ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Επιχειρείται να οργανωθεί ένας συνεκτικός μηχανισμός επιβολής της αξιολόγησης μέσα στον ίδιο σχολικό χώρο.

Ο μέντορας, του μέντορα...ω μέντορα! Η "καινοτομία" του υπουργείου Παιδείας με τον μέντορα έχει συνέχεια.

Η υπουργική απόφαση προβλέπει και βοηθό εκπαιδευτικό όταν ο μέντορας δεν δεν είναι της ίδιας ή παραπλήσιας ειδικότητας με τον υποστηριζόμενο εκπαιδευτικό.

Ειδικότερα η υπουργική απόφαση προβλέπει ότι: “Σε περίπτωση που ο ορισθείς Παιδαγωγικός Σύμβουλος – Μέντορας δεν είναι της ίδιας ή παραπλήσιας ειδικότητας μ’ εκείνη του νεοδιόριστου ή νέας τοποθέτησης εκπαιδευτικού, συνεπικουρείται κατά την επιτέλεση των καθηκόντων και εν γένει του έργου του από έμπειρο και εξαιρετικής υπηρεσιακής και παιδαγωγικής / διδακτικής συνέπειας και επάρκειας εκπαιδευτικό της ειδικότητας του καθοδηγούμενου εκπαιδευτικού που υποδεικνύει ο/η Διευθυντής/ντρια ή ο /η Προϊστάμενος/μένη της σχολικής μονάδας”

Έχουμε επισημάνει ότι με το  «θεσμό» του  Παιδαγωγικού Συμβούλου – Μέντορα (Μέντορας ο αφοσιωμένος φίλος του Οδυσσέα, στην Οδύσσεια του Ομήρου) το υπουργείο Παιδείας  επιχειρεί να δημιουργήσει ομαδοποιήσεις και εξουσιαστικές βαθμίδες μέσα στα σχολεία, κόβοντας σε φέτες τους συλλόγους των εκπαιδευτικών και αποδυναμώνοντας την όποια συνοχή τους. 

Επίσης ο «θεσμός» των  Ενδοσχολικών Συντονιστών (Συντονιστές Τάξεων ή Συντονιστές Γνωστικών Πεδίων), η θητεία των οποίων συνεκτιμάται για την επιλογή τους ως στελέχη της εκπαίδευσης, δεν αποτελεί τίποτε παραπάνω από μια ακόμη «διαβάθμιση» - διάσπαση στο «σώμα» του συλλόγου διδασκόντων, έναν ακόμη πολιορκητικό κριό στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

Με άλλα λόγια, οι νέες δομές που εντάσσονται στην ατομική αξιολόγηση (μέντορες, ενδοσχολικοί συντονιστές, εκπαιδευτικοί όμιλοι) εντείνουν τον ανταγωνισμό και την ιεραρχία  στο εσωτερικό των σχολικών μονάδων, διαλύουν τον σύλλογο διδασκόντων, αλλάζουν τη δομή του δημόσιου σχολείου, καθιερώνουν εσωτερικούς και ανταγωνιστικούς μηχανισμούς ελέγχου στα πλαίσια της προώθησης της κουλτούρας αξιολόγησης. Φιλοδοξούν να φτιάξουν έναν στρατό από μικρούς «αξιολογητές» και μια σύνθετη αξιολογική ιεραρχία.  

Μέντορες και Ενδοσχολικοί Συντονιστές (που θα πριμοδοτούνται με μόρια, στην ανταγωνιστική πορεία τους να γίνουν χαλίφηδες στη θέση του Χαλίφη) διοικητικά θα τελούν υπό την εποπτεία του διευθυντή της σχολικής μονάδας, οπότε για πρώτη φορά θεσμικά, επιχειρείται να οργανωθεί ένας συνεκτικός μηχανισμός επιβολής της αξιολόγησης μέσα στον ίδιο σχολικό χώρο.

Τι προβλέπει η νομοθεσία του ΥΠΑΙΘ

Άρθρο 1  

Ορισμός Παιδαγωγικού Συμβούλου-Μέντορα  

Στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εισάγεται ο θεσμός του  Παιδαγωγικού Συμβούλου – Μέντορα. O ρόλος του είναι να εμπνεύσει, να προσανατολίσει και να υποστηρίξει κάθε νεοδιοριζόμενο ή πρόσφατα τοποθετημένο στη σχολική μονάδα μόνιμο ή αναπληρωτή ή ωρομίσθιο εκπαιδευτικό, με προϋπηρεσία έως πέντε (5) έτη, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της  διδασκαλίας του και εν γένει του παρεχόμενου από αυτόν εκπαιδευτικού έργου.

Ο Παιδαγωγικός Σύμβουλος – Μέντορας συμβάλλει στην προαγωγή των επαγγελματικών δεξιοτήτων του εκπαιδευόμενου, γίνεται ο ίδιος πρότυπο προς μίμηση, κατευθύνει, πληροφορεί, εξηγεί, παραινεί, συμβουλεύει, δίδει ερεθίσματα, προτρέπει και ενθαρρύνει τον νέο συνάδελφό του. Για την εκπλήρωση του ρόλου του πρέπει να είναι σε άμεση συνεργασία με τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης τόσο κατά τον προγραμματισμό όσο και κατά την εφαρμογή των δράσεων υποστήριξης που υλοποιεί.  

Άρθρο 2  Καθήκοντα και αρμοδιότητες  

Ο Παιδαγωγικός Σύμβουλος – Μέντορας εντοπίζει τις εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές/διδακτικές ανάγκες των αναφερομένων στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1 εκπαιδευτικών και διοργανώνει μαζί τους μια σειρά από προγράμματα, που ως σκοπό έχουν την κάλυψη των διαπιστωθεισών αναγκών τους και στόχο την ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης και της ετοιμότητάς τους.

Συγκεκριμένα:  Συμβάλλει στη σταδιακή ενσωμάτωση του νέου συναδέλφου του στο σχολικό πλαίσιο και περιβάλλον, προκειμένου να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας.  Τον πληροφορεί και τον καθοδηγεί ως προς το διδακτικό έργο του και ειδικότερα στη διαχείριση της διδακτικής ύλης, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό ενεργά στη βελτίωση των εκπαιδευτικών δεξιοτήτων του.

Προσφέρει υποστήριξη, καθοδήγηση και εποικοδομητική ανατροφοδότηση. Κατευθύνει τον ως άνω εκπαιδευτικό ως προς την επίλυση πάσης φύσεως θεμάτων που, τυχόν, ανακύψουν κατά τη διδακτική και εκπαιδευτική διαδικασία, εντός της σχολικής μονάδας.

Οργανώνει σε συνεργασία τόσο με τον Σύμβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης, όσο και με τον εκπαιδευτικό την πραγματοποίηση τουλάχιστον τριών διδασκαλιών εντός του διδακτικού έτους, οι οποίες θα λαμβάνουν χώρα από τον:

α) μέντορα με παρατηρητή τον καθοδηγούμενο εκπαιδευτικό,

β) καθοδηγούμενο εκπαιδευτικό με παρατηρητή τον μέντορα και

γ) από κοινού. Καθοδηγεί τον νέο συνάδελφό του για τον ορθό τρόπο επικοινωνίας με τους γονείς/κηδεμόνες και τους μαθητές.  

Στο τέλος του διδακτικού έτους ο Παιδαγωγικός Σύμβουλος-Μέντορας συντάσσει ετήσια έκθεση, στην οποία αναφέρονται όλες οι ενέργειες που διενεργήθηκαν από μέρους του κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Η έκθεση υποβάλλεται στον/στη Διευθυντή/ντρια ή στον/στην Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας.  

Ο Παιδαγωγικός Σύμβουλος – Μέντορας ασκεί τα καθήκοντά του εκτός του διδακτικού ωραρίου του, αλλά εντός του εργασιακού ωραρίου του και δεν απαλλάσσεται από εξωδιδακτικές εργασίες και εφημερίες.  

Άρθρο 3  

Κριτήρια ορισμού, αριθμός Παιδαγωγικών Συμβούλων – Μεντόρων και διάρκεια θητείας τους

Ο ορισμός Παιδαγωγικού Συμβούλου-Μέντορα λαμβάνει χώρα σε εξαθέσιες και άνω σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά την έναρξη του σχολικού έτους, υπό την προϋπόθεση ότι στη σχολική μονάδα υπηρετούν εκπαιδευτικοί του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 1 της παρούσης. Ανάλογα με τον αριθμό τους μεταβάλλεται αντίστοιχα και ο αριθμός των οριζόμενων Παιδαγωγικών Συμβούλων – Μεντόρων.

Ειδικότερα, από έναν έως και οκτώ εκπαιδευτικούς ορίζεται ένας (1) Παιδαγωγικός Σύμβουλος – Μέντορας. Από εννέα έως και δεκαέξι εκπαιδευτικούς ορίζονται δύο (2) Παιδαγωγικοί Σύμβουλοι – Μέντορες ενώ από δεκαεπτά και άνω (3) τρεις συνολικά.

Σε περίπτωση που ο ορισθείς Παιδαγωγικός Σύμβουλος – Μέντορας δεν είναι της ίδιας ή παραπλήσιας ειδικότητας μ’ εκείνη του νεοδιόριστου ή νέας τοποθέτησης εκπαιδευτικού, συνεπικουρείται κατά την επιτέλεση των καθηκόντων και εν γένει του έργου του από έμπειρο και εξαιρετικής υπηρεσιακής και παιδαγωγικής / διδακτικής συνέπειας και επάρκειας εκπαιδευτικό της ειδικότητας του καθοδηγούμενου εκπαιδευτικού που υποδεικνύει ο/η Διευθυντής/ντρια ή ο /η Προϊστάμενος/μένη της σχολικής μονάδας.  

