Περί υπεραριθμιών
Αναλυτική ενημέρωση περί της υπεραριθμίας των εκπαιδευτικών

Ο όρος υπεραριθμία δεν έχει καμία σχέση με τον όρο πλεονάζον προσωπικό.

Ο όρος πλεονάζον προσωπικό δεν υφίσταται σε νόμο ή σε προεδρικό διάταγμα ή υπουργική απόφαση. Εμφανίζεται στην εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας που αναφέρεται στα κενά με το γνωστό θέμα:

«Προσδιορισμός κενών θέσεων και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Και βέβαια το πλεονάζον προσωπικό είναι πάντοτε αριθμητικά μεγαλύτερο από τους υπεραρίθμους εκπαιδευτικούς.

Το πλεονάζον προσωπικό προκύπτει από την άθροιση των υπολοιπομένων ωρών των εκπαιδευτικών προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου.

Ενώ η υπεραριθμία λογίζεται εφόσον ο εκπαιδευτικός δε συμπληρώνει δώδεκα ώρες με μαθήματα α΄ ανάθεσης.

Οι υπηρεσιακές μεταβολές στα ΠΥΣΔΕ αναφέρονται στους υπεραρίθμους και όχι στο πλεονάζον προσωπικό που ζητείται και αυτό στον πίνακα Γ.

Θα αναφερθούμε αναλυτικά και διεξοδικά στα των υπεραριθμιών.

1. Ποια νομοθεσία ρυθμίζει τα των υπεραριθμιών;

Τα ζητήματα που σχετίζονται με τις υπεραριθμίες των εκπαιδευτικών ρυθμίζονται:

Από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/1996, όπως το άρθρο αυτό έχει τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί μεταγενέστερα με το άρθρο 12 του Π.Δ.100/1997.

Από την εγκύκλιο 84582/Δ2/20-06-2013 του Υπουργείου Παιδείας

Από την Παρ. 18 άρθρο 36 του ν.4186/2013 και από την υπ’ αριθμ. 111364/Ε2/ 03-07-2018 εγκύκλιο του υπουργείου παιδείας (Για τη διαπίστωση υπεραριθμίας εκπαιδευτικών και τη ρύθμισή της σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις οι εκ­παιδευτικοί του κλάδου ΠΕ4)

Από το άρθρο 50 του Ν. 4653/2020 και από την υπ’ αριθμ. 25894/E2/ 21-02-2020εγκύκλιο του υπουργείου παιδείας (μη χαρακτηριζόμενος υπεράριθμοςπολύτεκνος εκπαιδευτικός αφού υπάγεται εκ νέου στην ειδική κατηγορία όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 13 του ΠΔ 50/96 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί)

2. Πώς προκύπτουν οι υπεραριθμίες;

Το άρθρο 14 παρ. 1β του ΠΔ 50/96 αναφέρει:

«β) Σε σχολικές μονάδες της Β/θμιας εκπαίδευσης από ίδρυση, κατάργηση ή συγχώνευση αυτών, από μετατροπή λυκείων σε λυκειακές τάξεις ή από μείωση των τμημάτων των μαθητών ή άλλη αιτία. Σε περίπτωση συγχώνευσης σχολικών μονάδων για τη διαπίστωση της τυχόν υπεραριθμίας κρίνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που συγχωνεύονται.»

3. Εκπαιδευτικός που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ χαρακτηρίζεται ως υπεράριθμος;

Ως υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν οργανική θέση σε σχολική μονάδα.

4. Πόσες ώρες πρέπει να συμπληρώνει ο εκπαιδευτικός για να χαρακτηρίζεται ως υπεράριθμος;

Η εγκύκλιος 84582/Δ2/20-06-2013 του Υπουργείου Παιδείας αναφέρει:

«Οεκπαιδευτικός χωρίς μαθήματα Α΄ ανάθεσης (τουλάχιστον 12 ώρες) δεν καλύπτει οργανικό κενό και κρίνεται υπεράριθμος»

5. Εκπαιδευτικός με β΄ειδικότητα συμπληρώνοντας το υποχρεωτικό του ωράριο  μπορεί να μη χαρακτηριστεί υπεράριθμος;

Η με αριθμό 81504/Δ2/19-07-2011/ΥΠΔΒΜΘ υπουργική απόφαση αναφέρει:

«9. Οι διορισμοί, οι μεταθέσεις, οι υπεραριθμίες και οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών πραγματοποιούνται με βάση την κύρια ειδικότητα τους.»

