Thumbnail
Τα Συμβούλια Διοίκησης είχαν αποτύχει κατά την πρώτη εφαρμογή του θεσμού επί υπουργίας Αννας Διαμαντοπούλου, ενώ οι εκλογές προβλέπουν ένα ιδιαίτερα περίπλοκο σύστημα αποκλειστικά ηλεκτρονικής ψηφοφορίας

Εληξε χθες η προθεσμία που είχε θέσει το Υπουργείο Παιδείας σε 10 Πανεπιστήμια στα οποία λήγει στο τέλος του μήνα η θητεία των Πρυτανικών τους αρχών να προκηρύξουν εκλογές με το νέο σύστημα Κεραμέως για την θέσπιση Συμβουλίων Διοίκησης με 5 εξωτερικά μέλη.

Παρά τις αρχικές αντιρρήσεις και διαφωνίες, και τα 10 ιδρύματα συμμορφώθηκαν και ανακοίνωσαν την έκδοση διεθνών δημοσίων προσκλήσεων για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων εξωτερικών μελών στα Συμβούλια Διοίκησης.

Παράλληλα, τα 10 ιδρύματα (το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τα πανεπιστήμια Θεσσαλίας, Μακεδονίας, Αιγαίου, Πειραιώς, Πελοποννήσου, Ιωαννίνων, Δημοκρίτειο Θράκης, Πολυτεχνείο Κρήτης και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο) εξέδωσαν και τις προσκλήσεις και για  τα έξι (6) εσωτερικά μέλη των Συμβουλίων Διοίκησης, τα οποία και θα αξιολογήσουν τις υποψηφιότητες των εξωτερικών μελών.

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής υποψηφιοτήτων λήγουν τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο και οι (ηλεκτρονικές) εκλογές θα διεξαχθούν εντός Οκτωβρίου και Νοεμβρίου. 

Και κάπου εδώ αναμένεται να ξεκινήσουν τα προβλήματα, καθώς τα Συμβούλια Διοίκησης είχαν αποτύχει κατά την πρώτη εφαρμογή αυτής της πρόβλεψης επί υπουργίας Αννας Διαμαντοπούλου, ενώ οι εκλογές προβλέπουν ένα ιδιαίτερα περίπλοκο σύστημα αποκλειστικά ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, που περιλαμβάνει πολλά στάδια και περιέχει...«συντελεστή βαρύτητας ψηφοδελτίου», κατά το προηγούμενο των συντελεστών βαρύτητας στις Πανελλαδικές!

Να σημειωθεί επίσης ότι το Συμβούλιο Διοίκησης σε κάθε ίδρυμα θα επιλέξει έναν  πρύτανη «υποτελή» και υπόλογο σε αυτό ανάμεσα από τα εσωτερικά μέλη του, ενώ στα ΑΕΙ θα τοποθετηθεί και εκτελεστικός διευθυντής-μάνατζερ

Ποιοι μπορούν να βάλουν υποψηφιότητα για εξωτερικά μέλη

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση εξωτερικού μέλους στο Συμβούλιο Διοίκησης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο με την ιδιότητα Καθηγητή Πανεπιστημίου της αλλοδαπής ή Ομότιμου Καθηγητή ή αφυπηρετήσαντος μέλους Δ.Ε.Π. άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθώς και φυσικά πρόσωπα με ευρεία αναγνώριση ή συμβολή στον πολιτισμό, τις τέχνες, τα γράμματα ή τις επιστήμες, την οικονομία ή την κοινωνία, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών ή κοινωνικών εταίρων. Ο αριθμός των Ομότιμων Καθηγητών ή αφυπηρετησάντων μελών Δ.Ε.Π. που μπορούν να επιλεγούν δεν υπερβαίνει τον έναν (1), σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4957/2022. Οι υποψήφιοι/ες που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη θέση εξωτερικού μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης, θα πρέπει να διαθέτουν αυξημένα τυπικά προσόντα, και σε κάθε περίπτωση είναι κατ’ ελάχιστον κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι/ες για τη θέση εξωτερικού μέλους:

α) Μέλη Δ.Ε.Π. άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

β) Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. 

γ) Ερευνητές κάθε βαθμίδας και ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών κέντρων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), μόνιμοι ερευνητές λοιπών ερευνητικών οργανισμών της ημεδαπής, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και λοιπό τακτικό προσωπικό άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

δ) Φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα επισκέπτη Καθηγητή ή επισκέπτη Ερευνητή κατά το άρθρο 171, ή εντεταλμένου διδάσκοντα κατά το άρθρο 173 ή ερευνητή επί συμβάσει κατά το άρθρο 172 κατά τον χρόνο έκδοσης της πρόσκλησης. Ο εν λόγω περιορισμός δεν ισχύει επί φυσικών προσώπων που έχουν παράλληλα θέση Καθηγητή σε Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής.

ε) Οποιοσδήποτε είχε οικονομική συναλλαγή με το Πανεπιστήμιο, τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου  ή την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ιδρύματος με σκοπό το κέρδος κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν από την έκδοση της πρόσκλησης, με εξαίρεση την απασχόληση σε έργα/προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε.

Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων  οι υποψηφιότητες συγκεντρώνονται από την αρμόδια διοικητική υπηρεσία που έχει αναλάβει την υποστήριξη της διαδικασίας και διαβιβάζονται με επιμέλειά της στα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου, όπως αυτά αναδειχτούν από άμεση και καθολική ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4957/2022 και την υπ’ αριθμ. 99286/Ζ1/08.08.2022 Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας (B΄ 4211). Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ολοκλήρωση της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου συγκαλεί τα εσωτερικά μέλη σε συνεδρίαση με θέμα την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που έχουν υποβληθεί και την ανάδειξη των εξωτερικών μελών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του ως άνω νόμου.

Τα έξι (6) εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης αξιολογούν τις υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί, σύμφωνα με τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων, τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα, τη συμβολή τους στην εκπαίδευση και την έρευνα ή τη συμβολή τους στον πολιτισμό, τις τέχνες, τα γράμματα ή τις επιστήμες, την οικονομία ή την κοινωνία, προκειμένου να επιλεγούν οι υποψήφιοι που κρίνονται ως καταλληλότεροι για την πλήρωση των θέσεων των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία πέντε έκτων (5/6). Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία για το σύνολο των θέσεων των εξωτερικών μελών, η διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα για τον αριθμό των θέσεων για τον οποίο δεν επετεύχθη η ως άνω απαιτούμενη πλειοψηφία, οπότε και απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εσωτερικών μελών.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου, με την οποία συγκροτείται το Συμβούλιο Διοίκησης του ιδρύματος.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ για τα εξωτερικά μέλη των Συμβουλίων Διοίκησης σε 10 ΑΕΙ

Δημοκρίτειο Θράκης

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πολυτεχνείο Κρήτης

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΟΠΣΥΔ - Αναπληρωτές: Οδηγίες εγγραφής αναπληρωτών

Προκηρύξεις Εκπαιδευτικών: Προλάβετε 11 μόρια ΠΡΙΝ τις ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΙ  ΑΙΤΗΣΕΙΣ στον ΟΠΣΥΔ

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής του Παν.Πατρών με μόνο 12 ευρώ το μήνα

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ - Προλάβετε προκηρύξεις: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 100 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα