Thumbnail
Οι σχολικές κοινότητες ξεκίνησαν ήδη να σχεδιάζουν τις εκπαιδευτικές τους μετακινήσεις, έχοντας, φυσικά, στο πίσω μέρος του μυαλού τους το ενδεχόμενο της τυχόν εμφάνισης λόγων υγειονομικής φύσης, εξαιτίας της συνεχιζόμενης πανδημίας - Γράφει ο Παντελής Γαλίτης

Οι σχολικές κοινότητες προσπαθούν – εν μέσω πανδημίας – να επανέλθουν στην καθημερινότητά τους. Η αναζήτηση της δυνατότητας υλοποίησης εκπαιδευτικών εκδρομών και επισκέψεων άρχισε και αυτή να επανέρχεται στις τάξεις των μαθητών/-τριών, ιδιαίτερα σε αυτές της Γ΄ Λυκείου, αν και οι οδυνηρές αναμνήσεις από τις – αυτονόητα ορθά – ακυρωθείσες εκπαιδευτικές εκδρομές κατά την περίοδο ξεσπάσματος της πανδημίας είναι ακόμη νωπές και ικανές να εγείρουν έντονες ενστάσεις για την καταλληλότητα του χρόνου επαναφοράς τους, ιδιαίτερα για εκπαιδευτικές επισκέψεις στο εξωτερικό. Σε κάθε περίπτωση, η δυνατότητα υλοποίησης εκπαιδευτικών εκδρομών και επισκέψεων έχει, πλέον, δοθεί, αφού, σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/ΦΕΚ  4187 Β΄/10-9-2021, και ειδικότερα το άρθρο 4, με θέμα: «Εκπαιδευτικές εκδρομές, μετακινήσεις μαθητών, σχολικές βιβλιοθήκες, μαθητικοί διαγωνισμοί, σχολικές εκδηλώσεις και τελετές»:

«Πραγματοποιούνται, λαμβανομένων υπόψη πάντοτε και των επιδημιολογικών δεδομένων που επικρατούν κάθε φορά, εκπαιδευτικές εκδρομές, διδακτικές επισκέψεις, σχολικοί περίπατοι, εκπαιδευτικές επισκέψεις με τήρηση όλων των μέτρων απόστασης και ατομικής υγιεινής, καθώς και τη διασφάλιση τη μη ανάμειξης διαφορετικών ομάδων», όπως και ότι: «Επιτρέπεται η υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων ανταλλαγής/μετακίνησης/υποδοχής μαθητών και εκπαιδευτικών».

Οι σχολικές κοινότητες ξεκίνησαν ήδη να σχεδιάζουν τις εκπαιδευτικές τους μετακινήσεις, έχοντας, φυσικά, στο πίσω μέρος του μυαλού τους το ενδεχόμενο της τυχόν εμφάνισης λόγων υγειονομικής φύσης, εξαιτίας της συνεχιζόμενης πανδημίας, οι οποίοι μπορεί και πάλι να επαναφέρουν τις μνήμες των ακυρωθεισών εκπαιδευτικών εκδρομών. Για το λόγο αυτό, αυτονόητη πλέον είναι η μέριμνα της μνημόνευσης στα συμβόλαια που θα καταρτιστούν για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών εκδρομών όρων που θα διασφαλίζουν στον μέγιστο δυνατό βαθμό την οικονομική αποζημίωση των μαθητών/-τριών και των οικογενειών τους σε περίπτωση ακύρωσής τους εξαιτίας της πανδημίας. Αρκεί όμως μόνο η μέριμνα αυτή;

Οι ανασταλείσες (και, ουσιαστικά, ακυρωθείσες) εκπαιδευτικές εκδρομές και μετακινήσεις, αρχικά στην Ιταλία (με την Εγκύκλιο  με αρ. πρωτ.: 26429/Δ2/23-2-2020) και στην συνέχεια όλες οι εκπαιδευτικές εκδρομές εκτός Ελλάδας (με την ΚΥΑ με αριθμ.: Δ1α/Γ. Π.  οικ. 14243/ΦΕΚ 666 Β΄ /28-2-2020), καθώς και εντός Ελλάδας (με την ΚΥΑ με αριθμ.: Δ1α/Γ. Π.  οικ. 115956/ΦΕΚ 727 08-3-2020) με – αυτονόητα ορθή – απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, προκειμένου να προστατευτούν οι μαθητές/-τριες και οι συνοδοί εκπαιδευτικοί από την διάδοση του κορονοϊού, δεν έτυχαν πραγματικής μέριμνας ουσιαστικής αποζημίωσης των οικογενειών των μαθητών/-τριών.
Οι παραπάνω αποφάσεις, οι οποίες λήφθηκαν μετά από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας, λειτουργώντας ορθά προς την κατεύθυνση της διασφάλισης της υγείας των συμμετεχόντων στις εκπαιδευτικές εκδρομές και μετακινήσεις, καθώς και των οικογενειών αυτών, δεν αναφέρονταν στον τρόπο αποζημίωσης για τα χρηματικά ποσά που είχαν – στις περισσότερες περιπτώσεις – αντληθεί από το υστέρημα των οικογενειών και είχαν δαπανηθεί στην προσπάθεια να μη στερήσουν στα παιδιά τους από μια μοναδική και χρόνια καθιερωμένη  σχολική εμπειρία.

Η επιστροφή χρημάτων από αεροπορικές εταιρίες αποδείχθηκε ανέφικτη, ενώ και η επιστροφή του συνολικού ποσού που καταβλήθηκε σε κρατήσεις ξενοδοχείων αναδείχθηκε σε ουτοπική προσδοκία. 

Στην προσπάθεια να δοθεί απάντηση στις απαιτήσεις και στην δυσαρέσκεια των γονέων των μαθητών/-τριών, των οποίων ακυρώθηκαν οι εκπαιδευτικές εκδρομές, η Κυβέρνηση, με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ 84 Α΄/13-4-2020) έδωσε την δυνατότητα σε κάθε τουριστική επιχείρηση: «να προσφέρει στον πελάτη αντί της επιστροφής χρημάτων ισόποσο πιστωτικό σημείωμα ισχύος δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του» (Άρθρο 70, παρ. 3). Ενώ: «Εάν για οποιονδήποτε λόγο κατά τη λήξη ισχύος του πιστωτικού σημειώματος δεν έχει συναφθεί νέα σύμβαση για την παροχή οιασδήποτε τουριστικής υπηρεσίας μεταξύ της τουριστικής επιχείρησης και του πελάτη, η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει στον πελάτη χρηματικό ποσό ίσο με την αξία του πιστωτικού σημειώματος» (άρθρο 70, παρ. 7). Και μάλιστα, επισημάνθηκε ότι: «Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται αναγκαστικά και σε συμβάσεις, στις οποίες έχει συνομολογηθεί μεταξύ των μερών, ως εφαρμοστέο όχι μόνο ελληνικό αλλά και αλλοδαπό δίκαιο, εφόσον τα σχετικά δικαιώματα προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία» (Άρθρο 70, παρ. 9).
Και ακόμη, όσον αφορά στα ακυρωθέντα αεροπορικά ταξίδια, το άρθρο 61 επιχειρήθηκε να δοθεί μια, κάποια, λύση: 

«Απαιτήσεις επιστροφής του αντιτίμου αεροπορικών εισιτηρίων προς επιβάτες, λόγω ματαιώσεων πτήσεων, εφόσον προβλέπονται από την ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία, ικανοποιούνται με την παροχή προς τους δικαιούχους πιστωτικού σημειώματος ίσης αξίας με το αντίτιμο του εισιτηρίου της ματαιωθείσας πτήσης. Το πιστωτικό σημείωμα εκδίδεται από τον αερομεταφορέα και έχει ημερομηνία λήξης δεκαοκτώ (18) μήνες από την έκδοσή του. Κατά τη διάρκεια του δεκαοκτάμηνου, ο δικαιούχος του πιστωτικού σημειώματος μπορεί οποτεδήποτε να κάνει χρήση αυτού σε οποιονδήποτε προορισμό του δικτύου του αερομεταφορέα. Μέχρι τη λήξη του πιστωτικού σημειώματος, η οφειλή δεν καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή. Η οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή, εφόσον παρέλθουν δεκαοκτώ μήνες από την έκδοση του πιστωτικού σημειώματος και αυτό δεν έχει χρησιμοποιηθεί.

β) Οι διατάξεις του παρόντος καταλαμβάνει απαιτήσεις που προκύπτουν εξαιτίας ματαιώσεων πτήσεων στο χρονικό διάστημα από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 […]»

Δεν είναι, πάντως, ξεκάθαρο αν το πιστωτικό σημείωμα αναφέρεται στο σύνολο του καταβληθέντος χρηματικού ποσού ή αν αφορά στο ποσό που, τυχόν, έχει απομείνει στο ταμείο του εκάστοτε ταξιδιωτικού γραφείου μετά την, από μέρους του, καταβολή προκαταβολών και πληρωμών σε υποχρεώσεις στο πλαίσιο υλοποίησης της εκπαιδευτικής εκδρομής, δηλαδή σε πληρωμές αεροπορικών εισιτηρίων, σε προκαταβολές σε ξενοδοχειακές μονάδες, κλπ. Στην περίπτωση αυτή, το παραπάνω αναφερόμενο πιστωτικό σημείωμα αφορά σε μέρος μόνο (πιθανόν σε πολύ μικρό ποσοστό του αρχικώς καταβληθέντος από τους γονείς ποσού). 
Δυστυχώς, δεν διαθέτουμε στατιστικά στοιχεία που να μπορούν να στηρίξουν τον ισχυρισμό ότι μόλις ένα μικρό μέρος των χρημάτων για τις εκπαιδευτικές εκδρομές επιστράφηκαν (;) στους δικαιούχους τους: στους γονείς και στους κηδεμόνες των μαθητών/-τριών. Φαντάζει όμως πολύ πιθανόν να συνέβη κάτι τέτοιο. Οι ισχυρισμοί των αεροπορικών εταιρειών για αδυναμία επιστροφής των χρημάτων επειδή οι πτήσεις τους (όσες από αυτές) πραγματοποιήθηκαν, καθώς και οι αντίστοιχοι των ξενοδοχειακών μονάδων ότι οι προκαταβολές που έλαβαν δόθηκαν από τις ίδιες σε προμήθειες για την εξυπηρέτηση των αναμενόμενων επισκεπτών τους (βλ.: μαθητών/-τριών και συνοδών τους) δεν επιτρέπουν έντονη αμφισβήτηση στον ισχυρισμό ότι, εν τέλει, λίγα από τα αρχικά χρήματα επιστράφηκαν (;) στους δικαιούχους. Τότε όμως, ποιος κέρδισε; Που πήγαν τα χρήματα αυτά;

Αναπάντητοι παραμένουν πάντως ισχυρισμοί όπως ότι την περίοδο των ακυρωθεισών εκπαιδευτικών εκδρομών τα ταξιδιωτικά γραφεία που αντιμετώπισαν το σχετικό πρόβλημα προέρχονταν στον κύριο όγκο τους από την Βόρεια Ελλάδα, γεγονός που δεν επέτρεπε να χαρακτηριστεί το πρόβλημα αυτό ως: «εθνικό», δεν αποτελούσε πρόβλημα εθνικής εμβέλειας, με αποτέλεσμα να μην αντιμετωπιστεί από την πολιτεία ως τέτοιο και να οδηγηθεί σε απαξιωτικά, για τους εμπλεκόμενους γονείς/κηδεμόνες, αποτελέσματα. Όπως αναπάντητος παραμένει ο ισχυρισμός ότι τα ταξιδιωτικά γραφεία της Βόρειας Ελλάδας είχαν αιτηθεί επανειλημμένα εκείνο το χρονικό διάστημα από το αρμόδιο υπουργείο να αναλάβει το κόστος της αποζημίωσης των οικογενειών, το οποίο, σύμφωνα με όχι φήμες προσδιοριζόταν σε, περίπου, 500.000 Ευρώ (τα υπόλοιπα χρήματα θα επιστρέφονταν εν είδη πιστωτικού σημειώματος από τα αντίστοιχα ταξιδιωτικά γραφεία). Το αίτημα αυτό, κάποιοι ισχυρίζονται, ότι απορρίφθηκε τότε από το αρμόδιο υπουργείο …

