευρώ ή οποιοδήποτε άλλο ποσό προσδιορίσω με την σχετική αγωγή μου, το οποίο ποσό μου οφείλει λόγω της εφαρμογής κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2016 έως 31-12-2017 του άρθρου 26 του Ν. 4354/2015, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 4 παρ. 1 και 22 του Συντάγματος και του άρθρου 1 του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου (ΠΠΠ) της Ευρωπαικής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), που είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της προαγωγής μου στο επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο και την απώλεια μέρους του εισοδήματός μου και κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2018 έως 31-12-2022.

 

…………………. ……/12/2022

Ο/Η Αιτών/Αιτούσα

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Τι πολύ σοβαρό θεραπεύουν οι τηγανητές πατάτες;

ΕΛΜΕΠΑ: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής για εκπαιδευτικούς

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

ΒΟΥΛΗ.jpg
Ξεκινά σήμερα το πρωί στη Βουλή η συζήτηση του νομοσχεδίου για τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια- Στις 8 Μαρτίου η ψήφιση
Η συζήτηση θα μεταδοθεί Live/Βουλή στις 10 π.μ.
Ξεκινά σήμερα το πρωί στη Βουλή η συζήτηση του νομοσχεδίου για τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια- Στις 8 Μαρτίου η ψήφιση