6. Ποιοι δεν χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι;

Η παράγραφος 11 του άρθρου 14 του ΠΔ 50/96 αναφέρει:

«11. Από τις διατάξεις του άρθρου αυτού εξαιρούνται όσοι έχουν μετατεθεί με τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος Π.Δ. καθώς και όσοι έχουν διοριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1143/81 και διανύουν την τριετία υποχρεωτικής παραμονής τους στο δυσπρόσιτο σχολείο».

Με το άρθρο 50 και με την παράγραφοη΄ του άρθρου 63του Ν. 4653/2020 οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί χαρακτηρίζονται ως ειδικοί κατηγορία όπως αυτή περιγράφεται από το σύνολο του άρθρου 13 του ΠΔ 50/96.

Η δε  υπ’ αριθμ. 25894/E2/ 21-02-2020εγκύκλιος του υπουργείου παιδείας μεταξύ των άλλων αναφέρει:

«…

Συνεπώς, εφεξής, οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτικοί που λόγω ποσοστού αναπηρίας τέκνου 67%, εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους (παρ. 2 του άρθρου 39 του ν.4403/2016, ΦΕΚ 125Α’), προτάσσονται και κατά τη διαδικασία μεταθέσεων και τοποθετήσεων εντός της ίδιας περιοχής, ενώ εξαιρούνται από την κρίση υπεραριθμίας.»

7. Πώς κρίνεται η υπεραριθμία των ΠΕ 04;

Η παρ. 18 άρθρο 36 του ν.4186/2013 αναφέρει:

«18. Στο άρθρο 14 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του π.δ. 100/1997 (Α΄ 94), προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:

«13. Για τη διαπίστωση υπεραριθμίας εκπαιδευτικών και τη ρύθμισή της σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ4 (Φυσικών, Χημικών, Φυσιογνωστών, Βιολόγων, Γεωλόγων) αντιμετωπίζονται ενιαία, ανεξαρτήτως της ειδικότητας στην οποία ανήκουν».

Η δε υπ’ αριθμ. 111364/Ε2/ 03-07-2018 εγκύκλιος του υπουργείου παιδείας με θέμα: Διευκρινίσεις για υπεραριθμίες εκπαιδευτικών ΠΕ04, αναφέρει μεταξύ άλλων:
«…

η λέξη «ρύθμιση» αναφέρεται σε όλη τη διαδικασία από τη διαπίστωση της υπεραριθμίας ως και την τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών.»

8. Εάν κάποιος εκπαιδευτικός χαρακτηρισθεί υπεράριθμος χάνει την οργανική του;

Με την ισχύουσα νομοθεσία κανείς υπεράριθμος δεν χάνει την οργανική του.

9. Μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων τι ακολουθεί;

Η παρ. 2 και 3 του άρθρου 14 αναφέρει:

«2. Τα αρμόδια περιφερειακά συμβούλια, μετά τις μεταθέσεις που διενεργούνται σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 9, 11, 12 και 13 του διατάγματος αυτού συντάσσουν πίνακες των κενών οργανικών θέσεων λαμβάνοντας υπόψη και τις κενές θέσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία των παραπάνω μεταθέσεων κατά σχολική μονάδα.

3. Αν κατά τη σύνταξη των παραπάνω πινάκων, διαπιστωθεί υπεραριθμία εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες, αυτή ρυθμίζεται με την παρακάτω διαδικασία…»

Η διεύθυνση κάθε σχολικής μονάδας προσδιορίζει για τη νέα σχολική χρονιά τα πιθανά τμήματα που θα λειτουργήσουν σε αυτή. Με βάση αυτά, τα ωρολόγια προγράμματα, το υποχρεωτικό ωράριο των υπηρετούντων εκπαιδευτικών δημιουργείται ο πίνακας Α που αποστέλλεται στη διοίκηση ελέγχεται και δημιουργεί τον πίνακα των οργανικών κενών και υπεραριθμιών.