Δυστυχώς, δεν διαθέτουμε στοιχεία ούτε για την έκβαση της επιτυχίας της διαδικασίας επιστροφής των οικονομικών αποζημιώσεων είτε με τα πιστωτικά σημειώματα είτε, κατά την λήξη τους, με το αντίστοιχο χρηματικό ποσό. Αλήθεια, ποιο ήταν, εντέλει, αυτό; Αφορούσε στο σύνολο του αρχικώς καταβληθέντος; Αν όχι, σε τι ποσοστό του αρχικού αναφερόταν; 

Φέτος, η σχολική κοινότητα επανέρχεται στην «διεκδίκηση» των εκπαιδευτικών της εκδρομών. Η κινητικότητα, στην κατεύθυνση της προετοιμασίας τους, αυξάνει ολοένα. Η πανδημία όμως δεν έχει κοπάσει. Ο κίνδυνος να ανατραπούν προγραμματισμένες εκπαιδευτικές εκδρομές και επισκέψεις δεν έχει σε καμία περίπτωση εκλείψει. Φέτος όμως υπάρχει η προγενέστερη εμπειρία. Για όλους. Οι υπογράφοντες τις σχετικές συμβάσεις θα λάβουν υπόψη όλους τους παράγοντες διασφάλισης της οικονομικής αποζημίωσης της εκπαιδευτικής τους μετακίνησης σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσής της εξαιτίας της πανδημίας. Αυτός όμως που θα πρέπει να μεριμνήσει έμπρακτα στην κατεύθυνση της προστασίας των γονέων – κηδεμόνων ως καταναλωτών είναι η πολιτεία, η οποία θα πρέπει να μεριμνήσει για την ουσιαστική και αποτελεσματική θωράκισή τους από κάθε αμφισβήτηση των δικαιωμάτων τους ως καταναλωτών. Να μεριμνήσει θέτοντας στην νομοθετική της φαρέτρα τα όπλα, τόσο του εθνικού όσο και του ευρωπαϊκού δικαίου. Κάτι που δεν συνέβη το 2020, αλλά είναι ανεπίτρεπτο να μην ξανασυμβεί το 2021 και μεταγενέστερα. Η πανδημία, όπως λένε οι ειδικοί, θα συνεχίσει ακόμη να υφίσταται για αρκετό καιρό.  Η καθημερινότητα θα πρέπει να επανέλθει, όπως επιτείνουν όχι μόνο οι κυβερνώντες, αλλά και οι ανάγκες της κοινωνίας μας. Ας μην συνεχιστεί να αφήνονται στην τύχη τους οι παράμετροι που επιτρέπουν την καταστρατήγηση ουσιωδών δικαιωμάτων των πολιτών με το άλλοθι του αιφνιδιασμού ή της άγνοιας …  

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Παραιτήθηκε διευθυντής σχολείου που απειλήθηκε με καθαίρεση και πειθαρχικές ποινές επειδή αντιτάχθηκε σε αυτή στην αξιολόγηση

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή - έως 17 Απριλίου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 17/4

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

αξιολόγηση
Αξιολόγηση: «Νέο μοντέλο για τα σχολεία που υποβαθμίζει τη μόρφωση και αδειάζει την τσέπη των γονιών»
Αξιολόγηση: Τι είναι πραγματικά - Ένα κείμενο για γονείς… και όχι μόνο
Αξιολόγηση: «Νέο μοντέλο για τα σχολεία που υποβαθμίζει τη μόρφωση και αδειάζει την τσέπη των γονιών»
tefaa_7.jpg
ΤΕΦΑΑ: Πότε ξεκινούν τα αγωνίσματα και οι υγειονομικές εξετάσεις υποψηφίων
Υποψήφιοι που δεν δήλωσαν συμμετοχή στις πρακτικές δοκιμασίες για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α, ΔΕΝ μπορούν να συμμετάσχουν στις δοκιμασίες αυτές (αγωνίσματα) κατά...
ΤΕΦΑΑ: Πότε ξεκινούν τα αγωνίσματα και οι υγειονομικές εξετάσεις υποψηφίων