Η τοποθέτηση του/της εκπαιδευτικού στη θέση του Παιδαγωγικού Συμβούλου – Μέντορα πραγματοποιείται με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας ή του/της Προϊστάμενου/μένης της σχολικής μονάδας. Η θητεία του/της διαρκεί ένα (1) σχολικό έτος.  

Οι Παιδαγωγικοί Σύμβουλοι – Μέντορες μπορούν να αναλαμβάνουν, παράλληλα, καθήκοντα Ενδοσχολικών Συντονιστών.  

Ο/Η Διευθυντής/τρια ή ο /η Προϊστάμενος/μένη της σχολικής μονάδας δεν μπορεί να οριστεί ως Παιδαγωγικός Σύμβουλος – Μέντορας.  

Άρθρο 4  Κριτήρια επιλογής  

Τα κριτήρια βάσει των οποίων επιλέγεται ο Παιδαγωγικός Σύμβουλος – Μέντορας ορίζονται ως ακολούθως

Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη άλλως εκπαιδευτική προϋπηρεσία από δέκα (10) έτη και άνω. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται τα ως άνω κριτήρια, τότε επιλέγεται ως Παιδαγωγικός Σύμβουλος-Μέντορας εκείνος που διαθέτει διδακτική εμπειρία τουλάχιστον επτά (7) έτη άλλως εκπαιδευτική προϋπηρεσία από έξι (6)  έτη και άνω - 4

Διδακτορικό δίπλωμα επί αντικειμένου συναφούς με τον θεσμό του Παιδαγωγικού Συμβούλου – Μέντορα - 4

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών επιπέδου Μaster ή μετεκπαίδευση δύο ετών (ΜΔΕ ή αντίστοιχη) επί αντικειμένου συναφούς με τον θεσμό του παιδαγωγικού συμβούλου –  μέντορα - 3

Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών  - 1

Προηγούμενη θητεία ως Παιδαγωγικός Σύμβουλος-Μέντορας, ως Ενδοσχολικός Συντονιστής, ως Σχολικός Σύμβουλος/Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου/Στέλεχος Εκπαίδευσης, Επιμορφωτής - 4

Πιστοποίηση επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) επιπέδου Α 1 Πιστοποίηση επιμόρφωσης στις ΤΠΕ επιπέδου Β  - 2

Άριστη γνώση ξένης γλώσσας  - 1,5

Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας  - 1

Καλή γνώση ξένης γλώσσας  - 0,5

Οργανική θέση στη σχολική μονάδα, στην οποία εφαρμόζεται ο θεσμός του παιδαγωγικού συμβούλου-μέντορα - 2  

Η τοποθέτηση του παιδαγωγικού συμβούλου-μέντορα υπόκειται μόνο στην προβλεπόμενη από το άρθρο 24 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) ιεραρχική προσφυγή, η οποία υποβάλλεται στο Διευθυντή Εκπαίδευσης το αργότερο μέχρι τη λήξη του πρώτου μηνός του οικείου σχολικού έτους.  

Η απόφαση αυτή ισχύει από την έναρξη του σχολικού έτους 2022-2023.  


 

 

 

Τι κάνει ο άνθρωπος για λίγες στιγμές δημοσιότητος. Και ακόμα δεν ΄άνοιξε η προεκλογική περίοδος.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Ανατροπή! Ο νεκρός σε στύλο της ΔΕΗ ήταν ο πρώην δημοσιογράφος Απόστολος Φουρνατζόπουλος

ΕΛΜΕΠΑ: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής για εκπαιδευτικούς

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

σχολειο μαθητές
Στην παιδεία λέμε ΝΑΙ (στον ρυθμό του γνωστού τραγουδιού του Λουκιανού) - Ακούστε το
«Στην παιδεία λέμε ΝΑΙ, τη δημόσια λέμε ΝΑΙ, στις αυξήσεις λέμε ΝΑΙ, στις προσλήψεις λέμε ΝΑΙ, στα παιδάκια λέμε ΝΑΙ, στα μαθήματά μας ΝΑΙ, ΟΧΙ στον...
Στην παιδεία λέμε ΝΑΙ (στον ρυθμό του γνωστού τραγουδιού του Λουκιανού) - Ακούστε το
ethniki trapeza
Καταγγελία – Εθνική Τράπεζα: Απαγορεύει πληρωμές, καταθέσεις και αναλήψεις στα ταμεία
Καταγγελία – Εθνική Τράπεζα: Απαγορεύει πληρωμές, καταθέσεις και αναλήψεις στα ταμεία
Καταγγελία – Εθνική Τράπεζα: Απαγορεύει πληρωμές, καταθέσεις και αναλήψεις στα ταμεία