Τον πίνακα αυτόν η διοίκηση τον προσκομίζει στο υπηρεσιακό συμβούλιο και επ΄αυτού γίνεται συζήτηση, ούτως ώστε να καταλήξουμε στην δημοσιοποίηση αυτού.

Ειδικά για τους ΠΕ04 αυτή τη χρονική στιγμή τα οργανικά κενά και οι υπεραρθμίες θα εμφανίζονται ενιαία στον κλάδο. (παρ. 18 άρθρο 36 του ν.4186/2013).

10. Μόλις δημοσιοποιηθεί ο πίνακας τι πρέπει να κάνουν οι συνάδελφοι όπου στο σχολείο τους εμφανίζεται υπεραριθμία στην ειδικότητά τους και στον κλάδο τους;

Α. Μόλις ανακοινωθεί ο πίνακας με τα οργανικά κενά και τις υπεραριθμίεςανά κλάδο - ειδικότητα και ανά σχολική μονάδα μπορεί εκπαιδευτικός που θεωρείότι αυτά που ανακοινώθηκαν δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, έχουν λάθη ή αβλεψίες να καταθέσει αίτηση θεραπείας.

Η παρ. 15 του άρθρου 15 του ΠΔ 50/96 αναφέρει:

«Τυχόν λάθη ή παραλείψεις στις αποφάσεις των συμβουλίων που αφορούν μεταθέσεις ή τοποθετήσεις εκπαιδευτικών επανεξετάζονται από τα ίδια συμβούλια, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων. Η αίτηση αυτή που αναφέρεται στη διόρθωση συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων δεν αποτελεί ένσταση και υποβάλλεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση της σχετικής απόφασης. Τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια εξετάζουν τις αιτήσεις αυτές μέση στις επόμενες πέντε (5) ημέρες και οριστικοποιούν τις αποφάσεις τους.»

Β. Η παρ. 3 του άρθρου 14 του ΠΔ 50/96 αναφέρει:

«α) Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία να δηλώσουν, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι.»

Επομένως υποβάλλουν αίτηση όσοι επιθυμούν να χαρακτηριστούν υπεράριθμοικαι σύμφωνα με τον νόμο και όσοι δεν επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι (Η μη δήλωση χαρακτηρισμού υπεραριθμίας στις περισσότερες ΔΔΕ δεν υλοποιείται.).

Επί παραδείγματι σε σχολική μονάδα ανακοινώνεται ότι υπάρχουν δύο υπεραριθμίες στην ειδικότητα ΠΕ02. Όσοι εκπαιδευτικοί, της ειδικότητας ΠΕ02 της σχολικής αυτής μονάδας, επιθυμούν να χαρακτηριστούν ονομαστικά υπεράριθμοι υποβάλλουν αίτηση προς το ΠΥΣΔΕ εντός τριών εργάσιμων ημερών. Όπως αναγράφει η παρ. 3 του άρθρου 14 του ΠΔ 50/96 το σωστό είναι όσοι δεν επιθυμούν να καταθέσουν και αυτοί αίτηση που να αναφέρουν ότι δεν επιθυμούν να χαρακτηριστούν υπεράριθμοι.

11. Ποιος επεξεργάζεται τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών που χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι; Ποιο το επόμενο βήμα;

Οι αιτήσεις κατατίθενται στην γραμματεία του ΠΥΣΔΕ.

Η γραμματεία θα προβεί στις παρακάτω ενέργειες.

Θα συντάξει πίνακα όπου θα αναφέρει τα ονοματεπώνυμα των υπεραρίθμων ανά σχολική μονάδα και ανά ειδικότητα. Ο πίνακας αυτός θα εισαχθεί στη συνεδρίαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και θα ελεγχθεί.

Εάν σε σχολική μονάδα υπάρχουν δύο υπεραριθμίες στην ειδικότητα π.χ. ΠΕ02 και

Α. Υποβάλλουν αίτηση για να χαρακτηριστούν υπεράριθμοι:

  1. Δύο εκπαιδευτικοί τότε και τους δύο το υπηρεσιακό συμβούλιο τους χαρακτηρίζει ονομαστικά υπεράριθμους.
  2. Πέραν των δύο εκπαιδευτικών τότε

«χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού του Π.Δ.» Παράγρ.3,περίπτ. β i, του άρθρου 14 του ΠΔ 50/96

Επομένως θα υπάρξει έλεγχος για το ποιοι συνάδελφοι παρουσιάζουν τον μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης και αυτοί θα χαρακτηριστούν ονομαστικά υπεράριθμοι για την ειδικότητα ΠΕ02 και από τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα.

Β. Κανείς εκπαιδευτικός ΔΕΝ υποβάλλει αίτηση για να χαρακτηριστεί υπεράριθμος:

«Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα.» Παράγρ.3, περίπτ. β ii, του άρθρου 14 του ΠΔ 50/96

«Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού του Π.Δ.»Παράγρ.3, περίπτ. β ii, του άρθρου 14 του ΠΔ 50/96.

 Αναφερόμαστε στα μόρια μετάθεσης που έχει ο εκπαιδευτικός τη χρονική στιγμή που κρίνεται η υπεραριθμία.

 «Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν ως υπεράριθμοι, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα.» Παράγρ.3, περίπτ. β ii, του άρθρου 14 του ΠΔ 50/96

 Μόνον στην περίπτωση της ταυτόχρονης τοποθέτησης δύο εκπαιδευτικών ο εκπαιδευτικός που τοποθετήθηκε ως υπεράριθμος δεν μπορεί να χαρακτηριστεί εκ νέου υπεράριθμος.

12. Μόλις ανακοινωθούν οι ονομαστικοί πίνακες  υπεραρίθμων τι μπορούν να πράξουν οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίστηκαν ως υπεράριθμοι;

ΔΕΝ ΧΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ

«4. Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι, σύμφωνα με τα παραπάνω, καλούνται από το αρμόδιο περιφερειακό συμβούλιο να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, στις οποίες υφίστανται οργανικά κενά, εντός δέκα ημερών.»Παράγρ.4, του άρθρου 14 του ΠΔ 50/96

13. Είναι υποχρεωμένοι όλοι οι ονομαστικά χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι να υποβάλλουν αίτηση για τοποθέτηση;

Όσοι εξ αυτών δεν επιθυμούν να ρυθμίσουν την υπεραριθμία τους (δηλαδή να διεκδικήσουν οργανική θέση σε άλλη σχολική μονάδα) δεν κάνουν τίποτα. Δεν υποβάλλουν καμία αίτηση.

Όσοι επιθυμούν να ρυθμίσουν την υπεραριθμία τους (δηλαδή να διεκδικήσουν οργανική θέση σε άλλη σχολική μονάδα) υποβάλλουν αίτηση τοποθέτησης στα υπάρχοντα οργανικά κενά.

14. Πώς γίνεται η τοποθέτηση των υπεραρίθμων;

Ο  υπεράριθμος εκπαιδευτικός προτάσσεται στις τοποθετήσεις μόνον σε σχολικές μονάδες της ομάδας τού σχολείου του.

Συγκρίνεται με άλλους εκπαιδευτικούς της ίδιας ειδικότητας που και αυτοί έχουν χαρακτηριστεί υπεράριθμοι και το σχολείο στο οποίο έχουν χαρακτηριστεί υπεράριθμοι ανήκει στην ίδια  ομάδα σχολείων.

«β) Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούννα τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατ' απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσηςκαι τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας…»Περ. βΠαράγρ.6, του άρθρου 14 του ΠΔ 50/96

Εάν υπάρχει οργανικό κενό, στην ειδικότητά του, και στην ομάδα σχολείων που ανήκει το σχολείο του όπου χαρακτηρίστηκε υπεράριθμος, και σε όμορη ομάδα σχολείων, τότε: δεν μπορεί να διεκδικήσει το οργανικό κενό, της ειδικότητάς του, σε σχολείο της όμορης ομάδας, εφόσον το οργανικό κενό, της ειδικότητάς του, στην ομάδα σχολείων που ανήκει το σχολείο του δεν έχει συμπληρωθεί από τους άλλους υπεραρίθμους που ανήκουν στην ίδια ομάδασχολείων που ανήκει και το δικό του σχολείο.

«…και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης.»Παρ. 2 του άρθρου 12 του ΠΔ 100/96 που τροποποίησε τηνΠερ. βΠαράγρ.6, του άρθρου 14 του ΠΔ 50/96

15. Εάν υπεράριθμος εκπαιδευτικός δεν επιθυμεί να χρησιμοποιήσει την υπεραριθμία για να τοποθετηθεί σε οργανικό κενό στην ομάδα σχολείου του ή σε όμορη ομάδα σχολείων τι μπορεί άλλο να πράξει;

Εάν εκπαιδευτικός που χαρακτηρίστηκε υπεράριθμος αλλά δεν θέλησε να διεκδικήσει οργανική θέση στην ομάδα σχολείων του ή στην όμορη ομάδα, όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω, έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει οργανική θέση σε νέα σχολική μονάδα όχι όμως προτασσόμενος αλλά συγκρινόμενος με όλους τους υπολοίπους εκπαιδευτικούς με βάση τις μονάδες μετάθεσής τους, έστω και εάν δεν υπέβαλε αίτηση για βελτίωση.

«γ) Όσοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούννα τοποθετηθούν, σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγούμενων περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου αυτής τοποθετούνται ύστερα από δήλωσή τους σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης, κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 15 αυτού του Π.Δ. συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση.»Περ. γΠαράγρ.6, του άρθρου 14 του ΠΔ 50/96

16. Όσοι εκπαιδευτικοί παραμείνουν ως υπεράριθμοι και μετά τα ανωτέρω τι μπορούν να πράξουν;

«7. Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να είναι υπεράριθμοι μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις παραμένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθμοι και διατίθενται σε άλλες σχολικές μονάδες για τη συμπλήρωση του ωραρίου τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 14 του Ν. 1566/1985. Για το σκοπό αυτό ανακοινώνονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις τα σχολεία στα οποία υπάρχουν ανάγκες και καλούνται οι εκπαιδευτικοί με αίτησή τους να δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης όλα τα παραπάνω σχολεία. Η διάθεση αυτών γίνεται με τη σειρά προτίμησης και το σύνολο των μονάδων μετάθεσής τους.» Παράγρ.7, του άρθρου 14 του ΠΔ 50/96

Δηλαδή ρυθμίζεται η υπεραριθμία τους στα λειτουργικά κενά που θα ανακοινωθούν το Σεπτέμβριο.

17. Ο υπεράριθμος εκπαιδευτικός που έχει τακτοποιηθεί με βάση τα ανωτέρω μπορεί να υποβάλλει αίτηση για μετάθεση ή βελτίωση τη νέα σχολική χρονιά;

«8. Ο χρόνος υπηρεσίας στην προηγούμενή τους θέση των εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που μετατίθενται, διατίθενται ή αποσπώνται λόγω υπεραριθμίαςυπολογίζεται για τη συμπλήρωση της υπηρεσίας που απαιτείται από το άρθρο 8 αυτού του Π.Δ. Οι διατάξεις που προβλέπουν συνυπολογισμό του χρόνου απόσπασης στην οργανική θέση εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση αυτή.»Παράγρ.8, του άρθρου 14 του ΠΔ 50/96

Δηλαδή εκπαιδευτικός που ρύθμισε την υπεραριθμία του αλλά δεν υπηρέτησε την νέα του οργανική θέση για τον οποιονδήποτε λόγο, θεμελιώνει δικαίωμα μετάθεσης για την επόμενη σχολική χρονιά.

Αρκετοί συνάδελφοι αγωνιούν για το τι πρόκειται να συμβεί εφόσον χαρακτηριστούν υπεράριθμοι. Η ορθή και απαρέγκλιτη τήρηση της νομοθεσίας εκ μέρους των Υπηρεσιακών Συμβουλίων βοηθά στο να ελαχιστοποιούνται οι όποιες αντιρρήσεις και αδικίες των συναδέλφων. Το εάν η νομοθεσία δεν μας αρέσει ή δεν μας ευνοεί είναι τελείως διαφορετικό με την εφαρμογή αυτής.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

35.000 στην ουρά: Τελευταία ευκαιρία για το online εύκολο Proficiency ΧΩΡΙΣ προφορικά, έκθεση έως 26 Ιουνίου

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 20/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα